Regeling aanwijzing toezichthouders Flora- en faunawet

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-04-2002 t/m 31-12-2016

Regeling aanwijzing toezichthouders Flora- en faunawet

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 104, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Flora- en faunawet bepaalde worden aangewezen de ambtenaren van het Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing toezichthouders Flora- en faunawet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 8 november 2001

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Terug naar begin van de pagina