Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012

Geldend van 22-09-2013 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011, houdende de vaststelling van een bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012 (Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit, d.d. 3 november 2011;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

productschap

:

Productschap Tuinbouw;

bestuur

:

bestuur van het productschap;

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

secretaris

:

secretaris van het productschap;

braakland

:

de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgend oogstjaar niet worden beteeld;

contractteelt

:

de teelt van gewassen en producten ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico ligt bij de teler;

cultuurgrond

:

beteelde grond, braakland, grond die gemoeid is met het gebruik van een groeimedium met behulp waarvan de in artikel 3 genoemde groenten en fruit kunnen worden geteeld, of de ten tijde van het tijdvak als genoemd in de Regeling Landbouwtelling nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;

gemeten maat

:

de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;

groenten en fruit

:

producten als bedoeld in artikel 3, lid 4, onderdeel a en b van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

ondernemer

:

de afzonderlijke natuurlijke- of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de teelt van groenten en fruit wordt uitgeoefend;

omzet

:

bruto omzet per kalenderjaar;

telen

:

het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen;

uitgangsmateriaal

:

opkweekmateriaal voor groentenplanten zowel onder glas als in open grond, alsmede groentezaden m.u.v. aardbeiplanten.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die een onderneming drijft waarin groenten en fruit worden geteeld, is verplicht aan het productschap een heffing te betalen over het kalenderjaar 2012. Uit de opbrengst van deze heffing worden activiteiten ten behoeve van de teelt van groenten en fruit gefinancierd.

 • 2 De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte gegevens, of op basis van de bij of krachtens de Verordening PT algemene bepalingen 2009 aan het productschap verstrekte gegevens.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De heffing die is verschuldigd wordt opgelegd naar de grondslag grondgebruik.

 • 2 Deze heffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep uitgedrukt in de genoemde eenheid vermenigvuldigd met het genoemde tarief in Euro en bedraagt voor:

  Productgroep

  BRSnr.

  Tarief

  Eenh.

  Glasgroenten

       

  Andijvie

  648

  4,40

  are

  Aubergines

  618

  15,88

  are

  Courgette

  642

  4,40

  are

  Komkommers

  605

  7,88

  are

  Paprika - Gele paprika

  633

  7,88

  are

  Paprika - Groene paprika

  632

  7,88

  are

  Paprika - Rode paprika

  631

  7,88

  are

  Paprika - Overige paprika

  634

  7,88

  are

  Kropsla (alle sla in kropvorm)

  658

  4,40

  are

  Radijs

  644

  4,40

  are

  Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype)

  608

  7,88

  are

  Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten)

  604

  7,88

  are

  Tomaten - Cherry-tomaten

  606

  7,88

  are

  Overige groenten (inclusief meloenen)

  621

  4,40

  are

         

  Teelt in open grond

       

  Aardbeien onder glas

  610

  5,55

  are

  Aardbeien plastic tunnel

  611

  5,55

  are

  Aardbeien productie

  433

  60,19

  ha

  Aardbeien vermeerdering

  431

  33,33

  ha

  Aardbeien wachtbed

  432

  16,66

  ha

  Andijvie

  434

  43,88

  ha

  Asperges

  435

  47,14

  ha

  Asperges (nog geen prod.)

  436

  47,14

  ha

  Bloemkool

  437

  15,25

  ha

  Boerenkool

  438

  24,03

  ha

  Bospeen

  439

  9,81

  ha

  Broccoli

  440

  12,89

  ha

  Chinese kool

  441

  43,88

  ha

  Erwten (groen te oogsten)

  244

  8,37

  ha

  Knolselderij

  442

  8,37

  ha

  Knolvenkel/venkel

  443

  43,88

  ha

  Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen)

  444

  24,03

  ha

  Courgette

  474

  43,88

  ha

  Koolraap

  445

  24,03

  ha

  Koolrabi

  446

  24,03

  ha

  Kroten

  447

  8,37

  ha

  Kruiden (blad-, zaad- en wortelkruiden)

  496

  24,03

  ha

  Paksoi

  453

  24,03

  ha

  Peulen

  454

  24,03

  ha

  Prei

  455

  28,83

  ha

  Pronkbonen

  456

  8,37

  ha

  Raapstelen

  457

  24,03

  ha

  Rabarber

  458

  43,88

  ha

  Radijs

  459

  24,03

  ha

  Rodekool

  460

  21,66

  ha

  Savooiekool

  461

  21,66

  ha

  Schorseneren

  462

  8,37

  ha

  Selderij, bleek

  464

  43,88

  ha

  Selderij, groen

  463

  24,03

  ha

  Sla (IJsbergsla)

  451

  24,94

  ha

  Sla (radicchio rosso)

  475

  43,88

  ha

  Sla (kropsla en overige sla)

  452

  24,94

  ha

  Spinazie

  465

  8,37

  ha

  Spitskool

  466

  21,66

  ha

  Spruitkool

  467

  24,94

  ha

  Stamsperziebonen (=stamslabonen)

  468

  8,37

  ha

  Stoksnijbonen en stokslabonen

  469

  8,37

  ha

  Suikermaïs

  814

  16,08

  ha

  Tuinbonen (groen te oogsten)

  854

  8,37

  ha

  Waspeen

  470

  9,81

  ha

  Winterpeen

  471

  9,81

  ha

  Witlof in bakken

  585

  0,70

  ha

  Witlofwortel

  472

  13,56

  ha

  Wittekool

  473

  21,66

  ha

  Overige niet genoemde bladgewassen

  485

  24,03

  ha

  Overige niet genoemde groenten

  486

  24,03

  ha

         

  Fruit

       

  Notenbomen (amandelen, hazel- en walnoten)

  2645

  18,21

  ha

  Appelen in seizoen

  490

  34,79

  ha

  Appelen vóór seizoen

  491

  34,79

  ha

  Blauwe bessen

  494

  75,73

  ha

  Bramen

  502

  153,61

  ha

  Frambozen

  488

  153,61

  ha

  Fruit onder glas

  635

  3,75

  are

  Peren in seizoen

  492

  51,95

  ha

  Peren vóór seizoen

  493

  51,95

  ha

  Pruimen

  495

  81,52

  ha

  Rode bessen

  489

  153,61

  ha

  Zure kersen (Best.Verw.Ind.)

  498

  18,21

  ha

  Zoete kersen

  487

  81,52

  ha

  Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.)

  499

  18,21

  ha

  Overig kleinfruit

  500

  153,61

  ha

  Overige pit- en steenvrucht

  501

  81,52

  ha

         

  Champignons

       

  Oppervlakte met de hand geoogst

  702

  0,00

  Oppervlakte machinaal geoogst

  703

  0,00

 • 3 Aan de ondernemer die uitgangsmateriaal teelt wordt een heffing opgelegd uitgedrukt in een percentage van de omzet. De heffing bedraagt 0,068% van de omzet in 2012 van het geteelde uitgangsmateriaal.

Artikel 4

 • 1 Bij de vaststelling van de in artikel 3, tweede lid, genoemde heffing wordt onder cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:

  • a. zaai- of pootklaar is gehuurd;

  • b. als overig los land is gehuurd;

  • c. in gebruik is ontvangen, of

  • d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.

 • 2 Bij het vaststellen van de heffing per productgroep wordt een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 5

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 6

Indien uit ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 5, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 7

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

 • 2 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 8

 • 1 Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.

 • 2 Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.

 • 3 Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, treedt deze verordening in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 10

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT bijzondere heffing teelt groenten en fruit 2012.

Zoetermeer, 14 november 2011

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris
Terug naar begin van de pagina