Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr. ETM/IT/11168229 tot instelling van het College Standaardisatie en het Forum Standaardisatie 2012 (Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. college: het College Standaardisatie;

 • b. forum: het Forum Standaardisatie;

 • c. Logius: de dienst digitale overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • d. Inspectieraad: platform voor samenwerking van rijksinspectiediensten;

 • e. Manifestgroep: platform voor samenwerking van publieke uitvoeringsorganisaties;

 • f. VNO-NCW: de ondernemersorganisatie Vereniging VNO-NCW;

 • g. MKB-Nederland: de ondernemersorganisatie Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Het college heeft in verband met veilige en betrouwbare uitwisseling en (her)gebruik van gegevens tussen overheidsorganisaties en bedrijven, tussen overheidsorganisaties en burgers en tussen overheidsorganisaties onderling, tot taak:

 • a. het bevorderen dat open standaarden (technisch, eenduidige betekenis van begrippen en procesafspraken) overheidsbreed worden toegepast;

 • b. het daartoe onderhouden van een lijst met open standaarden waarvoor voor overheidsorganisaties een ‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt, alsmede het volgen van de adoptie en naleving daarvan, waarbij tevens een lijst met gangbare open standaarden wordt bijgehouden;

 • c. het adviseren over eenduidige toepassing van generieke basisvoorzieningen en elektronische diensten;

 • d. het adviseren over (inter)nationale vraagstukken op het gebied van interoperabiliteit en standaardisatie die business processen in ketens en netwerken (economische topsectoren) ondersteunen vanuit het perspectief van de eindgebruiker (bedrijf, burger, overheidsorganisatie).

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Uiterlijk 31 december 2014 brengt het college verslag uit aan de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de doeltreffendheid en de effecten van de werkzaamheden van het college en forum.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het college bestaat uit:

  • a. een voorzitter aan te wijzen door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

  • b. twee leden aan te wijzen door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. een lid aan te wijzen door onderscheidenlijk:

   • de Minister van Veiligheid en Justitie;

   • de Minister van Financiën;

   • de Minister van Infrastructuur en Milieu;

   • de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

   • de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

   • de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

   • de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

  • d. een lid aan te wijzen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • e. een lid aan te wijzen door de Inspectieraad;

  • f. een lid aan te wijzen door het Interprovinciaal Overleg;

  • g. een lid aan te wijzen door de Unie van Waterschappen;

  • h. een lid aan te wijzen door de Manifestgroep.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd.

 • 3 Het college vergadert in ieder geval twee maal per jaar.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het college kan afhankelijk van de agenda en per vergadering besluiten om een of meer deskundigen uit het bedrijfsleven, de wetenschap, het burgerdomein of de overheid uit te nodigen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het forum heeft tot taak de werkzaamheden van het college voor te bereiden en het college te adviseren. De adviserende taak van het forum beperkt zich tot advisering ten aanzien van de uitvoering van beleid op het gebied van interoperabiliteit, standaardisatie, open standaarden en informatie-infrastructuur.

 • 2 Het forum behartigt deze taak door:

  • a. het doen van voorstellen aan het college voor het opnemen van open standaarden op de lijst met standaarden waarvoor een ‘pas-toe-of-leg-uit regime’ geldt en voor het opnemen van open standaarden op de lijst met gangbare open standaarden;

  • b. het onderhouden van de procedure voor het opnemen van open standaarden op de in onderdeel a genoemde lijsten;

  • c. het bevorderen van adoptie en implementatie van afspraken van het College door het geven van voorlichting en het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor doelgroepen (overheden en bedrijven) en advisering over belemmeringen en oplossingen;

  • d. het adviseren over de naleving van overheidsbrede afspraken over de toepassing van open standaarden en de mate van adoptie;

  • e. het functioneel inzichtelijk maken van de samenhang tussen open standaarden van de lijsten met open standaarden en het in kaart brengen van mogelijke synergie tussen open standaarden/toepassingsgebieden of het doen van onderzoek naar ontbrekende of achterblijvende open standaarden en standaardisatieactiviteiten;

  • f. het monitoren van de ontwikkeling van semantische standaardisatie en het doen van voorstellen voor de ontwikkeling en adoptie van semantische standaarden voor met name domeinoverstijgende toepassingen;

  • g. het adviseren over een toetsingskader voor het ontwikkelen, beheren en gebruiken van basisvoorzieningen en elektronische diensten voor overheidsbrede toepassing, waaronder een procedure voor het maken van een lijst;

  • h. het leveren van inbreng en advies over Nederlandse standpunten ten aanzien van internationale ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie bij de elektronische gegevensuitwisseling met een publiek belang.

 • 3 Het forum kan zich laten adviseren door externe deskundigen en kan werkgroepen instellen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het forum bestaat uit een voorzitter en maximaal veertien andere leden, waarvan in elk geval;

  • a. een lid voor te dragen door VNO-NCW en MKB-Nederland;

  • b. een lid voor te dragen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • c. twee vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. een vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 • 2 De voorzitter en de leden van het forum worden door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemd.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De agendering en de prioriteitstelling van de werkzaamheden van het forum worden bepaald door het college.

 • 2 Logius draagt zorg voor ondersteuning van de werkzaamheden van het college en van het forum.

 • 3 Het college en het forum worden bijgestaan door een secretariaat.

 • 4 In de personele bezetting van het secretariaat wordt voorzien door de directeur van Logius.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het forum legt jaarlijks uiterlijk in november een werkplan voor het volgende jaar voor aan het college ter goedkeuring.

 • 2 Het forum legt jaarlijks uiterlijk in mei een rapportage over de uitvoering van de werkzaamheden van het voorgaande jaar voor aan het college ter goedkeuring.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

Het college en forum stellen na onderlinge afstemming hun eigen werkwijze vast.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2015]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van het college en het forum geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van het college en het forum opgeslagen in het archief van dat ministerie.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina