Richtlijn voor strafvordering Voetbalvandalisme en -geweld

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 30-09-2012

Richtlijn voor strafvordering Voetbalvandalisme en -geweld

Achtergrond

[Vervallen per 01-10-2012]

De boetebedragen in deze richtlijn zijn geïndexeerd met 20 procent conform de door de minister voorgestelde verhoging per 1 januari 2012, waarbij de bedragen conform het Kader voor strafvordering zijn afgerond. Voor het overige is de tekst van deze richtlijn gelijk aan de versie met registratienummer 2010R018.

Beschrijving

[Vervallen per 01-10-2012]

De door voetbalvandalen gepleegde delicten zijn onder te verdelen in commune misdrijven, commune overtredingen, vuurwerkdelicten en Wet wapens- en munitiedelicten.

Bijlage 1 bij deze richtlijn voor strafvordering ziet op de te vorderen straffen bij vuurwerkdelicten en commune overtredingen en is uitsluitend van toepassing in geval van voetbalvandalisme en -geweld.

De in de bijlage 1 genoemde verhogingen dienen alleen dan (dat wil zeggen in samenhang met voetbalgerelateerde strafbare feiten) te worden toegepast.

De bijlage dient als handvat voor de mini-processen-verbaal en de lik-op-afdoeningen.

Voor de te vorderen straffen bij commune misdrijven en in de Wet wapens en munitie opgenomen delicten dienen de Polaris-richtlijnen te worden gevolgd en kan het BOS worden geraadpleegd. Bij de navolgende Polaris-richtlijnen speelt de strafmaatverhogende factor ‘in samenhang met een evenement’ een rol:

In alle strafzaken waarin sprake is van ernstig voetbalgeweld of van een recidiverende voetbalvandaal, is het uitgangspunt dat als het OM als strafeis een gevangenisstraf of taakstraf overweegt, deze deels voorwaardelijk wordt gevorderd met een strafrechtelijk stadionverbod als bijzondere voorwaarde.

Ter ondersteuning van de vordering aan de rechter tot het opleggen van een stadionverbod kunnen instrumenten van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast (MBVEO) worden gehanteerd. De wet MBVEO geeft de officier van justitie de bevoegdheid tot het opleggen van een gedragsaanwijzing. Mogelijkheden zijn het opleggen van een gebiedsverbod in de vorm van een strafrechtelijk stadionverbod met daaraan gekoppeld een meldingsplicht, verplicht contact met de hulpverlening of een contactverbod met (een) bepaalde perso(o)n(en). De gedragsaanwijzing loopt vooruit op de strafrechtelijke afdoening door de rechter; de wetgever heeft de mogelijkheid gecreëerd om een lik-op-stukreactie te geven.

Toelichting artikel 184 en 184a Sr (overtreding gedragsaanwijzing opgelegd onder artikel 509hh Sv)

[Vervallen per 01-10-2012]

  • artikel 184 Sr: strafeis van 1 week gevangenisstraf bij overtreding van artikel 184 Sr. Dat betekent dat er verplicht dient te worden gedagvaard;

  • artikel 184a Sr: strafeis van 2 weken gevangenisstraf bij overtreding van 184aSr. Dat betekent dat er verplicht dient te worden gedagvaard.

Onder ernstig voetbalgeweld dient te worden verstaan strafbare feiten die een gevaar betekenen voor de veiligheid en/of gezondheid van (een) perso(o)n(en) en/of goederen.

Onder recidiverende voetbalvandalen worden ook degenen verstaan die eenmaal of meermalen een civielrechtelijk stadionverbod (huisvredebreuk) hebben overtreden.

In geval van een strafrechtelijk stadionverbod is het uitgangspunt dit zoveel mogelijk te combineren met een meldingsplicht. In geval van recidiverende voetbalvandalen neemt de noodzaak van een meldingsplicht toe.

Toelichting op artikel 141a Sr

[Vervallen per 01-10-2012]

  • voorbereidingshandelingen openlijk geweld tegen goederen: 24 uur taakstraf of 12 dagen gevangenisstraf (first offender transactie of OM-strafbeschikking 400 euro);

  • voorbereidingshandelingen openlijk geweld tegen personen: 23 dagen gevangenisstraf of 46 uur taakstraf (first offender transactie of OM-strafbeschikking 750 euro);

  • voorbereidingshandelingen openlijk geweld tegen personen en goederen: 35 dagen gevangenisstraf of 70 uur taakstraf.

In genoemde strafeisen is de factor ‘in samenhang met een evenement’ (+ 75%) verwerkt. Indien confrontaties daadwerkelijk hebben plaatsgevonden dan wel alleen met veel bestuurlijke maatregelen of ME-inzet kunnen worden voorkomen, kunnen de organisatoren strenger worden bestraft (maatwerk).

Bijlage 1

[Vervallen per 01-10-2012]

 

Wetsartikel

Delict

Tarief

Feitcode

In samenhang met evenement

Medeplegen

Recidive eenmaal

Recidive meermalen

1

424 Sr

Straatschenderij (baldadigheid)

220 euro

D 505

75 %

25%

10%

20%

2

435 Sr

Valse naam

330 euro

D 515

75 %

 

10%

20%

3

447e Sr

Identificatieplicht

85 euro

D 517

       

4

453 Sr

Openbare dronkenschap

85 euro

D 530

75 %

25%

10%

20%

5

461 Sr

Bevinden op verboden grond

85 euro

D 537

75 %

25%

10%

20%

6

426 Sr

In dronkenschap orde verstoren

340 euro

D 510

75 %

25%

10%

20%

7

1.2.4 Vuurwerkbesluit (Vb)

Vuurwerk voorhanden openbare plaats

120 euro

ma

H 176

75 %

 

10%

20%

8

2.3.6 Vb

Vuurwerk afsteken (geen gevaar)

120 euro

ma

H 171

75 %

25%

10%

20%

9

1.2.2 Vb

Verboden vuurwerk voorhanden (1 t/m 100 strijkers)

160 euro

ma

H 161a

75 %

 

10%

20%

10

1.2.2 Vb

Als 9 (101 t/m 300 strijkers)

280 euro

ma

H 161b

75 %

 

10%

20%

11

2.3.6 Vb

Verboden vuurwerk afsteken (geen gevaar)

160 euro

ma

H 171

75 %

25%

10%

20%

Terug naar begin van de pagina