Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Verordening van het Productschap Vis van 29 september 2011, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Vis ressorterende ondernemers op te leggen bestemmingsheffing ten behoeve van promotie en onderzoek voor de visteelt voor het jaar 2012 (Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2012)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 7 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Gehoord de Commissie aanvoeraangelegenheden en de Nederlandse Vereniging van Viskwekers;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Instellingsbesluit Productschap Vis

:

Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003,253);

b. productschap

:

het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

c. bestuur

:

het bestuur van het productschap;

d. voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

e. secretaris

:

de secretaris van het productschap;

f. ondernemer

:

degene die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

g. fonds voor promotie

:

het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor promotie 2007;

h. fonds voor de aanvoersector

:

het fonds ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, van de Verordening instelling van een fonds voor de aanvoersector 2007;

i. Commissie aanvoeraangelegenheden

:

de commissie ingesteld door het bestuur voor het adviseren over gelegenheden betreffende de aanvoer;

j. kweekvis

:

forel, meerval, tilapia, paling en tarbot die in Nederland wordt gekweekt en gehouden in recirculatiesystemen en vijvers ten behoeve van productiedoeleinden gericht op menselijke consumptie;

k. forel

:

vissen van de soort Oncorhynchus mykiss;

l. meerval

:

vissen uit de familie van de Clariidae of uit de familie van de Heteropneustidae alsmede een kruising van hieronder vallende soorten onderling of een kruising met één van de soorten uit de families Clariidae of Heteropneustidae;

m. tilapia

:

vissen van de soorten uit het geslacht Oreochromis;

n. paling

:

vissen van de soort Anquilla anquilla;

o. tarbot

:

vissen van de soort Psetta maximus.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2015]

Onder het productschap ressorterende ondernemers zijn wegens de uitoefening van hun bedrijfsactiviteiten in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 aan en ten behoeve van het productschap een heffing verschuldigd volgens de in de artikelen 2 en 3 vermelde heffingsgrondslagen met de daarbij behorende tarieven. De berekening en de wijze van betaling vinden plaats, zoals in de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006 is bepaald.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Elke ondernemer is aan het productschap ten bate van het fonds voor promotie en ten bate van het fonds voor de aanvoersector een heffing verschuldigd wegens het kweken van kweekvis.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De heffing wegens de handeling als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

  • € 0,00139 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor forel;

  • € 0,00114 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor meerval;

  • € 0,00289 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor paling;

  • € 0,00114 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor tilapia;

  • € 0,00289 per kilogram van het betrokken voer bestemd voor tarbot.

 • 2 75 % van de heffingsopbrengst komt ten bate van het fonds voor promotie en 25 % van de heffingsopbrengst komt ten bate van het fonds voor de aanvoersector.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, treedt deze verordening in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt deze terug tot en met 1 januari 2012.

 • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening financiering promotie kweekvis en onderzoek visteelt 2012.

Rijswijk, 29 september 2011

D.C. Faber

voorzitter

D.A.M. Risseeuw

secretaris

Terug naar begin van de pagina