Besluit aanwijzing instantie voor advies over ontheffing naturalisatietoets (belemmering [...] artikel 4, aanhef en onder a, Besluit naturalisatietoets)

Geldend van 03-01-2012 t/m heden

Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2011, nr. 2011-2000585717, tot aanwijzing van de instantie voor advies over ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets

Met ingang van 1 januari 2012 wordt als instantie voor advies over de ontheffing van een of meer onderdelen van de naturalisatietoets wegens een belemmering als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder a, van het Besluit naturalisatietoets, aangewezen: Stichting Arbo Consult, gevestigd te Curaçao.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant en het Publicatieblad van Curaçao worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W.E. Spies

Terug naar begin van de pagina