Wijzigingsregeling Regeling inburgering (vaststelling rentepercentage 2012 leningen [...] 6 bij artikel 3.3 opgenomen model inburgeringsdiploma)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2011, nr. 2011-2000571698, tot wijziging van de Regeling inburgering in verband met de vaststelling van het rentepercentage voor 2012 van leningen op grond van artikel 16 van de Wet inburgering en de vervanging van het in bijlage 6 bij artikel 3.3 opgenomen model van het inburgeringsdiploma

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 14, derde lid, van de Wet inburgering en artikel 4.5, eerste lid, van het Besluit inburgering;

Besluit:

Artikel II

Inburgeringsdiploma’s die vanaf 19 september 2011 tot de inwerkingtreding van deze regeling namens de hoofddirectie van de Dienst Uitvoering Onderwijs zijn ondertekend, worden aangemerkt als inburgeringsdiploma’s die namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ondertekend.

Artikel III

  • 1 Artikel I, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, treedt artikel I, onderdeel A, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 januari 2012.

  • 2 Artikel I, onderdeel B, en artikel II treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst. Artikel I, onderdeel B, werkt terug tot en met 19 september 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 december 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina