Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit

Geldend van 22-12-2011 t/m heden

Tariefbeschikking CU-2012-MBI1 Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), gelet op artikel 35 en artikel 50 lid 2 onder c, artikel 52 aanhef en onder e van de Wmg en met inachtneming van het bepaalde in de beleidsregel en de regeling ‘Macrobeheersmodel’ en van de onderstaande definities voor de gezamenlijke

 • instellingen voor medisch specialistische zorg1;

 • audiologische centra;

 • trombosediensten;

 • centra voor erfelijkheidsadvisering;

 • laboratoria, niet zijnde een huisartsenlaboratorium en voor zover zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van de in deze opsomming bedoelde instellingen.

voor het jaar 2012 ambtshalve een bovengrens vastgesteld van € 16.634.000.000 (zestien miljard zeshonderd vierendertig miljoen euro) (prijsniveau 2011) voor de tarieven voor medisch specialistische zorg, audiologische zorg, trombosezorg en zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering waarop ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1 onder d van de Zorgverzekeringwet aanspraak bestaat en niet zijnde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg.

Werkingssfeer

Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die

 • krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en

 • in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en

 • krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.

Bezwaar/Beroep

Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:

Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.

 1. Ook bekend als: (algemene en categorale) ziekenhuizen, universitaire medische centra, zelfstandige behandelcentra, epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra, dialysecentra.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina