Besluit vaststelling voor de jaren 2011 en 2012 van een hoeveelheid CO2-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-12-2013.]
Geldend van 29-12-2011 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 17 november 2011, nr. IenM/BSK-2011/174456, houdende vaststelling voor de jaren 2011 en 2012 van een hoeveelheid CO-emissies voor het systeem van kostenverevening voor de glastuinbouw

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 15.51, derde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

De hoeveelheid CO2-emissies, bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de Wet milieubeheer, wordt voor de jaren 2011 en 2012 vastgesteld op 5,3 Megaton teeltgerelateerde emissies per jaar.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 november 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J. Atsma

Terug naar begin van de pagina