Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 december 2011, nr 5719962/Justis/11, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Staatsbosbeheer

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De ambtenaren die werkzaam zijn bij Staatsbosbeheer en die belast zijn met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste en het tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken;

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 230 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De directeur van Staatsbosheer brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven aan de onbezoldigd ambtenaren werkzaam bij Staatsbosbeheer mede op basis van het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2011 van 13 april 2011, nr. 5691775/Justis/10, worden voor de duur van hun geldigheid geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Staatsbosbeheer 2012.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2011

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

J. Gankema,

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina