Besluit PT wijziging operationele programma’s medebewind 2011

[Regeling vervallen per 21-09-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 11-12-2011 t/m 31-12-2013

Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw van 22 november 2011 tot vaststelling van voorwaarden aan wijzigingen van operationele programma’s voor telersverenigingen

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw;

Gelet op artikel 10 van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010;

BESLUIT:

§ 1. Wijzigingen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 21-09-2014]

Dit besluit neemt de definities van Verordening PT uitvoeringsbepalingen GMO groenten en fruit 2010 over en verstaat voorts onder:

a. doel:

een in een operationeel programma op te nemen doel of doelstelling als bedoeld in artikel 103, quater, lid 1, of artikel 122 onder c van Verordening (EG) Nr. 1234/2007;

b. (sub)activiteit:

de door het productschap vastgestelde nadere uitsplitsing van de maatregelen, genoemd in de circulaires GMO-008 2010 en GMO- 014 2011, die als bijlage bij het Besluit PT subsidiabiliteit en forfaitaire standaardtarieven medebewind 2011 zijn opgenomen;

c. actie

een specifieke (sub)activiteit of een specifiek instrument ter verwezenlijking van een bepaald in het operationele programma opgenomen doel;

d. maatregel

één van de acties als bedoeld in artikel 19, lid 1 onder g van Verordening (EU) Nr. 543/2011.

Artikel 2

[Vervallen per 21-09-2014]

Indien een telersvereniging een wijziging van een goedgekeurd operationeel programma wil doorvoeren, wordt een verzoek hiertoe bij het productschap ingediend. De wijziging kan betrekking hebben op:

 • -

  de inhoud

 • -

  het toevoegen van een maatregel of (sub)activiteit

 • -

  het vervallen van een maatregel

 • -

  het verlengen van de looptijd tot maximaal vijf jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 21-09-2014]

 • 1 Een operationeel programma voor meerdere jaren bestaat uit operationele jaarplannen.

 • 2 Indien een telersvereniging een wijziging van een goedgekeurd operationeel jaarplan wil doorvoeren, wordt een verzoek hiertoe bij het productschap ingediend. De wijziging kan betrekking hebben op:

  • -

   het vervallen van een maatregel

  • -

   het toevoegen van een nieuwe (sub)activiteit aan een bestaande maatregel

  • -

   Het jaarbedrag van het actiefonds met maximaal 25% te verhogen of maximaal 50% te verlagen, op voorwaarde dat geen afbreuk wordt gedaan aan de algemene doelen van het operationele programma

  • -

   het toevoegen van andere dan de goedgekeurde financiële bijdragen

  • -

   het verlengen van de looptijd van het laatste jaar van een operationeel programma.

Artikel 4

[Vervallen per 21-09-2014]

Een telersvereniging mag zonder voorafgaande goedkeuring maar na onverwijlde mededeling, binnen 30 dagen na het ontstaan van de uitgave, een operationeel programma op het volgende punt wijzigen:

 • -

  het toevoegen van een door het productschap erkende (sub)activiteit aan een bestaande maatregel.

Artikel 5

[Vervallen per 21-09-2014]

De verzoeken tot wijziging als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 4 worden door het productschap binnen een maand beoordeeld, tenzij er nader inhoudelijk onderzoek nodig is.

§ 2. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-09-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 21-09-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT wijziging operationele programma’s medebewind 2011.

Artikel 7

[Vervallen per 21-09-2014]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie, treedt in werking de tweede dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Zoetermeer, 22 november 2011

A. van Ardenne-van der Hoeven

voorzitter

Terug naar begin van de pagina