Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 2012

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2013]

De pensioenen van politieke ambtsdragers zijn gebaseerd op de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). Deze pensioenen worden jaarlijks aangepast. Dit is de zogenaamde indexatie. De indexatie van de Appa-pensioenen vindt plaats in overeenstemming met de aanpassing van ABP-pensioenen.

In deze jaarlijkse circulaire wordt de aanpassing bekend gemaakt van al ingegane pensioenen (paragraaf 2), maar ook de wijzigingen in de inhoudingspercentages en de franchise (paragraaf 3). Aldus kunnen tijdig de nodige aanpassingen in de salarisadministraties worden doorgevoerd.

2. Aanpassing ingegane pensioenen

[Vervallen per 01-01-2013]

De hoogte van de ABP-pensioenen wordt met ingang van 1 januari 2012 niet aangepast. Dat betekent dat de berekeningsgrondslagen en de pensioenen die zijn vastgesteld en toegekend ingevolge de Appa met ingang van 1 januari 2012 ook niet worden verhoogd.

3. Franchise en inhoudingen

[Vervallen per 01-01-2013]

De Appa-pensioenen worden berekend volgens het eindloonsysteem met toepassing van één franchisebedrag voor de inhoudingen op de wedde, schadeloosstelling en de uitkering. Voor 2012 wordt de franchise gewijzigd in € 17.750,00.

De inhoudingen voor 2012 bedragen:

  • OP/NP-premie: 6,57% (was per 1-1-2011 6,42%)

  • Anw-reparatie: 0,225% van de berekeningsgrondslag na vermindering met de franchise van € 17.750,00.

  • IP-premie: 0,075% van de berekeningsgrondslag na vermindering met de franchise van € 18.700,00.

  • Pseudo WW-premie (AWf-premie): 0,0% met een AWf-franchise van € 66,27 per dag.

  • Zorgverzekeringswet per 1 januari 2012: de percentages van de inkomensafhankelijke bijdrage worden gewijzigd in 5% en 7,1%. Het maximale bedrag waarover Zvw-bijdrage verschuldigd is, bedraagt per 1 januari 2012 € 50.064,00 per jaar.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

de directeur Arbeidszaken Publieke Sector,

L.D.P. Lombaers

Terug naar begin van de pagina