Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 30-04-2016 t/m 31-12-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 december 2011, nr. 5720037/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de opleidingsadviseur/BOA coördinator van de IVW/Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, afdeling HRMO van 24 november 2011;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De personen, werkzaam in de functie inspecteur IVW in dienst bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, afdeling HRMO, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 300 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd in het domein II, Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd tot het opsporen van de strafbare feiten behorend tot het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, van bijlage A-I van de Circulaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar aangevuld met de wetten op het gebied van verkeer en waterstaat, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland en daarbuiten voor zover de Nederlandse rechtsmacht strekt en voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste en tweede lid genoemde domein.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De inspecteur-generaal IVW brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar, genoemd in artikel 2, wordt ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarden gesteld in het onderdeel semi-permanente ontheffing van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 29 augustus 2011, nr. 5708561/Justis/11, worden voor de duur van hun geldigheid geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang 1 januari 2012 waarin het wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2017.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina