Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van graszoden tegen sneeuwschimmel

[Regeling vervallen per 06-03-2012.]
Geldend van 23-12-2011 t/m 05-03-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 december 2011, nr. 249436, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van graszoden tegen sneeuwschimmel (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van graszoden tegen sneeuwschimmel)

De Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gezien het verzoek van het Productschap Akkerbouw van 20 oktober 2011;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-03-2012]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Opus Team met toelatingsnummer: 11407 N ter bescherming van graszoden tegen sneeuwschimmel (Monographella nivalis).

Artikel 2

[Vervallen per 06-03-2012]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 06-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 6 maart 2012.

Artikel 4

[Vervallen per 06-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van graszoden tegen sneeuwschimmel.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
namens deze:

Directeur-Generaal,

J.P. Hoogeveen

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 06-03-2012]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de graszodenteelt

Gemaaid gras, afkomstig van de graszodenteelt, mag binnen 5 weken na behandeling niet worden vervoederd.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Dit middel mag maximaal 2 keer binnen de vrijgestelde periode worden toegepast.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

B. Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 06-03-2012]

Algemeen

[Vervallen per 06-03-2012]

Opus Team is een combinatieproduct met de werkzame stoffen epoxiconazool en fenpropimorf.

Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt.

Toepassingen

[Vervallen per 06-03-2012]

Graszodenteelt, ter bestrijding van aantasting door sneeuwschimmel (Monographella nivalis).

Zodra de eerste symptomen worden waargenomen een behandeling uitvoeren. Indien nodig de behandeling herhalen.

Dosering: 1,5 liter per hectare

Voorgestelde periode

[Vervallen per 06-03-2012]

Heden tot en met 6 maart 2012

Terug naar begin van de pagina