Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Besluit van de directeur Nederlandse emissieautoriteit van 22 december 2011, nr. IenM/BSK-2011/174685, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012)

Artikel 2. : Verlening ondermandaat

Aan de afdelingshoofden worden de aan de directeur verleende bevoegdheden, voor zover die behoren bij hun taken, in ondermandaat verleend.

Artikel 3. : Omvang ondermandaat

Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

Artikel 5. : Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging

De uitoefening van bevoegdheden die bij dit besluit zijn verleend, geschiedt met in achtneming van de artikelen 31 tot en met 34 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.

Artikel 7. : Titel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 22 december 2011

De directeur Nederlandse Emissieautoriteit,

M.M.J. Allessie

Terug naar begin van de pagina