Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2016

Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur van 18 oktober 2011, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidies gericht op het stimuleren van de internationale belangstelling voor de discipline vormgeving (Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving)

Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze deelregeling wordt onder verstaan onder:

Artikel 2. Toepassing Bijdragereglement

[Vervallen per 01-01-2017]

Het Bijdragereglement is van toepassing op dit deelreglement, met uitzondering van artikel 8, eerste lid.

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1

1. Het bestuur kan op grond van deze regeling projectsubsidies verstrekken.

Artikel 4. Doelstelling Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving

[Vervallen per 01-01-2017]

Met deze deelregeling worden projectsubsidies verstrekt voor:

 • a. projecten die gericht zijn op het versterken van de internationale positie van hedendaagse vormgeving in brede zin en/of op het vergroten van de internationale publieksbelangstelling;

 • b. projecten die gericht zijn op het bevorderen van internationale kennisuitwisseling en kennisverspreiding betreffende deze discipline.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Het bestuur stelt jaarlijks op de internetsite van het SfA ten minste vier termijnen vast waarbinnen subsidieaanvragen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend.

 • 3 De subsidieaanvraag wordt ingediend op een door het bestuur vastgesteld formulier dat verkrijgbaar is via de website van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur.

 • 4 Bij de aanvraag dient een advies van de Nederlandse ambassade of het consulaat gevoegd te worden.

Artikel 6. Beoordelingscriteria

[Vervallen per 01-01-2017]

Een project dient:

 • 1. de Nederlandse vormgeving internationaal te profileren en/of kennisuitwisseling over de Nederlandse vormgeving in het buitenland te bevorderen;

 • 2. innovatief van vorm, inhoud of samenwerking te zijn;

 • 3. een samenwerking in te houden tussen een Nederlandse en buitenlandse organisatie met een passend publieksbereik.

Artikel 7. Beperkingen in ondersteuningsmogelijkheden

[Vervallen per 01-01-2017]

De volgende beperkingen gelden:

 • 1. Voor presentaties beperkt de bijdrage zich tot de kosten voor transport en verzekering tijdens transport van het werk dat getoond zal worden, de reis- en verblijfskosten van de vormgever of curator (niet werkzaam bij een universiteit of het kunstvakonderwijs) en eventuele andere professionals wiens aanwezigheid noodzakelijk is en maximaal 50% van de kosten voor een begeleidende publicatie en maximaal 50% van de huur van apparatuur voor een eventuele presentatie.

 • 2. Het bestuur bepaalt voor welke beurzen subsidie kan worden aangevraagd voor een standpresentatie.

 • 3. Beurspresentaties kunnen alleen in behandeling worden genomen als minimaal 50% van het zichtbare standoppervlak betrekking heeft op vormgevers uit Nederland.

 • 4. Voor beurspresentaties bedraagt de bijdrage maximaal 50% van de huur van een stand van maximaal 50 m2, exclusief inrichtingskosten en lokale belastingen.

 • 5. Er kan geen subsidie worden aangevraagd voor activiteiten waaraan met andere Rijkscultuurmiddelen een bijdrage wordt geleverd (waaronder HGIS-middelen, SICA of Netherlands China Arts Foundation) of voor landeninzendingen/presentaties van bijvoorbeeld het NAi of DDFA bij biënnales en andere grootschalige manifestaties.

Artikel 8. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bestuur beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen Adviescommissie Internationale Projecten Vormgeving.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving.

Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

namens deze:

R. Bleker,

voorzitter.

Terug naar begin van de pagina