Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-03-2013.]
Geldend van 23-06-2013 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 14 november 2011, houdende de vaststelling van een algemene heffing groenten en fruit 2012 (Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2012)

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit, d.d. 3 november 2011;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

productschap

:

Productschap Tuinbouw;

bestuur

:

het bestuur van het Productschap Tuinbouw;

voorzitter

:

voorzitter van het productschap;

secretaris

:

secretaris van het productschap;

aankoopwaarde handel

:

het bedrag van de door de handelaar aangekochte of geïmporteerde groenten, fruit;

afzetorganisatie/bemiddelaar

:

de natuurlijke of rechtspersoon die, voor zover niet voor eigen rekening en risico, in opdracht van of ten behoeve van telers de door hen geteelde producten verkoopt;

bewerken

:

handelingen waardoor van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren;

braakland

:

de gronden die in enig oogstjaar tot en met april van het daarop volgende oogstjaar niet worden beteeld;

cultuurgrond

:

beteelde grond, braakland, beschikbare oppervlakte van bakken voor de trek van witlof of van elk ander groeimedium met behulp waarvan de in artikel 3 genoemde groenten en fruit kunnen worden geteeld, of in het tijdvak bedoeld in de Regeling Landbouwtelling nog niet beteelde grond waarbij een teelt voor eind augustus wordt ingezet;

contractteelt

:

de teelt van gewassen of producten ingevolge een overeenkomst waarbij het teeltrisico ligt bij de teler;

gemeten maat

:

de oppervlakte van cultuurgrond, inclusief paden en voren die voor de teelt noodzakelijk zijn;

groenten en fruit

:

de producten vermeld in artikel 3, vierde lid, onder a en b, van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

handelen

:

het aankopen of importeren van vers of bewerkt fruit (met uitzondering van slaggrondnoten en kopra) en groenten (met uitzondering van zaden van groenten) en het verkopen daarvan;

noten

:

amandelen, cashewnoten, hazelnoten, paranoten, pecannoten, pistachenoten en walnoten in welke vorm dan ook, gepeld, ongepeld, gedroogd, geblancheerd, gebrand, ongebrand, gezouten, gemengd, gebroken, geschaafd of verduurzaamd;

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld;

omzet

:

het bruto omzetbedrag per kalenderjaar;

telen

:

het telen van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen;

uien

:

alle soorten uien met uitzondering van zilveruien, deze laatste behoren tot de groenten;

uitgangsmateriaal

:

opkweekmateriaal voor groentenplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentenzaden m.u.v. aardbeienplanten;

verduurzamen

:

alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit waardoor deze, al dan niet voorlopig, langer houdbaar worden;

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer die een onderneming drijft, met als activiteit het handelen in groenten en fruit, het bewerken, het telen of verduurzamen van groenten en fruit, is over het kalenderjaar 2012 een heffing verschuldigd aan het productschap. Uit de opbrengst van deze heffing worden de bestuurskosten en de huishoudelijke kosten van het productschap gefinancierd.

 • 2 De berekening van de heffing vindt plaats op basis van de door de ondernemer aan de Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verstrekte gegevens of op basis van de conform de Verordening PT Algemene bepalingen 2009 aan het productschap verstrekte gegevens.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

 • 1 De ondernemer die in 2012 de in het tweede lid genoemde groenten en fruit teelt wordt een heffing opgelegd met als grondslag het grondgebruik.

 • 2 Deze heffing is de gemeten maat van de door de ondernemer gebruikte cultuurgrond per productgroep uitgedrukt in de genoemde eenheid vermenigvuldigd met het genoemde tarief in Euro en bedraagt voor:

  Productgroep

  BRSnr.

  Tarief

  Eenh.

  Glasgroenten

       

  Andijvie

  648

  0,85

  are

  Aubergines

  618

  1,49

  are

  Courgette

  642

  0,85

  are

  Komkommers

  605

  1,49

  are

  Kropsla (alle sla in kropvorm)

  658

  0,85

  are

  Paprika - Gele paprika

  633

  1,49

  are

  Paprika - Groene paprika

  632

  1,49

  are

  Paprika - Rode paprika

  631

  1,49

  are

  Paprika - Overige paprika

  634

  1,49

  are

  Radijs

  644

  0,85

  are

  Tomaten - Losse tomaten (rond, vlees, tussentype)

  608

  1,49

  are

  Tomaten - Trostomaten (incl. fijne trostomaten)

  604

  1,49

  are

  Tomaten - Cherry-tomaten

  606

  1,49

  are

  Overige groenten (inclusief meloenen)

  621

  0,85

  are

         

  Teelt in open grond

       

  Aardbeien onder glas

  610

  0,90

  are

  Aardbeien plastic tunnel

  611

  0,90

  are

  Aardbeien productie

  433

  8,36

  ha

  Aardbeien vermeerdering

  431

  2,39

  ha

  Aardbeien wachtbed

  432

  1,20

  ha

  Andijvie

  434

  4,77

  ha

  Asperges

  435

  4,77

  ha

  Asperges (nog geen prod.)

  436

  4,77

  ha

  Bloemkool

  437

  3,00

  ha

  Boerenkool

  438

  4,77

  ha

  Bospeen

  439

  1,20

  ha

  Broccoli

  440

  3,00

  ha

  Chinese kool

  441

  4,77

  ha

  Erwten groen te oogsten

  244

  1,20

  ha

  Knolselderij

  442

  1,20

  ha

  Knolvenkel/venkel

  443

  4,77

  ha

  Komkommerachtigen (augurk, meloen, pompoen)

  444

  4,77

  ha

  Courgette

  474

  4,77

  ha

  Koolraap

  445

  4,77

  ha

  Koolrabi

  446

  4,77

  ha

  Kroten

  447

  1,20

  ha

  Kruiden

  496

  4,77

  ha

  Overige niet genoemde bladgewassen

  485

  4,77

  ha

  Overige niet genoemde groenten

  486

  4,77

  ha

  Paksoi

  453

  4,77

  ha

  Peulen

  454

  4,77

  ha

  Prei

  455

  3,00

  ha

  Pronkbonen

  456

  1,20

  ha

  Raapstelen

  457

  4,77

  ha

  Rabarber

  458

  4,77

  ha

  Radijs

  459

  4,77

  ha

  Rodekool

  460

  3,00

  ha

  Savooiekool

  461

  3,00

  ha

  Schorseneren

  462

  1,20

  ha

  Selderij, bleek

  464

  4,77

  ha

  Selderij, groen

  463

  4,77

  ha

  Sla (Ijsbergsla)

  451

  3,00

  ha

  Sla (Radicchio rosso)

  475

  4,77

  ha

  Sla (overige sla)

  452

  3,00

  ha

  Spinazie

  465

  1,20

  ha

  Spitskool

  466

  3,00

  ha

  Spruitkool

  467

  3,00

  ha

  Stamsperziebonen (=stamslabonen)

  468

  1,20

  ha

  Stoksnijbonen en stokslabonen

  469

  1,20

  ha

  Suikermais

  814

  1,20

  ha

  Tuinbonen (groen te oogsten)

  854

  1,20

  ha

  Waspeen

  470

  1,20

  ha

  Winterpeen

  471

  1,20

  ha

  Witlof in bakken

  585

  0,24

  m2

  Witlofwortel

  472

  1,20

  ha

  Wittekool

  473

  3,00

  ha

         

  Fruit

       

  Fruit onder glas

  635

  0,40

  are

  Zoete kersen

  487

  6,24

  ha

  Zure kersen (Best.Verw.Ind.)

  498

  1,88

  ha

  Zwarte bessen (Best.Verw.Ind.)

  499

  1,88

  ha

  Appelen in seizoen

  490

  3,25

  ha

  Appelen vóór seizoen

  491

  3,25

  ha

  Peren in seizoen

  492

  5,50

  ha

  Peren vóór seizoen

  493

  5,50

  ha

  Blauwe bessen

  494

  13,48

  ha

  Notenbomen (amandelen, hazelnoten en walnoten)

  2645

  1,88

  ha

  Pruimen

  495

  6,24

  ha

  Overige pit- en steenvrucht

  501

  6,24

  ha

  Rode bessen

  489

  13,48

  ha

  Frambozen

  488

  13,48

  ha

  Bramen

  502

  13,48

  ha

  Overig kleinfruit

  500

  13,48

  ha

 • 3 De ondernemer die de in het vierde lid genoemde groenten en fruit teelt is een heffing verschuldigd met als grondslag de omzet.

 • 4 Deze heffing wordt uitgedrukt in een percentage van de omzet behaald in 2012 over zelfgeteeld product en deze bedraagt voor:

  • a. Champignons 0,036%;

  • b. Overige paddenstoelen 0,036%, en

  • c. Uitgangsmateriaal 0,012%.

Artikel 4

 • 1 Bij het vaststellen van de in artikel 3, tweede lid genoemde heffing wordt onder cultuurgrond mede verstaan de cultuurgrond die:

  • a. zaai- of pootklaar is gehuurd;

  • b. als overig los land is gehuurd;

  • c. in gebruik is ontvangen, of

  • d. door de ondernemer wordt beteeld voor contractteelt.

 • 2 Bij het vaststellen van de heffing in artikel 3 wordt per productgroep een gedeelte van een hectare of een are afgerond tot een veelvoud van respectievelijk een are en een centiare.

Artikel 5

 • 1 De ondernemer die handelt in groenten en fruit is over het kalenderjaar 2012 een heffing verschuldigd met als grondslag de aankoopwaarde handel.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is de ondernemer die groenten en fruit, die niet afkomstig zijn uit de Europese Unie, importeert, een heffing verschuldigd over de CIF-waarde.

 • 3 De in het eerste en tweede lid genoemde heffingen bedragen 0,003% van de aankoopwaarde handel respectievelijk de CIF-waarde in het kalenderjaar 2012.

 • 4 In afwijking van het eerste en het tweede lid, is de ondernemer die in het kalenderjaar 2012 handelt in uien een heffing verschuldigd met als grondslag het gewicht van de aangekochte uien.

 • 5 De in het vierde lid genoemde heffing bedraagt € 0,25 per 100.000 aangekochte netto kilogram uien.

 • 6 Geen heffing wordt opgelegd over aangekochte groenten en fruit die zijn verkocht aan consumenten voor hun persoonlijke behoefte, tenzij de ondernemer dit aan consumenten verkochte product:

  • a. heeft aangekocht, al dan niet via een afzetorganisatie of een bemiddelaar, van de ondernemer die dit product heeft geteeld, of

  • b. uit het buitenland heeft aangekocht.

Artikel 6

 • 1 De ondernemer die groenten en fruit verduurzaamt is over het kalenderjaar 2012 een heffing verschuldigd met als grondslag omzet af fabriek.

 • 2 Uitgezonderd van de heffing zijn: pindakaas, sauzen, natte en droge soepen, aroma's, limonades, salades, kindervoedsel, kant en klaarmaaltijden en snoeprepen.

 • 3 De in het eerste lid genoemde heffing bedraagt 0,013% van de omzet "af fabriek" in het kalenderjaar 2012.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 7

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats in of na afloop van het betreffende kalenderjaar en geschiedt door toezending of uitreiking aan de ondernemer van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan aan de ondernemer een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 8

Indien uit de ter beschikking van het productschap gekomen gegevens blijkt dat verstrekte gegevens of een raming als bedoeld in artikel 7, tweede lid, niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 9

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening worden in handen van de secretaris of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap gesteld.

 • 2 Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 10

 • 1 Het bestuur is belast met de uitvoering van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en is bevoegd omtrent de bij of krachtens deze verordening geregelde onderwerpen nadere uitvoeringsvoorschriften te geven.

 • 2 Het bestuur is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bij of krachtens deze verordening bepaalde. Aan een zodanige ontheffing kan het bestuur voorschriften verbinden.

 • 3 Indien de aan een ontheffing verbonden voorschriften niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden nagekomen, kan het bestuur de betreffende ontheffing intrekken.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, treedt zij in werking op de tweede dag na de dagtekening van dat Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 12

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT algemene heffing groenten en fruit 2012.

Zoetermeer, 14 november 2011

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

J.M. Gerritsen

secretaris

Terug naar begin van de pagina