Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 02-07-2016 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/159456 houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal en de diensthoofden (Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen organisatie en mandaat

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 1. : Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. bewindspersoon: minister of staatssecretaris;

 • b. dienst: een onderdeel van het ministerie, genoemd in artikel 2, tweede lid;

 • c. diensthoofd: degene die overeenkomstig dit besluit, dan wel overeenkomstig overige wet- en regelgeving, is belast met de leiding van een dienst;

 • d. dienstonderdeel: een onderdeel van een dienst;

 • e. dienstonderdeelhoofd: degene die overeenkomstig dit besluit, dan wel overeenkomstig overige wet- en regelgeving, is belast met de leiding van een dienstonderdeel;

 • f. functionaris: degene die als ambtenaar is aangesteld bij het ministerie, of degene die krachtens overeenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij het ministerie;

 • g. minister: de Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • h. ministerie: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • i. secretaris van adviesorgaan: secretaris of algemeen secretaris van een adviesorgaan, genoemd in artikel 2, derde lid;

 • j. secretaris-generaal: de secretaris-generaal van Infrastructuur en Milieu; en

 • k. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Hoofdstuk 2. Organisatie

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

§ 2.1. Hoofdstructuur

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 2. : Onderdelen ministerie

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal, de diensten en de secretariaten van de adviesorganen.

 • 2 Diensten van het ministerie zijn:

  • a. het directoraat-generaal Bereikbaarheid;

  • b. het directoraat-generaal Milieu en Internationaal;

  • c. het directoraat-generaal Ruimte en Water;

  • d. de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

  • e. de directie Bestuursondersteuning;

  • f. de directie Communicatie;

  • g. de directie Participatie;

  • h. de hoofddirectie Financiën, Management en Control;

  • i. de directie Integrale Bedrijfsvoering IenM;

  • j. de directie Kennis, Innovatie en Strategie;

  • k. het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid;

  • l. het Planbureau voor de Leefomgeving;

  • m. het Stafbureau deltacommissaris;

  • n. het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, bedoeld in het Instellingsbesluit Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

  • o. de directie Nederlandse emissieautoriteit;

  • p. de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming;

  • q. de Inspectie Leefomgeving en Transport, bedoeld in het Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport; en

  • r. het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, bedoeld in het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

§ 2.2. Secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 3. : Taken secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal zijn de directeuren-generaal Bereikbaarheid, Milieu en Internationaal en Ruimte en Water, bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6, bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 3 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de secretaris-generaal.

§ 2.3. Organisatie diensten

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 4. : Directoraat-generaal Bereikbaarheid

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Het directoraat-generaal Bereikbaarheid staat onder leiding van de directeur-generaal Bereikbaarheid.

 • 2 Het directoraat-generaal Bereikbaarheid bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Luchtvaart;

  • b. de directie Maritieme Zaken;

  • c. de directie Openbaar Vervoer en Spoor;

  • d. de directie Wegen en Verkeersveiligheid;

  • e. de programmadirectie Beter Benutten;

  • f. de unit Strategie; en

  • g. het stafbureau directoraat-generaal Bereikbaarheid.

 • 3 De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, staan onder leiding van een directeur. Onder het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder c, ressorteert tevens de programmadirecteur European Rail Traffic Management System. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder e, staat onder leiding van een programmadirecteur. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder f en g, staan onder leiding van een afdelingshoofd. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Bereikbaarheid zijn de directeuren-generaal Milieu en Internationaal en Ruimte en Water, bedoeld in de artikelen 5 en 6, en de directeuren en de programmadirecteur bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur of de programmadirecteur zijn de overige directeuren, de programmadirecteur en de afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie zijn de overige afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Bereikbaarheid.

 • 8 Het directoraat-generaal Bereikbaarheid heeft als doel de netwerkkwaliteit van luchtwegen, vaarwegen, spoorwegen, havens en het wegennet verder te ontwikkelen, het veilige en duurzame gebruik daarvan te waarborgen en te zorgen voor een goede en verantwoorde inpassing in de leefomgeving. Daarmee hebben het directoraat-generaal Bereikbaarheid en zijn dienstonderdelen de volgende taken:

  • a. de directie Luchtvaart: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. de aansluiting op het mondiale luchtvaartnetwerk;

   • ii. luchthavens;

   • iii. veiligheid en beveiliging in de luchtvaart; en

   • iv. de inrichting en het gebruik van het luchtruim, alsmede de luchtverkeersdienstverlening;

  • b. de directie Maritieme Zaken: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. zeehavens en zeevaart, waaronder de maritieme toegang tot zeehavens;

   • ii. vervoer over water en de Nederlandse binnenvaart;

   • iii. instandhouding en gebruik van het hoofdvaarwegennet; en

   • iv. maritieme veiligheid en beveiliging;

  • c. de directie Openbaar Vervoer en Spoor: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. openbaar vervoer en ander personenvervoer;

   • ii. beheer, gebruik en aanleg van de hoofdspoorinfrastructuur en spoorwegen;

   • iii. goederenvervoer per spoor; en

   • iv. de veiligheid op en rond het spoor;

  • d. de directie Wegen en Verkeersveiligheid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. de aanleg van het hoofdwegennet;

   • ii. gebruik en onderhoud van het hoofdwegennet en goederenvervoer over de weg;

   • iii. inpassing van wegen in relatie tot milieu en natuur alsmede bereikbaarheid; en

   • iv. veilig verkeer en vervoer;

  • e. de programmadirectie Beter Benutten: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot maatregelen die zijn gericht op betere benutting van het hoofdwegen-, hoofdspoorwegen- en hoofdvaarwegennet;

  • f. de unit Strategie: het waarborgen van integrale beleidsvorming van het directoraat-generaal Bereikbaarheid; en

  • g. het stafbureau directoraat-generaal Bereikbaarheid: het ondersteunen van het directoraat-generaal Bereikbaarheid.

Artikel 5. : Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal staat onder leiding van de directeur-generaal Milieu en Internationaal.

 • 2 Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Duurzaamheid;

  • b. de directie Internationaal;

  • c. de directie Klimaat, Lucht en Geluid;

  • d. de directie Veiligheid en Risico’s; en

  • e. de programmadirectie Eenvoudig Beter.

 • 3 De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, staan onder leiding van een directeur. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder e, staat onder leiding van een programmadirecteur. Onder de dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, ressorteren tevens afdelingshoofden.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Milieu en Internationaal zijn de directeuren-generaal Bereikbaarheid en Ruimte en Water, bedoeld in de artikelen 4 en 6, en de directeuren en de programmadirecteur bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur of de programmadirecteur zijn de overige directeuren of de programmadirecteur en de afdelingshoofden binnen de directie of programmadirectie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie of programmadirectie zijn de overige afdelingshoofden binnen de directie of programmadirectie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Milieu en Internationaal.

 • 8 Het directoraat-generaal Milieu en Internationaal heeft tot doel de zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving alsmede het beheer van schaarse hulpbronnen en milieuruimte. Daarmee hebben het directoraat-generaal Milieu en Internationaal en zijn dienstonderdelen de volgende taken:

  • a. de directie Duurzaamheid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot de transitie naar een circulaire economie door:

   • i. het vitaal houden van het natuurlijk kapitaal;

   • ii. het verduurzamen van afval- en grondstoffenbeleid; en

   • iii. het versterken van een op de transitie gericht instrumentarium;

  • b. de directie Internationaal:

   • i. advisering ten behoeve van de bewindspersoon en de ambtelijke leiding op het terrein van internationale strategie en beleidsvorming;

   • ii. het verbinden van de internationale context met de nationale beleidsontwikkelingen;

   • iii. het waarborgen van de kwaliteit en coherentie van het beleid van het ministerie in het internationale veld;

   • iv. het coördineren en regisseren van de internationale functie binnen het ministerie;.

  • c. de directie Klimaat, Lucht en Geluid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. klimaatverandering;

   • ii. luchtkwaliteit en geluidhinder;

   • iii. luchtemissies industrie en verhandelbare emissierechten; en

   • iv. verkeersemissies en brandstoffen;

  • d. de directie Veiligheid en Risico’s:

   • 1°. het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot omgevingsveiligheid en milieurisico’s op het gebied van:

    • i. vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, water, spoor en buisleidingen en door tunnels;

    • ii. gevaarlijke stoffen en nieuwe risico’s, waaronder chemische stoffen, nanodeeltjes, genetisch gemodificeerde organismen, elektromagnetische velden en asbest;

    • iii. gevaarlijke stoffen in risicovolle bedrijven en de omgeving daarvan; en

    • iv. biociden en gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw; en

   • 2°. het coördineren van activiteiten met betrekking tot de relatie tussen milieubeleid en:

    • i. nationale veiligheid; en

    • ii. nucleaire veiligheid en stralingsbescherming; en

  • e. de programmadirectie Eenvoudig Beter: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot een eenvoudiger en beter omgevingsrecht.

Artikel 6. : Directoraat-generaal Ruimte en Water

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Het directoraat-generaal Ruimte en Water staat onder leiding van de directeur-generaal Ruimte en Water.

