Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten

Geldend van 18-01-2012 t/m heden

Besluit van De Nederlandsche Bank N.V. van 11 januari 2012, kenmerk 2011/678910, houdende de aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Verordening 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op artikel 6a van de Bankwet 1998;

Gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;

  • b. de Verordening: verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG 2001, L 181/6), laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 44/2009 van de Raad van 18 december 2008 (PbEU 2009, L 17/1).

Artikel 2

Voor zover het controle van eurobankbiljetten betreft, zijn met het toezicht op de naleving van de in de Verordening gestelde verplichtingen belast de medewerkers van de divisie Betalingsverkeer van DNB met de functie van chartaal toezichthouder, framework controleur of administrateur, alsmede de divisiedirecteur van de divisie Betalingsverkeer, het hoofd van de afdeling Cash Operations en het hoofd van de sectie Chartaal toezicht.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie bankbiljetten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 11 januari 2012

De Nederlandsche Bank N.V.,

F. Elderson LL.M.,

Directeur.

Terug naar begin van de pagina