Mandaat Autoriteit Financiële Markten 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Mandaat Autoriteit Financiële Markten

Het bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft besloten tot wijziging van de regeling van mandaat, volmacht en machtiging (hierna: het mandaat), zoals laatst gewijzigd per 15 november 2010 (Stcrt. 15 november 2010, nr. 17917) . Het gewijzigde mandaat treedt in werking per 1 januari 2012.

Het bestuur heeft besloten tot mandatering van zowel het nemen van bepaalde besluiten als van de ondertekening van brieven ter bekendmaking daarvan. Daarnaast heeft het bestuur van de AFM besloten tot mandatering van uitsluitend de ondertekening van brieven ter bekendmaking van door het bestuur genomen besluiten. Het bestuur van de AFM heeft tevens volmacht verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen respectievelijk machtiging verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn. Dit mandaat is eveneens van toepassing op het overgangsrecht.

Het mandaat betreft het minimumniveau: functionarissen in de hiërarchisch stijgende lijn mogen ook beslissen respectievelijk ondertekenen. Op www.afm.nl is het organigram van de AFM opgenomen. Ten aanzien van de bestuursleden en directeuren van de AFM geldt dat zij als lid van de Managementgroep verantwoordelijk zijn voor meerdere afdelingen en elkaar onderling kunnen vervangen.

1. Aanwijzingsbesluit

[Vervallen per 01-01-2013]

2. Tabel I: taken/afdelingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In Tabel I is per (sub)taak aangegeven welke afdeling/functionaris van de AFM primair verantwoordelijk is. Tabel I moet in samenhang met Tabel II ‘processen/minimum beslisniveau’ gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaalde afdeling een besluit mag nemen. De taken zijn gekoppeld aan primair verantwoordelijke afdelingen. Dit laat onverlet dat naast de primair verantwoordelijke afdeling een andere afdeling betrokken kan zijn bij het te nemen besluit.

 Taken

Afdeling/Functionaris

Aanbieden

Bancaire diensten en elektronisch geld

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Beleggingsobjecten

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Kredieten

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Levensverzekeringen

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Pensioenfondsen

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Rechten van deelneming in beleggingsinstellingen

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Schadeverzekeringen

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Verlenen van beleggingsdiensten

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Optreden als clearinginstelling

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Verlenen van accountantsdiensten

Toezicht Accountantsorganisaties

Adviseren en bemiddelen

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Uitgeven van effecten

 

Financiële verslaggeving

Toezicht Financiële Verslaggeving

Meldingsregelingen, Koersgevoelige informatie, Klikplicht,

Marktmanipulatie, Voorwetenschap, Beleggingsaanbevelingen

Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur

Infrastructuur

 

Houden van een gereglementeerde markt

Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur

Onderhouden van effectenafwikkelsystemen

Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur

Verrichten van een beleggingsactiviteit

Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur

Toezicht ratingbureaus

Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur

Integriteit

 

Toezicht illegale financiële activiteiten

Integriteitstoezicht

FEC-Secretariaat

Integriteitstoezicht

Integriteit incl. witwasbestrijding

Integriteitstoezicht

WwftSW 1977 (AO/IC)

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Onderhouden van een betalingsafwikkelsysteem

Toezicht Effectenmarkten en Financiële Infrastructuur

Toezicht pensioenuitvoerders

Transparantietoezicht Financiële Producten

Wet handhaving consumentenbescherming

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Transparantietoezicht Financiële Producten

Integriteitstoezicht

Juridische Zaken

Toezicht informatieverstrekking

Transparantietoezicht Financiële Producten

Vergunningverlening

 

Financiële ondernemingen

Toezicht Service Centrum

Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Accountantsorganisaties

Toezicht Accountantsorganisaties

Bemiddelen opvorderbare gelden

Toezicht Service Centrum Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen

Toezicht emissies

Toezicht Emisies en Openbare Biedingen

Toezicht openbare biedingen

Toezicht Emisies en Openbare Biedingen

Overig

 

Archiefwet

Facilitair Bedrijf

Opstellen Memorandum of Understanding met betrekking tot

informatie-uitwisseling

Juridische Zaken

Beantwoorden informatieverzoeken van buitenlandse toezichthouders

Juridische Zaken

Beslissing op bezwaar

Juridische Zaken

Beslissing om in te stemmen met een verzoek om een

ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift

door te zenden naar de administratieve rechter

Juridische Zaken

Beslissen op Wob-verzoek

General Counsel

Afhandeling klachten conform het klachtenreglement

General Counsel

Afgifte van een legitimatiebewijs

Facilitair Bedrijf

Beslissen op aansprakelijkheidsclaims /verzoeken

om zelfstandig schadebesluit

Juridische Zaken

Beslissen op Wbp-verzoek

Juridische Zaken

Beslissen over aanmaning

Planning, Control & Financiën

Opstellen dwangbevel boete

Planning, Control & Financiën

Functionaris Verschoningsrecht

General Counsel

3. Beslisniveaus

[Vervallen per 01-01-2013]

De AFM kent de volgende beslisniveaus in hiërarchische volgorde. De functionarissen zijn bevoegd (bestuur) respectievelijk gemandateerd tot het nemen van besluiten respectievelijk gerechtigd tot het verrichten van privaatrechtelijke en/of andere (rechts)handelingen.

BES:  Bestuur (collectief)

IBD:  Individuele Bestuurslid of Directeur verantwoordelijk voor een afdeling

HFD:  Hoofd van een afdeling

MNG: Manager binnen een afdeling

SNR:  Senior toezichthouder/Senior medewerker/Senior jurist binnen een afdeling

MDW: Medewerker van een afdeling

4. Tabel II: processen/minimum beslisniveau

[Vervallen per 01-01-2013]

Tabel II moet in samenhang met Tabel I ‘taken/afdelingen’ gelezen worden. De combinatie van deze twee tabellen geeft uitsluitsel op de vraag welke functionaris van een bepaalde afdeling een besluit mag nemen. Het beoordelen van vergunningen is bijvoorbeeld een proces, het verlenen of intrekken van een vergunning in dat kader een concreet besluit. Een proces is gekoppeld aan een minimum beslisniveau. Bij een besluit dat door één afdeling wordt genomen (een zogenaamd unilateraal besluit), geldt altijd dit beslisniveau. Bij een besluit dat door twee of meer afdelingen wordt genomen (een zogenaamd duaal besluit), geldt dat het minimum beslisniveau door een van die betrokken afdelingen gewaarborgd moet zijn. Het minimum beslisniveau van de primaire beslisser kan één niveau afdalen indien een eventuele medebeslisser het minimumniveau waarborgt maar nooit lager dan het niveau van SNR. Omgekeerd kan een eventuele medebeslisser één niveau afdalen indien het minimum beslisniveau door de primaire beslisser wordt gewaarborgd. Ook hier geldt dat nooit lager beslist kan worden dan het niveau van SNR. 

Processen

Minimum beslisniveau

1.

Vergunningen

 

a.

Beslissen op aanvraag

SNR

b.

Intrekken op verzoek vergunninghouder

SNR

c.

Intrekken niet op verzoek vergunninghouder

 
 

– Naar aanleiding van toetsing zittende bestuurder

HFD

 

– Overig

MNG

d.

Ontheffingen en vrijstellingen

SNR

e.

Notificeren

SNR

2.

Verklaring van geen bezwaar

SNR

3.

Bestuurdertoetsing voorafgaand aan benoeming

SNR

4.

Geven van een aanwijzing

 

a.

Aanwijzing tot heenzending van zittende bestuurder

HFD

b.

Overige aanwijzingen

MNG

5.

Normoverdragend gesprek/brief

MNG

6.

Opleggen van een verbod om met de regels strijdige activiteiten te verrichten

MNG

7.

Aanstellen van een curator

HFD

8.

Opleggen van een last onder dwangsom

 

a.

Last onder dwangsom o.g.v de Wft, de Whc, de Wta, de Sanctiewet 1977 en de Pensioenwet vanwege overtreding van art. 5:20 Awb. alsook vervolgbeslissingen inzake deze lod, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.

HFD

b.

Last onder dwangsom o.g.v de Wwft vanwege overtreding van art. 5:20 Awb, die is aangevangen of heeft plaatsgevonden ná 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.

HFD

c.

Last onder dwangsom o.g.v de Wwft vanwege overtreding van art. 5:20 Awb, die is aangevangen of heeft plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.

BES

d.

Last onder dwangsom op grond van de Whc (niet zijnde een overtreding van artikel 5:20 Awb) en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.

BES

e.

Last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995.

BES

f.

Overige lasten onder dwangsom, alsook vervolgbeslissingen inzake deze last onder dwangsom, waaronder begrepen een beslissing tot aanpassing van de opgelegde last onder dwangsom.

IBD

g.

Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde lod

MNG

h.

Opstellen dwangbevel last onder dwangsom

MNG

9.

Publicatie van een last onder dwangsom als genoemd onder 9 a en b

HFD

 

Publicatie van overige lasten onder dwangsom

IBD

10.

Opleggen van een bestuurlijke boete

BES

 

Beslissing op verzoek tot aanpassing van een opgelegde boete

BES

 

Beslissing om af te zien van oplegging boete

HFD

 

Opstellen dwangbevel boete

MNG

 

Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde boete

MNG

11.

Publicatie van bestuurlijke boete.

IBD

 

Aanpassing publicatietekst bestuurlijke boete

SNR

12.

Beslissen tot aanmaning

SNR

13.

Publicatie van een overtreding of aanwijzing,

IBD1

14.

Openbaarmaking van toezegging omWhc-overtreding te staken alsmede openbaarmaking van het besluit dat geen last onder dwangsom wordt opgelegd vanwege een Whc-overtreding

BES

15.

Vestigen van aandacht op niet of onvoldoende naleving regels

MNG

16.

Bekendmaking aan een onderneming dat een aanwijzing niet of onvoldoende worden opgevolgd

MNG

17.

Beslissing op bezwaar (bob)

 

a.

bob’s gerelateerd aan heffingen

IBD

b.

bob’s die kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond zijn

IBD

c.

overige bob’s

BES

d.

voorbereidende beslissingen inzake bob’s welke beslissingen niet appelabel zijn

MDW

18.

Opleggen van een handelsmaatregel

HFD

19.

Verificatiehandelingen

SNR

20.

Goedkeuren van een prospectus

SNR

21.

Goedkeuren van een biedingsbericht of supplement

SNR

22.

Verlenen van ontheffing van (een deel van) de biedingsregels

HFD

23.

Instemmen met wijziging van de regels van een gereglementeerde markt

SNR

24.

Buiten behandeling stellen van een aanvraag

SNR

25.

Opleggen van een heffing voor de kosten van het toezicht

MNG

 

Beslissing tot betalingsregeling van opgelegde heffing

MNG

26.

Verlenen of intrekken van een Europees paspoort

SNR

27.

Doen van aangifte

IBD

28.

Doen van Wwft-melding

IBD

29.

Afgifte van een legitimatiebewijs als bedoeld in de Regeling model legitimatiebewijs toezichthouder Awb

HFD

30.

Adviseren, aanbevelen of het geven van een zienswijze aan De Nederlandsche Bank

MNG

31.

Melding opnemen in het register indien een juiste melding achterwege blijft of ten onrechte geen melding is gedaan

SNR

32.

Besluiten dat geen nieuwe overeenkomsten in Nederland of een andere lidstaat mogen worden afgesloten

HFD

33.

Al dan niet gegrondverklaren van een klacht

IBD

34.

Informatie-uitwisselen met een andere autoriteit

SNR

35.

Verstrekken van informatie aan de Minister

MNG

36.

Adviseren van de Minister

HFD

37.

Verlenen van een ontheffing voor het deponeren van de financiële verslaggeving

MNG

38.

Verzoek om een nadere toelichting aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving

MNG

39.

Doen van een mededeling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving

HFD

40.

Doen van een aanbeveling aan een uitgevende instelling in het kader van de financiële verslaggeving

IBD

41.

Inlichtingenverzoek aan de Ondernemingskamer

BES

42.

Herzieningsverzoek aan de Ondernemingskamer

BES

43.

Indienen verzoekschrift bij de civiele rechter

BES

44.

Informatieverzoeken

SNR2

45.

Besluiten inzake de Archiefwet

SNR

46.

Verbeurdverklaren

MNG

47.

Verzoek om een ingediend bezwaarschrift ter behandeling als beroepschrift door te zenden naar de administratieve rechter

 

a.

Afwijzen van het verzoek

MNG

b.

Toewijzen van het verzoek

IBD

48.

Beslissing op Wob-verzoek

HFD

49

Beslissen op toewijzing civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaims/verzoeken om zelfstandig schadebesluit

BES

 

Beslissen op afwijzing civielrechtelijke aansprakelijkheidsclaims/verzoeken om zelfstandig schadebesluit

MNG

51.

Beslissing op verzoek tot handhaving

HFD

52.

Beslissing inzake Wbp

 

a.

beslissing op verzoek (daaronder begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking).

MNG

b.

beslissing op bezwaar

IBD

53.

Benoemen van (plaatsvervangend/assistent) boete-, last- of publicatiefunctionaris

IBD

54.

Beslissingen Functionaris Verschoningsrecht

HFD

55.

Beslissen op vraag van rechtbank om publicatie van Whc-maatregel te schorsen i.v.m. ingediend verzoek om voorlopige voorziening

SNR

1Indien voor het opleggen van een last onder dwangsom of een publicatie de wet functiescheiding voorschrijft tussen degene die een overtreding constateert en degene die beslist omtrent die maatregel, dan is het betreffende besluit niet gemandateerd.

2 Deze bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen is verwoord in art. 1:74 Wft en staat los van de bevoegdheid tot het vorderen van inlichtingen ex artikel 5:16 Awb jo. 1:72 Wft welke kan worden uitgeoefend door functionarissen die ingevolge het aanwijzingsbesluit (zie onder 1, hierboven) met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij en krachtens de in het aanwijzingsbesluit genoemde wetten zijn belast. Deze krachtens het aanwijzingsbesluit bevoegde functionarissen hoeven geen SNR-niveau te hebben om een op 5:16 Awb jo. 1:72 Wft gebaseerd informatieverzoek te doen.

5. Ondertekening

[Vervallen per 01-01-2013]

Alle in het aanwijzingsbesluit genoemde functionarissen kunnen in aanmerking komen brieven te ondertekenen ter bekendmaking van een besluit met inachtneming van onderstaande. Dergelijke besluiten alsook brieven worden door twee functionarissen ondertekend. Uitzondering op de regel van dubbele ondertekening vormen schriftelijke ontvangstbevestigingen; zij kunnen door één functionaris worden ondertekend. Ook beslissingen zoals genoemd onder Tabel II nummer 18d kunnen door één functionaris worden ondertekend.

5.1. Bestuursbesluiten

[Vervallen per 01-01-2013]

Brieven ter bekendmaking van bestuursbesluiten kunnen worden ondertekend door het hoofd van de betrokken afdeling tezamen met een directeur.

5.2. Unilaterale besluiten (één afdeling betrokken)

[Vervallen per 01-01-2013]

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat binnen een afdeling is genomen, worden ondertekend door de beslisser en meeondertekend door de betrokken functionaris binnen de betreffende afdeling.

5.3. Duale besluiten (meerdere afdelingen betrokken)

[Vervallen per 01-01-2013]

Brieven ter bekendmaking van een besluit dat met betrokkenheid van een andere afdeling is genomen, worden ondertekend door de primaire beslisser en meeondertekend door de medebeslisser van betrokken afdeling.

5.4. Ondertekening bij afwezigheid

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij afwezigheid van een beslisser mogen brieven ter bekendmaking van een besluit ondertekend worden door een andere functionaris op hetzelfde functieniveau of een functionaris die hiërarchisch één niveau onder de betreffende beslisser functioneert. De ondertekening bij afwezigheid geschiedt onder de vermelding van de naam en functie van de betreffende beslisser, de toevoeging ‘b/a’ (bij afwezigheid) en de naam van de ondertekenaar in blokletters. Ondertekening bij afwezigheid voor bestuursbesluiten geschiedt altijd op het niveau genoemd onder 5a, te weten een hoofd tezamen met een directeur.

5.5. Bijzonderheden ten aanzien van ondertekening met De Nederlandsche Bank

[Vervallen per 01-01-2013]

Brieven die medeondertekend worden door De Nederlandsche Bank kunnen door medewerkers van vergelijkbaar niveau als de ondertekenaar van De Nederlandsche Bank ondertekend worden.

5.6. Ondertekening door boete-, last- of publicatiefunctionaris en klachtencoördinator

[Vervallen per 01-01-2013]

Boete- en lastfunctionaris

Door de AFM zijn medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) boetefunctionaris. Dit vanwege de gehanteerde functiescheiding bij boetes. Door de AFM zijn vanwege functiescheiding tevens medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) lastfunctonaris, inzake het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en deWwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009.

Ondertekening

Boete- en lastoplegging

Een besluit tot het opleggen van een boete wordt ondertekend door een IBD samen met een (plaatsvervangend of assistent) boetefunctionaris, of door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Het besluit om af te zien van het opleggen van een boete wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Een besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009, wordt ondertekend door een IBD tezamen met een (plaatsvervangend of assistent) lastfunctionaris, of door de (plaatsvervangend) lastfunctionaris tezamen met een plaatsvervangend of assistent-lastfunctionaris.

Publicatie

Een besluit tot publicatie van een boete wordt ondertekend door een IBD samen met een (plaatsvervangend of assistent) boetefunctionaris of door de (plaatsvervangend) boetefunctionaris samen met een plaatsvervangend of assistent boetefunctionaris. Een besluit tot publicatie van een last onder dwangsom vanwege overtredingen van de Wte 1995 en vanwege overtredingen van de Whc en de Wwft die zijn aangevangen of hebben plaatsgevonden vóór 1 juli 2009 wordt ondertekend door een IBD tezamen met een (plaatsvervangend of assistent) lastfunctionaris of door de (plaatsvervangend) lastfunctionaris tezamen met een plaatsvervangend of assistentlastfunctionaris.

Publicatiefunctionaris

De AFM heeft de bevoegdheid toegekend gekregen om in bepaalde in de Wte 1995 omschreven gevallen een openbare waarschuwing uit te vaardigen. De Wte 1995 schrijft in dat geval voor dat de werkzaamheden in verband met het ter openbare kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken zijn bij het vaststellen van het feit en het daaraan voorafgaande onderzoek, een functiescheiding derhalve. Vanwege deze voorgeschreven functiescheiding zijn door het bestuur van de AFM medewerkers benoemd tot (assistent/plaatsvervangend) publicatiefunctionaris. Een individueel bestuurslid of individueel directeur van de AFM beslist over het uitvaardigen van de openbare waarschuwing. De assistent publicatiefunctionarissen zijn samen met de (plaatsvervangend) publicatiefunctionaris bevoegd tot het ondertekenen van besluiten tot het uitvaardigen van een openbare waarschuwing op grond van de Wte 1995.

Ondertekening bij afwezigheid van de boete-, last- of publicatiefunctionaris

De ondertekening bij afwezigheid van de boete-, last- of publicatiefunctionaris geschiedt niet lager dan het niveau dat in deze paragraaf genoemd is.

Klachtencoördinator

Conform het Klachtenreglement van de AFM zijn bepaalde medewerkers benoemd tot klachtencoördinator. Brieven inzake de al dan niet gegrondverklaring van een klacht worden mede ondertekend door de Klachtencoördinator.

6. Bijzonderheden ten aanzien van de plaatsvervanger en tijdelijke functies

[Vervallen per 01-01-2013]

  • a. De plaatsvervanger (plv.) heeft dezelfde taken en bevoegdheden als de functionaris die hij vervangt, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden. De plaatsvervanger is een permanente functie en opereert autonoom naast de functionaris die hij vervangt.

  • b. ‘Ad interim’-functionarissen (a.i.) hebben tijdelijk de taken en bevoegdheden die bij de desbetreffende permanente functie behoren, inclusief de in het mandaat genoemde beslissings- en tekeningsbevoegdheden.

7. Externe contractuele verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor de volmachtverlening betreffende het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de AFM wordt verwezen naar de procuratieregeling AFM op de website van de AFM, www.afm.nl. De procuratieregeling ligt tevens ter inzage ten kantore van de AFM.

8. Beslissing op bezwaar (bob)

[Vervallen per 01-01-2013]

Een beslising op bezwaar gerelateerd aan een heffing wordt genomen door een IBD en het Hoofd JZ.

9. Beslissing op Wob-verzoek

[Vervallen per 01-01-2013]

Een beslissing op een Wob-verzoek wordt genomen door de General Counsel en het Hoofd JZ. De General Counsel beslist echter samen met het Hoofd van de betreffende toezichtafdeling, indien de verzochte informatie niet aanwezig is binnen de AFM.

10. Beslissing op Wbp-verzoek

[Vervallen per 01-01-2013]

Met betrekking tot de Wbp worden soms verzoeken gedaan betreffende op basis van de Wbp verzamelde gegevens (daaronder worden begrepen inzageverzoeken, correctieverzoeken en het aantekenen van verzet tegen een verwerking). Beslisingen dienaangaande worden genomen op het niveau van MNG en op het bezwaar wordt beslist door een IBD. Klachten over de afwikkeling van een Wbp-verzoek worden behandeld door de Klachtencoördinator.

Amsterdam, 19 december 2011

Stichting Autoriteit Financiële Markten,

R. Gerritse,

bestuursvoorzitter.

R.H. Maatman,

bestuurslid.

Terug naar begin van de pagina