Regeling koopsubsidieplafond 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2011, nr. 2011-2000558244, houdende vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2012)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6, zesde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2011

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina