Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 25-12-2011 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2011 houdende vaststelling van een tegemoetkomingsregeling vanwege bestrijdingsmaatregelen tegen de Ziekte van Aujeszky en daarmee samenhangende kosten (Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011)

1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. tegemoetkoming

:

de aanspraak op vergoeding vanwege kosten samenhangend met bestrijdingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky gebaseerd op de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008;

b. vleesvarken

:

varken dat ouder is dan 8 á 10 weken, een gewicht van minimaal 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de productie van vlees;

c. opfokvarken

:

vrouwelijk varken dat ouder is dan 8 á 10 weken, een gewicht van minimaal 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de reproductie, tot het moment van eerste dekking casu quo inseminatie; dan wel een mannelijk varken dat ouder is dan 8 á 10 weken en niet ouder is dan 200 dagen, een gewicht van minimaal 25 kilogram heeft bereikt, en dat kennelijk is bestemd voor de reproductie;

d. zeug

:

vrouwelijk varken vanaf het moment van eerste dekking casu quo inseminatie;

e. beer

:

mannelijk varken vanaf een leeftijd van 200 dagen en bestemd voor de reproductie;

f. big

:

varken in de leeftijd van 0 weken tot 10 weken, dat nog niet als vleesvarken is opgelegd;

g. onderzoek

:

klinische inspectie door de dierenarts, inclusief afname van bloedmonsters, ten behoeve van een gE-test, gericht op de vaststelling van de aan- of afwezigheid van het Aujeszky-virus

en worden de overige begripsbepalingen uit de Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 en Titel 4.2 uit de Algemene wet bestuursrecht overgenomen.

2. Tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Tegemoetkoming wordt verstrekt in de kosten in verband met:

  • a. het vervroegd laten slachten van varkens afkomstig van een besmet bedrijf;

  • b. vaccinatie en onderzoek, door middel van een subsidie aan de dierenarts;

  • c. het ter destructie aanbieden van een singleton-reactor.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming inzake:

 • 2 Voor het totale bedrag aan te verstrekken tegemoetkoming geldt een plafond van € 8.000.000,--.

 • 3 De hoogte van het in het tweede lid genoemde plafond kan door het bestuur bij besluit worden verhoogd in het geval dit gerechtvaardigd is vanwege ontwikkelingen in de uitbraak en de bestrijding van de Ziekte van Aujeszky of als ontwikkelingen in de marktprijs dit rechtvaardigen.

 • 4 In geval recht bestaat op een uitkering op grond van een verzekering tegen een uitbraak van de Ziekte van Aujeszky bij varkens wordt deze bij de toekenning van de tegemoetkoming in mindering worden gebracht. In afwijking van de in de bijlage opgenomen systematiek zal er dan sprake zijn van een aanvullende vergoeding.

 • 5 Inzake mannelijke opfokvarkens en beren zal de hoogte van de tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a. en c., afhankelijk zijn van de marktwaarde als aangegeven in de bijlage, rekening houdend met de verwachte slachtopbrengst.

 • 6 Indien het plafond op grond van de vooraanmeldingen dreigt te worden bereikt, zullen de op dat moment in behandeling zijnde aanvragen voor tegemoetkoming in samenhang worden beoordeeld en zal de tegemoetkoming, voor zover mogelijk, naar rato worden berekend. Er bestaat geen recht op tegemoetkoming in geval van overschrijding van het plafond.

3. De aanvraag

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het vervroegd laten slachten van varkens maakt de ondernemer gebruik van het door het bestuur bij besluit vastgestelde vooraanmeldingsformulier dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend en vervolgens van het door het bestuur bij besluit vastgestelde aanvraagformulier, dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend, onder bijvoeging van de vereiste documenten en bijlagen zoals door het bestuur bij besluit vastgesteld.

 • 2 Voor het aanvragen van een tegemoetkoming aan de dierenarts die de vaccinatie uitvoert en het onderzoek verricht wordt gebruik gemaakt van het rapport bestrijdingsmiddelen zoals vastgesteld in het Besluit bestrijdingsmaatregelen Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2008 dat volledig en naar waarheid wordt ingevuld, ondertekend en gedagtekend. Het formulier wordt door de varkenshouder ingediend.

 • 3 Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het ter destructie aanbieden van een singleton-reactor maakt de aanvrager gebruik van het door het bestuur bij besluit vastgestelde document.

 • 4 Voor de aanvraag van de tegemoetkoming inzake het vervroegd laten slachten van varkens dient het vooraanmeldingsformulier inzake het vervroegd slachten uiterlijk 14 dagen nadat het desbetreffende bedrijf besmet is verklaard door het productschap te zijn ontvangen.

 • 5 De aanvraag voor de tegemoetkoming inzake het vervroegd slachten, voorzien van de benodigde documenten, dient zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 21 dagen na de dag van vervroegd slachten, door het productschap te zijn ontvangen.

4. Vaststelling

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig de artikelen 2 en 3 vast, aan de hand van de aanvraag, de onderverdeling naar categorie, leeftijd en gewicht van de varkens, en in voorkomend geval bij vervroegd slachten, vaccinatie en onderzoek, op basis van het rapport van bevindingen als bedoeld in artikel 8, tweede lid, en met inachtneming van het plafond.

5. Toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens het in deze verordening bepaalde wordt uitgeoefend door toezichthouders die door het bestuur bij besluit zijn aangewezen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De ondernemer is verplicht de met het toezicht op de naleving van de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze verordening, belaste personen alle medewerking te verlenen die laatstgenoemden nodig achten voor de vervulling van hun taken.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Na ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 4 kan de voorzitter een controle doen uitvoeren bij de onderneming. Deze controle dient ter verificatie van de door de ondernemer verstrekte gegevens.

 • 2 Van de controle bedoeld in het eerste lid wordt een rapport van bevindingen opgemaakt dat aan de voorzitter ter hand wordt gesteld.

6. Intrekking en wijziging tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De tegemoetkoming wordt ingetrokken indien de ondernemer niet of niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in de artikelen 3 en 4.

 • 2 Indien de tegemoetkoming wordt ingetrokken of ten nadele van de ondernemer wordt gewijzigd met toepassing van de artikelen 4:49 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de verstrekte subsidiebedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht worden teruggevorderd en vermeerderd met de wettelijke rente over de periode vanaf de eerste uitbetaling tot aan het moment van algehele voldoening.

 • 3 De te betalen rente is de wettelijke rente zoals deze geldt op de laatste dag van de maand waarin de betaling van de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.

 • 4 Geen wettelijke rente is verschuldigd indien de oorzaak van het onverschuldigd betalen bij het productschap is gelegen.

7. Gegevensverwerking

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De door het productschap uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens omtrent ondernemingen worden in handen gesteld van de voorzitter. Deze gegevens worden, behoudens aan personeelsleden van het secretariaat van het productschap en personen belast met het controleren en beoordelen van de aanvraag, niet aan derden bekendgemaakt.

 • 2 De personen bedoeld in het voorgaande lid zijn gehouden de uit hoofde van deze verordening verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen.

8. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 26 oktober 2011

S.W.A. Lak

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij de Verordening tegemoetkoming kosten bestrijding Ziekte van Aujeszky bij varkens (PVV) 2011

[Vervallen per 01-01-2015]

Uitwerking tegemoetkomingssystematiek bij lage prijzen

bij prijsniveau's van:

big

vleesvarken

slachtzeug

(netto prijzen, inclusief toeslagen)

30

1

0,8

zeugen:

marktwaarde

slachtwaarde

bonus >/< 24 biggen/zeug/jaar +/- 16 euro

vermeerderingszeug

300

101

199 bonus/big

subfokzeug *

607

101

506+/- 16 euro bonus/big

basiszeug **

898

101

797 +/- 16 euro bonus/big

biologische zeug

354

101

253+/- 16 euro bonus/big

fokbeer

400

140

260

* incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fok big toeslag van 50 euro extra

** incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 95 euro extra voor 50% van de biggen, zijnde de geiten in de tomen.

biggen en vleesvarkens:

levend gewicht in kg

gem lev gewicht

gem gesl gewicht

marktwaarde

slachtopbrengst

bonus

toeslag biologisch

bonus biologisch

1-8

5

3

18,00

0

18,00

46,00

64,00

8-15

12

7

23,00

0

23,00

47,00

70,00

15-25

20

12

27,00

5

22,00

48,00

70,00

25-30

28

17

30,27

7

23,27

50,79

74,06

30-35

33

21

33,68

8

25,68

53,58

79,26

35-40

38

24

37,09

10

27,09

56,37

83,46

40-45

43

28

40,50

11

29,50

59,16

88,66

45-50

48

33

43,91

13

30,91

61,95

92,86

50-55

53

36

47,32

14

33,32

64,74

98,06

55-60

58

40

50,74

16

34,74

67,53

102,27

60-65

63

44

54,14

22

32,14

70,32

102,46

65-70

68

48

57,55

24

33,55

73,11

106,66

70-75

73

51

60,96

26

34,96

75,90

110,86

75-80

78

57

64,37

40

24,37

78,69

103,06

80-85

83

61

67,79

43

24,79

81,48

106,27

85-90

88

65

71,19

45

26,19

84,27

110,46

90-95

93

71

74,60

57

17,60

87,06

104,66

95-100

98

75

78,01

60

18,01

89,85

107,86

100-105

103

79

81,42

63

18,42

92,64

111,06

105-110

108

84

84,84

75

9,84

95,43

105,27

110-115

113

88

88,24

79

9,24

98,22

107,46

115-120

118

92

91,65

82

9,65

101,00

110,65

120-125

123

97

95,06

77

18,06

101,00

119,06

125-130

128

101

98,46

81

17,46

101,00

118,46

               

gemiddelde bonus

       

23,41

 

97,79

opfokzeugen vermeerdering en basis

leeftijd in weken

gem lev gewicht

gem gesl gewicht

marktwaarde subfok

marktwaarde basis

slachtopbrengst

bonus subfok

bonus basis

10

25

16

93

153

12

81

141

12

31

20

101

161

15

86

146

14

40

26

120

180

20

100

160

16

49

34

158

218

25

133

193

18

58

40

167

277

30

146

247

20

67

48

176

286

40

145

246

22

76

56

185

295

59

126

236

24

85

63

194

304

66

128

238

26

95

73

204

314

84

120

230

28

105

82

215

325

94

121

231

30

115

90

228

338

112

116

226

32

122

96

246

356

111

135

245

32

129

102

264

374

117

147

257

               

gemiddelde bonus

         

122

215

Uitwerking tegemoetkomingssystematiek bij gemiddelde

bij prijsniveau's van:

Big

vleesvarken

slachtzeug

(netto prijzen, inclusief toeslagen)

41

1,25

0,9

zeugen:

marktwaarde

slachtwaarde

bonus >/< 24 biggen/zeug/jaar

vermeerderingszeug

333

124

209+/- 16 euro bonus/big

subfokzeug *

640

124

516+/- 16 euro bonus/big

basiszeug **

931

124

807+/- 16 euro bonus/big

biologische zeug

387

124

264+/- 16 euro bonus/big

fokbeer

450

160

290

* incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 50 euro extra

** incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fok big toeslag van 95 euro extra voor 50% van de biggen, zijnde de geiten in de tomen.

biggen en vleesvarkens:

levend gewicht in kg

gem lev gewicht

gem gesl gewicht

marktwaarde

slachtopbrengst

bonus

toeslag biologisch

bonus biologisch

1-8

5

3

21,07

0

21,07

46,00

67,07

8-15

12

7

29,00

0

29,00

47,00

76,00

15-25

20

12

37,68

8

29,68

48,00

77,68

25-30

28

17

44,30

11

33,30

50,79

84,09

30-35

33

21

48,21

14

34,21

53,58

87,79

35-40

38

24

52,11

16

36,11

56,37

92,48

40-45

43

28

56,01

18

38,01

59,16

97,17

45-50

48

33

59,92

21

38,92

61,95

100,87

50-55

53

36

63,82

24

39,82

64,74

104,56

55-60

58

40

67,73

26

41,73

67,53

109,26

60-65

63

44

71,63

33

38,63

70,32

108,95

65-70

68

48

75,53

36

39,53

73,11

112,64

70-75

73

51

79,44

39

40,44

75,90

116,34

75-80

78

57

83,34

54

29,34

78,69

108,03

80-85

83

61

87,24

58

29,24

81,48

110,72

85-90

88

65

91,14

62

29,14

84,27

113,41

90-95

93

71

95,04

75

20,04

87,06

107,10

95-100

98

75

98,95

79

19,95

89,85

109,80

100-105

103

79

102,85

83

19,85

92,64

112,49

105-110

108

84

106,76

96

10,76

95,43

106,19

110-115

113

88

110,66

101

9,66

98,22

107,88

115-120

118

92

114,56

105

9,56

101,00

110,56

120-125

123

97

118,46

102

16,46

101,00

117,46

125-130

128

101

122,36

106

16,36

101,00

117,36

               

gemiddelde bonus

       

27,95

 

102,33

opfokzeugen vermeerdering en basis

leeftijd in weken

gem lev gewicht

gem gesl gewicht

marktwaarde subfok

marktwaarde basis

slachtopbrengst

bonus subfok

bonus basis

10

25

16

106

166

10

96

156

12

31

20

115

175

13

102

162

14

40

26

135

195

17

118

178

16

49

34

179

239

22

157

217

18

58

40

188

298

26

172

272

20

67

48

198

308

36

171

272

22

76

56

207

317

53

154

264

24

85

63

217

327

60

157

267

26

95

73

226

336

77

149

259

28

105

82

239

349

86

153

263

30

115

90

253

363

103

150

260

32

122

96

271

381

101

170

280

32

129

102

289

399

107

182

292

               

gemiddelde bonus

         

149

242

Uitwerking tegemoetkomingssystematiek bij hoge prijzen

bij prijsniveau's van:

Big

vleesvarken

slachtzeug

(netto prijzen, inclusief toeslagen)

47

1,35

1

zeugen:

marktwaarde

slachtwaarde

bonus >/< 24 biggen/zeug/jaar

vermeerderingszeug

339

140

199+/- 16 euro bonus/big

subfokzeug *

646

140

506+/- 16 euro bonus/big

basiszeug **

937

140

797+/- 16 euro bonus/big

biologische zeug

393

140

253+/- 16 euro bonus/big

fokbeer

500

180

320

* incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 50 euro extra

** incl. 80% van de zogende en gespeende biggen uit 85% van de tomen als fokbig toeslag van 95 euro extra voor 50% van de biggen, zijnde de geiten in de tomen.

biggen en vleesvarkens:

levend gewicht in kg

gem lev gewicht

gem gesl gewicht

marktwaarde

slachtopbrengst

bonus

toeslag biologisch

bonus biologisch

1-8

5

3

29,48

0

29,48

46,00

75,48

8-15

12

7

37,05

0

37,05

47,00

84,05

15-25

20

12

44,67

9

35,67

48,00

83,67

25-30

27,5

17

50,60

13

37,60

50,79

88,39

30-35

32,5

21

54,81

16

38,81

53,58

92,39

35-40

37,5

24

59,01

18

41,01

56,37

97,38

40-45

42,5

28

63,21

21

42,21

59,16

101,37

45-50

47,5

33

67,42

25

42,42

61,95

104,37

50-55

52,5

36

71,62

27

44,62

64,74

109,36

55-60

57,5

40

75,83

30

45,83

67,53

113,36

60-65

62,5

44

80,03

38

42,03

70,32

112,35

65-70

67,5

48

84,23

41

43,23

73,11

116,34

70-75

72,5

51

88,44

44

44,44

75,90

120,34

75-80

77,5

57

92,64

60

32,64

78,69

111,33

80-85

82,5

61

96,85

64

32,85

81,48

114,33

85-90

87,5

65

101,05

68

33,05

84,27

117,32

90-95

92,5

71

105,25

82

23,25

87,06

110,31

95-100

97,5

75

109,46

86

23,46

89,85

113,31

100-105

102,5

79

113,66

91

22,66

92,64

115,30

105-110

107,5

84

117,87

105

12,87

95,43

108,30

110-115

112,5

88

122,07

110

12,07

98,22

110,29

115-120

117,5

92

126,27

115

11,27

101,00

112,27

120-125

122,5

97

130,47

111

19,47

101,00

120,47

125-130

127,5

101

134,67

116

18,67

101,00

119,67

               

gemiddelde bonus

       

31,94

 

106,32

opfokzeugen vermeerdering en basis

leeftijd in weken

gem lev gewicht

gem gesl gewicht

marktwaarde subfok

marktwaarde basis

slachtopbrengst

bonus subfok

bonus basis

10

25

16

113

173

12

101

161

12

31

20

124

183

15

109

168

14

40

26

144

204

20

124

184

16

49

34

191

251

25

166

226

18

58

40

200

310

30

170

280

20

67

48

210

320

40

170

280

22

76

56

219

329

59

160

270

24

85

63

229

339

66

163

273

26

95

73

239

349

84

155

265

28

105

82

252

362

94

158

268

30

115

90

266

376

112

154

264

32

122

96

284

394

111

173

283

34

129

102

302

412

117

185

295

               

gemiddelde bonus

         

153

247

Waardetabel voor beren

Bij het opstellen van onderstaande tabel is uitgegaan van één indicatief forfaitair bedrag voor een gemiddelde beer. Het bedrag is van toepassing op de dekbeer bij de fokker, in prequarantaine, in quarantaine en bij binnenkomst op het SWC. De daadwerkelijke waarde wordt beïnvloed door de periode die de beer op het SWC aanwezig is geweest.

Moment van testen dekbeer

Waarde

Bij de fokker

€ 1215

In prequarantaine

€ 1215

In quarantaine

€ 1605

Binnenkomst SWC

€ 1605

SWC na 1 maand

€ 1525

SWC na 2 maand

€ 1445

SWC na 3 maand

€ 1365

SWC na 4 maand

€ 1285

SWC na 5 maand

€ 1205

SWC na 6 maand

€ 1125

SWC na 7 maand

€ 1045

SWC na 8 maand

€ 965

SWC na 9 maand

€ 885

SWC na 10 maand

€ 805

SWC na 11 maand

€ 725

SWC na 12 maand

€ 645

SWC na 13 maand

€ 565

SWC na 14 maand

€ 485

SWC na 15 maand

€405

SWC na 16 maand

€ 325

Langer op SWC slachtwaarde

€ 250

Terug naar begin van de pagina