Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (contractering zelfstandige zorgverleners)

Geldend van 01-02-2012 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 13 december 2011, nr. MC-U-3097188 op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg houdende aanvulling van de aanwijzing contracteerruimte AWBZ 2012 in verband met contractering zelfstandige zorgverleners

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 23 september 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 213);

Gezien het verslag van een schriftelijk overleg met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 16 november 2011 (Kamerstukken II 2010/11, 30 597, nr. 235);

In vervolg op mijn aanwijzing van 21 november 2011 op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden (Stcrt. 2011, 21600);

Besluit:

Artikel 1. werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op extramurale zorg waarop aanspraak bestaat op grond van de AWBZ, indien en voor zover deze wordt verleend door zelfstandige zorgverleners. Onder een zelfstandige zorgverlener wordt in deze aanwijzing verstaan de natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, sub 1°, van de Wet marktordening gezondheidszorg, die in persoon buiten dienstbetrekking zorg verleent.

Artikel 2. uitvoering

De Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, stelt ter uitvoering van deze aanwijzing waar nodig regels en beleidsregels vast, zo nodig met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012.

Artikel 3. landelijk kader

Voor 2012 is, naast de Contracteerruimte AWBZ 2012, ten hoogste € 20 miljoen beschikbaar voor het inkopen van zorg door zorgkantoren bij zelfstandige zorgverleners. De zorgautoriteit hanteert dit bedrag als een landelijk kader, ten aanzien waarvan zij voor zoveel mogelijk op vergelijkbare wijze handelt als ten aanzien van de middelen bedoeld in artikel 9 van mijn aanwijzing van 21 november 2011 inzake de contracteerruimte AWBZ 2012 en enkele andere aangelegenheden (Stcrt. 2011, 21600).

Artikel 4. monitoring

De zorgautoriteit informeert mij in ieder geval in mei 2012 over de ontwikkelingen in de contractering van zelfstandige zorgverleners en verder op die momenten dat dit dienstig is.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

Terug naar begin van de pagina