 • 2 Het directoraat-generaal Ruimte en Water bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Ruimtelijke Ontwikkeling;

  • b. de directie Gebieden en Projecten;

  • c. de directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid;

  • d. de directie Water en Bodem; en

  • e. het stafbureau directoraat-generaal Ruimte en Water.

 • 3 De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, staan onder leiding van een directeur. Het dienstonderdeel, genoemd in het tweede lid, onder e, staat onder leiding van een afdelingshoofd. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d, bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Ruimte en Water zijn de directeuren-generaal Bereikbaarheid en Milieu en Internationaal, bedoeld in de artikelen 4 en 5, en de directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid van een directeur zijn de overige directeuren en de afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie zijn de overige afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur-generaal Ruimte en Water.

 • 8 Het directoraat-generaal Ruimte en Water heeft tot doel de verdere ontwikkeling van Nederland als een veilige, leefbare, bereikbare en concurrerende delta. Daarmee hebben het directoraat-generaal Ruimte en Water en zijn dienstonderdelen de volgende taken:

  • a. de directie Ruimtelijke Ontwikkeling: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. de coördinatie en uitvoering van het nationaal ruimtelijk beleid;

   • ii. het doen van onderzoek naar de effecten van maatschappelijk ontwikkelingen op nationale ruimtelijke belangen, het afstemmen van het ruimtelijke beleid op ontwikkelingen in het buitenland alsmede het leveren van een bijdrage op Europese dossiers met een ruimtelijke component;

   • iii. het ruimtelijke instrumentarium, waaronder de wettelijke en bijbehorende digitale instrumenten en dienstverlening;

   • iv. de geo-informatie-infrastructuur en de basisregistraties, inclusief de bijbehorende digitale instrumenten en dienstverlening;

   • v. het ruimtelijk beleid op het Deltaprogramma; en

   • vi. ruimtelijk ontwerp en geo-analyse in ruimtelijke plannen, programma’s en projecten;

  • b. de directie Gebieden en Projecten: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. rijkswateren en gebieden van nationaal belang;

   • ii. waterprojecten en ruimteprojecten van nationaal belang alsmede instrumenten voor ruimte en water ter ondersteuning van gebiedsgerichte projecten;

   • iii. de rijksagenda voor gebieden en fysieke projecten en het integreren van sectorale belangen in gebieden; en

   • iv. de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de mainport Schiphol in relatie tot de ruimtelijke belangen van de regio, het belang van de bereikbaarheid en het waterbelang;

  • c. de directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. waterveiligheid;

   • ii. bestuur en instrumentatie van het waterbeheer en de coördinatie van het opdrachtgeverschap van het Deltaprogramma;

   • iii. uitvoering en financiering van en toezicht op het waterbeleid, alsmede het monitoren en evalueren van het waterbeleid; en

   • iv. bevordering van innovatie en kennis in het waterdomein;

  • d. de directie Water en Bodem: het ontwikkelen en implementeren van beleid met betrekking tot:

   • i. het gebruik van de ondergrond, waaronder de infrastructuur van buisleidingen, alsmede het instrumentarium van milieueffectrapportage en de ruimtelijke knelpunten voor de energievoorziening;

   • ii. waterkwaliteit en waterkwantiteit en zoetwater;

   • iii. het instrumentarium van bodembeheer, drinkwatervoorziening en rioleringsbeheer; en

   • iv. de uitvoering van de internationale wateraanpak; en

  • e. het stafbureau directoraat-generaal Ruimte en Water: het ondersteunen van het directoraat-generaal Ruimte en Water.

Artikel 7. : Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken staat onder leiding van de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken.

 • 2 Onder de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken ressorteren de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken en de programmadirecteur Omgevingsrecht.

 • 3 De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken zijn de directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken, de programmadirecteur en de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Bestuurlijke en Juridische zaken of de programmadirecteur Omgevingsrecht zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken.

 • 8 De hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken heeft de volgende taken:

  • a. het tot stand brengen van de wet- en regelgeving van het ministerie;

  • b. het in de rol van Chief Legal Officer zorg dragen voor en borgen van bestuurlijk-juridische kwaliteit van de producten van het ministerie;

  • c. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, alsmede het nemen van beslissingen tot niet-ontvankelijkverklaring van een bezwaarschrift;

  • d. het vertegenwoordigen van de bewindspersoon in bestuursrechtelijke procedures, met inbegrip van het indienen van een verweerschrift, het maken van bezwaar, het instellen van beroep of hoger beroep of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening;

  • e. het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden in civielrechtelijke procedures, met inbegrip van de behandeling van civielrechtelijke aansprakelijkheidsstellingen en vorderingen; en

  • f. de bestuurlijk-juridische advisering en het behartigen van algemene bestuurlijk-juridische onderwerpen.

Artikel 8. : Directie Bestuursondersteuning

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De directie Bestuursondersteuning staat onder leiding van de directeur Bestuursondersteuning.

 • 2 De directie Bestuursondersteuning bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van de directeur Bestuursondersteuning of een afdelingshoofd.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Bestuursondersteuning zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 4 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Bestuursondersteuning.

 • 5 De directie Bestuursondersteuning heeft de volgende taken:

  • a. de politiek-bestuurlijke advisering ten behoeve van de bewindspersoon en de ambtelijke leiding; en

  • b. de zorg voor de stukkenstroom naar de bewindspersoon, ambtelijke leiding en het parlement, alsmede het ondersteunen van de bewindspersoon en de ambtelijke leiding.

Artikel 9. : Directie Communicatie

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De directie Communicatie staat onder leiding van de directeur Communicatie.

 • 2 De directie Communicatie bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Communicatie zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Communicatie.

 • 6 De directie Communicatie heeft tot taak het ontwikkelen van, adviseren over en toezien op corporate communicatie en interne en externe communicatie op het gebied van de beleidsprioriteiten van het ministerie, alsmede het ondersteunen van de bewindspersoon en de ambtelijke leiding bij woordvoering en de relatie met de pers.

Artikel 10. : Directie Participatie

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De directie Participatie staat onder leiding van de directeur Participatie, tevens aangewezen als secretaris van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu, bedoeld in de Wet overleg infrastructuur en milieu.

 • 2 Plaatsvervanging geschiedt overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Participatie.

 • 3 De directie Participatie heeft de volgende taken:

  • a. het verkennen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke participatie en het ontwikkelen van participatiebeleid;

  • b. het coördineren van vormvrije consultatietrajecten en wettelijke voorbereidingsprocedures; en

  • c. het met instemming ondersteunen van het Overlegorgaan infrastructuur en milieu.

Artikel 11. : Departementale Auditdienst

[Vervallen per 06-04-2013]

Artikel 12. : Hoofddirectie Financiën, Management en Control

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De hoofddirectie Financiën, Management en Control staat onder leiding van de hoofddirecteur Financiën, Management en Control.

 • 2 De hoofddirectie Financiën, Management en Control bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Begroting en Beleidscontrol;

  • b. de directie Bedrijfsvoering, Organisatie en Informatiebeleid; en

  • c. de directie Human Resource Management.

 • 3 De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, staan onder leiding van een directeur en een daaronder ressorterend afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de hoofddirecteur Financiën, Management en Control zijn de directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeuren en het afdelingshoofd binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de hoofddirecteur Financiën, Management en Control.

 • 7 De hoofddirectie Financiën, Management en Control en haar dienstonderdelen hebben de volgende taken:

  • a. de directie Begroting en Beleidscontrol: de ingevolge artikel 27 van de Comptabiliteitwet en het Besluit Taak FEZ aan de directeur FEZ opgedragen zorg voor de begrotingszaken en de daarmee samenhangende administraties;

  • b. de directie Bedrijfsvoering, Organisatie en Informatiebeleid:

   • i. de zorg voor de inrichting en de kwaliteit van de bedrijfsvoering in brede zin;

   • ii. de aan de rol van Chief Information Officer opgedragen zorg voor de departementale strategie voor informatievoorziening en ICT;

   • iii. de aan de rol van Coördinerend Directeur Inkoop opgedragen zorg voor de departementale beleidstaken op het gebied van inkoop;

   • iv. de zorg voor organisatie-inrichting en -sturing, governance en het uitvoeringstoezicht op zelfstandige bestuursorganen; en

   • v. de zorg voor het beleid met betrekking tot integriteit en beveiliging; en

  • c. de directie Human Resource Management: het ontwikkelen van beleid met betrekking tot het human resource management.

Artikel 13. Directie Integrale Bedrijfsvoering IenM

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De directie Integrale Bedrijfsvoering IenM staat onder leiding van de algemeen directeur Integrale Bedrijfsvoering IenM.

 • 2 De directie Integrale Bedrijfsvoering IenM bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Concern Informatievoorziening;

  • b. de directie Financiën en Inkoop; en

  • c. de directie Human Resources Management en Facilitair Management.

 • 3 De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, staan onder leiding van een directeur en bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur Integrale Bedrijfsvoering IenM zijn de directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeuren en de afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie zijn de overige afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de algemeen directeur Integrale Bedrijfsvoering IenM.

 • 8 De directie Integrale Bedrijfsvoering IenM en haar dienstonderdelen hebben de volgende taken:

  • a. de directie Concern Informatievoorziening: het verzorgen van dienstverlening en advies op het gebied van informatievoorziening en ICT-toepassingen;

  • b. de directie Financiën en Inkoop: het verzorgen van dienstverlening en advies op het gebied van:

   • i. financiën en inkoop, waaronder het betaalproces, buitenlandse dienstreizen, Europese aanbestedingen en andere inkooptrajecten; en

   • ii. documentair informatiemanagement; en

  • c. de directie Human Resources Management en Facilitair Management: het verzorgen van dienstverlening en advies op het gebied van:

   • i. human resource management, waaronder de personeels- en salarisadministratie; en

   • ii. facilitair management en huisvesting.

Artikel 14. : Directie Concern Informatievoorziening

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 15. : Directie Kennis, Innovatie en Strategie

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De directie Kennis, Innovatie en Strategie staat onder leiding van de directeur Kennis, Innovatie en Strategie.

 • 2 Plaatsvervanging geschiedt overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Kennis, Innovatie en Strategie.

 • 3 De directie Kennis, Innovatie en Strategie heeft tot taak de maatschappelijke prestaties van het ministerie te verbeteren door het benutten van kennis, het stimuleren van innovaties en het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie.

Artikel 16. : Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid staat onder leiding van de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

 • 2 Onder de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid ressorteert een afdelingshoofd.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is het afdelingshoofd bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 4 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

 • 5 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft tot taak de strategische kennisbasis van het mobiliteitsbeleid van het ministerie te versterken en te verbreden door het uitvoeren van verkenningen en beleidsanalyses en het inbrengen van kennis in de beleidsprocessen.

 • 6 Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid voert de taken, genoemd in het vijfde lid, uit op basis van een door de minister vastgesteld protocol.

Artikel 17. : Planbureau voor de Leefomgeving

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Het Planbureau voor de Leefomgeving staat onder leiding van de directeur Planbureau voor de Leefomgeving.

 • 2 Onder de directeur Planbureau voor de Leefomgeving ressorteert de plaatsvervangend directeur Planbureau voor de Leefomgeving.

 • 3 Het Planbureau voor de Leefomgeving bestaat uit sectoren en stafbureaus die onder leiding staan van sectorhoofden en hoofden stafbureaus.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Planbureau voor de Leefomgeving is de plaatsvervangend directeur Planbureau voor de Leefomgeving bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Planbureau voor de Leefomgeving.

 • 6 Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op het gebied van het milieu, de natuur en de ruimte de volgende taken:

  • a. het verkennen en signaleren van relevante maatschappelijke ontwikkelingen;

  • b. het monitoren en analyseren van ontwikkelingen;

  • c. het analyseren van relevant beleid en van besluitvormingsprocessen met betrekking tot dat beleid;

  • d. het maken van prognoses en toekomstverkenningen; en

  • e. het ontwikkelen van beleidsvarianten en scenario’s.

 • 7 Het Planbureau voor de Leefomgeving kan door tussenkomst van de minister op verzoek van de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de door deze gevraagde werkzaamheden verrichten.

 • 8 Het Planbureau voor de Leefomgeving voert de taken en werkzaamheden, genoemd in het zesde en zevende lid, uit op basis van een door de minister vastgesteld protocol en vervaardigt ten behoeve van die taken en werkzaamheden in ieder geval een maal per twee jaar een Balans voor de Leefomgeving, waarin een actueel beeld van de kwaliteit van de leefomgeving wordt gegeven, mede in relatie tot het gevoerde beleid.

Artikel 18. : Stafbureau deltacommissaris

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Het Stafbureau deltacommissaris staat onder leiding van de directeur Stafbureau Deltacommissaris.

 • 2 Plaatsvervanging geschiedt overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Stafbureau deltacommissaris.

 • 3 Het stafbureau deltacommissaris heeft tot taak de deltacommissaris, bedoeld in de Waterwet, bij zijn werkzaamheden te ondersteunen.

Artikel 19. : Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 2 Onder de hoofddirecteur KNMI ressorteren directeuren.

 • 3 Het KNMI bestaat uit dienstonderdelen die onder leiding staan van een hoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de hoofddirecteur KNMI zijn de directeuren en de hoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeur en de hoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een hoofd zijn de overige hoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de hoofddirecteur KNMI.

Artikel 20. : Directie Nederlandse emissieautoriteit

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De directie Nederlandse emissieautoriteit staat onder leiding van de directeur Nederlandse emissieautoriteit.

 • 2 De directie Nederlandse emissieautoriteit bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

 • 3 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Nederlandse emissieautoriteit zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 4 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de directeur Nederlandse emissieautoriteit.

 • 5 De directie Nederlandse emissieautoriteit heeft de volgende taken:

Artikel 20a. Directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming staat onder leiding van de algemeen directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

 • 2 Onder de algemeen directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ressorteert de directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

 • 3 De directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming bestaat uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd.

 • 4 Bij afwezigheid of verhindering van de algemeen directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming zijn de directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming en de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming zijn de afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 6 Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd zijn de overige afdelingshoofden bevoegd om als plaatsvervanger op te treden.

 • 7 Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de algemeen directeur Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

 • 8 De directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding en beveiliging, en waarborgen als bedoeld in de verdragen van het Internationaal Atoom Energie Agentschap, tot taak:

  • a. de uitvoering van de taken van de minister bij of krachtens de Kernenergiewet;

  • b. het toezicht op de naleving van bij of krachtens de Kernenergiewet gestelde regels; en

  • c. het evalueren, voorbereiden van en adviseren over het beleid en wet- en regelgeving.

§ 2.4. Organisatie secretariaten adviesorganen

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 21. : Secretariaten van adviesorganen

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De secretariaten van de adviesorganen van het ministerie staan onder leiding van de secretaris van het desbetreffende adviesorgaan.

 • 2 Plaatsvervanging geschiedt overeenkomstig daartoe strekkende instructies van de secretaris van het betreffende adviesorgaan.

 • 3 De secretariaten van de adviesorganen hebben tot taak het met instemming van het betreffende adviesorgaan ondersteunen van het adviesorgaan.

Hoofdstuk 3. Mandaat

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

§ 3.1. Mandaat secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 22. : Mandaat aan en ondermandaat door secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Aan de secretaris-generaal wordt mandaat verleend voor alle bevoegdheden van de minister ten aanzien van het beleid en de bedrijfsvoering van het ministerie, die behoren bij de uitoefening van zijn taken genoemd in paragraaf 2.2, dan wel in overige wet- en regelgeving, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd artikel 26.

 • 2 De secretaris-generaal kan de aan hem verleende bevoegdheden in ondermandaat verlenen aan functionarissen, niet zijnde diensthoofden en rechtstreeks onder diensthoofden ressorterende functionarissen.

§ 3.2. Mandaat diensthoofden

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 23. : Mandaat aan en ondermandaat door diensthoofden

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Aan de diensthoofden wordt mandaat verleend ten aanzien van alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van hun dienst genoemd in paragraaf 2.3, dan wel in overige wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen het bepalen van beleid, het uitvoeren van het beleid en de bedrijfsvoering van de dienst, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd de artikelen 26 tot en met 28.

 • 2 Een diensthoofd kan de aan hem verleende bevoegdheden in ondermandaat verlenen aan:

  • a. een onder hem ressorterend dienstonderdeelhoofd;

  • b. een andere onder hem ressorterende functionaris; en

  • c. een niet onder zijn dienst ressorterend dienstonderdeelhoofd of functionaris, mits de mate waarin en de wijze waarop het toegekende mandaat moet worden uitgeoefend schriftelijk zijn vastgelegd.

 • 3 De directeur-generaal Rijkswaterstaat kan bij het verlenen van ondermandaat, bedoeld in het tweede lid, onder a, bepalen dat het dienstonderdeelhoofd vervolgens ondermandaat kan verlenen aan een onder de directeur-generaal Rijkswaterstaat ressorterende functionaris.

 • 4 De directeur-generaal Bereikbaarheid kan ondermandaat verlenen aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat voor zover het de uitvoering van zijn taken met betrekking tot luchthavens betreft, mits de mate waarin en de wijze waarop het toegekende mandaat moet worden uitgeoefend schriftelijk zijn vastgelegd.

§ 3.3. Mandaat secretarissen adviesorganen

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 24. : Mandaat secretarissen adviesorganen

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Aan de secretarissen van de adviesorganen van het ministerie wordt mandaat verleend voor alle bevoegdheden die behoren bij de uitoefening van de taken van hun secretariaat genoemd in artikel 21, derde lid, dan wel in overige wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen de bedrijfsvoering van het secretariaat, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd de artikelen 26 tot en met 28.

§ 3.4. Ondertekeningsmandaat

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 25. : Ondertekeningsmandaat

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Aan de secretaris-generaal wordt ondertekeningsmandaat verleend voor alle bevoegdheden van de bewindspersoon, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald en onverminderd artikel 26, eerste lid.

 • 2 Aan de directeur Bestuursondersteuning wordt ondertekeningsmandaat verleend ten aanzien van de aan de secretaris-generaal verleende bevoegdheden, een en ander tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 3 Aan de algemeen directeur Integrale Bedrijfsvoering IenM wordt ondertekeningsmandaat verleend ten aanzien van de aan de diensthoofden en de secretarissen van adviesorganen verleende bevoegdheden betreffende de ambtelijke rechtspositie van de onder hen ressorterende functionarissen.

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen mandaat, volmacht en machtiging

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 26. : Voorbehouden bevoegdheden bewindspersoon

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Aan de bewindspersoon is voorbehouden het afdoen en ondertekenen van stukken gericht tot:

  • a. de Koning;

  • b. de Raad van Ministers van het Koninkrijk, de Raad van Ministers of een daaruit gevormde onderraad of een commissie;

  • c. een minister of een staatssecretaris;

  • d. een autoriteit in binnen- of buitenland, gelijk of hoger in rang dan een minister of een staatssecretaris;

  • e. de voorzitter van de Eerste of de Tweede Kamer der Staten-Generaal of de voorzitter van een uit een van die Kamers gevormde commissie;

  • f. de vicepresident van de Raad van State; en

  • g. de president van Algemene Rekenkamer.

 • 2 Het eerste lid geldt niet ten aanzien van handelingen ten opzichte van een van de in het eerste lid, onder f en g genoemden, voor zover het stukken betreft die louter van informatieve aard zijn.

 • 3 Aan de bewindspersoon is voorbehouden de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen of intrekken van algemeen verbindende voorschriften.

Artikel 27. : Voorbehouden bevoegdheden secretaris-generaal

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Aan de secretaris-generaal zijn de volgende bevoegdheden voorbehouden:

 • a. het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 9:36, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, dat een aanbeveling van de Nationale ombudsman niet wordt opgevolgd; en

 • b. bevoegdheden betreffende de hoofdlijnen van de ambtelijke rechtspositie, voor zover het dienstonderdeelhoofden betreft die rechtstreeks ressorteren onder de diensthoofden.

Artikel 28. : Beperkingen mandaatverlening aan diensthoofden en secretarissen van adviesorganen

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Onverminderd artikel 22, eerste lid, wordt mandaat betreffende de volgende bevoegdheden bij uitsluiting van de overige diensthoofden verleend aan de volgende diensthoofden:

  • a. de directeuren-generaal Bereikbaarheid, Milieu en Internationaal, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat en de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport:

   • het vaststellen, wijzigen of intrekken van beleidsregels met betrekking tot de gemandateerde bevoegdheid;

  • b. de directeuren-generaal Bereikbaarheid, Milieu en Internationaal, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat, de hoofddirecteuren Bestuurlijke en Juridische Zaken en Financiën, Management en Control en de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport: het nemen van een besluit op verzoek om informatie, bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur;

  • c. de hoofddirecteur Bestuurlijke en Juridische Zaken: de bevoegdheden inzake het behandelen van bezwaarschriften en het vertegenwoordigen van de bewindspersoon in bestuursrechtelijke procedures, bedoeld in artikel 7, achtste lid, onder c en d, met uitzondering van bezwaarschriften en bestuursrechtelijke procedures die verband houden met de taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport en het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, alsmede de ambtelijke rechtspositie;

  • d. de algemeen directeur Integrale Bedrijfsvoering IenM:

   • i. het voeren van de personeels- en salarisadministratie voor alle onderdelen, genoemd in artikel 2;

   • ii. het vaststellen van ordeningsplannen, archiefcodes, alsmede vernietigingslijsten voor de onderdelen, genoemd in artikel 2, met uitzondering van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de directie Nederlandse emissieautoriteit en het directoraat-generaal Rijkswaterstaat;

   • iii. de zorg voor gebouwgebonden veiligheid, waaronder brandpreventie en bedrijfshulpverlening bij alle gebouwen en vitale objecten van het ministerie, met uitzondering van die gebouwen waarvan het gebouwbeheer onder verantwoordelijkheid staat van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Inspectie Leefomgeving en Transport en het directoraat-generaal Rijkswaterstaat; en

  • e. de directeur-generaal Rijkswaterstaat: de inkoop van energie voor gebruik door het ministerie.

 • 2 In afwijking van artikel 23, tweede lid, kan geen ondermandaat worden verleend ten aanzien van de in het eerste lid, onder a en b, bedoelde bevoegdheden. De vorige zin is niet van toepassing op de directeur-generaal Rijkswaterstaat, voor zover het de in het eerste lid, onder b, bedoelde bevoegdheid betreft.

Artikel 29. : Mandaat en ondermandaat beslissen op bezwaar

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Tenzij anders is bepaald, omvat de verlening van mandaat of ondermandaat mede de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.

