Regeling vaststelling tarieven 2012 ex artikel 6 Regeling bekostiging Wet toezicht [...] en artikel 20 Regeling bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 05-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling tot vaststelling voor 2012 van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren en artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht, waarmee het bedrag, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, kan worden vermeerderd voor de toetsing van de betrouwbaarheid van de in het eerstgenoemde lid bedoelde personen, wordt vastgesteld op € 0.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina