Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2016

Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur van 18 oktober 2011, tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidies gericht op projecten die bijdragen aan de ontwikkeling, presentatie van en gedachtevorming over vormgeving (Deelregeling Vormgeving)

Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze deelregeling wordt onder verstaan onder:

Artikel 3. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het bestuur kan op grond van dit reglement de volgende subsidies verstrekken:

  • a. projectsubsidie,

  • b. programmasubsidie, of

  • c. startsubsidie.

 • 2 De bepalingen in het Bijdragereglement die betrekking hebben op projecten zijn van overeenkomstige toepassing op de verstrekking van programmasubsidies en startsubsidies op grond van dit deelreglement.

Artikel 4. Doelstelling Deelregeling Vormgeving

[Vervallen per 01-01-2017]

Met deze deelregeling worden projectsubsidies verstrekt voor:

 • a. projecten die gericht zijn op het stimuleren van de beoefening van vormgeving te stimuleren door middel van research & development en innovatie;

 • b. projecten die gericht zijn op het bevorderen van kennisuitwisseling betreffende vormgeving om zo een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de sector in Nederland;

 • c. projecten die gericht zijn op het versterken van de positie van hedendaagse Nederlandse vormgeving, in de brede zin, en de belangstelling ervoor in Nederland vergroten.

Artikel 5. Aanvraagprocedure

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 Het bestuur stelt jaarlijks op de internetsite van het SfA ten minste vier termijnen vast waarbinnen subsidieaanvragen op grond van deze regeling kunnen worden ingediend.

 • 3 De subsidieaanvraag wordt ingediend op een door het bestuur vastgesteld formulier dat verkrijgbaar is via de website van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Artikel 6. Beoordelingscriteria

[Vervallen per 01-01-2017]

Een aanvraag wordt getoetst op:

 • 1. in hoeverre het project zich onderscheidt in inhoud, opzet en uitvoering van het bestaande landelijke aanbod door het innovatieve, uitzonderlijke of voorbeeldstellende karakter;

 • 2. in welke mate de betrokken instelling(en) en vormgever(s)/ontwerpers bijdragen aan de excellente uitvoering van de activiteit en aan een betekenisvol resultaat;

 • 3. in hoeverre de aanvraag een betekenisvolle relatie legt met de samenleving ;

 • 4. in hoeverre er sprake is van een doordachte en realistische publieksbenadering; het project en de gebruikte methode(s) sluiten aan bij de gekozen doelgroep(en).

Artikel 7. Beperkingen in ondersteuningsmogelijkheden

[Vervallen per 01-01-2017]

De volgende beperkingen gelden:

 • 1. voor publicaties geldt dat er alleen kan worden aangevraagd voor eenmalige, niet-monografische en opiniërende uitgaven, die bijdragen aan de gedachtevorming over hedendaagse vormgeving;

 • 2. er wordt geen bijdrage verleend voor activiteiten die gericht zijn op de productie van vormgeving;

 • 3. voor een audiovisuele productie kan maximaal € 25.000 worden aangevraagd.

Artikel 8. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2017]

Het bestuur beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van een door het bestuur in te stellen Adviescommissie Vormgeving.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze deelregeling wordt aangehaald als: Deelregeling Internationale Projecten Vormgeving.

Het bestuur van de stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur,

namens deze:

R. Bleker,

voorzitter.

Terug naar begin van de pagina