Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 18-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Tarieven DNB

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3. Tarieven AFM

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 5 Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel e, van het besluit wordt vastgesteld op:

  • a. € 11.000 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat bestaat uit een enkel document als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel a, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • b. € 6.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van het registratiedocument van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • c. € 4.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten met een aandelenkarakter, niet zijnde effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • d. € 4.000 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat bestaat uit een enkel document, bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel a, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • e. € 2.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van het registratiedocument van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • f. € 1.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van de verrichtingsnota en de samenvatting van een prospectus dat bestaat uit drie afzonderlijke documenten als bedoeld in artikel 5:15, eerste lid, onderdeel b, van de wet en dat betrekking heeft op effecten zonder aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald;

  • g. € 8.000 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een prospectus dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald en waarvan het registratiedocument op grond van artikel 21, tweede lid, van de prospectusverordening is opgesteld met inachtneming van Bijlage I bij de prospectusverordening;

  • h. € 6.500 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een registratiedocument van een prospectus dat betrekking heeft op effecten zonder een aandelenkarakter of effecten die rechten van deelneming betreffen in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de wet, die niet op verzoek van de houder ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald en dat op grond van artikel 21, tweede lid, van de prospectusverordening is opgesteld met inachtneming van Bijlage I bij de prospectusverordening;

  • i. € 4.000 voor de behandeling van een aanvraag tot goedkeuring van een basisprospectus als bedoeld in artikel 5:16 van de wet waarin op grond van artikel 26, vierde lid, van de prospectusverordening wordt verwezen naar een eerder goedgekeurd registratiedocument.

Artikel 4. Tarieven AFM en DNB

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 3 De bedragen, bedoeld in artikel 3, worden vermeerderd met een bedrag van € 1.200 per persoon van wie de betrouwbaarheid op grond van artikel 4:10 van de wet dient te worden vastgesteld ten behoeve van de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning of tot de verklaring van geen bezwaar. Dit tarief wordt door de AFM geheven.

 • 7 Het bedrag, bedoeld in artikel 3, vierde lid, wordt vermeerderd met een bedrag van € 1.700 per persoon van wie de geschiktheid op grond van artikel 4:9 van de wet dient te worden vastgesteld te behoeve van de behandeling van de aanvraag tot verlening van een verklaring van ondertoezichtstelling.

Artikel 5. Tarieven AFM en DNB

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van het besluit, wordt vastgesteld op:

Artikel 7. Tarieven AFM

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8. Tarieven AFM

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het besluit, wordt vastgesteld op:

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien twee of meer aanvragen voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:75, eerste lid, artikel 2:80, eerste lid, artikel 2:86, eerste lid of 2:92, eerste lid, van de wet door dezelfde aanvrager op hetzelfde tijdstip worden ingediend, wordt voor de behandeling van die aanvragen het toepasselijke tarief, genoemd in artikel 3, eerste lid, eenmalig in rekening gebracht.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina