Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 11-07-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 december 2011, nr. WJZ / 10146523, tot vaststelling van de aanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen voor frequentieruimte in de 800, 900 en 1800 MHz-band ten behoeve van mobiele communicatietoepassingen (Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 2a, 4, 6, 6a en 8 van het Frequentiebesluit;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. aanvrager: degene die een aanvraag heeft ingediend;

  • b. nieuwkomer: de aanvrager die op het in artikel 9, eerste lid, genoemde tijdstip geen vergunninghouder is van een of meer vergunningen voor frequentieruimte binnen het bereik van 880–915 MHz en 925–960 MHz en die ook geen deel uitmaakt van een groep waarvan een of meer leden vergunninghouder zijn van een of meer vergunningen voor frequentieruimte binnen het bereik van 880–915 MHz en 925–960 MHz;

  • c. biedronde: een primaire biedronde, de aanvullende biedronde of de toewijzingsbiedronde;

  • d. onderband 800 MHz: het frequentiebereik van 791–821 MHz;

  • e. bovenband 800 MHz: het frequentiebereik van 832–862 MHz;

  • f. onderband 900 MHz: het frequentiebereik van 880–915 MHz;

  • g. bovenband 900 MHz: het frequentiebereik van 925–960 MHz;

  • h. onderband 1800 MHz: het frequentiebereik van 1710–1780 MHz;

  • i. bovenband 1800 MHz: het frequentiebereik van 1805–1875 MHz;

  • j. onderband 2100 MHz: het frequentiebereik van 1959,7–1969,7 MHz;

  • k. bovenband 2100 MHz: het frequentiebereik van 2149,7–2159,7 MHz;

  • l. deelnemer:

   • 1°. in de artikelen 14 tot en met 23, in bijlage II, in de primaire biedronden en in de aanvullende biedronde: de aanvrager die voldoet aan de in artikel 11 gestelde eisen en wiens aanvraag voldoet aan de in de artikelen 8 tot en met 10 gestelde eisen en aan wie is meegedeeld dat hij is toegelaten tot de veiling;

   • 2°. in de toewijzingsbiedronde: de aanvrager, bedoeld onder 1°, wiens bieding onderdeel uitmaakt van de combinatie van winnende biedingen, bedoeld in artikel 31;

  • m. winnende deelnemer:

   • 1°. in bijlage III: de deelnemer wiens bieding deel uitmaakt van de combinatie van winnende biedingen, bedoeld in artikel 31;

   • 2°. in de toewijzingsbiedronde, in bijlage IV en in artikel 43: de deelnemer wiens bieding deel uitmaakt van de finale combinatie van winnende biedingen, bedoeld in artikel 40;

  • n. groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  • o. rente: de volgens actual/360 berekende rente op basis van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde Euro Overnight Index Average, minus 100 basispunten, met een minimum van 0%;

  • p. winnende bieding:

   • 1°. in de aanvullende biedronde en bijlage III: de bieding die deel uitmaakt van de combinatie van winnende biedingen, bedoeld in artikel 31;

   • 2°. in de toewijzingsbiedronde: de bieding die deel uitmaakt van de finale combinatie van winnende biedingen, bedoeld in artikel 40;

  • q. vertrouwelijke informatie: informatie over een aanvrager die niet openbaar is en die, wanneer kenbaar gemaakt aan een andere aanvrager, diens beslissingen met betrekking tot de veiling beïnvloedt of kan beïnvloeden;

  • r. finale primaire bieding: de laatste bieding met een activiteitsniveau hoger dan nul die een deelnemer in de primaire biedronde heeft uitgebracht;

  • s. pakket: de specifieke combinatie van vergunningen in een bieding van een deelnemer;

  • t. finale pakket: het pakket waarop een deelnemer in zijn finale primaire bieding heeft geboden.

 • 2 Onder een groep wordt mede verstaan een rechtspersoon of andere juridische entiteit waarin twee of meer aanvragers gelijke aandelen houden of gelijke juridische zeggenschap hebben.

§ 2. Beschikbare vergunningen

Artikel 2

 • 1 Ten behoeve van het gebruik van frequentieruimte voor terrestrische elektronische communicatie worden de volgende vergunningen door middel van een veiling verdeeld:

  • a. vergunning A1: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van twee keer 5 MHz in de onder- en bovenband 800 MHz waarbij tussen beide frequentieruimten van 5 MHz steeds een afstand is van 41 MHz;

  • b. vergunning A2: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van twee keer 5 MHz in de onder- en bovenband 900 MHz waarbij tussen beide frequentieruimten van 5 MHz steeds een afstand is van 45 MHz;

  • c. vergunning B: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van twee keer 5 MHz in de onder- en bovenband 800 MHz waarbij tussen beide frequentieruimten van 5 MHz steeds een afstand is van 41 MHz;

  • d. vergunning C: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van twee keer 5 MHz in de onder- en bovenband 900 MHz waarbij tussen beide frequentieruimten van 5 MHz steeds een afstand is van 45 MHz;

  • e. vergunning D: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van twee keer 5 MHz in de onder- en bovenband 1800 MHz waarbij tussen beide frequentieruimten van 5 MHz steeds een afstand is van 95 MHz;

  • f. vergunning E: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van twee keer 5 MHz in de onder- en bovenband 2100 MHz waarbij tussen beide frequentieruimten van 5 MHz steeds een afstand is van 190 MHz;

  • g. vergunning F: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van 14,6 MHz binnen het frequentiebereik 1900 en 1904,9 MHz en tussen 2010 en 2019,7 MHz;

  • h. vergunning G: vergunning voor het gebruik van frequentieruimte van 5 MHz binnen het frequentiebereik 2565 en 2615 MHz;

  • i. vergunning H: vergunning voor het gebruik van de frequentieruimte tussen 2615–2620 MHz.

 • 2 Voor de verdeling, bedoeld in het eerste lid, zijn twee vergunningen A1, één vergunning A2, vier vergunningen B, zes vergunningen C, veertien vergunningen D, twee vergunningen E, één vergunning F, tien vergunningen G en één vergunning H beschikbaar.

 • 3 Vergunningen A1 en A2 worden uitsluitend verleend aan nieuwkomers.

 • 4 Aan één nieuwkomer worden ten hoogste twee van de drie beschikbare vergunningen A1 en A2 verleend.

 • 5 Indien er een vergunning G wordt verleend aan een aanvrager, worden aan hem ten minste twee vergunningen G verleend, waarbij ter voorkoming van interferentie beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van de laagst gelegen frequentieruimte van 5 MHz waarvoor die aanvrager een vergunning G verkrijgt.

 • 6 De vergunning H wordt verleend aan de aanvrager waaraan een vergunning G wordt verleend voor het gebruik van de frequentieruimte tussen 2610–2615 MHz.

 • 7 De vergunningen A1 en B worden zodanig verleend dat, met inachtneming van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid:

  • a. de vergunningen A1 en B tezamen in de onderband van alle aanvragers aaneengesloten zijn en beginnen bij 821 MHz;

  • b. de vergunningen A1 en B tezamen in de onderband per aanvrager aaneengesloten zijn.

 • 8 De vergunningen A2 en C worden zodanig verleend dat, met inachtneming van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid:

  • a. de vergunningen A2 en C tezamen in de onderband van alle aanvragers aaneengesloten zijn en beginnen bij 880 MHz;

  • b. de vergunningen A2 en C tezamen in de onderband per aanvrager aaneengesloten zijn.

 • 9 De vergunningen D worden zodanig verleend dat, met inachtneming van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid:

  • a. de vergunningen D in de onderband van alle aanvragers samen aaneengesloten zijn en beginnen bij 1710 MHz;

  • b. de vergunningen D in de onderband per aanvrager aaneengesloten zijn.

 • 10 De vergunningen G worden zodanig verleend dat, met inachtneming van het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid:

  • a. de vergunningen G binnen het frequentiebereik van 2565 en 2615 MHz van alle aanvragers samen aaneengesloten zijn en beginnen bij 2565 MHz;

  • b. de vergunningen G per aanvrager steeds betrekking hebben op aaneengesloten frequentieruimte.

 • 11 Per nieuwkomer worden niet meer vergunningen A1, A2, B, C, D, E, F of G verleend dan die gezamenlijk overeenkomen met 220 activiteitspunten.

 • 12 Per aanvrager anders dan een nieuwkomer worden niet meer vergunningen B, C, D, E, F of G verleend dan die gezamenlijk overeenkomen met 190 activiteitspunten.

Artikel 3

 • 1 Indien aanvragen die overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 10 zijn ingediend door nieuwkomers en die voldoen aan de in artikel 11 gestelde eisen, in totaal ten aanzien van vergunningen A1 en A2 betrekking hebben op twee of meer vergunningen A1 en geen betrekking hebben op een vergunning A2, zijn in afwijking van artikel 2, tweede lid, voor de verdeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, twee vergunningen A1, vier vergunningen B, zeven vergunningen C, veertien vergunningen D, twee vergunningen E, één vergunning F, tien vergunningen G en één vergunning H beschikbaar.

 • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2, achtste lid, van toepassing, met dien verstande dat dit uitsluitend betrekking heeft op de verlening van vergunningen C.

 • 3 In het geval, bedoeld in het eerste lid, worden in afwijking van artikel 2, twaalfde lid, per aanvrager anders dan een nieuwkomer niet meer vergunningen verleend dan die gezamenlijk overeenkomen met 205 activiteitspunten.

Artikel 4

 • 1 Indien aanvragen die overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 10 zijn ingediend door nieuwkomers en die voldoen aan de in artikel 11 gestelde eisen, in totaal ten aanzien van vergunningen A1 en A2 uitsluitend betrekking hebben op één vergunning A1 en geen betrekking hebben op een vergunning A2, zijn in afwijking van artikel 2, tweede lid, voor de verdeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, één vergunning A1, vijf vergunningen B, zeven vergunningen C, veertien vergunningen D, twee vergunningen E, één vergunning F, tien vergunningen G en één vergunning H beschikbaar.

 • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2, achtste lid, van toepassing, met dien verstande dat dit uitsluitend betrekking heeft op de verlening van vergunningen C.

 • 3 In het geval, bedoeld in het eerste lid, worden in afwijking van artikel 2, twaalfde lid, per aanvrager anders dan een nieuwkomer niet meer vergunningen verleend dan die gezamenlijk overeenkomen met 220 activiteitspunten.

Artikel 5

 • 1 Indien aanvragen die overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 10 zijn ingediend door nieuwkomers en die voldoen aan de in artikel 11 gestelde eisen, in totaal ten aanzien van vergunningen A1 en A2 uitsluitend betrekking hebben op één vergunning A1 en één of meer vergunningen A2, zijn in afwijking van artikel 2, tweede lid, voor de verdeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, één vergunning A1, één vergunning A2, vijf vergunningen B, zes vergunningen C, veertien vergunningen D, twee vergunningen E, één vergunning F, tien vergunningen G en één vergunning H beschikbaar.

 • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, worden in afwijking van artikel 2, twaalfde lid, per aanvrager anders dan een nieuwkomer niet meer vergunningen verleend dan die gezamenlijk overeenkomen met 205 activiteitspunten.

Artikel 6

 • 1 Indien aanvragen die overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 10 zijn ingediend door nieuwkomers en die voldoen aan de in artikel 11 gestelde eisen, in totaal ten aanzien van vergunningen A1 en A2 geen betrekking hebben op een vergunning A1 en betrekking hebben op één of meer vergunningen A2, zijn in afwijking van artikel 2, tweede lid, voor de verdeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, één vergunning A2, zes vergunningen B, zes vergunningen C, veertien vergunningen D, twee vergunningen E, één vergunning F, tien vergunningen G en één vergunning H beschikbaar.

 • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2, zevende lid, van toepassing, met dien verstande dat dit uitsluitend betrekking heeft op de verlening van vergunningen B.

 • 3 In het geval, bedoeld in het eerste lid, worden in afwijking van artikel 2, twaalfde lid, per aanvrager anders dan een nieuwkomer niet meer vergunningen verleend dan die gezamenlijk overeenkomen met 220 activiteitspunten.

Artikel 7

 • 1 Indien geen aanvraag overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 10 door een nieuwkomer wordt ingediend of indien aanvragen die overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 10 zijn ingediend door nieuwkomers en die voldoen aan de in artikel 11 gestelde eisen, geen betrekking hebben op een vergunning A1 en A2, zijn in afwijking van artikel 2, tweede lid, voor de verdeling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zes vergunningen B, zeven vergunningen C, veertien vergunningen D, twee vergunningen E, één vergunning F, tien vergunningen G en één vergunning H beschikbaar.

 • 2 In het geval, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2, zevende lid, van toepassing, met dien verstande dat dit uitsluitend betrekking heeft op de verlening van vergunningen B.

 • 3 In het geval, bedoeld in het eerste lid, is voorts artikel 2, achtste lid, van toepassing, met dien verstande dat dit uitsluitend betrekking heeft op de verlening van vergunningen C.

 • 4 In het geval, bedoeld in het eerste lid, worden in afwijking van artikel 2, twaalfde lid, per aanvrager anders dan een nieuwkomer niet meer vergunningen verleend dan die gezamenlijk overeenkomen met 235 activiteitspunten.

§ 3. Vergunningaanvraag en zekerheidstelling (inschrijvingsfase)

Artikel 8

 • 1 Degene die voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking wil komen, dient een aanvraag in.

 • 2 Een aanvrager kan uitsluitend aan de veiling deelnemen op eigen titel dan wel als lid van één groep.

 • 3 Per groep wordt ten hoogste één aanvraag ingediend.

 • 4 Een aanvraag van een nieuwkomer heeft betrekking op ten hoogste twee van de drie beschikbare vergunningen A1 en A2.

 • 5 Een aanvraag van een nieuwkomer heeft betrekking op ten hoogste 220 activiteitspunten en een aanvraag van een andere aanvrager dan een nieuwkomer heeft betrekking op ten hoogste 190 activiteitspunten.

 • 6 In het geval, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, of 5, eerste lid, heeft in afwijking van het vijfde lid, een aanvraag van een andere aanvrager dan een nieuwkomer betrekking op ten hoogste 205 activiteitspunten.

 • 7 In het geval, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, of 6, eerste lid, heeft in afwijking van het vijfde lid, een aanvraag van een nieuwkomer betrekking op ten hoogste 235 activiteitspunten en een aanvraag van een andere aanvrager dan een nieuwkomer betrekking op ten hoogste 220 activiteitspunten.

 • 8 In het geval, bedoeld in 7, eerste lid, heeft in afwijking van het vijfde lid, een aanvraag van zowel een nieuwkomer als een andere aanvrager dan een nieuwkomer betrekking op ten hoogste 235 activiteitspunten.

 • 9 In de aanvraag worden de namen vermeld van ten minste één en ten hoogste vier natuurlijke personen, die ieder voor zich zelfstandig bevoegd zijn om namens de aanvrager handelingen te verrichten gedurende de veiling en die daartoe beschikken over een rechtsgeldige en toereikende volmacht.

 • 10 De aanvraag bevat verder de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage I, en wordt overeenkomstig het model in die bijlage ingedeeld.

 • 11 De aanvraag is in de Nederlandse taal gesteld.

 • 12 Met de gegevens en bescheiden, bedoeld in het tiende lid, worden gelijkgesteld zodanige gegevens en bescheiden krachtens het recht van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 13 De gegevens en bescheiden, bedoeld in het twaalfde lid, mogen in afwijking van het elfde lid, in een van de officiële talen van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte worden gesteld. In dat geval worden die gegevens en bescheiden vergezeld van een Nederlandse vertaling van die gegevens en bescheiden.

 • 14 Op het tijdstip, bedoeld in artikel 9, eerste lid, heeft de aanvrager overeenkomstig artikel 15 een bedrag tot zekerheid van de gestanddoening van zijn bieding gedaan.

Artikel 9

 • 1 De aanvraag wordt uiterlijk op 16 juli 2012 om 14.00 uur per post ontvangen dan wel door persoonlijke overhandiging ontvangen op het volgende adres:

  Agentschap Telecom

  Ter attentie van: Veilingteam 800, 900 en 1800 MHz

  Emmasingel 1

  9726 AH Groningen

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan de in het eerste lid gestelde eisen, wordt de aanvraag afgewezen.

Artikel 10

 • 1 De aanvrager informeert de minister onmiddellijk over een wijziging met betrekking tot de gegevens en bescheiden, bedoeld in bijlage I, onderdeel A. Hij informeert de minister per post of door persoonlijke overhandiging van informatie over de wijziging op het adres, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • 4 De aanvrager heeft gedurende zeven werkdagen, te rekenen vanaf de dag nadat de mededeling, bedoeld in het derde lid, is verstuurd, de gelegenheid het verzuim te herstellen.

 • 5 De gegevens ten behoeve van het verzuimherstel, bedoeld in het derde lid, onder a, b en c, worden per post verzonden of door persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • 6 Het verzuimherstel, bedoeld in het derde lid, onder d, geschiedt overeenkomstig artikel 15.

 • 8 Indien het verzuim, bedoeld in het derde lid, onder b, binnen de termijn, genoemd in het vierde lid, niet is hersteld of de aanvraag na herstel niet voldoet aan het in artikel 8, vierde lid, gestelde vereisten, wordt de aanvraag afgewezen voor zover deze betrekking heeft op meer vergunningen A1 en A2 dan waarvoor de nieuwkomer op grond van artikel 2, vierde lid, in aanmerking kan komen.

 • 10 Indien het verzuim betrekking heeft op artikel 8, tiende lid, bestaande uit een aangegeven voorkeur voor vergunning A1 of A2 terwijl de aanvrager geen nieuwkomer is, wordt de aanvraag afgewezen voor zover die betrekking heeft op vergunning A1 of A2 en wordt het aantal aangevraagde activiteitspunten dienovereenkomstig verminderd. Voordat de aanvraag wordt afgewezen, deelt de minister het voorgenomen besluit mee aan de betrokken aanvrager en wordt de aanvrager overeenkomstig het vierde lid in de gelegenheid gesteld om aan te geven naar welke vergunningen en welke frequentieruimte zijn voorkeur uitgaat.

 • 11 Uiterlijk binnen twee weken nadat de minister overeenkomstig het zevende lid heeft besloten de aanvraag niet te behandelen, stort de minister de waarborgsom terug aan de betreffende aanvrager of stuurt de minister een schriftelijke verklaring als bedoeld in bijlage II, onder II, onder 4, aan de bank van die aanvrager die ter zekerstelling een bankgarantie heeft overgelegd. De minister stuurt een kopie van deze verklaring aan de aanvrager. Artikel 44, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11

 • 1 De aanvrager is een privaatrechtelijke rechtspersoon naar Nederlands recht of het equivalent daarvan naar het recht van een van de overige lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en heeft zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte.

 • 2 De aanvrager voldoet voorts aan de volgende eisen:

  • a. de aanvrager verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie;

  • b. de aanvrager is geen surseance van betaling verleend, noch is door de aanvrager surseance van betaling aangevraagd, en

  • c. er is geen beslag gelegd op een aanmerkelijk deel van het vermogen dan wel een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager die een aanmerkelijk deel van het vermogen van de aanvrager vormen.

 • 3 Met de eisen van het tweede lid worden gelijkgesteld zodanige eisen volgens het recht van een van de andere lidstaten van de Europese Unie of een van de andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

 • 4 Binnen zes weken na het tijdstip, bedoeld in artikel 9, eerste lid, stelt de minister vast of de aanvrager wiens aanvraag in behandeling is genomen, voldoet aan de eisen, bedoeld in het eerste en tweede lid, en of hij een nieuwkomer is. Deze termijn kan eenmalig met ten hoogste vier weken worden verlengd.

 • 5 Indien uit de aanvraag niet blijkt dat aan de eisen, bedoeld in het eerste en tweede lid, is voldaan, wijst de minister de aanvraag af.

§ 4. Vaststellen noodzaak tot veilen

Artikel 12

 • 1 Voor het vaststellen of er noodzaak is tot het veilen van de vergunningen A1 tot en met G wordt bij de toepassing van het tweede tot en met vijfde lid uitgegaan van de aanvragen die overeenkomstig de artikelen 8 tot en met 10 zijn ingediend door aanvragers die voldoen aan de in artikel 11 gestelde eisen.

 • 2 De vergunningen A1 tot en met G worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, derde tot en met twaalfde lid, zonder veiling verleend, indien:

  • a. voldaan kan worden aan de vraag naar vergunningen A1, A2, B, C, D, E, F en G, bedoeld in bijlage I, onder B.1, onderdeel a, en geen van de aanvragers voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel a, of

  • b. er slechts één aanvraag is ingediend.

 • 3 In het geval, bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden in afwijking van het tweede lid, de vergunningen A1 en B tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 3, tweede en derde lid, zonder veiling verleend, indien voldaan kan worden aan de vraag naar vergunningen A1, B, C, D, E, F en G, bedoeld in bijlage I, onder B.1, onderdeel b, en geen van de aanvragers voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel b.

 • 4 In het geval, bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden in afwijking van het tweede lid, de vergunningen A1 en B tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 4, tweede en derde lid, zonder veiling verleend, indien voldaan kan worden aan de vraag naar vergunningen A1, B, C, D, E, F en G, bedoeld in bijlage I, onder B.1, onderdeel c, en geen van de aanvragers voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel c.

 • 5 In het geval, bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden in afwijking van het tweede lid, de vergunningen A1 tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 5, tweede lid, zonder veiling verleend, indien voldaan kan worden aan de vraag naar vergunningen A1, A2, B, C, D, E, F en G, bedoeld in bijlage I, onder B.1, onderdeel d, en geen van de aanvragers voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel d.

 • 6 In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, worden in afwijking van het tweede lid, de vergunningen A2 tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 6, tweede en derde lid, zonder veiling verleend, indien voldaan kan worden aan de vraag naar vergunningen A2, B, C, D, E, F en G, bedoeld in bijlage I, onder B.1, onderdeel e, en geen van de aanvragers voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel e.

 • 7 In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid, worden in afwijking van het tweede lid, de vergunningen B tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 7, tweede tot en met vierde lid, zonder veiling verleend, indien voldaan kan worden aan de vraag naar vergunningen B, C, D, E, F en G, bedoeld in bijlage I, onder B.1, onderdeel f, en geen van de aanvragers voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel f.

 • 8 Uiterlijk binnen twee weken nadat op grond van het tweede, derde, vierde, vijfde, zesde of zevende lid door de minister is besloten dat vergunningen zonder veiling worden verleend, stort de minister de waarborgsom terug aan de betreffende aanvragers of stuurt de minister een schriftelijke verklaring als bedoeld in bijlage II, onder II, onder 4, aan de bank van die aanvragers die ter zekerstelling een bankgarantie hebben overgelegd. De minister stuurt een kopie van deze verklaring aan de aanvrager. Artikel 44, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 9 De vergunningen A1 tot en met G worden met inachtneming van het bepaalde in artikel 2, derde tot en met twaalfde lid, onder toepassing van de artikelen 36 tot en met 44 verleend, indien:

  • a. voldaan kan worden aan de vraag naar de vergunningen A1 tot en met G, en

  • b. een aanvrager voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel a.

 • 10 In het geval, bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden in afwijking van het negende lid, de vergunningen A1 en B tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 3, tweede en derde lid, onder toepassing van de artikelen 36 tot en met 44 verleend, indien:

  • a. voldaan kan worden aan de vraag naar de vergunningen A1 en B tot en met G, en

  • b. een aanvrager voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel b.

 • 11 In het geval, bedoeld in artikel 4, eerste lid, worden in afwijking van het negende lid, de vergunningen A1 en B tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 4, tweede en derde lid, onder toepassing van de artikelen 36 tot en met 44 verleend, indien:

  • a. voldaan kan worden aan de vraag naar de vergunningen A1 en B tot en met G, en

  • b. een aanvrager voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel c.

 • 12 In het geval, bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden in afwijking van het negende lid, de vergunningen A1 tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 5, tweede lid, onder toepassing van de artikelen 36 tot en met 44 verleend, indien:

  • a. voldaan kan worden aan de vraag naar de vergunningen A1 tot en met G, en

  • b. een aanvrager voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel d.

 • 13 In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, worden in afwijking van het negende lid, de vergunningen A2 tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 6, tweede en derde lid, onder toepassing van de artikelen 36 tot en met 44 verleend, indien:

  • a. voldaan kan worden aan de vraag naar de vergunningen A2 tot en met G, en

  • b. een aanvrager voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel e.

 • 14 In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid, worden in afwijking van het negende lid, de vergunningen B tot en met G met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, en 7, tweede tot en met vierde lid, onder toepassing van de artikelen 36 tot en met 44 verleend, indien:

  • a. voldaan kan worden aan de vraag naar de vergunningen B tot en met G, en

  • b. een aanvrager voorkeur heeft uitgesproken voor specifieke frequentieruimte als bedoeld in bijlage I, onder B.2, onderdeel f.

Artikel 13

 • 1 De minister deelt de aanvragers zo spoedig mogelijk mee welke vergunningen overeenkomstig artikel 12 worden verleend.

 • 2 Nadat de vergunningen, bedoeld in het eerste lid, zijn verleend, deelt de minister de aanvragers mee aan wie welke vergunningen zijn verleend.

§ 5. Toelating tot de veiling

Artikel 14

 • 2 De minister deelt iedere deelnemer hierbij tevens mee:

  • a. welke vergunningen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a tot en met h worden geveild;

  • b. hoeveel andere deelnemers zijn toegelaten tot de veiling;

  • c. de datum en het tijdstip van aanvang van de veiling;

  • d. het faxnummer voor het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 21, tweede en vijfde lid, en van een schriftelijke bieding als bedoeld in artikel 21, eerste lid;

  • e. het telefoonnummer waarop de minister ingeval van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 17, tweede lid, bereikbaar is;

  • f. de combinatie van zijn inlogcode en zijn wachtwoord;

  • g. het internetadres waarop de deelnemer inlogt teneinde aan de veiling deel te nemen;

  • h. de voor de veiling benodigde programmatuur.

Artikel 15

 • 1 Iedere deelnemer voldoet een bedrag tot zekerheid van de gestanddoening van zijn bieding.

 • 2 Indien de aanvraag van een deelnemer betrekking heeft op een vergunning A1, bedraagt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, € 35.000.000 per aangevraagde vergunning A1.

 • 3 Indien de aanvraag van een deelnemer betrekking heeft op een vergunning A2, bedraagt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, € 28.900.000 per aangevraagde vergunning A2.

 • 4 Indien de aanvraag van een deelnemer betrekking heeft op ten hoogste vijftien activiteitspunten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder b tot en met e, bedraagt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, € 200.000 per activiteitspunt.

 • 5 Indien de aanvraag van een deelnemer betrekking heeft op ten minste zestien en ten hoogste vijfenveertig activiteitspunten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder b tot en met e, bedraagt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, € 300.000 per activiteitspunt.

 • 6 Indien de aanvraag van een deelnemer betrekking heeft op zesenveertig of meer activiteitspunten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onder b tot en met e, bedraagt het bedrag, bedoeld in het eerste lid, € 400.000 per activiteitspunt.

 • 7 Uiterlijk op het tijdstip, bedoeld in artikel 9, eerste lid,:

  • a. is het bedrag voor de aanvraag, bedoeld in bijlage I, onder B.1, die betrekking heeft op het hoogste aantal activiteitspunten, onder vermelding van Waarborgsom Veiling 800, 900 en 1800 MHz ontvangen op bankrekeningnummer 569994039, IBAN: NL49RBOS0569994039, SWIFT: RBOSNL2A ten name van Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & Control, of

  • b. is voor het bedrag voor de aanvraag, bedoeld in bijlage I, onder B.1, die betrekking heeft op het hoogste aantal activiteitspunten, ter zekerheidstelling een bankgarantie volgens het model dat als bijlage II bij deze regeling is gevoegd, per post ontvangen op, dan wel door persoonlijke overhandiging ingediend op het adres, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • 8 De deelnemer die heeft voldaan aan de verplichtingen, bedoeld in het eerste tot en met zevende lid, is gerechtigd om een bieding uit te brengen tijdens de eerste primaire biedronde of in een procedure als bedoeld in artikel 12, negende tot en met veertiende lid.

 • 9 Indien het op grond van het zevende lid, onder a, betaalde bedrag op meer activiteitspunten betrekking heeft dan het aantal activiteitspunten dat is genoemd in de mededeling, bedoeld in artikel 14, eerste lid, stort de minister uiterlijk twee weken nadat de mededeling is gedaan, dat deel van het bedrag terug dat betrekking heeft op het verschil in aantal activiteitspunten.

 • 10 In het geval, bedoeld in het negende lid, vergoedt de minister de rente vanaf de dag waarop hij het bedrag, bedoeld in het zevende lid, onder a, heeft ontvangen op het bankrekeningnummer, genoemd in het zevende lid, tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop hij het deel van het bedrag, bedoeld in het negende lid, terugstort. De minister stort de rente terug op dezelfde dag waarop hij het deel van het bedrag, bedoeld in het negende lid, terugstort.

§ 6. Algemene bepalingen omtrent de veiling

Artikel 16

 • 1 Een aanvrager, inbegrepen diegene die een aanvrager ten behoeve van de veiling bijstaat of een lid van de groep waartoe een aanvrager behoort, verspreidt geen vertrouwelijke informatie en doet geen vertrouwelijke informatie verspreiden aan een andere aanvrager of een derde, en maakt geen vertrouwelijke informatie openbaar.

 • 2 Een aanvrager, inbegrepen diegene die een aanvrager ten behoeve van de veiling bijstaat of een lid van de groep waartoe een aanvrager behoort, onthoudt zich voorafgaand aan en gedurende de veilingprocedure van afspraken of gedragingen die afbreuk doen of kunnen doen aan een goed verloop van de veiling, de mededinging in de veilingprocedure daaronder begrepen.

 • 3 Indien naar het oordeel van de minister sprake is van gedragingen in strijd met het eerste of tweede lid, kan de minister de veiling opschorten voor een termijn van ten hoogste één jaar.

 • 4 De minister kan een aanvrager die naar het oordeel van de minister handelt in strijd met het eerste of tweede lid van deelname of van verdere deelname aan de veiling uitsluiten.

 • 5 Indien een deelnemer in strijd heeft gehandeld met het eerste of tweede lid, kan de minister:

  • a. de uitkomst van een of meer biedingen of biedronden ongeldig verklaren, of

  • b. besluiten dat een of meer biedronden opnieuw moeten worden gehouden.

Artikel 17

 • 1 De veiling vindt plaats door middel van internet, met behulp van een elektronisch veilingsysteem.

 • 2 Gedurende de veiling communiceert:

  • a. de minister uitsluitend door middel van het elektronisch systeem met de deelnemers, en

  • b. een deelnemer uitsluitend per fax met de minister,

  met dien verstande dat de minister ingeval van bijzondere omstandigheden communicatie per telefoon kan toestaan.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onder a, kan gedurende de veiling de communicatie tussen de minister en een deelnemer schriftelijk plaatsvinden door middel van het in artikel 14, tweede lid, onder d, bedoelde faxnummer, indien sprake is van een elektronische storing als bedoeld in artikel 21, eerste lid.

 • 4 De veiling wordt uitsluitend op werkdagen gehouden.

 • 5 De minister leidt de veiling en draagt zorg voor een goed verloop van de veiling.

Artikel 18

 • 1 De minister kan de veiling opschorten voor een termijn van ten hoogste één jaar indien zich naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden voordoen buiten de beïnvloedingssfeer van de minister of de deelnemers waardoor de veiling tijdelijk geen doorgang kan vinden.

 • 2 De minister kan indien dit om andere dan de in artikel 16, derde en vijfde lid, genoemde redenen nodig is voor een eerlijk of efficiënt verloop van de veiling:

  • a. de veiling opschorten voor een termijn van ten hoogste één jaar

  • b. een of meer biedingen of de uitkomst van van of meer biedronden ongeldig verklaren, of

  • c. besluiten dat een of meer biedronden opnieuw moeten worden gehouden.

 • 3 De minister kan een aanvrager die niet langer voldoet aan de eisen die in artikel 11 zijn gesteld aan een aanvrager, uitsluiten van deelname of van verdere deelname aan de veiling.

 • 4 Indien twee of meer aanvragers lid worden van één groep, sluit de minister aanvragers uit van deelname of van verdere deelname aan de veiling zodat niet meer dan één aanvrager per groep deelneemt aan de veiling.

Artikel 19

 • 1 De minister bepaalt wanneer de biedronden van de veiling plaatsvinden en de duur van die biedronden.

 • 2 Een deelnemer is onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.

Artikel 20

 • 1 Een ongeldige bieding wordt niet in aanmerking genomen bij:

  • a. het bepalen van het einde van de primaire biedronde op basis van artikel 27, eerste lid;

  • b. het bepalen van het maximum aantal biedingen, bedoeld in artikel 29, tweede lid;

  • c. het opstellen van de lijst, bedoeld in artikel 38;

  • d. het vaststellen van de combinatie van winnende biedingen en de finale combinatie van winnende biedingen, en

  • e. het bepalen van de prijzen op grond van bijlagen III en IV.

 • 2 Een bieding is ongeldig wanneer niet is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de bieding is uitgebracht en bevestigd door middel van het elektronisch veilingsysteem via internet;

  • b. de bieding voldoet aan het in artikel 22, vijfde of zesde lid, bepaalde activiteitsniveau;

  • c. de bieding in de primaire biedronde en de aanvullende biedronde door een nieuwkomer heeft uitsluitend betrekking op de vergunningen A1, A2, B, C, D, E, F of G. In het geval, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, of 4, eerste lid, heeft de bieding uitsluitend betrekking op de vergunningen A1, B, C, D, E, F of G. In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, heeft de bieding uitsluitend betrekking op de vergunningen A2, B, C, D, E, F of G. In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid, heeft de bieding uitsluitend betrekking op de vergunningen B, C, D, E, F en G;

  • d. de bieding in de primaire biedronde en de aanvullende biedronde door een andere aanvrager dan een nieuwkomer heeft uitsluitend betrekking op de vergunningen B, C, D, E, F of G;

  • e. de bieding in de primaire biedronde en de aanvullende biedronde geeft de aantallen vergunningen A1, A2, B, C, D, E, F en G aan waarop de bieding betrekking heeft, met dien verstande dat een bieding op vergunning G tenminste twee vergunningen G betreft;

  • f. in de aanvullende biedronde en in de toewijzingsbiedronde bevat de bieding een biedbedrag en wordt die bieding gedaan in eenheden van € 1000;

  • g. in een primaire biedronde is de bieding de eerste bieding van een deelnemer in die ronde;

  • h. het biedbedrag van de bieding in de aanvullende ronde voldoet aan de in artikel 30 gestelde vereisten;

  • i. in de toewijzingsbiedronde heeft de bieding van een deelnemer op een vergunning A1, A2, B, C, D, E of G uitsluitend betrekking op een alternatief voor frequentieruimte voor die vergunning A1, A2, B, C, D, E of G die voorkomt op de voor die deelnemer samengestelde lijst, bedoeld in artikel 38;

  • j. de bieding is in de Nederlandse taal gesteld, en

  • k. de bieding is tijdig ingediend.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onder a, is een bieding die is uitgebracht door middel van het elektronisch veilingsysteem via internet ongeldig en een schriftelijke bieding geldig, indien de betrokken deelnemer met betrekking tot die biedronde toestemming als bedoeld in artikel 21 heeft gekregen voor het uitbrengen van een schriftelijke bieding, en die toestemming niet is ingetrokken overeenkomstig artikel 21, vijfde lid.

 • 4 Een schriftelijke bieding als bedoeld in het derde lid is ongeldig wanneer niet is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a. de bieding voldoet aan de in het tweede lid, onder b tot en met k, gestelde voorwaarden;

  • b. de bieding wordt gedaan overeenkomstig het model in bijlage V bij deze regeling;

  • c. de bieding wordt ingediend door middel van het krachtens artikel 14, tweede lid, onder d, meegedeelde faxnummer, of

  • d. de bieding is leesbaar en eenduidig.

 • 5 Indien een deelnemer niet heeft voldaan aan de in het tweede lid, onder a tot en met j, gestelde voorwaarden, deelt de minister dit de deelnemer mee en stelt hij de deelnemer in de gelegenheid het verzuim door middel van het elektronisch veilingsysteem te herstellen binnen de duur van de betrokken biedronde, dan wel de verlengde biedronde, bedoeld in artikel 23, eerste of tweede lid, onder a.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid wordt aan een deelnemer die toestemming heeft om een schriftelijke bieding in te dienen en die niet heeft voldaan aan de in het tweede lid, onder b tot en met j, gestelde voorwaarden of de in het vierde lid, onder b tot en met d, gestelde voorwaarden:

  • a. per fax meegedeeld dat hij niet aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, en

  • b. gelegenheid gegeven om het verzuim binnen een door de minster gestelde termijn te herstellen, met dien verstande dat de minister per deelnemer ten hoogste tienmaal gedurende de gehele veiling de gelegenheid kan geven om het verzuim te herstellen.

Artikel 21

 • 1 Indien een deelnemer door een elektronische storing niet in staat is om door middel van het elektronisch veilingsysteem een bieding uit te brengen, kan de minister toestemming geven om een bieding schriftelijk uit te brengen door middel van het in artikel 14, tweede lid, onder d, bedoelde faxnummer.

 • 2 Een verzoek tot toestemming als bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk ingediend via het in artikel 14, tweede lid, onder d, bedoelde faxnummer, is met redenen omkleed en wordt door de minister ontvangen uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van de biedronde.

 • 3 De minister kan toestemming als bedoeld in het eerste lid geven voor een enkele primaire biedronde of voor meerdere primaire biedronden, voor de aanvullende biedronde of voor de toewijzingsbiedronde.

 • 4 Aan de toestemming, bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 5 De minister kan de toestemming, bedoeld in het eerste lid, op verzoek van de deelnemer intrekken, wanneer dit verzoek door middel van het in artikel 14, tweede lid, onder d, bedoelde faxnummer schriftelijk wordt gedaan uiterlijk 10 minuten na afloop van de voorgaande biedronde, dan wel de verlengde biedronde, bedoeld in artikel 23, eerste of tweede lid, onder b.

Artikel 22

 • 1 Het aantal activiteitspunten bedraagt:

  • a. met betrekking tot vergunning A1 of A2: 15;

  • b. met betrekking tot vergunning B of C: 15;

  • c. met betrekking tot vergunning D: 2;

  • d. met betrekking tot vergunning E of F: 1;

  • e. met betrekking tot vergunning G: het aantal vergunningen waarop de bieding of de voorkeur, bedoeld in bijlage I, onderdeel B, betrekking heeft minus 1.

 • 2 Het activiteitsniveau van een bieding is de som van de activiteitspunten van de vergunningen waarop de bieding betrekking heeft.

 • 3 Het activiteitsniveau van een deelnemer bedraagt:

  • a. in de eerste primaire biedronde: het aantal activiteitspunten dat hem overeenkomstig artikel 14, eerste lid, is meegedeeld;

  • b. in elke volgende primaire biedronde: het aantal activiteitspunten van de bieding van de deelnemer in de voorgaande ronde;

  • c. in de aanvullende biedronde: het aantal activiteitspunten van de bieding van de deelnemer in de laatste primaire biedronde, of, indien de deelnemer in de laatste primaire biedronde een activiteitsniveau van nul had: nul.

 • 4 Indien een deelnemer in een primaire biedronde geen bieding uitbrengt of een ongeldige bieding uitbrengt, is het activiteitsniveau van de betreffende deelnemer in de volgende biedronde nul.

 • 5 Het activiteitsniveau van de bieding die een deelnemer in een biedronde uitbrengt is niet hoger dan het activiteitsniveau van de deelnemer in die biedronde.

 • 6 In afwijking van het vijfde lid kan het activiteitsniveau van een bieding in de aanvullende biedronde hoger zijn dan het activiteitsniveau van de deelnemer, maar niet hoger dan het aantal activiteitspunten dat hem op grond van artikel 14, eerste lid, is meegedeeld.

Artikel 23

 • 1 Indien een deelnemer een biedronde laat verstrijken zonder dat hij een bieding uitbrengt, wordt die biedronde voor die deelnemer eenmalig van rechtswege verlengd met een termijn van 30 minuten, met dien verstande dat in ten hoogste twee primaire biedronden voor een deelnemer verlenging plaatsvindt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid:

  • a. kan de minister ingeval van bijzondere omstandigheden een deelnemer op zijn verzoek toestemming verlenen om zijn biedronde te verlengen met een door de minister te bepalen termijn;

  • b. wordt, indien aan een deelnemer toestemming als bedoeld in artikel 21, eerste lid, is gegeven, de betreffende biedronde voor die deelnemer verlengd met een door de minister te bepalen termijn.

 • 3 Het verzoek tot toestemming als bedoeld in het tweede lid, onder a, is met redenen omkleed en wordt ontvangen uiterlijk binnen 10 minuten na afloop van de biedronde of de verlengde biedronde, bedoeld in het eerste of tweede lid, onder b.

 • 4 Aan de toestemming, bedoeld in het tweede lid, onder a, kunnen voorschriften worden verbonden.

 • 5 Een op grond van het eerste of tweede lid verlengde biedronde is afgelopen zodra:

  • a. alle deelnemers wier biedronde is verlengd, een bieding hebben uitgebracht, of

  • b. de biedronde dan wel de verlengde biedronde voor een deelnemer is verstreken.

 • 6 De minister deelt zo spoedig mogelijk aan alle deelnemers mee dat een biedronde voor een of meer deelnemers is verlengd.

§ 7. De hoofdfase van de veiling: de primaire biedronden en de aanvullende biedronde

§ 7.1. Primaire biedronden

Artikel 24

 • 1 De primaire biedronde bestaat uit één of meer biedronden.

 • 2 Een deelnemer brengt in een primaire biedronde per biedronde ten hoogste één bieding uit.

 • 3 Een bieding in een primaire biedronde kan betrekking hebben op andere vergunningen dan waarvoor een deelnemer in zijn aanvraag, bedoeld in bijlage I, onderdeel B, een voorkeur heeft uitgesproken, alsmede op andere vergunningen dan waarop zijn bieding in een voorgaande primaire biedronde betrekking had.

 • 4 Een bieding in een primaire biedronde ziet op het aantal vergunningen waarop een deelnemer biedt gelet op de in die biedronde geldende rondeprijs voor die vergunningen, bedoeld in artikel 26.

Artikel 25

 • 1 De minister deelt elke deelnemer voor aanvang van de eerste primaire biedronde de aanvangstijd en de duur van de biedronde mee.

 • 2 De minister deelt elke deelnemer zo spoedig mogelijk na het einde van een primaire biedronde mee:

  • a. zijn activiteitsniveau, bedoeld in artikel 22, derde lid, onder b;

  • b. zijn verlengingsmogelijkheden in de volgende primaire biedronde;

  • c. zijn bieding in de vorige biedronde;

  • d. het bedrag van zijn hoogste bieding in de veiling tot dan toe;

  • e. de aanvangstijd en de duur van de volgende biedronde;

  • f. de rondeprijzen die in de volgende biedronde gelden per type vergunning, en

  • g. de totale vraag in de vorige biedronde per type vergunning.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, onder e en f, wordt geen informatie over een volgende primaire biedronde gegeven indien de primaire biedronden op grond van artikel 27 eindigen.

Artikel 26

 • 1 De rondeprijzen in de eerste primaire biedronde zijn:

  • a. € 35.000.000,00 voor een vergunning A1 en B;

  • b. € 28.900.000,00 voor een vergunning A2 en C;

  • c. € 4.125.000,00 voor een vergunning D;

  • d. € 810.000,00 voor een vergunning E;

  • e. € 590.000,00 voor vergunning F;

  • f. € 585.000,00 voor een vergunning G.

 • 2 In de tweede en volgende primaire biedronden verhoogt de minister de rondeprijzen, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig het derde tot en met vijftiende lid.

 • 3 De rondeprijs van vergunning A1 wordt in een biedronde verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar vergunning A1 groter is dan twee.

 • 4 In het geval, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, of 5, eerste lid, wordt in afwijking van het derde lid, de rondeprijs van vergunning A1 in een biedronde verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar vergunning A1 groter is dan één.

 • 5 De rondeprijs van vergunning A2 wordt in een biedronde verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar vergunning A2 groter is dan één.

 • 6 De rondeprijs van vergunning B wordt in een biedronde verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar vergunning B groter is dan vier.

 • 7 In het geval, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, of 5, eerste lid, wordt in afwijking van het zesde lid, de rondeprijs van vergunning B in een biedronde verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar vergunning B groter is dan vijf.

 • 8 In het geval, bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, of 7, eerste lid, wordt in afwijking van het zesde lid, de rondeprijs van vergunning B in een biedronde verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar vergunning B groter is dan zes.

 • 9 De rondeprijs van vergunning C wordt in een biedronde verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar vergunning C groter is dan zes.

 • 10 In het geval, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste lid, of 7, eerste lid, wordt in afwijking van het negende lid, de rondeprijs van vergunning C in een biedronde verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar vergunning C groter is dan zeven.

 • 11 De rondeprijs van vergunning D wordt verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar deze vergunningen groter is dan veertien.

 • 12 De rondeprijs van vergunning E wordt verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar deze vergunningen groter is dan twee.

 • 13 De rondeprijs van vergunning F wordt verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar deze vergunning groter is dan één.

 • 14 De rondeprijs van vergunning G wordt verhoogd indien in de direct daaraan voorafgaande biedronde de vraag naar deze vergunningen groter is dan tien.

 • 15 In de in het derde tot en met veertiende lid bedoelde gevallen verhoogt de minister in eenheden van € 1.000 de rondeprijs van een vergunning zodanig dat de verhoging van de rondeprijs van een vergunning in een biedronde ten hoogste 100% is ten opzichte van de rondeprijs voor die vergunning in de daaraan voorafgaande ronde.

 • 16 Indien dit naar het oordeel van de minister nodig is voor een evenwichtige vraagontwikkeling of een efficiënt verloop van de veiling kan hij afwijken van het vijftiende lid.

Artikel 27

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan de minister de primaire biedronden beëindigen indien dat naar de mening van de minister geboden is ten behoeve van een efficiënt veilingproces.

§ 7.2. Aanvullende biedronde

Artikel 28

 • 1 Na het einde van de primaire biedronden deelt de minister elke deelnemer mee:

  • a. dat de primaire biedronden zijn geëindigd;

  • b. wanneer de aanvullende biedronde een aanvang neemt, en

  • c. de duur van de aanvullende biedronde.

 • 2 De minister deelt elke deelnemer voor aanvang van de aanvullende biedronde zijn activiteitsniveau als bedoeld in artikel 22, derde lid, onder c, mee.

Artikel 29

 • 1 De aanvullende biedronde bestaat uit één biedronde waarin door een deelnemer meerdere biedingen kunnen worden gedaan.

 • 2 Een deelnemer brengt in de aanvullende biedronde ten hoogste 2000 biedingen uit.

 • 3 Een bieding in de aanvullende biedronde kan betrekking hebben op andere vergunningen dan waarvoor een deelnemer in zijn aanvraag, bedoeld in bijlage I, onderdeel B, een voorkeur heeft uitgesproken, alsmede op andere vergunningen dan waarop zijn bieding in enige primaire biedronde betrekking had.

 • 4 De aanvang van de aanvullende biedronde is niet eerder dan ten minste een werkdag na het einde van de primaire biedronden.

Artikel 30

 • 1 De minimaal te bieden bedragen in de aanvullende biedronde zijn:

  • a. € 35.000.000,00 voor een vergunning A1 en B;

  • b. € 28.900.000,00 voor een vergunning A2 en C;

  • c. € 4.125.000,00 voor een vergunning D;

  • d. € 810.000,00 voor een vergunning E;

  • e. € 590.000,00 voor vergunning F;

  • f. € 585.000,00 voor een vergunning G.

 • 2 Indien een deelnemer in de aanvullende biedronde een bieding uitbrengt op hetzelfde pakket als waarop hij in een primaire biedronde heeft geboden, is het biedbedrag van de bieding in de aanvullende biedronde hoger dan de prijs voor dat pakket tegen de rondeprijzen in de primaire biedronde waarin hij er voor het laatst op heeft geboden.

 • 3 Onverminderd artikel 22, zesde lid, geldt in de aanvullende biedronde voor biedingen van een deelnemer op andere pakketten dan zijn finale pakket, dat het biedbedrag voor pakket X niet hoger is dan de hoogste prijs waartegen de deelnemer op pakket Y heeft geboden in een primaire biedronde of in de aanvullende biedronde, vermeerderd met de prijs voor pakket X tegen de rondeprijzen in primaire biedronde n, verminderd met de prijs voor pakket Y tegen de rondeprijzen in primaire biedronde n, waarbij:

  • pakket X het pakket is waarop de deelnemer in de aanvullende biedronde een bieding uitbrengt,

  • primaire biedronde n de laatste primaire biedronde is waarin het activiteitsniveau van de deelnemer hoger dan of gelijk was aan het benodigd aantal activiteitspunten om een bieding uit te kunnen brengen op pakket X, en

  • pakket Y het pakket is waarop de deelnemer in primaire biedronde n een bieding uitbracht.

 • 4 Onverminderd artikel 22, zesde lid, geldt voor een deelnemer die zijn finale primaire bieding in een andere primaire biedronde dan de laatste primaire biedronde heeft uitgebracht, dat het biedbedrag in de aanvullende biedronde voor een bieding van deze deelnemer op zijn finale pakket niet hoger is dan de prijs voor dit pakket tegen de rondeprijzen in de primaire biedronde na de biedronde waarin hij zijn finale primaire bieding heeft uitgebracht.

 • 5 Indien een deelnemer zijn finale primaire bieding in de laatste primaire biedronde heeft uitgebracht, geldt in de aanvullende biedronde voor deze deelnemer geen maximumbedrag voor een bieding op zijn finale pakket.

Artikel 31

 • 1 De minister stelt overeenkomstig het tweede tot en met vierde lid de combinatie van winnende biedingen vast.

 • 3 Indien er meerdere combinaties van winnende biedingen voldoen aan het tweede lid wordt er opnieuw een aanvullende biedronde gehouden, met dien verstande dat er ten hoogste driemaal opnieuw een aanvullende biedronde wordt gehouden.

 • 4 Indien na het driemaal opnieuw houden van een aanvullende biedronde er nog steeds meerdere combinaties van winnende biedingen kunnen worden vastgesteld op basis van het tweede lid, wordt door middel van loting tussen alle combinaties van winnende biedingen, vastgesteld wat de combinatie van winnende biedingen is.

Artikel 32

 • 1 Nadat de combinatie van winnende biedingen door de minister is vastgesteld overeenkomstig artikel 31, bepaalt de minister voor iedere winnende bieding een basisprijs op grond van bijlage III.

 • 2 De basisprijzen worden naar boven afgerond op eenheden van € 1.000, met dien verstande dat een deelnemer na afronding niet meer betaalt dan het biedbedrag van zijn winnende bieding.

Artikel 33

 • 1 Na het bepalen van de combinatie van winnende biedingen en de basisprijzen van iedere winnende bieding deelt de minister iedere deelnemer mee:

  • a. welke deelnemers op grond van artikel 31, eerste lid, vergunningen hebben gewonnen alsmede het aantal vergunningen A1, A2, B, C, D, E of G dat die deelnemers hebben gewonnen, en

  • b. dat de aanvullende biedronde is geëindigd.

 • 2 De minister deelt voorts aan een deelnemer de basisprijs van zijn winnende bieding mee.

 • 3 Na het bepalen van de combinatie van winnende biedingen en de basisprijzen van iedere winnende bieding maakt de minister openbaar:

  • a. de namen van de deelnemers die op grond van artikel 31, eerste lid, vergunningen A1, A2, B, C, D, E, F of G hebben gewonnen, en

  • b. het aantal vergunningen A1, A2, B, C, D, E of G dat een deelnemer heeft gewonnen.

 • 4 In het geval, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, of 4, eerste lid:

  • a. zijn het eerste lid, onder a, en derde lid, onder b, van toepassing, met dien verstande dat deze betrekking hebben op de vergunningen A1, B, C, D, E of G, en

  • b. is het derde lid, onder a, van toepassing, met dien verstande dat dit betrekking heeft op de vergunningen A1, B, C, D, E, F of G.

 • 5 In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid:

  • a. zijn het eerste lid, onder a, en derde lid, onder b, van toepassing, met dien verstande dat deze betrekking hebben op de vergunningen A2, B, C, D, E of G, en

  • b. is het derde lid, onder a, van toepassing, met dien verstande dat dit betrekking heeft op de vergunningen A2, B, C, D, E, F of G.

 • 6 In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid:

  • a. zijn het eerste lid, onder a, en derde lid, onder b, van toepassing, met dien verstande dat deze betrekking hebben op de vergunningen B, C, D, E of G, en

  • b. is het derde lid, onder a, van toepassing, met dien verstande dat dit betrekking heeft op de vergunningen B, C, D, E, F of G.

Artikel 34

 • 1 Vergunning F wordt verleend aan de deelnemer die op vergunning F de winnende bieding heeft gedaan.

 • 2 De minister deelt iedere deelnemer mee aan wie vergunning F is verleend.

 • 3 De totaalprijs van vergunning F bestaat uit de op grond van artikel 32 afgeronde basisprijs voor die vergunning.

Artikel 35

 • 1 Indien de combinatie van winnende biedingen, gelet op de artikelen 2, derde tot en met twaalfde lid, of 5, eerste lid, zodanig is samengesteld dat een vergunning A1, A2, B, C, D, E of G uitsluitend betrekking heeft op één alternatief voor frequentieruimte als bedoeld in artikel 38, dan wordt die vergunning verleend aan de deelnemer die op die vergunning de winnende bieding heeft gedaan.

 • 3 In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, is het eerste lid van toepassing, met dien verstande dat dit een vergunning A2, B, C, D, E of G betreft.

 • 4 In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid, is het eerste lid van toepassing, met dien verstande dat dit een vergunning B, C, D, E of G betreft.

 • 5 De minister deelt iedere deelnemer mee aan wie de vergunningen, bedoeld in het eerste lid, zijn verleend, alsmede voor welke frequentieruimte de vergunningen zijn verleend.

 • 6 De totaalprijs voor de in het eerste lid bedoelde vergunningen bestaat uit de op grond van artikel 32 afgeronde basisprijs voor die vergunningen.

§ 8. De tweede fase van de veiling: de toewijzingsbiedronde

Artikel 36

 • 1 Zo spoedig mogelijk na het einde van aanvullende biedronde, deelt de minister elke deelnemer mee:

  • a. wanneer de toewijzingsbiedronde een aanvang neemt, en

  • b. de duur van de toewijzingsbiedronde.

 • 2 De minister deelt voorts elke deelnemer voor aanvang van de toewijzingsbiedronde mee wat de alternatieven zijn waarop de betreffende deelnemer op grond van artikel 38 kan bieden.

Artikel 37

 • 1 De toewijzingsbiedronde bestaat uit een aparte toewijzingsbiedronde voor de typen vergunningen A1 en B tezamen, A2 en C tezamen, D, E en G die gelijktijdig plaatsvinden en waarin wordt bepaald voor welke frequentieruimte een deelnemer een vergunning verkrijgt, met dien verstande dat de toewijzingsbiedronde geen betrekking heeft op vergunningen die op grond van artikel 35, eerste lid, zijn verleend.

 • 2 In het geval, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, is het eerste lid van toepassing, met dien verstande dat de toewijzingsbiedronde uit een aparte toewijzingsbiedronde bestaat voor de typen vergunningen A1 en B tezamen, C, D, E en G.

 • 4 In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, is het eerste lid van toepassing, met dien verstande dat de toewijzingsbiedronde uit een aparte toewijzingsbiedronde bestaat voor de typen vergunningen A2 en C tezamen, B, C, D, E en G.

 • 5 In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid, is het eerste lid van toepassing, met dien verstande dat de toewijzingsbiedronde uit een aparte toewijzingsbiedronde bestaat voor elk van het type vergunning B, C, D, E en G.

 • 6 Een deelnemer kan in de toewijzingsbiedronde uitsluitend bieden op het type vergunningen, zoals voorkomend op de voor hem samengestelde lijst met alternatieven, bedoeld in artikel 38.

 • 7 De aanvang van de toewijzingsbiedronde is niet eerder dan ten minste een werkdag na het einde van de aanvullende biedronde.

Artikel 38

 • 1 De minister stelt op basis van de artikelen 31, eerste lid, en 35, eerste lid, voor iedere deelnemer een lijst samen met per type vergunning de alternatieven voor de frequentieruimte waarop hij gezien de aantallen vergunningen A1, A2, B, C, D, E en G die hij heeft gewonnen in de toewijzingsbiedronde kan bieden.

 • 2 In het geval, bedoeld in de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, is het eerste lid van toepassing, met dien verstande dat dit betrekking heeft op de vergunningen A1, B, C, D, E en G.

 • 4 In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, is het eerste lid van toepassing, met dien verstande dat dit betrekking heeft op de vergunningen A2, B, C, D, E en G.

 • 5 In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid, is het eerste lid van toepassing, met dien verstande dat dit betrekking heeft op de vergunningen B, C, D, E en G.

Artikel 39

Indien voor een alternatief voor frequentieruimte als bedoeld in artikel 38 geen bieding wordt ontvangen, wordt voor dat alternatief uitgegaan van een biedbedrag van nul euro.

Artikel 40

 • 1 De minister stelt overeenkomstig het tweede en derde lid de finale combinatie van winnende biedingen voor de typen vergunningen A1 en B tezamen, A2 en C tezamen, D, E en G vast.

 • 2 De finale combinatie van winnende biedingen voor een type vergunning is de combinatie van biedingen die voor dat type vergunningen zijn uitgebracht in de toewijzingsbiedronde die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a. de biedingen in de combinatie betreffen alternatieven voor frequentieruimte die voor het type vergunning waarop die biedingen betrekking hebben voorkomen op de lijst, bedoeld in artikel 38, en

  • b. de combinatie heeft de hoogste opbrengst.

 • 3 Indien voor de typen vergunningen A1 en B tezamen, A2 en C tezamen, D, E of G meerdere combinaties van winnende biedingen voldoen aan het tweede lid, wordt er voor dat type vergunning opnieuw een toewijzingsbiedronde gehouden, met dien verstande dat er ten hoogste driemaal opnieuw een toewijzingsbiedronde wordt gehouden.

 • 4 Indien na het driemaal opnieuw houden van een toewijzingsbiedronde er nog steeds meerdere finale combinaties van winnende biedingen voor de typen vergunningen A1 en B tezamen, A2 en C tezamen, D, E of G kunnen worden vastgesteld op basis van het eerste en tweede lid, wordt door middel van loting tussen alle combinaties van winnende biedingen voor dat type vergunning uit de laatste toewijzingsbiedronde die voldoen aan het tweede lid, vastgesteld wat de finale combinatie van winnende biedingen voor dat type vergunning is.

 • 6 In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, zijn het eerste, derde en vierde lid, van toepassing, met dien verstande dat deze betrekking hebben op de vergunningen A2 en C tezamen, B, D, E en G.

 • 7 In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid, zijn het eerste, derde en vierde lid, van toepassing, met dien verstande dat deze betrekking hebben op de vergunningen B, C, D, E en G.

Artikel 41

 • 1 Nadat de finale combinatie van winnende biedingen is vastgesteld, bepaalt de minister de extra prijzen op grond van bijlage IV.

 • 2 De extra prijzen, bedoeld in het eerste lid, worden naar boven afgerond op eenheden van € 1000, met dien verstande dat een deelnemer na afronding niet meer betaalt dan het biedbedrag van zijn winnende bieding.

 • 3 De totaalprijs die een winnende deelnemer verschuldigd is voor de door hem gewonnen vergunningen, bestaat uit de op grond van artikel 32, tweede lid, afgeronde basisprijs voor die vergunningen en de op grond van het tweede lid afgeronde extra prijs voor die vergunningen.

Artikel 42

De minister deelt de deelnemers zo spoedig mogelijk na het bepalen van de extra prijzen, bedoeld in artikel 41, eerste lid, en het bepalen van de totaalprijzen, bedoeld in artikel 41, derde lid, mee:

 • a. dat de veiling is afgelopen;

 • b. de identiteit van de winnende deelnemers en de door hen gewonnen vergunningen, en

 • c. de totaalprijzen die op grond van artikel 41 zijn vastgesteld, inclusief een overzicht van basisprijzen en extra prijzen.

§ 9. Vergunningverlening na veiling

Artikel 43

 • 1 Aan een winnende deelnemer wordt een vergunning verleend voor de door hem gewonnen vergunningen. De totaalprijs voor die vergunningen is gelijk aan het bedrag dat op grond van artikel 41, derde lid, is vastgesteld.

§ 10. Terugstorting waarborgsommen & teruggave bankgaranties

Artikel 44

 • 1 Uiterlijk twee weken nadat de mededeling, bedoeld in artikel 42, is gedaan:

  • a. stort de minister de waarborgsom terug van de aanvrager:

   • 1°. wiens bieding geen onderdeel is van de finale combinatie van winnende biedingen, en

   • 2°. aan wie geen vergunning is verleend op grond van artikel 34, eerste lid, of 35, eerste lid;

  • b. stuurt de minister een schriftelijke verklaring als bedoeld in bijlage II, onder II, onder 4, aan de bank van iedere aanvrager die ter zekerheidstelling een bankgarantie heeft overgelegd en:

   • 1°. wiens bieding geen onderdeel is van de finale combinatie van winnende biedingen, en

   • 2°. aan wie geen vergunning is verleend op grond van artikel 34, eerste lid of 32, eerste lid.

   De minister stuurt een kopie van deze verklaring aan de aanvrager;

  • c. betaalt de deelnemer wiens bieding onderdeel uitmaakt van de finale combinatie van winnende biedingen of aan wie een vergunning is verleend op grond van de artikelen 34, eerste lid, of 35, eerste lid, en die een bankgarantie had gesteld, de door hem verschuldigde totaalprijs, door overmaking van dat bedrag op het bankrekeningnummer, genoemd in artikel 15, zevende lid, onder vermelding van ‘Veiling 800, 900 en 1800 MHz’. Zodra de verschuldigde totaalprijs is ontvangen stuurt de minister een schriftelijke verklaring als bedoeld in bijlage II, onder II, onder 4, aan de bank van die deelnemer. De minister stuurt een kopie van deze verklaring aan de deelnemer;

  • d. wordt de waarborgsom van de deelnemer wiens bieding onderdeel uitmaakt van de finale combinatie van winnende biedingen of aan wie een vergunning is verleend op grond van de artikelen 34, eerste lid, of 35, eerste lid, aangewend voor de betaling van de door hem verschuldigde totaalprijs, met dien verstande dat:

   • 1°. indien de waarborgsom minder dan de totaalprijs bedraagt, die deelnemer het restant van de totaalprijs betaalt door overmaking van dat restant op het bankrekeningnummer, genoemd in artikel 15, zevende lid, onder vermelding van ‘Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Agentschap Telecom, veiling 800, 900 en 1800 MHz’, uiterlijk twee weken nadat de mededeling, bedoeld in artikel 42, is gedaan, en

   • 2°. indien de waarborgsom van die deelnemer meer dan de totaalprijs bedraagt, het bedrag van de waarborgsom dat resteert, aan die deelnemer wordt teruggestort, uiterlijk twee weken nadat de mededeling, bedoeld in artikel 42, is gedaan.

 • 2 De minister vergoedt de rente over de gestorte waarborgsom vanaf de dag waarop hij de waarborgsom heeft ontvangen op het bankrekeningnummer, genoemd in artikel 15, zevende lid, met dien verstande dat de rente wordt vergoed tot en met de dag:

  • a. voorafgaand aan de dag waarop de waarborgsom door de minister wordt teruggestort: voor de aanvrager wiens bieding geen onderdeel is van de finale combinatievan winnende biedingen en aan wie geen vergunning is verleend op grond van de artikelen 34, eerste lid, of 35, eerste lid, of

  • b. waarop de mededeling, bedoeld in artikel 42, is gedaan: voor de deelnemer wiens bieding onderdeel uitmaakt van de finale combinatie van winnende biedingen of aan wie een vergunning is verleend op grond van de artikelen 34, eerste lid, of 35, eerste lid.

 • 3 De minister vergoedt voorts aan een deelnemer van wie de waarborgsom meer bedraagt dan de totaalprijs, rente over het restant, bedoeld in het eerste lid, onder d, sub 2°, over de periode vanaf de dag waarop de mededeling, bedoeld in artikel 42, is gedaan tot en met de dag voorafgaand aan de dag waarop de waarborgsom door de minister wordt teruggestort, met dien verstande dat er alleen rente wordt betaald over dat restant.

 • 4 De minister stort de rente, bedoeld in het tweede en derde lid, terug op dezelfde dag waarop hij de waarborgsom of het bedrag dat resteert van de waarborgsom, terugstort.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Bijlage I. als bedoeld in artikel 8, tiende lid, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz

– Model aanvraagformulier –

Onderdeel A

A.1. Algemeen

Statutaire naam aanvrager: .....

Nummer van inschrijving in het handelsregister of daarmee vergelijkbaar register: .....

Land van inschrijving in het handelsregister of daarmee vergelijkbaar register: .....

Beherende instantie van het handelsregister of daarmee vergelijkbaar register: ....

Faxnummer: .....

Het telefoonnummer waarop in geval van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 17, tweede lid, de vertegenwoordigingsbevoegde tijdens de veiling bereikbaar is:

.....

Recent uittreksel uit het handelsregister

□ Een recent uittreksel, niet ouder dan een maand gerekend vanaf de datum van indiening van de aanvraag, van het handelsregister of daarmee vergelijkbaar register is bijgevoegd.

A.2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Opgave van degene(n) die bevoegd zijn (is) om de aanvrager rechtsgeldig te vertegenwoordigen in verband met deze aanvraag en alle handelingen gedurende de veilingprocedure, met opgave van eventuele beperkingen met betrekking tot die vertegenwoordigingsbevoegdheid:

A.2.1 Functionaris 1

Naam: .....

Volledige voornamen: .....

Functie bij aanvrager: .....

Soort identiteitsbewijs: .....

Nummer identiteitsbewijs: .....

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: .....

Opgave van beperkingen van bevoegdheid: .....

Bevoegdheid en beperkingen blijken uit: .....

Handtekening: .....

A.2.2 Functionaris 2

Naam: .....

Volledige voornamen: .....

Functie bij aanvrager: .....

Soort identiteitsbewijs: .....

Nummer identiteitsbewijs: .....

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: .....

Opgave van beperkingen van bevoegdheid: .....

Bevoegdheid en beperkingen blijken uit: ....

Handtekening .....

A.2.3 Functionaris 3

Naam: .....

Volledige voornamen: .....

Functie bij aanvrager: .....

Soort identiteitsbewijs: .....

Nummer identiteitsbewijs: .....

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: .....

Opgave van beperkingen van bevoegdheid: .....

Bevoegdheid en beperkingen blijken uit: .....

Handtekening .....

A.2.4 Functionaris 4

Naam: .....

Volledige voornamen: .....

Functie bij aanvrager: .....

Soort identiteitsbewijs: .....

Nummer identiteitsbewijs: .....

Vertegenwoordigingsbevoegdheid: .....

Opgave van beperkingen van bevoegdheid: .....

Bevoegdheid en beperkingen blijken uit: .....

Handtekening .....

Indien de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet blijkt uit het handelsregister of een daarmee vergelijkbaar register, maar uit een volmacht, moet een kopie van de volmacht worden bijgevoegd.

A.3. Groepsverhoudingen

□ Indien de aanvrager lid is van een groep, dient een juridisch organogram van de groep te worden bijgevoegd met vermelding in het juridisch organogram van:

 • a. iedere groepsmaatschappij behorende tot de groep;

 • b. de onderlinge band tussen die groepsmaatschappijen voortvloeiend uit aandelen dan wel lidmaatschapsrecht of vergelijkbare zeggenschapsrechten;

 • c. ieder lid van het bestuur en voor, zover aanwezig, toezichthoudend orgaan van iedere groepsmaatschappij;

 • d. het nummer van inschrijving in het handelsregister of daarmee vergelijkbaar register van iedere groepsmaatschappij.

Gebruik een bijlage.

A.4. Schriftelijke verklaring omtrent de juistheid van gegevens

 • A.4.1 De aanvrager is een rechtspersoon, opgericht in overeenstemming met het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en heeft zijn statutaire zetel, zijn hoofdbestuur of zijn hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte.

 • A.4.2 De aanvrager is wel/niet1ontbonden.

 • A.4.3 De aanvrager is wel/niet2 failliet verklaard.

 • A.4.4 De aanvrager heeft wel/niet3 eigen aangifte tot faillissement gedaan.

 • A.4.5 Een verzoek tot faillissement van de aanvrager is wel/niet4 ingediend.

 • A.4.6 Aan de aanvrager is wel/geen5 surseance van betaling verleend.

 • A.4.7 De aanvrager heeft wel/geen6 aanvraag tot surseance van betaling gedaan.

 • A.4.8 Op goederen als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van de aanvrager is wel/geen7 beslag gelegd.

  Indien beslag is gelegd op het vermogen dan wel een of meer bedrijfsmiddelen van de aanvrager, omvang beslag:

  .....

  .....

  ......

Verklaring notaris

Ondergetekende, notaris te .....(plaatsnaam)

Verklaart, zonder voorbehoud, dat:

 • (i) de informatie die in deze aanvraag is verstrekt onder A.1, A.2, A.4.1, A.4.2, A.4.3 en A.4.6 door hem is geverifieerd en juist en volledig is bevonden;

 • (ii) dat de informatie die in deze aanvraag is verstrekt onder A.3, A.4.4, A.4.5, A.4.7 en A.4.8 door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is;

 • (iii) de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ten behoeve van de minister, ten bewijze waarvan een kopie van het identiteitsbewijs aan de hand waarvan verificatie van de identiteit heeft plaatsgevonden hierbij wordt gevoegd, en dat die personen in zijn bijzijn zijn/haar handtekening heeft geplaatst bij A.2.

Naam:.....

Plaats.....

Datum: ....

Handtekening

.....

De verklaring van de notaris mag desgewenst door middel van een bijlage worden verstrekt.

Onderdeel B

B.1. Vergunningen waarop de aanvraag betrekking heeft

Onderdeel a

Ik vraag de navolgende vergunningen aan ter grootte van ...... activiteitspunten.

Vergunning

Aantal vergunningen

Aantal vergunningen met onderstaande factor omzetten naar activiteitspunten

Aantal activiteitspunten

A11

..........

(maximaal 2)

Vermenigvuldigen met 15

 

A21

...........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 15

 

B

..........

(maximaal 4)

Vermenigvuldigen met 15

 

C

..........

(maximaal 6)

Vermenigvuldigen met 15

 

D

..........

(maximaal 14)

Vermenigvuldigen met 2

 

E

..........

(maximaal 2)

Vermenigvuldigen met 1

 

F

..........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 1

 

G

..........

(maximaal 10)

Verminderen met 1

 

Totaal aantal activiteitspunten

 

1 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b en in totaal maximaal twee vergunningen A1 of A2 per nieuwkomer.

Onderdeel b

In het geval, bedoeld in artikel 3, eerste lid, vraag ik de navolgende vergunningen aan ter grootte van ...... activiteitspunten.

Vergunning

Aantal vergunningen

Aantal vergunningen met onderstaande factor omzetten naar activiteitspunten

Aantal activiteitspunten

A11

..........

(maximaal 2)

Vermenigvuldigen met 15

 

B

..........

(maximaal 4)

Vermenigvuldigen met 15

 

C

..........

(maximaal 7)

Vermenigvuldigen met 15

 

D

..........

(maximaal 14)

Vermenigvuldigen met 2

 

E

..........

(maximaal 2)

Vermenigvuldigen met 1

 

F

..........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 1

 

G

..........

(maximaal 10)

Verminderen met 1

 

Totaal aantal activiteitspunten

 

1 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel c

In het geval, bedoeld in artikel 4, eerste lid, vraag ik de navolgende vergunningen aan ter grootte van ...... activiteitspunten.

Vergunning

Aantal vergunningen

Aantal vergunningen met onderstaande factor omzetten naar activiteitspunten

Aantal activiteitspunten

A11

...........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 15

 

B

..........

(maximaal 5)

Vermenigvuldigen met 15

 

C

..........

(maximaal 7)

Vermenigvuldigen met 15

 

D

..........

(maximaal 14)

Vermenigvuldigen met 2

 

E

..........

(maximaal 2)

Vermenigvuldigen met 1

 

F

..........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 1

 

G

..........

(maximaal 10)

Verminderen met 1

 

Totaal aantal activiteitspunten

 

1 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel d

In het geval, bedoeld in artikel 5, eerste lid, vraag ik de navolgende vergunningen aan ter grootte van ...... activiteitspunten.

Vergunning

Aantal vergunningen

Aantal vergunningen met onderstaande factor omzetten naar activiteitspunten

Aantal activiteitspunten

A11

..........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 15

 

A21

...........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 15

 

B

..........

(maximaal 5)

Vermenigvuldigen met 15

 

C

..........

(maximaal 6)

Vermenigvuldigen met 15

 

D

..........

(maximaal 14)

Vermenigvuldigen met 2

 

E

..........

(maximaal 2)

Vermenigvuldigen met 1

 

F

..........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 1

 

G

..........

(maximaal 10)

Verminderen met 1

 

Totaal aantal activiteitspunten

 

1 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel e

In het geval, bedoeld in artikel 6, eerste lid, vraag ik de navolgende vergunningen aan ter grootte van ...... activiteitspunten.

Vergunning

Aantal vergunningen

Aantal vergunningen met onderstaande factor omzetten naar activiteitspunten

Aantal activiteitspunten

A21

..........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 15

 

B

..........

(maximaal 6)

Vermenigvuldigen met 15

 

C

..........

(maximaal 6)

Vermenigvuldigen met 15

 

D

..........

(maximaal 14)

Vermenigvuldigen met 2

 

E

..........

(maximaal 2)

Vermenigvuldigen met 1

 

F

..........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 1

 

G

..........

(maximaal 10)

Verminderen met 1

 

Totaal aantal activiteitspunten

 

1 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel f

In het geval, bedoeld in artikel 7, eerste lid, vraag ik de navolgende vergunningen aan ter grootte van ...... activiteitspunten.

Vergunning

Aantal

vergunningen

Aantal vergunningen met onderstaande factor omzetten naar activiteitspunten

Aantal

activiteitspunten

B

..........

(maximaal 6)

Vermenigvuldigen met 15

 

C

..........

(maximaal 7)

Vermenigvuldigen met 15

 

D

..........

(maximaal 14)

Vermenigvuldigen met 2

 

E

..........

(maximaal 2)

Vermenigvuldigen met 1

 

F

..........

(maximaal 1)

Vermenigvuldigen met 1

 

G

..........

(maximaal 10)

Verminderen met 1

 

Totaal aantal activiteitspunten

 

B.2. Voorkeur specifieke frequentieruimte

Onderdeel a

Hieronder geef ik per type vergunning aan of ik een voorkeur heb voor specifieke frequentieruimte indien de vergunningen A1 tot en met G op grond van artikel 12, tweede lid, zonder veiling worden verleend.

Vergunning

Voorkeur specifieke frequentieruimte1

A12

Ja / Nee

A22

Ja / Nee

B

Ja / Nee

C

Ja / Nee

D

Ja / Nee

E

Ja / Nee

F

n.v.t.

G

Ja / Nee

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel b

Hieronder geef ik per type vergunning aan of ik een voorkeur heb voor specifieke frequentieruimte indien de vergunningen A1 en B tot en met G op grond van artikel 12, derde lid, zonder veiling worden verleend.

Vergunning

Voorkeur specifieke frequentieruimte1

A12

Ja / Nee

B

Ja / Nee

C

Ja / Nee

D

Ja / Nee

E

Ja / Nee

F

n.v.t.

G

Ja / Nee

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel c

Hieronder geef ik per type vergunning aan of ik een voorkeur heb voor specifieke frequentieruimte indien de vergunningen A1 en B tot en met G op grond van artikel 12, vierde lid, zonder veiling worden verleend.

Vergunning

Voorkeur specifieke frequentieruimte1

A12

Ja / Nee

B

Ja / Nee

C

Ja / Nee

D

Ja / Nee

E

Ja / Nee

F

n.v.t.

G

Ja / Nee

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel d

Hieronder geef ik per type vergunning aan of ik een voorkeur heb voor specifieke frequentieruimte indien de vergunningen A1 tot en met G op grond van artikel 12, vijfde lid, zonder veiling worden verleend.

Vergunning

Voorkeur specifieke frequentieruimte1

A12

Ja / Nee

A22

Ja / Nee

B

Ja / Nee

C

Ja / Nee

D

Ja / Nee

E

Ja / Nee

F

n.v.t.

G

Ja / Nee

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel e

Hieronder geef ik per type vergunning aan of ik een voorkeur heb voor specifieke frequentieruimte indien de vergunningen A2 tot en met G op grond van artikel 12, zesde lid, zonder veiling worden verleend.

Vergunning

Voorkeur specifieke frequentieruimte1

A22

Ja / Nee

B

Ja / Nee

C

Ja / Nee

D

Ja / Nee

E

Ja / Nee

F

n.v.t.

G

Ja / Nee

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.

2 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Onderdeel f

Hieronder geef ik per type vergunning aan of ik een voorkeur heb voor specifieke frequentieruimte indien de vergunningen B tot en met G op grond van artikel 12, zevende lid, zonder veiling worden verleend.

Vergunning

Voorkeur specifieke frequentieruimte1

B

Ja / Nee

C

Ja / Nee

D

Ja / Nee

E

Ja / Nee

F

n.v.t.

G

Ja / Nee

1 Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bestuurdersverklaring

Ondergetekende verklaart dat

 • (i) de informatie die in deze aanvraag is verstrekt juist en volledig is;

 • (ii) deze aanvraag niet tot stand is gekomen onder invloed van een afspraak of overeenkomst met een ander dan wel een besluit of gedraging, die afbreuk doet of kan doen aan een goed verloop van de veiling, de mededinging daaronder begrepen;

 • (iii) aanvrager zich gedurende de veilingprocedure onthoudt van het maken van afspraken of het sluiten van overeenkomsten met een ander en aanvrager zich onthoudt van ieder besluit of iedere gedraging, die afbreuk doet of kan doen aan een goed verloop van de veiling, de mededinging daaronder begrepen.

Naam :....

Plaats :.....

Datum :.....

Handtekening: .....

Bijlage II. als bedoeld in artikel 15, zevende lid, onder b, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz

– Model bankgarantie –

 • I. De ondergetekende .... (naam van een bank die is gevestigd in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)8, gevestigd te ...., mede kantoorhoudende te ....., hierna te noemen: ‘de Bank’;

  In aanmerking nemende:

  • A. dat artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet bepaalt dat voor het gebruik van frequentieruimte een vergunning is vereist van de Minister van Economische Zaken (hierna: ‘de Minister’);

  • B. dat .......... (naam deelnemer), rechtspersoon naar .......... (het recht van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte) recht, waarvan de zetel is gevestigd te .........., kantoorhoudende te .........., hierna te noemen: ‘de Deelnemer’, voornemens is een bieding in de veiling uit te brengen teneinde een vergunning als bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, van de Telecommunicatiewet te verwerven;

  • C. dat de Minister met betrekking tot de verlening van een vergunning regels heeft gesteld. Deze regels zijn vastgelegd in de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz;

  • D. dat de Minister op grond van deze regels van de Deelnemer verlangt dat deze een bankgarantie doet stellen ter zekerheid van al hetgeen de Deelnemer ter zekerheid verschuldigd is, hierna te noemen: ‘de Vordering’, aan de Staat der Nederlanden, rechtspersoon naar Nederlands recht, waarvan de zetel is gevestigd te ’s-Gravenhage, hierna te noemen: ‘de Staat’;

  • E. dat de Deelnemer de Bank heeft verzocht een onherroepelijke en onafhankelijke bankgarantie te stellen ten behoeve van de Staat, welke op eerste verzoek van de Staat betaalbaar is;

 • II. Verbindt zich tot het navolgende:

  • 1. De Bank stelt zich bij wijze van zelfstandige verbintenis tot een bedrag van .....(zegge: .....), onherroepelijk garant jegens de Staat voor de betaling van al hetgeen de Staat blijkens een schriftelijke verklaring van de Staat ter zake van de Vordering van de Deelnemer te vorderen heeft, aldus dat de Bank zich verbindt het gevorderde bedrag als eigen verplichting aan de Staat te voldoen.

  • 2. De Bank verbindt zich om als eigen schuld op eerste verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de Staat zonder overlegging van enig ander document of opgaaf van redenen te verlangen, aan de Staat te voldoen het bedrag dat de Staat verklaart ter zake van de Vordering van de Deelnemer te vorderen te hebben, met dien verstande dat de Bank nimmer gehouden is aan de Staat meer te voldoen dan het hiervoor vermelde maximumbedrag.

  • 3. Deelberoepen onder deze bankgarantie zijn mogelijk. Het maximumbedrag van deze bankgarantie wordt met een bedrag gelijk met dat van elk deelberoep verlaagd.

  • 4. Deze bankgarantie vervalt na ontvangst door de Bank van een per aangetekende brief gezonden schriftelijke verklaring van de Staat dat de bankgarantie vervalt en in ieder geval één jaar na datum van ondertekening van deze garantie, tenzij de Bank ten minste één maand voor de einddatum van de garantie per aangetekende brief een schriftelijke verklaring van of namens de Minister heeft ontvangen dat deze bankgarantie niet vervalt, in welk geval de garantie telkens voor een nieuwe termijn van een jaar geldig is.

  • 5. Deze bankgarantie wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen ter zake van deze bankgarantie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te ’s-Gravenhage.

  • 6. Na verval van deze bankgarantie kan de Staat geen enkele aanspraak meer maken jegens de Bank uit hoofde van deze bankgarantie tenzij de Bank voorafgaande aan het moment waarop deze bankgarantie zou vervallen een mededeling ontving als bedoeld onder 2 waaraan de Bank nog niet voldeed. Op verzoek van de Bank zal de Staat deze bankgarantie nadat deze is vervallen retourneren aan de Bank.

Plaats: .....

Datum: .....

Naam Bank en ondertekening

.....

Bijlage III. als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz

– Basisprijzen –

Door toepassing van artikel 31 zijn n winnende biedingen wb1, wb2, wb3, ..., wbn bepaald, uitgebracht door de deelnemers w1, w2, w3, ..., wn. Voor een winnende bieding wbi is de prijs pi geboden. De totale opbrengst van de winnende biedingen wb1, wb2, wb3, ..., wbn is gelijk aan T, ofwel

T =

Bijlage 249746.png

De basisprijs wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde onder 1 en 2:

 • 1. Voor elke winnende bieding wbi wordt een basisprijs bi bepaald, die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • a. bi is groter dan of gelijk aan de som van de prijzen van vergunningen zoals vastgesteld in artikel 30, eerste lid, waarop de bieding wbi betrekking heeft;

  • b. bi is kleiner dan of gelijk aan pi, en

  • c. de verzameling {b1, b2, b3, ..., bn} voldoet aan de volgende voorwaarde: als bij ongewijzigde biedingen van de deelnemers die geen winnende bieding hebben uitgebracht alle biedingen van een winnende deelnemer wi worden verlaagd met (pi – bi), voor i = 1, 2, ..., n, leidt toepassing van artikel 31, tweede lid, onderdelen a en b, niet tot een andere bieding of een andere combinatie van biedingen die een hogere opbrengst heeft dan wb1, wb2, wb3, ..., wbn;

  • d. de verzameling {b1, b2, b3, ..., bn} heeft de laagst mogelijke opbrengst, ofwel de som van de

   basisprijzen

   Bijlage 249747.png

   is minimaal.

 • 2. Indien meer verzamelingen {b1, b2, b3, ..., bn} aan de onder 1 gestelde voorwaarden voldoen, wordt uit deze verzamelingen de verzameling basisprijzen gekozen met de laagste opportuniteitskostenvariantie OV. De opportuniteitskostenvariantie OV is de som van de kwadratische verschillen tussen de basisprijzen en de bijbehorende opportuniteitskosten, ofwel

  OV =

  Bijlage 249748.png

  , met dien verstande dat:

  • a. Oi de opportuniteitskosten zijn van de winnende bieding wbi , bepaald door:

   Oi = pi –T + Zi en

  • b. Zi de totale opbrengst is van de overeenkomstig artikel 31 bepaalde combinatie van winnende biedingen, indien deelnemer wi niet aan de veiling zou hebben deelgenomen.

Bijlage IV. als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz

– Extra prijzen –

Door toepassing van artikel 40 zijn n winnende biedingen wb1, wb2, wb3, ..., wbn bepaald, uitgebracht door de deelnemers w1, w2, w3, ..., wn. Voor een winnende bieding wbi is de prijs pi geboden. De totale opbrengst van de winnende biedingen wb1, wb2, wb3, ..., wbn is gelijk aan T, ofwel

T =

Bijlage 249749.png

De extra prijs wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde onder 1 en 2:

 • 1. Voor elke winnende bieding wbi wordt een extra prijs ebi bepaald, met dien verstande dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • a. ebi is gelijk aan of groter dan 0;

  • b. ebi is kleiner dan of gelijk aan pi, en

  • c. de verzameling {eb1, eb2, eb3, ..., ebn} voldoet aan de volgende voorwaarde: als alle biedingen in de toewijzingsbiedronde van een winnende deelnemer

   • worden verlaagd met (pi – ebi), voor i = 1, 2, ..., n, en

   • niet verder dan tot nul worden verlaagd,

   leidt toepassing van artikel 40, tweede lid, onderdeel a, niet tot een andere bieding of een andere combinatie van biedingen die een hogere opbrengst heeft dan wb1, wb2, wb3, ..., wbn;

  • d. de verzameling {eb1, eb2, eb3, ..., ebn} heeft de laagst mogelijke opbrengst, ofwel de som van

   de extra prijzen

   Bijlage 249750.png

   is minimaal.

 • 2. Indien meer verzamelingen {eb1, eb2, eb3, ..., ebn} aan de onder 1 gestelde voorwaarden voldoen, wordt uit deze verzamelingen de verzameling extra prijzen gekozen met de laagste opportuniteitskostenvariantie OV. De opportuniteitskostenvariantie OV is de som van de kwadratische verschillen tussen de extra prijzen en de bijbehorende opportuniteitskosten, ofwel

  OV =

  Bijlage 249751.png

  , met dien verstande dat:

  • a. Oi de opportuniteitskosten zijn van de winnende bieding wbi , bepaald door:

   Oi = pi – T + Zi. en

  • b. Zi de totale opbrengst is van de overeenkomstig artikel 40 bepaalde finale combinatie van winnende biedingen, indien deelnemer wi € 0,00 had uitgebracht voor alle mogelijke combinaties van biedingen.

Bijlage V. als bedoeld in artikel 20, vierde lid, onder b, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz

– Biedkaart –

Instructies

 • Een bieding wordt uitgebracht in eenheden van duizend euro.

 • Een bieding wordt uitgebracht door middel van deze biedkaart.

 • Het aantal dan wel het bedrag van elke bieding wordt in cijfers en letters geschreven.

 • Indien op een vergunning geen bieding wordt uitgebracht dit aankruisen onder ‘geen bieding’.

 • De biedkaart wordt in het Nederlands ingevuld.

 • De biedkaart wordt door een vertegenwoordigingsbevoegde ondertekend.

Niet in te vullen door de deelnemer:

   
 

Informatie ronde: Primaire biedronde / Aanvullende biedronde / Toewijzingsbiedronde

   
 

Biedronde nr:

Datum:

Tijdstip: van ..........uur tot ..........uur

   
 

Activiteitsniveau deelnemer in deze biedronde:

   
 

Verlenging op grond van artikel 23, tweede lid, onder b, voor de periode:

..........dag ..........uur tot ..........dag ..........uur

   

Primaire biedronde

Vergunning

Bedrag in € per vergunning

Aantal

Het aantal voluit en in blokletters geschreven in de Nederlandse taal

Geen bieding

A11

In te vullen door de Minister

   

A21

In te vullen door de Minister

   

B

In te vullen door de Minister

   

C

In te vullen door de Minister

   

D

In te vullen door de Minister

   

E

In te vullen door de Minister

   

F

In te vullen door de Minister

   

G

In te vullen door de Minister

   

Handtekening(en) en na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde(n):

 
 
 

1 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b.

Aanvullende biedronde

Bieding

Totaalbedrag in €

Het totaalbedrag voluit en in blokletters geschreven in de Nederlandse taal

..... x vergunning A11

..... x vergunning A21

..... x vergunning B

..... x vergunning C

..... x vergunning D

..... x vergunning E

..... x vergunning F

..... x vergunning G

   

..... x vergunning A11

..... x vergunning A21

..... x vergunning B

..... x vergunning C

..... x vergunning D

..... x vergunning E

..... x vergunning F

..... x vergunning G

   

1 Alleen voor een nieuwkomer als bedoeld in artikel 1, onder b

Handtekening(en) en na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde(n):

 
 
 

Toewijzingsbiedronde

Alternatief voor frequentieruimte als bedoeld in artikel 38

Bedrag in €

Het bedrag voluit en in blokletters geschreven in de Nederlandse taal

     
     
     

Handtekening(en) en na(a)m(en) vertegenwoordigingsbevoegde(n):

 
 
 
 1. Doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [1]
 2. Doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [2]
 3. Doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [3]
 4. Doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [4]
 5. Doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [5]
 6. Doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [6]
 7. Doorhalen wat niet van toepassing is. ^ [7]
 8. Hetgeen in het bovenstaande cursief is gedrukt moet door de Bank worden ingevuld. ^ [8]
Naar boven