Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

Geldend van 03-01-2012 t/m heden

Besluit van 15 augustus 2011, nr. 3589139, houdende aansluiting bij bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Overwegende dat het wenselijk is voor de behandeling van bezwaren inzake personele aangelegenheden bij het Ministerie van Algemene Zaken, gebruik te maken van de bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK als bedoeld in het Besluit instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gehoord het Departementaal Georganiseerd Overleg als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5

Over bezwaren waar de bezwarencommissie personele aangelegenheden AZ bij de inwerkingtreding van dit besluit nog geen advies heeft uitgebracht, adviseert de Commissie BZK.

Artikel 6

Het besluit van 1 juli 1996 (nr. 96-065) tot instelling van de bezwarencommissie personele aangelegenheden AZ wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aansluiting bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden BZK.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Minister-President,

Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:

De Secretaris-Generaal

K.H. Ollongren,

Terug naar begin van de pagina