Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2023

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 9 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/161600, houdende vaststelling van algemene regels ter bescherming van nationale ruimtelijke belangen (Regeling algemene regels ruimtelijke ordening)

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie,

Gelet op de artikelen 2.6.2, 2.6.5 en 2.6.6 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

Besluit:

Paragraaf 1. : Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 1.1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit algemene regels ruimtelijke ordening;

 • bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;

 • GML-bestand bij deze regeling: elektronisch geografisch databestand dat is opgemaakt in Geography Markup Language en is gepubliceerd via www.ruimtelijkeplannen.nl, met kenmerk:

  • a. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3000, of

  • b. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3005, of

  • c. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3010, of

  • d. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3015, of

  • e. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3020, of

  • f. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3025, of

  • g. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3030, of

  • h. NL.IMRO.0000.IMmr11Rarro-3035, of

  • i. NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3040, of

  • j. NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3045, of

  • k. NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3050, of

  • l. NL.IMRO.0000.BZKmr11Rarro-3055.

 • middelingsgebied: cirkelvormig gebied op variabele locatie in een radardetectiegebied waarbinnen de berekende detectiekansen worden gemiddeld;

 • primaire radar: radar die voor het waarnemen van luchtvaartuigen niet afhankelijk is van door het luchtvaartuig met een transponder uitgezonden signalen;

 • radardetectiegebied: gebied waarbinnen een minimale radardetectiekans is vereist;

 • radardetectiekans: kans dat een object met een bepaalde radardoorsnede en radardoorsnedefluctuatie onder vaste omgevingscondities wordt gedetecteerd door een primaire radar;

 • radardoorsnede: effectieve oppervlaktemaat van een object voor het reflecteren van radiogolven in dezelfde richting als waar zij vandaan komen;

 • radarrekenmodel: rekenmodel voor het bepalen van verstoring van radars, dat voor primaire radars is beschreven in het rapport Radar and Radar Environment Modeling in PERSEUS, de verstoring van secundaire radars wordt vastgesteld door middel van een Off Boresight Error (OBE) berekening;

 • radarverstoringsgebied: gebied waar beperkingen gelden ten aanzien van bestemmingsplannen ten behoeve van een goede werking van de radar op het radarstation;

 • secundaire radar: radar die voor het waarnemen van luchtvaartuigen afhankelijk is van door het luchtvaartuig met een transponder uitgezonden signalen;

 • Swerling Model: mathematisch model waarmee de statistische variaties van de radardoorsnede wordt beschreven.

Paragraaf 2. : Defensie en civiele inrichtingen met explosieven

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 2.1. (aanwijzing terreinen, gebieden en installaties)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 12 Van de in de het eerste tot en met elfde lid bedoelde terreinen, gebieden, zones en objecten zijn de geometrische plaatsbepalingen vastgelegd in het GML-bestand bij deze regeling en zijn de kaarten, waarop die plaatsbepalingen zijn verbeeld, in de in het eerste tot en met elfde lid bedoelde bijlagen opgenomen.

Artikel 2.2. (beoordeling veiligheidsrisico)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 De beoordeling van de veiligheidssituatie en het risico van de activiteiten in de veiligheidszones wordt uitgevoerd aan de hand van de meest recente door de Minister van Infrastructuur en Milieu goedgekeurde versie van het hiervoor ontwikkelde softwarepakket (RISK-NL).

 • 3 De norm voor de acceptatie van een bestaande inbreuk is voor het plaatsgebonden risico 10-5.

 • 4 Bij de beoordeling van het risico wordt het groepsrisico mede in ogenschouw genomen.

 • 5 De risicoanalyse met de beoordeling van de risico’s wordt na goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Milieu aangeboden aan burgemeester en wethouders van de betrokken gemeente.

Artikel 2.3. (civiele inrichtingen met explosieven)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Als civiele inrichtingen voor activiteiten met explosieven, bedoeld in artikel 2.6.2, twaalfde lid, van het besluit, en bijbehorende veiligheidszones, bedoeld in artikel 2.6.6 van het besluit worden aangewezen de in bijlage 14 vermelde begrenzingen en de in bijlage 15 vermelde veiligheidszones, waarvan de geometrische plaatsbepaling is vastgelegd in het GML-bestand bij deze regeling en waarvan in voornoemde bijlage de kaarten waarop die plaatsbepalingen zijn verbeeld, zijn opgenomen.

Artikel 2.4. (bouwbeperkingen radarverstoringsgebieden)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De maximale hoogte van bouwwerken in een radarverstoringsgebied wordt bepaald door elke denkbeeldige rechte lijn die wordt getrokken vanaf een punt op de top van de radarantenne, waarvan de hoogteligging ten opzichte van NAP is opgenomen in bijlage 8, oplopend met 0,25 graden tot een punt gelegen 15 kilometer vanaf voornoemde radarantenne.

 • 2 Onverminderd het eerste lid geldt voor de tippen van de wieken van windturbines een maximale hoogte in een radarverstoringsgebied, die wordt bepaald door elke denkbeeldige, ten opzichte van NAP horizontale rechte lijn, die wordt getrokken van het uiterste punt van de lijn, bedoeld in het eerste lid, tot een punt gelegen 60 kilometer daar vandaan. De resulterende maximale hoogte voor de tippen van de wieken van windturbines is per radarverstoringsgebied opgenomen in bijlage 10 en tezamen met de omvang van het radarverstoringsgebied verbeeld op de kaart in bijlage 8.4.

 • 3 De toepassing van het eerste en tweede lid wordt schematisch als volgt weergegeven:

  Bijlage 250805.png

Artikel 2.5. (procedure beoordeling gevolgen)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 Het rapport bevat ten minste de volgende gegevens:

  • a. contactgegevens van de gemeente die het bestemmingsplan voorbereidt;

  • b. een omschrijving van het bouwwerk of de windturbine en de locatie waar deze is voorzien;

  • c. de voor de berekening van de verstoring van het radarbeeld relevante gegevens van het bouwwerk of de windturbine, waaronder de technische maten en contouren daarvan;

  • d. een berekening van de mate waarin het radarbeeld wordt verstoord.

 • 3 De gemeente die het bestemmingsplan voorbereidt, zorgt ervoor dat het rapport, bedoeld in het eerste lid, ter beoordeling aan de Minister van Defensie en waar nodig aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat wordt voorgelegd.

 • 4 De Minister van Defensie, waar nodig in overleg met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, beoordeelt de toereikendheid van het rapport en de aanvaardbaarheid van de gevolgen van het bouwwerk dan wel de windturbine voor de werking van de radar. de Minister van Defensie, waar nodig in overleg met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, deelt de uitkomst van de beoordeling mee aan burgemeester en wethouders van de gemeente, die het betreffende bestemmingsplan voorbereidt.

Artikel 2.6. (inhoud beoordeling gevolgen)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 1 De Minister van Defensie, waar nodig in overleg met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, beoordeelt de aanvaardbaarheid van de gevolgen van het bouwwerk dan wel de windturbine voor de werking van de radar op basis van de eventuele overschrijding van de referentiewaarden voor de radardetectiekans in een radardetectiegebied.

 • 2 Als radardetectiegebied, bedoeld in het eerste lid, wordt aangemerkt:

  • a. een gebied vanaf een hoogte van 1000 voet ten opzichte van het maaiveld tot een hoogte van het maximale bereik van de radar voor luchtverkeer dat ‘en route’ is, welk gebied heel Nederland omvat;

  • b. een gebied vanaf een hoogte van 500 voet tot een hoogte van 1000 voet ten opzichte van het maaiveld in de omgeving van luchthavens voor naderingsverkeer, en

  • c. een gebied vanaf een hoogte van 300 voet tot een hoogte van 500 voet ten opzichte van het maaiveld in de directe omgeving van en in het verlengde van start- en landingsbanen en van de schietrange voor jachtvliegtuigen.

 • 3 Voor een radardetectiegebied van een primaire radar als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, geldt voor de radardetectiekans een middelingsgebied met een straal van 500 meter.

 • 4 De referentiewaarde ingeval van een primaire radar voor de radardetectiekans binnen een radardetectiegebied voor verkeersleiding is 90% voor een object met een radardoorsnede van twee vierkante meter en met een doelfluctuatiemodel Swerling Model I.

 • 5 De referentiewaarde ingeval van een secundaire radar voor de toelaatbare afwijking in de azimuthoek als gevolg van obstakels, is een standaardafwijking van minder dan 0,08 graden.

 • 6 De referentiewaarde voor de radardetectiekans binnen een radardoorsnede voor gevechtsleiding is niet openbaar.

 • 7 De Minister van Defensie, waar nodig in overleg met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, kan in bijzondere omstandigheden afwijken van de in het eerste tot en met het zesde lid opgenomen regels.

Paragraaf 3. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.1. (aanwijzing reserveringsgebieden)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 4. Voorkeurstracés buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 4.1. (aanwijzing voorkeurstracés)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Als voorkeurstracés met aan weerszijden daarvan een zoekgebied als bedoeld in artikel 2.9.2, eerste lid, van het besluit, worden aangewezen de tracés en zoekgebieden die zijn opgenomen in bijlage 19. De geometrische plaatsbepaling van de voorkeurstracés en zoekgebieden is vastgelegd in een GML-bestand bij deze regeling.

Paragraaf 5. Natuurnetwerk Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 5.1. (aanwijzing militaire terreinen geen deel uitmakend van het natuurnetwerk Nederland)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Als militaire terreinen die geen onderdeel vormen van het natuurnetwerk Nederland bedoeld in artikel 2.10.2, tweede lid, van het besluit, worden aangewezen de in bijlage 18 vermelde terreinen. De geometrische plaatsbepaling van de terreinen is vastgelegd in een GML-bestand bij deze regeling en verbeeld op de kaarten, behorende bij de voornoemde bijlage.

Paragraaf 6. : Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 6.1. (inwerkingtreding)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

 • 2 Indien bekendmaking van deze regeling geschiedt na de datum van bekendmaking van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, treedt deze regeling in afwijking van het eerste lid in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6.2. (citeertitel)

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling algemene regels ruimtelijke ordening.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Militaire terreinen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

artillerieschietkamp Oldebroek

1.1

cavalerieschietkamp Vlieland

1.2

Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne Oirschot

1.3

infanterieschietkamp Harskamp

1.4

Johannes Postkazerne Havelte

1.5

kazerne Joint Force Command Brunssum

1.6

logistiek militair complex Brunssum

1.6a

logistiek militair complex Eygelshoven

1.6b

oefenterrein ’t Harde

1.7

oefenterrein Arnhemse Heide

1.8

oefenterrein Baggelhuizen

1.8a

oefenterrein Beekhuizerzand

1.9

oefenterrein Crayelheide

1.11

oefenterrein De Dellen

1.12

oefenterrein De Haar

1.13

oefenterrein De Kamp/Lunetten

1.14

oefenterrein De Vlasakkers

1.16

oefenterrein De Zande

1.17

oefenterrein Doorn-Driebergen / Hoog Moersbergen

1.19

oefenterrein Eder- en Ginkelse heide

1.20

oefenterrein Engelense Gat

1.20a

oefenterrein Ermelose Heide

1.21

oefenterrein Fort Crevecoeur

1.21a

oefenterrein Galderse Heide

1.22

oefenterrein Garderense Veld

1.23

oefenterrein Gorsselse Heide

1.24

oefenterrein Groote Veld

1.25

oefenterrein Havelte-Oost

1.26

oefenterrein Havelte-West

1.27

oefenterrein Joost Dourleinkazerne

1.28

oefenterrein Kruispeel en Achterbroek

1.29

oefenterrein Langenboom

1.30

oefenterrein Leusderheide

1.31

oefenterrein Marnewaard

1.32

oefenterrein Oirschotse Heide

1.33

oefenterrein Olst-Welsum

1.34

oefenterrein Ossendrechtsche heide

1.35

oefenterrein Oude Kamp

1.36

oefenterrein Overdiepse Polder

1.37a

oefenterrein Rucphense Heide

1.38

oefenterrein Scherpenberg

1.39

oefenterrein Stroese Zand

1.43

oefenterrein Vijf Eiken

1.44

oefenterrein Vlakte van Waalsdorp

1.45

oefenterrein Vrachelse Heide

1.46

oefenterrein Vughtsche Heide

1.47

oefenterrein Weerterheide

1.48

oefenterrein Wezeperberg

1.49

oefenterrein Woensdrechtse heide

1.50

oefenterrein Woldberg

1.51

Oranjekazerne Schaarsbergen

1.52

schietbaan Marnewaard

1.53

schietbaan Petten

1.54

schietbaan Witten

1.55

schietrange De Vliehors

1.56

schietterrein Breezanddijk

1.57

schietterrein Fort Erfprins

1.58

schietterrein Petten

1.59

springterrein Schaijk

1.60

vlootbasis Den Helder

1.61

Bijlage 1.1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249594.png
Kaart militair terrein – artillerieschietkamp Oldebroek

Bijlage 1.2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249595.png
Kaart militair terrein – Cavalerieschietkamp Vlieland

Bijlage 1.4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249597.png
Kaart militair terrein – infanterieschietkamp Harskamp

Bijlage 1.5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249598.png
Kaart militair terrein – Johannes Postkazerne Havelte

Bijlage 1.6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249599.png
Kaart militair terrein – Joint Force Command Brunssum

Bijlage 1.6a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257242.png
Kaart militair terrein – Logistiek militair complex Brunssum

Bijlage 1.6b. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257243.png
Kaart militair terrein – Logistiek militair complex Eygelshoven

Bijlage 1.7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249600.png
Kaart militair terrein – oefenterrein ‘t Harde

Bijlage 1.8

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249601.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Arnhemse Heide

Bijlage 1.8a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 251940.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Baggelhuizen

Bijlage 1.9

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249602.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Beekhuizerzand

Bijlage 1.11

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249604.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Crayelheide

Bijlage 1.12

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249605.png
Kaart militair terrein – oefenterrein De Dellen

Bijlage 1.13. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 251942.png
Kaart militair terrein – oefenterrein De Haar

Bijlage 1.14

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249607.png
Kaart militair terrein – oefenterrein De Kamp/Lunetten

Bijlage 1.16. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 251941.png
Kaart militair terrein – oefenterrein De Vlasakkers

Bijlage 1.17

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249610.png
Kaart militair terrein – oefenterrein De Zande

Bijlage 1.19

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249740.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Doorn-Driebergen / Hoog Moersbergen

Bijlage 1.20

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249613.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Eder- en Ginkelse heide

Bijlage 1.20a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 250806.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Engelense Gat

Bijlage 1.21. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 253765.png
Kaart militair terrein – militair terrein oefenterrein Ermelose Heide

Bijlage 1.21a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 250807.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Fort Crevecoeur

Bijlage 1.22

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249615.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Galderse Heide

Bijlage 1.23

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249616.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Garderense Veld

Bijlage 1.24

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249617.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Gorsselse Heide

Bijlage 1.25

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249618.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Groote Veld

Bijlage 1.26. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 253771.png
Kaart militair terrein – militair terrein oefenterrein Havelte-Oost

Bijlage 1.27

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249620.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Havelte-West

Bijlage 1.28

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249621.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Joost Dourleinkazerne

Bijlage 1.29. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257245.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Kruispeel en Achterbroek

Bijlage 1.30

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249623.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Langenboom

Bijlage 1.31

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249624.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Leusderheide

Bijlage 1.32

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249625.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Marnewaard

Bijlage 1.33. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 266044.png

Bijlage 1.34

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249627.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Olst-Welsum

Bijlage 1.35

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249628.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Ossendrechtsche heide

Bijlage 1.36

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249629.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Oude Kamp

Bijlage 1.37a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 250808.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Overdiepse Polder

Bijlage 1.38. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 251943.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Rucphense Heide

Bijlage 1.39

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249632.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Scherpenberg

Bijlage 1.43

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249636.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Stroese Zand

Bijlage 1.44

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249637.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Vijf Eiken

Bijlage 1.45. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257246.png
Kaart militair terrein – militair terrein – oefenterrein Vlakte van Waalsdorp

Bijlage 1.46

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249639.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Vrachelse Heide

Bijlage 1.47

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 264437.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Vughtsche Heide

Bijlage 1.48. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257247.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Weerterheide

Bijlage 1.49

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249642.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Wezeperberg

Bijlage 1.50

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249643.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Woensdrechtse heide

Bijlage 1.51. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 255805.png
Kaart militair terrein – oefenterrein Woldberg

Bijlage 1.52

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249645.png
Kaart militair terrein – Oranjekazerne Schaarsbergen

Bijlage 1.53

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249646.png
Kaart militair terrein – schietbaan Marnewaard

Bijlage 1.54

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249647.png
Kaart militair terrein – schietbaan Petten

Bijlage 1.55. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 253774.png
Kaart militair terrein – militair terrein schietbaan Witten

Bijlage 1.56. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 253775.png
Kaart militair terrein – militair terrein schietrange De Vliehors

Bijlage 1.57

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249650.png
Kaart militair terrein – schietterrein Breezanddijk

Bijlage 1.58

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249651.png
Kaart militair terrein – schietterrein Fort Erfprins

Bijlage 1.59

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249652.png
Kaart militair terrein – schietterrein Petten

Bijlage 1.60

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249653.png
Kaart militair terrein – springterrein Schaijk

Bijlage 1.61

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249654.png
Kaart militair terrein – vlootbasis Den Helder

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Onveilige gebieden buiten militair terrein

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

behorende bij schietbaan Marnewaard

2.1

behorende bij schietbaan Petten

2.6

behorende bij schietrange De Vliehors

2.3

behorende bij schietterrein Breezanddijk

2.4

behorende bij schietterrein Fort Erfprins

2.5

behorende bij schietterrein Petten

2.6

Bijlage 2.1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249655.png
Kaart onveilig gebied buiten militair terrein behorende bij schietbaan Marnewaard

Bijlage 2.2. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Vervallen per 01-07-2021]

Bijlage 2.3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249657.png
Kaart onveilig gebied buiten militair terrein behorende bij schietrange De Vliehors

Bijlage 2.4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249658.png
Kaart onveilig gebied buiten militair terrein behorende bij schietterrein Breezanddijk (EHD 49)

Bijlage 2.5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249659.png
Kaart onveilig gebied buiten militair terrein behorende bij schietterrein Fort Erfprins

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2.1, derde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Militaire luchtvaartterreinen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne

3.2

Vliegbasis Deelen

3.3

Vliegbasis Eindhoven

3.4

Vliegbasis Gilze-Rijen

3.6

Vliegbasis Leeuwarden

3.7

Vliegbasis Volkel

3.8

Vliegbasis Woensdrecht

3.9

Vliegkamp De Kooy

3.10

Bijlage 3.2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249662.png
Kaart militair luchtvaartterrein – Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne

Bijlage 3.3. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257248.png
Kaart militair luchtvaartterrein – Vliegbasis Deelen

Bijlage 3.4. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257249.png
Kaart militair luchtvaartterrein – Vliegbasis Eindhoven

Bijlage 3.5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249665.png
Kaart militair luchtvaartterrein – Vliegbasis Geilenkirchen

Bijlage 3.6. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 266046.png

Bijlage 3.7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249667.png
Kaart militair luchtvaartterrein – Vliegbasis Leeuwarden

Bijlage 3.8. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257250.png
Kaart militair luchtvaartterrein – Vliegbasis Volkel

Bijlage 3.9

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249669.png
Kaart militair luchtvaartterrein – Vliegbasis Woensdrecht

Bijlage 3.10

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249670.png
Kaart militair luchtvaartterrein – Vliegkamp De Kooy

Bijlage 4. als bedoeld in artikel 2.1, vierde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Geluidszones bij militaire luchtvaartterreinen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne (Ke en dB(A))

3.2

Vliegbasis Deelen (Ke)

3.3

Vliegbasis Eindhoven (Ke en dB(A))

3.4

Vliegbasis Geilenkirchen (Ke)

3.5

Vliegbasis Gilze-Rijen (Ke en dB(A))

3.6

Vliegbasis Leeuwarden (Ke en dB(A))

3.7

Vliegbasis Volkel (Ke en dB(A))

3.8

Vliegbasis Woensdrecht (Ke en dB(A))

3.9

Vliegkamp De Kooy (Ke en dB(A))

3.10

Bijlage 5. als bedoeld in artikel 2.1, vijfde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Obstakelbeheergebieden

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

rondom Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne

3.2

rondom Vliegbasis Deelen

3.3

rondom Vliegbasis Eindhoven

3.4

rondom Vliegbasis Geilenkirchen

3.5

rondom Vliegbasis Gilze-Rijen

3.6

rondom Vliegbasis Leeuwarden

3.7

rondom Vliegbasis Volkel

3.8

rondom Vliegbasis Woensdrecht

3.9

rondom Vliegkamp De Kooy

3.10

Bijlage 6. als bedoeld in artikel 2.1, zesde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Zend- en ontvangstinstallaties buiten militair luchtvaartterrein

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

antennelocatie Hoorn

6a

antennelocatie Huisduinen

6.3

antennelocatie IJmuiden

6b

antennelocatie Scheveningen

6ba

antennelocatie Westkapelle

6c

antennelocatie Woensdrecht

6d

antennepark Appingedam

6.1

antennepark Eibergen

6.2

antennepark Huisduinen

6.3

antennepark Julianadorp

6.4

antennepark Kornwerderzand

6.5

antennepark Ouddorp

6.6

antennepark Scharendijke

6.7

antennepark Schiermonnikoog

6.9

antennepark Schoorl

6.10

antennepark Zeewolde

6.10a

complex Burum

6.11

complex Eemnes

6.13

complex LVL/GL Twente

6.15

complex Nieuw Milligen

6.16

complex Noordwijk

6.17

complex Ried

6.18

complex Terschelling

6.19

complex Twente

6.20

Nieuwe Haventerrein Den Helder

6.21

prinses Margrietkazerne Wezep

6.21a

Willem Lodewijk van Nassaukazerne

6.22

Bijlage 6a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257239.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Hoorn

Bijlage 6b. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257240.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein Antennelocatie IJmuiden

Bijlage 6ba. bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 264438.png

Bijlage 6c. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257241.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennelocatie Westkapelle

Bijlage 6d. bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 264439.png

Bijlage 6.1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249671.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Appingedam

Bijlage 6.2. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 250820.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Eibergen

Bijlage 6.4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249674.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Julianadorp

Bijlage 6.5

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249675.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Kornwerderzand

Bijlage 6.6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249676.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Ouddorp

Bijlage 6.7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249677.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Scharendijke

Bijlage 6.9

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249679.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Schiermonnikoog

Bijlage 6.10

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249680.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Schoorl

Bijlage 6.10a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257251.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein antennepark Zeewolde

Bijlage 6.11. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 250821.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein complex Burum

Bijlage 6.13

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249683.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein complex Eemnes

Bijlage 6.15

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249685.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein complex LVL/GL Twente

Bijlage 6.16

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249686.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein complex Nieuw Milligen

Bijlage 6.17

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249687.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein complex Noordwijk

Bijlage 6.18

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249688.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein complex Ried

Bijlage 6.19

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249689.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein complex Terschelling

Bijlage 6.20. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257253.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein complex Twente

Bijlage 6.21

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249691.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein Nieuwe Haventerrein Den Helder

Bijlage 6.21a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257238.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein Prinses Margrietkazerne Wezep

Bijlage 6.22. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 250822.png
Kaart zend- en ontvangstinstallatie buiten militair luchtvaartterrein Willem Lodewijk van Nassaukazerne

Bijlage 7. als bedoeld in artikel 2.1, zevende lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bouwbeperkingengebieden rondom zend- en ontvangstinstallaties buiten militair luchtvaartterrein

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

rondom antennelocatie Hoorn

6a

rondom antennelocatie Huisduinen

6.3

rondom antennelocatie Scheveningen

6ba

rondom antennelocatie IJmuiden

6b

rondom antennelocatie Westkapelle

6c

rondom antennelocatie Woensdrecht

6d

rondom antennepark Appingedam

6.1

rondom antennepark Eibergen

6.2

rondom antennepark Huisduinen

6.3

rondom antennepark Julianadorp

6.4

rondom antennepark Kornwerderzand

6.5

rondom antennepark Ouddorp

6.6

rondom antennepark Scharendijke

6.7

rondom antennepark Schiermonnikoog

6.9

rondom antennepark Schoorl

6.10

rondom antennepark Zeewolde

6.10a

rondom complex Burum

6.11

rondom complex Eemnes

6.13

rondom complex LVL/GL Twente

6.15

rondom complex Nieuw Milligen

6.16

rondom complex Noordwijk

6.17

rondom complex Ried

6.18

rondom complex Terschelling

6.19

rondom complex Twente

6.20

rondom Nieuwe Haventerrein Den Helder

6.21

rondom prinses Margrietkazerne Wezep

6.21a

rondom Willem Lodewijk van Nassaukazerne

6.22

Bijlage 8. als bedoeld in de artikelen 2.1, achtste lid, en 2.4, eerste lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Radarstations

Categorie

Naam:

Hoogte antenne t.o.v. NAP

Verbeeld op de bij deze regeling behorende kaart:

Radarstations

AOCS Nieuw Milligen

53 meter

8.4

De Kooy

27 meter

8.4

Leeuwarden

30 meter

8.4

Schiphol Centrum

19 meter

8.4

Schiphol TAR West

37 meter

8.4

Volkel

49 meter

8.4

Woensdrecht

48 meter

8.4

Radarstations buiten een luchtvaartterrein gelegen

Herwijnen

25 meter

8a

Soesterberg

63 meter

8.1

Twente

71 meter

8.2

Wemeldinge

30 meter

8.2a

Wier

24 meter

8.3

Bijlage 8a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257237.png
Kaart radarstation buiten militair gebied Herwijnen

Bijlage 8.1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249693.png
Kaart radarstation buiten militair terrein Soesterberg

Bijlage 8.2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249694.png
Kaart radarstation buiten militair terrein Twente

Bijlage 8.2a. bij Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 264445.png

Bijlage 8.3

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249695.png
Kaart radarstation buiten militair terrein Wier

Bijlage 8.4. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 264647.png

Bijlage 9. als bedoeld in artikel 2.1, negende lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Radarverstoringsgebieden

Gebied behorende bij:

Verbeeld op de bij deze regeling behorende kaart:

radarstation AOCS Nieuw Milligen

8.4

radarstation De Kooy

8.4

radarstation Herwijnen

8.4

radarstation Leeuwarden

8.4

radarstation Schiphol Centrum

8.4

radarstation Schiphol TAR West

8.4

radarstation Soesterberg

8.4

radarstation Twente

8.4

radarstation Volkel

8.4

radarstation Wemeldinge

8.4

radarstation Wier

8.4

radarstation Woensdrecht

8.4

Bijlage 10. als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Maximale hoogte van de tippen van de wieken van windturbines in een radarverstoringsgebied buiten de 15 kilometer zone rond een radarstation

Radarverstoringsgebied:

Verbeeld op de bij deze regeling behorende kaart:

met een maximale bouwhoogte van 90 meter ten opzichte van NAP (Herwijnen)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 92 meter ten opzichte van NAP (De Kooy)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 95 meter ten opzichte van NAP (Leeuwarden)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 118 meter ten opzichte van NAP (Nieuw Milligen)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 102 meter ten opzichte van NAP (Schiphol TAR West)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 128 meter ten opzichte van NAP (Soesterberg)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 136 meter ten opzichte van NAP (Twente)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 114 meter ten opzichte van NAP (Volkel)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 95 meter ten opzichte van NAP (Wemeldinge)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 89 meter ten opzichte van NAP (Wier)

8.4

met een maximale bouwhoogte van 113 meter ten opzichte van NAP (Woensdrecht)

8.4

Bijlage 11. als bedoeld in artikel 2.1, tiende lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Militaire laagvliegroutes voor jacht- en transportvliegtuigen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

Laagvliegroute 10

11.1

Laagvliegroute 10A

11.1

Bijlage 11.1. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 251944.png
Kaart militaire laagvliegroutes voor jacht- en transportvliegtuigen

Bijlage 12. als bedoeld in artikel 2.1, elfde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Munitieopslagplaatsen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

AOCS Nieuw Milligen

12.1

cavalerieschietkamp Vlieland

12.2

complex Terschelling

12.3

Fort Erfprins

12.4

generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne

12.5

Johannes Postkazerne

12.6

Joost Dourleinkazerne

12.7

Kamp Alphen

12.8

Legerplaats bij Oldebroek

12.9

Legerplaats Ermelo

12.10

Lunettenkazerne

12.11

MC Duivelsberg

12.13

MC Maartensdijk

12.14

MC Rucphen

12.15

MMC Beetgumermolen

12.17

MMC Coevorden

12.18

MMC De Kom

12.19

MMC Hoenderloo II

12.20

MMC Ritthem

12.22

MMC Ruinen

12.23

MMC Staphorst

12.24

MMC Veenhuizen

12.25

Nieuwe Haventerrein Den Helder

12.26

Prinses Margrietkazerne

12.27

SM Scheickkazerne

12.28

Springterrein Schaijk

12.29

Van Braam Houckgeestkazerne

12.30

Van Ghentkazerne

12.31

Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne

12.32

Vliegbasis Eindhoven

12.33

Vliegbasis Gilze-Rijen

12.34

Vliegbasis Leeuwarden

12.35

Vliegbasis Volkel

12.36

Vliegbasis Woensdrecht

12.37

Vliegkamp De Kooy

12.38

Willem Lodewijk van Nassaukazerne

12.39

Bijlage 12.1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249698.png
Kaart munitieopslagplaats AOCS Nieuw Milligen

Bijlage 12.2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249699.png
Kaart munitieopslagplaats cavalerieschietkamp Vlieland

Bijlage 12.3. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 253777.png
Kaart munitieopslagplaats complex Terschelling

Bijlage 12.4

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249701.png
Kaart munitieopslagplaats Fort Erfprins

Bijlage 12.5. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 266047.png

Bijlage 12.6

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249703.png
Kaart munitieopslagplaats Johannes Postkazerne

Bijlage 12.7

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249704.png
Kaart munitieopslagplaats Joost Dourleinkazerne

Bijlage 12.8

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249705.png
Kaart munitieopslagplaats Kamp Alphen

Bijlage 12.9

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249706.png
Kaart munitieopslagplaats Legerplaats bij Oldebroek

Bijlage 12.10. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 253779.png
Kaart munitieopslagplaats Legerplaats Ermelo

Bijlage 12.11

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249708.png
Kaart munitieopslagplaats Lunettenkazerne

Bijlage 12.13

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249710.png
Kaart munitieopslagplaats MC Duivelsberg

Bijlage 12.14

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249711.png
Kaart munitieopslagplaats MC Maartensdijk

Bijlage 12.17. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 253780.png
Kaart munitieopslagplaats MMC Beetgumermolen

Bijlage 12.18

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249715.png
Kaart munitieopslagplaats MMC Coevorden

Bijlage 12.19

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249716.png
Kaart munitieopslagplaats MMC De Kom

Bijlage 12.20

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249717.png
Kaart munitieopslagplaats MMC Hoenderloo II

Bijlage 12.22

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249719.png
Kaart munitieopslagplaats MMC Ritthem

Bijlage 12.23

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249720.png
Kaart munitieopslagplaats MMC Ruinen

Bijlage 12.24

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249721.png
Kaart munitieopslagplaats MMC Staphorst

Bijlage 12.25

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249722.png
Kaart munitieopslagplaats MMC Veenhuizen

Bijlage 12.26

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249723.png
Kaart munitieopslagplaats Nieuwe Haventerrein Den Helder

Bijlage 12.27

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249724.png
Kaart munitieopslagplaats Prinses Margrietkazerne

Bijlage 12.28. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 250824.png
Kaart munitieopslagplaats sergeant-majoor Scheickkazerne

Bijlage 12.29

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249726.png
Kaart munitieopslagplaats Springterrein Schaijk

Bijlage 12.30

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249727.png
Kaart munitieopslagplaats Van Braam Houckgeestkazerne

Bijlage 12.31

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249728.png
Kaart munitieopslagplaats Van Ghentkazerne

Bijlage 12.32

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249729.png
Kaart munitieopslagplaats Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne

Bijlage 12.33

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249730.png
Kaart munitieopslagplaats Vliegbasis Eindhoven

Bijlage 12.35. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 253781.png
Kaart munitieopslagplaats Vliegbasis Leeuwarden

Bijlage 12.36. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 251945.png
Kaart munitieopslagplaats Vliegbasis Volkel

Bijlage 12.37

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249734.png
Kaart munitieopslagplaats Vliegbasis Woensdrecht

Bijlage 12.38

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249735.png
Kaart munitieopslagplaats Vliegkamp De Kooij

Bijlage 12.39

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249736.png
Kaart munitieopslagplaats Willem Lodewijk van Nassaukazerne

Bijlage 13. als bedoeld in artikel 2.1, elfde lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Veiligheidszones bij munitieopslagplaatsen

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

AOCS Nieuw Milligen (B-zone, C-zone)

12.1

cavalerieschietkamp Vlieland

12.2

complex Terschelling

12.3

Fort Erfprins (B-zone)

12.4

generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne

12.5

Johannes Postkazerne (A-zone, B-zone)

12.6

Kamp Alphen

12.8

Legerplaats bij Oldebroek (B-zone, C-zone)

12.9

Legerplaats Ermelo (A-zone, B-zone)

12.10

Lunettenkazerne (A-zone, B-zone)

12.11

MC Duivelsberg

12.13

MC Maartensdijk

12.14

MC Rucphen

12.15

MMC Beetgumermolen (gecombineerd met kaart 12.35)

12.17

MMC Coevorden

12.18

MMC De Kom

12.19

MMC Hoenderloo II (C-zone)

12.20

MMC Ritthem

12.22

MMC Ruinen

12.23

MMC Staphorst

12.24

MMC Veenhuizen

12.25

Nieuwe Haventerrein Den Helder

12.26

Prinses Margrietkazerne (C-zone)

12.27

SM Scheickkazerne

12.28

Springterrein Schaijk (C-zone)

12.29

Van Ghentkazerne (A-zone, B-zone)

12.31

Vliegbasis De Peel / luitenant-generaal Bestkazerne

12.32

Vliegbasis Eindhoven

12.33

Vliegbasis Gilze-Rijen

12.34

Vliegbasis Leeuwarden (gecombineerd met kaart 12.17)

12.35

Vliegbasis Volkel

12.36

Vliegbasis Woensdrecht

12.37

Vliegkamp De Kooy (A-zone, B-zone)

12.38

Willem Lodewijk van Nassaukazerne

12.39

Bijlage 14. als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Civiele inrichtingen voor activiteiten met explosieven

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

complex TNO Rijswijk

14.1

complex TNO Ypenburg

14.2

complex Ulicoten

14.3

Bijlage 14.1

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249737.png
Kaart civiele inrichting voor activiteiten met explosieven complex TNO Rijkswijk

Bijlage 14.2

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 249738.png
Kaart civiele inrichting voor activiteiten met explosieven complex TNO Ypenburg

Bijlage 14.3. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257257.png
Kaart civiele inrichtingen voor activiteiten met explosieven complex Ulicoten

Bijlage 15. als bedoeld in artikel 2.3 van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Veiligheidszones bij civiele inrichtingen voor activiteiten met explosieven

Naam:

Verbeeld op de bij dit besluit behorende kaart:

complex TNO Rijswijk (A-zone, B-zone)

14.1

complex TNO Ypenburg

14.2

complex Ulicoten

14.3

Bijlage 16. als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Kaart met reserveringsgebieden ten behoeve van de mogelijke uitbreiding van hoofdwegen of delen daarvan

[Red: Gepubliceerd op http://www.ruimtelijkeplannen.nl en raadpleegbaar op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling.]

Bijlage 17. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Reserveringsgebieden voor de mogelijke aanleg van een nieuwe hoofdweg of landelijke spoorweg

Reserveringsgebied:

Verbeeld op de bij deze regeling behorende kaart:

nieuwe hoofdweg A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen

17.4

nieuwe hoofdweg N35 Nijverdal – Wierden

17.7a

nieuwe landelijke spoorweg IJzeren rijn

17.8

Overzichtskaart met reserveringsgebieden ten behoeve van de mogelijke aanleg van nieuwe hoofdwegen of landelijke spoorwegen

Bijlage 266050.png

Bijlage 17.1. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Vervallen per 01-07-2014]

Bijlage 17.2. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Vervallen per 01-07-2021]

Bijlage 17.3. als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Vervallen per 01-10-2015]

Bijlage 17.4. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 257259.png
Overzichtskaart reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen – Oudbroeken A12/A15 (ViA15)
Bijlage 257260.png
Detailkaart 1 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen-Oudbroeken A12/A15 (ViA15)
Bijlage 257261.png
Detailkaart 2 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen-Oudbroeken A12/A15 (ViA15)
Bijlage 257262.png
Detailkaart 3 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen-Oudbroeken A12/A15 (ViA15)
Bijlage 257263.png
Detailkaart 4 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg Ressen-Oudbroeken A12/A15 (ViA15)

Bijlage 17.5. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Vervallen per 01-10-2017]

Bijlage 17.6. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Vervallen per 01-07-2016]

Bijlage 17.7. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Vervallen per 01-07-2021]

Bijlage 17.7a. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 255822.png
Overzichtskaart reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N35 Nijverdal – Wierden
Bijlage 255823.png
Detailkaart 1 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N35 Nijverdal – Wierden
Bijlage 255824.png
Detailkaart 2 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N35 Nijverdal – Wierden
Bijlage 255825.png
Detailkaart 3 reserveringsgebied nieuwe hoofdweg N35 Nijverdal – Wierden

Bijlage 17.8. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 250818.png
Kaart reserveringsgebied nieuwe landelijke spoorweg IJzeren rijn

Bijlage 18. als bedoeld in artikel 5.1 van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Militaire terreinen die geen onderdeel vormen van het natuurnetwerk Nederland

Naam:

Verbeeld op de bij deze regeling behorende kaart:

oefenterrein De Haar

1.13

oefenterrein De Vlasakkers

1.16

oefenterrein Havelte-West

1.27

oefenterrein Leusderheide

1.31

oefenterrein Marnewaard

1.32

oefenterrein Oirschotse Heide gedeelte COT en ‘vak B’

18.1

Bijlage 18.1. bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 266051.png

Bijlage 19. als bedoeld in artikel 4.1 van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Kaarten met voorkeurstracés voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

[Red: Gepubliceerd op http://www.ruimtelijkeplannen.nl en raadpleegbaar op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling.]

Naar boven