Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (activiteiten personele veiligheid)

[Regeling vervallen per 28-12-2012.]
Geldend van 04-01-2012 t/m 27-12-2012

Besluit van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 21 december 2011, nr. DJZ/BR/1553-11, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring voor activiteiten op het terrein van personele veiligheid op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Artikel 1

[Vervallen per 28-12-2012]

  • 3 Aanvragen worden voor aanvang van het kwartaal waarin de activiteiten zullen plaatsvinden ingediend, uiterlijk op de laatste werkdag voor aanvang van dat kwartaal voor 12.00 uur.

  • 4 Aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 maart 2012 kunnen tot en met 14 februari 2012 worden ingediend.. Deze aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

  • 5 Het subsidieplafond bedraagt per kwartaal € 80.000. Indien het voor een kwartaal beschikbare bedrag niet wordt uitgeput wordt het toegevoegd aan het voor het eerstvolgende kwartaal beschikbare bedrag.

Artikel 3

[Vervallen per 28-12-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens de staatssecretaris:

de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

J. Brandt

Terug naar begin van de pagina