Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet

[Regeling vervallen per 01-08-2012.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-07-2012

Richtlijn voor strafvordering telecommunicatiewet

Achtergrond

[Vervallen per 01-08-2012]

De boetebedragen in deze richtlijn zijn geïndexeerd met 20 procent conform de door de minister voorgestelde verhoging per 1 januari 2012, waarbij de bedragen conform de Aanwijzing kader voor strafvordering zijn afgerond.

Beschrijving

[Vervallen per 01-08-2012]

Deze richtlijn ziet op delicten begaan door het overtreden van de Telecommunicatiewet (misdrijven en/of overtredingen). In de richtlijn wordt een aantal basisdelicten genoemd. Hieronder vallen de meeste strafbare feiten ingevolge de Telecommunicatiewet.

Voorzover het basisdelict een misdrijf – (doleus) en een overtredingsvariant (culpoos) kent, is bij het betreffende basisdelict een basispuntenaantal opgenomen dat betrekking heeft op de misdrijfvariant. In geval sprake is van een overtreding kan hiervan worden afgeweken door het puntenaantal naar beneden aan te passen. Indien het basisdelict alleen ziet op een overtreding speelt dit punt uiteraard geen rol.

Puntensysteem

[Vervallen per 01-08-2012]

In de onderhavige richtlijn voor strafvordering wordt gebruik gemaakt van het Polaris-puntensysteem, zoals beschreven in de Aanwijzing Kader voor strafvordering. Voor de waarde van één sanctiepunt wordt verwezen naar genoemde aanwijzing.

Basisdelicten (overzicht)

[Vervallen per 01-08-2012]

 • (1) Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat, bestemd om omroepfrequenties beneden de 108 MHz die in het Nationaal Frequentieplan zijn aangeduid met de hoofdcategorie ‘omroep’ te gebruiken, zonder vergunning ex art. 3.3, lid 1 Tw (etherpiraten)

  (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED)

 • (2) Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat, bestemd om andere frequentieruimte dan omroepfrequenties beneden de 108 MHz die in het Nationaal Frequentieplan zijn aangeduid met de hoofdcategorie ‘omroep’ te gebruiken, zonder vergunning of registratie ex art. 3.3, eerste lid, jo. 3.4 Tw (niet-etherpiraten)

  (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid jo. art. 1, sub 1° WED)

 • (3) Het in de handel brengen van uitrusting die niet voldoet aan de eisen ex art. 10.1 of 10.3 onderdeel a,b,c en e TW

  (strafbaarstelling: art. 10.1, eerste lid jo. art. 1, sub 1° WED)

 • (4) Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat dat op een verkeerde frequentie werkt en/of een onjuist vermogen heeft

  (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED)

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-08-2012]

Deze richtlijn voor strafvordering is uitsluitend geldig ten aanzien van strafbare feiten gepleegd vanaf de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

Bijlagen

[Vervallen per 01-08-2012]

Basisdelict (1)

[Vervallen per 01-08-2012]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat, bestemd om omroepfrequenties beneden de 108 MHz die in het Nationaal Frequentieplan zijn aangeduid met de hoofdcategorie ‘omroep’ te gebruiken, zonder vergunning ex art. 3.3, lid 1 Tw (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid Tw jo. art. 1 sub 1° WED) (etherpiraten)

Beschrijving

[Vervallen per 01-08-2012]

Dit delict ziet op het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat, bestemd om omroepfrequenties beneden de 108 MHz die in het Nationaal Frequentieplan zijn aangeduid met de hoofdcategorie ‘omroep’ te gebruiken, zonder vergunning ex art. 3.3, eerste lid Tw en heeft in hoofdzaak betrekking op etherpiraten. Onderscheid wordt gemaakt tussen lichte of zware overtredingen. Deze richtlijn dient voor de strafvordering van de lichte overtreding. De strafvordering van zware overtredingen valt hierbuiten en vergt maatwerk.

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-08-2012]

Mate van recidive (5 jaar)

[Vervallen per 01-08-2012]

Geen recidive +0 %

1 maal binnen 2 jaar + 50% en naast hogere sanctie

1 maal binnen 2–5 jaar + 50%

Meermalen + 100% + naast hogere sanctie + dagvaarden

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-08-2012]

Gezien de ernst van het feit is in beginsel een taakstraf geïndiceerd.

Bij afdoening middels een strafbeschikking dient, indien het beslag nog niet is afgedaan, de strafbeschikking tevens de aanwijzing ‘afstand’ te bevatten.

In geval van dagvaarden dient altijd verbeurdverklaring gevorderd te worden.

Basisdelict (2)

[Vervallen per 01-08-2012]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat, bestemd om andere frequentieruimte dan omroepfrequenties beneden de 108 MHz die in het Nationaal Frequentieplan zijn aangeduid met de hoofdcategorie ‘omroep’ te gebruiken, zonder vergunning of registratie ex art. 3.3, eerste lid, jo. 3.4 Tw (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste en tweede lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED) (niet-etherpiraten)

Beschrijving

[Vervallen per 01-08-2012]

Dit basisdelict ziet op het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat, bestemd om andere frequentieruimte dan omroepfrequenties beneden de 108 MHz die in het Nationaal Frequentieplan zijn aangeduid met de hoofdcategorie ‘omroep’ te gebruiken, zonder vergunning of registratie ex art. 3.3, eerste lid jo. 3.4 Tw. Het betreft hier bijvoorbeeld marifoons, mobilofoons of portofoons zonder dat de houder in het bezit is van een vergunning voor gebruik van frequentieruimte ex art. 3.3, eerste lid Tw.

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-08-2012]

Mate van recidive (5 jaar)

[Vervallen per 01-08-2012]

Geen recidive +0 %

1 maal binnen 2 jaar + 50% en naast hogere sanctie

1 maal binnen 2–5 jaar + 50%

Meermalen + 100% + naast hogere sanctie + dagvaarden

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-08-2012]

Bij afdoening middels een strafbeschikking dient, indien het beslag nog niet is afgedaan, de strafbeschikking tevens de aanwijzing ‘afstand’ te bevatten.

In geval van dagvaarden dient altijd verbeurdverklaring gevorderd te worden.

Basisdelict (3)

[Vervallen per 01-08-2012]

Het in de handel brengen van uitrusting die niet voldoet aan de eisen ex artt. 10.1 of 10.3 Tw (strafbaarstelling: art. 10.1, eerste lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED)

Beschrijving

[Vervallen per 01-08-2012]

Dit basisdelict ziet op het in de handel brengen van uitrusting die niet voldoet aan de eisen ex art. 10.1 of 10.3 Tw. Dit verbod is gericht tot fabrikanten en importeurs. Zij dienen zich ervan te vergewissen dat de apparaten voldoen aan de voorschriften.

Basisfactoren

[Vervallen per 01-08-2012]

Omvang van de handel

Particulieren + 0 pt

Bedrijven tot 10 werknemers + 25 pt

Bedrijven van 10 t/m 49 werknemers + 50 pt (DV)

Bedrijven van 50 of meer werknemers + 85 pt (DV)

DV = dagvaarden

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-08-2012]

Mate van recidive (5 jaar)

[Vervallen per 01-08-2012]

Geen recidive +0 %

1 maal binnen 2 jaar + 50% en naast hogere sanctie

1 maal binnen 2–5 jaar + 50%

Meermalen + 100% + naast hogere sanctie + dagvaarden

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-08-2012]

Bij afdoening middels een strafbeschikking wordt in beginsel een geldboete opgelegd en dient, indien het beslag nog niet is afgedaan, de strafbeschikking tevens de aanwijzing ‘afstand’ te bevatten.

In geval van dagvaarden dient onttrekking aan het verkeer gevorderd te worden en in beginsel een geldboete geëist te worden.

Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 Sr (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d Sr (ontnemingsschikking) en art. 36c Sr (ontnemingsvordering).

Basisdelict (4)

[Vervallen per 01-08-2012]

Het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat dat op een verkeerde frequentie werkt en/of een onjuist vermogen heeft (strafbaarstelling: art. 10.9, eerste lid Tw jo. art. 1, sub 1° WED)

Beschrijving

[Vervallen per 01-08-2012]

Dit basisdelict ziet op het aanleggen, het geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben en/of het gebruik van een radiozendapparaat dat op een verkeerde frequentie werkt en/of een onjuist vermogen heeft. Het betreft hier apparaten waarvoor geen vergunning voor frequentieruimte is vereist die vallen onder de uitzonderingsbepaling van artikel 3.4 Tw (Deze apparaten zijn opgenomen in de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning). Indien een radiozendapparaat niet (meer) voldoet aan het bepaalde in genoemde regeling is de uitzonderingsbepaling artikel 3.4 Tw niet meer van toepassing en geldt voor het apparaat het vergunningvereiste als bedoeld in artikel 3.3 TW. Onder deze categorie vallen onder meer koordloze of mobiele telefoons, draadloze microfoons, babyfoons, apparaten met modelbesturing, gemodificeerde 27 MHz-apparatuur.

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-08-2012]

Mate van recidive (5 jaar)

[Vervallen per 01-08-2012]

Geen recidive +0 %

1 maal binnen 2 jaar + 50% en naast hogere sanctie

1 maal binnen 2–5 jaar + 50%

Meermalen + 100% + naast hogere sanctie + dagvaarden

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-08-2012]

Bij afdoening middels een strafbeschikking dient, indien het beslag nog niet is afgedaan, de strafbeschikking tevens de aanwijzing ‘afstand’ te bevatten.

In geval van dagvaarden dient bij radiozendapparaten die op een verkeerde frequentie werken altijd onttrekking aan het verkeer gevorderd te worden en bij radiozendapparaten die een onjuist vermogen hebben verbeurdverklaring.

Terug naar begin van de pagina