Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2012

[Regeling materieel uitgewerkt per 11-01-2013.]
Geldend van 16-12-2011 t/m heden

Verordening van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel van 1 november 2011, houdende de vaststelling van de bestemmingsheffing detailhandel in wonen voor het jaar 2012 (Verordening bestemmingsheffing detailhandel in wonen 2012)

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikel 95, tweede lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie voor de detailhandel in wonen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. een onderneming: een onderneming waarvoor het hoofdbedrijfschap is ingesteld als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • b. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 • c. werkzame personen: de personen die doorgaans ten minste 15 uur per week in de onderneming werkzaam zijn. Deze personen kunnen zijn:

  • -

   al dan niet in dienst van de betrokken onderneming zijnde werknemers;

   meewerkend ondernemer;

   meewerkend gezinslid van de ondernemer;

 • d. detailhandel in wonen: de detailhandel in woningtextiel, vloerbedekkingen, meubelen (inclusief klein-, kinder- en rotanmeubelen), bedden en keukens;

 • e. ambulante handel: markthandel, straathandel en handel te water;

 • f. verkoopplaats: iedere plaats waar de detailhandel anders dan in de uitoefening van de ambulante handel wordt uitgeoefend, alsmede elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren te koop worden aangeboden;

 • g. bestemmingsheffing: de heffing die is gebaseerd op artikel twaalf, tweede lid, van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

 • h. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op de ondernemers die:

 • a. een onderneming drijven waarin hoofdzakelijk de detailhandel in wonen wordt uitgeoefend, of

 • b. een onderneming drijven waarin de detailhandel in wonen wordt uitgeoefend als onderdeel van een warenhuis met een verkoopruimte van meer dan 800 vierkante meter voor de verkoop van voornamelijk niet-levensmiddelen.

§ 2. De bestemmingsheffing

Artikel 3

 • 1 Aan de ondernemers die een onderneming drijven als bedoeld in artikel 2 van deze verordening, wordt voor het jaar 2012 een bestemmingsheffing opgelegd ter financiering van de activiteiten van de Commissie voor de detailhandel in wonen. Doel van deze bestemmingsheffing is bevordering van een gezonde sociaal-economische ontwikkeling van de detailhandel in wonen door middel van enerzijds het bevorderen van een meer professionele bedrijfsvoering bij ondernemers en werknemers in de branche en anderzijds het uitvoeren van een bewustwordingscampagne en informatieverschaffing inspelend op structurele knelpunten.

 • 2 De bestemmingsheffing bestaat uit:

  • a. een basisheffing van € 106,- per onderneming; en

  • b. een filiaalheffing van € 120,- voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming; en

  • c. een heffing werkzame personen, waarvan de hoogte afhankelijk is van de klasse waarin de onderneming op onderstaande wijze is ingedeeld:

   klasse

   aantal werkzame personen

   heffing werkzame personen

   1

   0 tot 2

   € 0,-

   2

   2 en meer

   € 50,50

  • c. en een filiaalheffing van € 156,50 voor elke tweede en volgende verkoopplaats van de onderneming.

 • 3 De bestemmingsheffing bedraagt maximaal € 2.660,50 zijnde het bedrag voor ondernemingen met meer dan 2 werkzame personen en 17 verkoopplaatsen.

Den Haag, 1 november 2011

E.H.M. Bakker-Derks

voorzitter a. i.

R.C.B. de Jong

secretaris

Terug naar begin van de pagina