 • 2 In afwijking van het vorige lid mag de beslissing op bezwaar niet in mandaat worden genomen door degene die:

  • a. het besluit waartegen het bezwaar is gericht, heeft genomen; of

  • b. in de hiërarchische verhoudingen ressorteert onder degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, heeft genomen.

Artikel 30. : Volmacht en machtiging

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Tenzij anders is bepaald, omvat de verlening van mandaat of ondermandaat mede de verlening van:

 • a. volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen; en

 • b. machtiging om in naam van de bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 31. : Kaders uitoefening bevoegdheden

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 De uitoefening van bevoegdheden die bij of krachtens dit besluit zijn verleend, geschiedt met inachtneming van:

  • a. de door de bewindspersoon, secretaris-generaal, diensthoofden, dienstonderdeelhoofden en secretarissen van de adviesorganen gegeven algemene of bijzondere instructies;

  • b. de gestelde kaders ten aanzien van inkoop en aanbesteding;

  • c. de van toepassing zijnde begrotingswet en de daarbij gegeven financiële ruimte;

  • d. de toegekende budgetten op basis van het geldende jaarplan;

  • e. het bepaalde bij of krachtens de Comptabiliteitswet 2001 en de aanwijzingen van de hoofddirecteur Financiën, Management en Control op grond van die wet en de daarop berustende regelgeving, waaronder het Besluit taak FEZ;

  • f. het Besluit privaatrechtelijke rechtshandelingen 1996; en

  • g. de overige ter zake geldende wet- en regelgeving en beleidsregels.

 • 2 Een functionaris die krachtens overeenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij het ministerie, oefent de aan zijn functie verleende bevoegdheden slechts uit wanneer dat voor een goede functievervulling strikt noodzakelijk is en wanneer in de overeenkomst met de functionaris waarborgen voor een goede uitoefening van bevoegdheden zijn opgenomen.

Artikel 32. : Informatieplicht

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, is verplicht de bewindspersoon en de secretaris-generaal te informeren over zwaarwegende en politiek-bestuurlijk gevoelige omstandigheden en gebeurtenissen die betrekking hebben op de gemandateerde bevoegdheden.

 • 2 Elke functionaris aan wie bij of krachtens dit besluit mandaat is verleend, is verplicht degene die het mandaat heeft verleend te informeren over de gebruikmaking van de gemandateerde bevoegdheden.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op bevoegdheden die zijn verleend op basis van volmacht en machtiging.

Artikel 33. : Register

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

De directeur Bestuursondersteuning houdt een register bij waarin de volgende besluiten zijn opgenomen:

 • a. dit besluit;

 • b. alle krachtens dit besluit genomen besluiten waarbij mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend;

 • c. alle door de bewindspersoon genomen besluiten waarbij mandaat, volmacht of machtiging wordt verleend aan niet-ondergeschikten;

 • d. alle besluiten waarbij onderdelen van het ministerie worden ingesteld; en

 • e. alle besluiten tot wijziging of intrekking van de onder a tot en met d genoemde besluiten.

Artikel 34. : Wijze van ondertekening

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling of een andere handeling, dient te geschieden op briefpapier van het ministerie met het hoofd:

  MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

 • 2 In geval van mandaat, dan wel ondermandaat, luidt de ondertekening als volgt:

  DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gemandateerde functionaris.

 • 3 In geval van volmacht luidt de ondertekening als volgt:

  NAMENS DE STAAT DER NEDERLANDEN

  DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

  namens deze,

  gevolgd door de aanduiding van de gevolmachtigde functionaris.

 • 4 In geval van mandaat, ondermandaat of volmacht voor een aangelegenheid die behoort tot de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris, wordt de in het tweede onderscheidenlijk derde lid voorgeschreven vermelding van de minister vervangen door:

  DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU.

 • 5 In geval van ondertekeningsmandaat, bedoeld in artikel 25, wordt vermeld dat het document wordt ondertekend overeenkomstig het door de minister, staatssecretaris, secretaris-generaal of bevoegde functionaris zelf genomen besluit.

 • 6 In geval van plaatsvervanging overeenkomstig dit besluit bevat de ondertekening zowel een aanduiding van de plaatsvervanger als de functionaris die bij afwezigheid of verhindering wordt vervangen.

 • 7 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op bevoegdheden betreffende de ambtelijke rechtspositie.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Artikel 35. : Intrekking oude besluiten

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

 • 2 Na de inwerkingtreding van dit besluit berusten het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2011, alsmede de krachtens dat besluit vastgestelde besluiten, op artikel 23, tweede en derde lid.

Artikel 36. : Wijziging Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat.]

Artikel 37. : Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 38. : Titel

[Regeling vervallen per 09-02-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2011

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Naar boven