Besluit controleprotocol authentieke gegevens basisregistratie topografie (TOP10NL)

Geldend van 29-12-2011 t/m heden

Besluit controleprotocol authentieke gegevens basisregistratie topografie (TOP10NL)

Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers

Gelet op artikel 7u, tweede lid, van de Kadasterwet;

Besluit:

Artikel 1

Als controleprotocol authentieke gegevens, bedoeld in artikel 7u, tweede lid, van de Kadasterwet, wordt, voor zover betreffend het topografisch bestand TOP10NL, bedoeld in artikel 1a, tweede lid, onderdeel a, van die wet, vastgesteld het Controleprotocol authentieke gegevens basisregistratie topografie (TOP10NL), dat als bijlage bij dit besluit gaat.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit controleprotocol authentieke gegevens basisregistratie topografie (TOP10NL).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage die ter inzage zal worden gelegd. Met ingang van het tijdstip waarop het in artikel 1 genoemde besluit in werking treedt, wordt het onderhavige besluit bij alle kantoren van het Kadaster ter inzage gelegd gedurende de tijden waarop die kantoren voor het publiek zijn geopend, en kan een elektronische versie van dat besluit worden gedownload van de website van het Kadaster (www.kadaster.nl). Van deze terinzagelegging en mogelijkheid tot downloaden wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Apeldoorn, 13 december 2011

Raad van Bestuur,

Th.A.J. Burmanje

Bijlage

[Red: Ligt ter inzage bij alle kantoren van het Kadaster en is gepubliceerd op www.kadaster.nl.]

Terug naar begin van de pagina