Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 31-12-2012

Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2012

Hoofdstuk 2. Tarieven

[Vervallen per 01-01-2013]

Titel 2.1. Divisie Voertuigtechniek en Divisie Registratie en Informatie: algemeen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.1.1. Valuta

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven zijn weergegeven in euro, zijn exclusief leges voor de afgifte van kentekenbewijzen en exclusief BTW.

Artikel 2.1.2. Uurtarieven

[Vervallen per 01-01-2013]

Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:

 • a. Basis technisch uurtarief (erkenningsregelingen): € 95,00;

 • b. Uurtarief technisch medewerker (kentekenonderzoeken/periodieke keuringen): € 106,00;

 • c. Uurtarief technisch specialist (typegoedkeuringen/individuele keuringen speciaal): € 125,00;

 • d. Uurtarief administratief personeel: € 90,00;

 • e. Uurtarief consultancy/projectmanagement: € 135,00.

Artikel 2.1.3. Kosten van derden

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.

Artikel 2.1.4. Keuringen buiten de RDW-keuringslocaties

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor bezoeken gelden de volgende kosten:

 • a. Voorrijkosten keuren aan huis vanuit een keuringsstation: € 106,00;

 • b. € 132,00 voor Regio A (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer en voor reizen buiten Nederland anders dan per auto);

  Voor Regio A buiten Nederland anders dan per auto geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • c. € 290,00 voor Regio B (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer die per auto worden bezocht);

  Voor Regio B geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;

 • d. € 63,00 voor reisuren die worden gemaakt, zoals genoemd in onderdeel b en onderdeel c;

 • e. € 132,00 voor de afdeling Individueel Keuren Speciaal (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer);

  Indien nodig worden de gemaakte verblijfkosten in rekening gebracht;

 • f. € 290,00 voor de afdeling Individueel Keuren Speciaal (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer);

  Indien nodig worden de gemaakte verblijfkosten in rekening gebracht;

 • g. Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden bovenstaande kosten per inspecteur in rekening gebracht.

Artikel 2.1.5. Beveiligingskosten

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor de kosten van de instandhouding van de beveiligingsmaatregel is per aansluiting jaarlijks verschuldigd:

 • 1. € 19,00 voor het erkende bedrijf, de verzekeraar of de gevolmachtigde die gebruik maakt van datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting, al dan niet door tussenkomst van een service provider;

 • 2. € 19,00 voor de zakelijke klant die gebruik maakt van elektronische, beveiligde dienstverlening van de RDW, anders dan de partijen genoemd in lid a. of partijen die anderszins contractueel geregelde dienstverlening afnemen van de RDW.

Artikel 2.1.6. Kosten inschrijving bij aanvraag erkenning, bevoegdheid of handelaarskentekenbewijs

[Vervallen per 01-01-2013]

De aanvrager van een erkenning als bedoeld in Bijlage I en in de artikelen 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 en 2.6.5, dan wel een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9 en 2.6.10, die nog niet bij de RDW bekend is als erkenninghouder, dan wel als aanvrager toezichthouder, is eenmalig voor de registratie € 53,00 verschuldigd.

Artikel 2.1.7. Bepaling van tijdstip van meting en restitutie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Degene, aan wie een erkenning als bedoeld in Bijlage I en in de artikelen 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 en 2.6.5, dan wel een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 2.6.6, 2.6.7, 2.6.8, 2.6.9 en 2.6.10 is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting als bedoeld in artikel 2.1.5 en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet definitief is ingetrokken of beëindigd op 1 januari van het jaar waarin deze regeling van kracht is, is voor de instandhouding van de erkenning, waaronder de erkenning instandhouding Conformity of Production (COP), bevoegdheid of beveiligingsmaatregel, het voor dat kalenderjaar geldende toezichtstarief verschuldigd.

 • 2 Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.

 • 3 Indien een abonnement als bedoeld in artikel 2.6.13, onderdeel b, op eigen verzoek wordt beëindigd, dan wel de erkenning als bedoeld in artikel 2.6.5 wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.

Artikel 2.1.8. Wijziging in producten

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, maar die niet in deze regeling zijn opgenomen, zullen de genoemde uurtarieven in rekening worden gebracht.

Artikel 2.1.9. Werkzaamheden na 18.00 uur

[Vervallen per 01-01-2013]

Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, kan een toeslag op basis van het geldende uurtarief worden berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en/of op feestdagen.

Artikel 2.1.10. Afronding op 5 eurocent

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij afrekening van de dienstverlening in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag naar boven of naar beneden afgerond op 5 eurocent.

Artikel 2.1.11. Opslag factuur

[Vervallen per 01-01-2013]

 • a. Bij betaling op rekening wordt een opslag van € 4,50 in rekening gebracht;

 • b. Bij automatische incasso wordt een korting van € 2,00 verleend.

Artikel 2.1.12. Tarief bij niet verschijnen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of wordt een niet geheel gereed voertuig ter keuring aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan kan een bedrag in rekening worden gebracht ter hoogte van maximaal het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing, indien uiterlijk twee werkdagen voor de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW in geval van keuringen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek.

Titel 2.2. Divisie Voertuigtechniek: toezicht

[Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.2.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In deze paragraaf wordt verstaan onder:

  • a. APK-erkenning: een erkenning als bedoeld in artikel 83, van de wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van 3500 kg of meer en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3500 kg;

  • b. erkenning wijziging constructie LPG: een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking tot de inbouw van een LPG-installatie;

  • c. erkenning wijziging constructie snelheidsbegrenzer: een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de wet met betrekking tot het aanbrengen, afstellen en verzegelen van een snelheidsbegrenzer;

  • d. kentekenonderzoek: onderzoek verricht ten behoeve van de afgifte van een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 48, van de wet;

  • e. keuringsplaats: inrichting waarin een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • f. mobiele keuringseenheid: keuringseenheid waarmede een erkenninghouder, die is gerechtigd keuringsrapporten af te geven voor motorrijtuigen en aanhangwagens, niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen handelingen in het kader van de periodieke keuringen mag verrichten;

  • g. mobiele installatie-eenheid: installatie-eenheid die niet steeds in dezelfde inrichting, doch afwisselend in verscheidene inrichtingen snelheidsbegrenzers aanbrengt, afstelt of verzegelt;

  • h. periodieke keuring: keuring verricht ten behoeve van de afgifte van een keuringsbewijs, als bedoeld in artikel 72, van de wet;

  • i. taxi: personenauto, bestemd voor taxivervoer als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet Personenvervoer 2000;

  • j. werkplaats: inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht in het kader van het wijzigen van de bouw of inrichting van een voertuig.

 • 2 Voor de toepassing van deze paragraaf maken besloten ruimten die gelegen zijn in één gebouw, dan wel in verscheidene belendende of nagenoeg belendende gebouwen, en

  • a. waarin hetzelfde inbouw-, onderhouds- of reparatiebedrijf werkzaam is, dan wel

  • b. waarin dezelfde keurings- of onderhoudsdienst voor het eigen wagenpark werkzaam is, dan wel

  • c. waarin door dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon keuringen van voertuigen worden verricht, doch geen reparaties of onderhoud aan voertuigen of onderdelen daarvan worden verricht, deel uit van één inrichting.

Artikel 2.2.2. Tarieven Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven met betrekking tot het toezicht zijn vermeld in Bijlage I (aanvraag LPG-erkenning, toezicht LPG-erkenning, aanvraag APK-erkenning, toezicht APK-erkenning, aanvraag SB/TA-erkenning, toezicht SB/TA-erkenning, aanvraag erkenning AlcoholSlot Programma, ASP)

Titel 2.3. Divisie Voertuigtechniek: individuele keuringen

[Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.3.1. Tarieven Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen zijn vermeld in Bijlage II (kentekenonderzoeken, periodieke keuringen exclusief ADR-keuringen)

Afdeling Tarieven Wet vervoer gevaarlijke stoffen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.3.2. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2013]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Afdeling Tarieven Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (ATP) en Regeling vleeskeuring

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.3.4. Grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en vleeskeuringen

[Vervallen per 01-01-2013]

In dit artikel wordt verstaan onder voertuig: vrachtauto, waaronder mede begrepen een laadkist, aanhangwagen of oplegger.

Artikel 2.3.5. Bijzondere verrichtingen

[Vervallen per 01-01-2013]

De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Afdeling Tarieven Regeling tachografen Rijnvaart 1995

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.3.7. Tachografen Rijnvaart

[Vervallen per 01-01-2013]

Titel 2.4. Divisie Voertuigtechniek: type goedkeuring (TGK)

[Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.4.1. Begrippen paragraaf

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 2.4.1a. Testwerkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2013]

De prijs van een test is opgebouwd uit drie componenten:

 • 1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;

 • 2. De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief;

 • 3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.

Artikel 2.4.2. Reductie typegoedkeuring

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.

Artikel 2.4.3. Negatief resultaat

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 2.4.4. Berekening extra tijd

[Vervallen per 01-01-2013]

De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de keuringsambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de keuring aanzienlijk langer duurt dan de feitelijk noodzakelijke tijd, wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.

Artikel 2.4.5. Meer/minder testen

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven vermeld in Bijlage V zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.

Artikel 2.4.6. Gebruik RDW-faciliteiten Test Centrum Lelystad

[Vervallen per 01-01-2013]

In het geval het testtarief is gebaseerd op het uurtarief voor technisch personeel, zal de prijs worden verhoogd met de tarieven voor de benodigde faciliteiten.

Artikel 2.4.7. Tarieven Bijlage V Nieuw

[Vervallen per 01-01-2013]

De tarieven met betrekking tot de Type Goedkeuring zijn vermeld in Bijlage V Nieuw (toezicht typekeuringen, typegoedkeuringen, individuele keuringen)

Titel 2.6. Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2013]

Afdeling Tarieven Wegenverkeerswet 1994

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.6.1. Kentekenbewijzen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van de hierna genoemde ingevulde verklaring, kentekenbewijzen of delen daarvan is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

  • a. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs (eerste afgifte): € 38,00;

  • b. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep BN of GN 00-01 tot en met 69-99: € 38,00;

  • c. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers: € 38,00;

  • d. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, van het Kentekenreglement (uitvoerkentekenbewijs): € 11,55;

  • e. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement (transitokentekenbewijs): € 11,55;

  • f. een vervangend kentekenbewijs: € 31,00;

  • g. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 57,75;

  • h. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na wijziging van de typegoedkeuring compleet voertuig waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 57,75;

  • i. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat na ombouw van een voertuig door een RDW gecertificeerd bedrijf conform een GWC-nummer, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 25,00;

  • j. een voorlopig kentekenbewijs: € 15,00.

 • 3 Voor andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde kentekenbewijzen, delen daarvan, is bij de aanvraag verschuldigd: € 0,00.

 • 4 Degene aan wie een bevoegdheid tot het aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder b, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens, verschuldigd:

  • a. per kentekenaanvraag: € 0,23;

  • b. per kentekenaanvraag, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl): € 1,24.

 • 5 De fietsfabrikant is ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens per registratie in het Centrale Fietsdiefstal Register, dan wel per verwijdering uit het Centrale Fietsdiefstal Register, verschuldigd: € 0,19.

Artikel 2.6.2. Aanvraag en Toezicht handelaarskenteken

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van een handelaarskentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd:

  • a. indien aan de aanvrager reeds een handelaarskenteken is opgegeven: € 38,00;

  • b. in alle andere dan de in onderdeel a genoemde gevallen: € 180,00;

  • c. indien de aanvraag betreft een vervangend handelaarskentekenbewijs voor een handelaarskentekenbewijs: € 31,00.

 • 2 Degene aan wie een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 6 van de Regeling handelaarskentekens en kentekenbewijzen € 92,00 verschuldigd. Dit toezichttarief is ook verschuldigd, indien aan de houder van het handelaarskentekenbewijs tevens een erkenning bedrijfsvoorraad is afgegeven.

Artikel 2.6.3. Aanvraag en toezicht erkenning afgifte en inname van kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 357,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning afgifte en inname van kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 383,00.

Artikel 2.6.4. Aanvraag en toezicht erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van een erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 357,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 383,00.

Artikel 2.6.5. Aanvraag en toezicht erkenning bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van een erkenning bedrijfsvoorraad en een bedrijfsvoorraadpas is per vestiging of nevenvestiging, zoals die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ongeacht of er ook aan de erkenning verbonden bevoegdheden worden aangevraagd, ter vergoeding van de kosten van de behandeling verschuldigd: € 180,00.

 • 2 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is voor iedere nevenvestiging, die na het verkrijgen van de erkenning wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verschuldigd: € 180,00.

 • 3 De aanvrager van een bedrijfsvoorraadpas is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd voor:

 • 4 Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is ongeacht of er bevoegdheden aan de erkenning zijn verbonden, ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de wet, per vestiging of nevenvestiging, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel jaarlijks verschuldigd: € 92,00.

Artikel 2.6.6. Aanvraag en toezicht bevoegdheid tot tenaamstellen voertuigen uit de bedrijfsvoorraad

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 150,00.

Artikel 2.6.7. Aanvraag en toezicht bevoegdheid melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad (bevoegdheid export)

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

 • 2 Degene aan wie een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 51,00.

Artikel 2.6.8. Aanvraag en toezicht bevoegdheid melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad (bevoegdheid export dienstverlening)

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

 • 2 Degene aan wie, op grond van het besluit tot het verlenen van mandaat aan de Dienst Wegverkeer met betrekking tot het aanwijzen van exportdienstverleners, een bevoegdheid tot melding van het buiten Nederland brengen van voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 51,00.

Artikel 2.6.9. Aanvraag en toezicht bevoegdheid melding voorgoed buiten gebruik stellen (bevoegdheid demontage)

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten gebruik stellen van voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

Artikel 2.6.10. Aanvraag en toezicht bevoegdheid aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen zonder afzonderlijk onderzoek van het betrokken voertuig en zonder afzonderlijke controle op de afdracht van de ter zake van het voertuig verschuldigde belastingen en rechten (bevoegdheid versnelde afgifte)

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van de bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 50,00.

 • 2 Degene aan wie een bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 92,00.

Artikel 2.6.11. Kosten toezicht erkenningen Divisie Registratie en Informatie

[Vervallen per 01-01-2013]

Degene aan wie:

 • a. een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, dan wel

 • b. een erkenning afgifte en inname kentekenplaten is verleend, dan wel

 • c. een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, dan wel

 • d. een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • e. een bevoegdheid tot het tenaamstellen van kentekenbewijzen uit de bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • f. een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad is verleend, dan wel

 • g. een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad is verleend, danwel

 • h. een bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het volgende tarief verschuldigd:

  • 1. € 64,00 voor een overname of een wijziging van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskentekenbewijs;

  • 2. € 106,00 voor een bezoek van een bedrijvencontroleur.

Artikel 2.6.12. Gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2013]

Door anderen dan overheidsorganen, autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties, als bedoeld in artikel 43, eerste lid en tweede lid, van de wet, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 7,95 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de gegevens per afzonderlijk kenteken of persoon worden verstrekt;

 • b. € 0,37 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon in de door de RDW te bepalen gevallen, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • c. € 0,37 per kenteken indien de gegevens worden verstrekt in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • d. € 0,14 per kenteken in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien voor het overige geen gegevens worden verstrekt en indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;

 • e. € 500,00 eenmalig voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • f. € 9,50 per 1.000 kentekens, en per 1.000 stuks door de RDW gehanteerde eenheid gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het kentekenregister wordt geleverd, volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria;

 • g. € 495,00 voor het selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen (recall);

 • h. € 85,00 voor de opmaak van een brief in het kader van een terugroepactie;

 • i. € 0,45 per brief voor het uitvoeren van een terugroepactie, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending en de voorbereiding daarvan;

 • j. € 0,05 per kenteken indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt;

 • k. € 0,14 per kenteken indien de aanvraag en verstrekking door middel van een webapplicatie verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt;

 • l. € 1,59 eenmalig voor de inwerkstelling van een applicatie voor mobiele devices, waarin niet-gevoelige gegevens worden verstrekt;

 • m. € 90,00 per overzicht voor een overzicht van het wagenpark van een rechtspersoon.

Artikel 2.6.13. Kennisneming gegevens kentekenregister

[Vervallen per 01-01-2013]

De in het kentekenregister geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger, die een verzoek om kennisneming en afschrift als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009 indient, is het hierna verschuldigde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,90 indien het verzoek op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en geen informatie betreft die een persoonsgegeven bevat; (treedt in werking op een nader te bepalen datum)

 • b. € 4,50 indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat;

 • c. € 1,00 indien het verzoek enkel de tellerstanden betreft en op geautomatiseerde wijze wordt ingediend.

Artikel 2.6.14. Schorsing

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvrager van een schorsing van de geldigheid van een kentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag € 71,50 verschuldigd. De aanvrager is evenwel € 119,00 verschuldigd, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar na de aanvraag van een schorsing, welke ingevolge artikel 68, eerste lid, onderdeel a of c, van de wet is geëindigd, en de tenaamstelling van het kentekenbewijs na het eindigen van de schorsing niet is gewijzigd.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 23,90 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een motorfiets,

  • b. een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, of

  • c. een ander motorrijtuig dan de in de onderdelen a en b genoemde, voor zover het motorrijtuig vijftien jaar of ouder is.

 • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en tweede lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 10,50 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:

  • a. een bromfiets, of

  • b. een snorfiets.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 23,90 verschuldigd, indien de aanvraag voor een schorsing wordt ingediend op of vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de geldigheid van hetzelfde kentekenbewijs van kracht is.

 • 5 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, en het tweede lid, aanhef en onderdeel c, is de aanvrager van een schorsing € 0,00 verschuldigd, indien de aanvraag een voertuig van vijftien jaar en ouder betreft en de geldigheid van reeds vijf voor dergelijke voertuigen aan de aanvrager afgegeven kentekenbewijzen is geschorst tegen vergoeding van het in het tweede lid, dan wel in het derde lid, bedoelde tarief.

Artikel 2.6.15. Aanvraag rijbewijs

[Vervallen per 01-01-2013]

Degene die de aanvraag voor een rijbewijs bij de RDW indient, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 29,40.

Artikel 2.6.16. Gegevens centraal rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister

[Vervallen per 01-01-2013]

De kosten van verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 128, eerste lid, en 144, eerste lid, van de wet bedragen:

 • a. € 4,50 per informatie, indien de aanvraag schriftelijk wordt ingediend en de gegevens schriftelijk, op andere wijze dan in de vorm van afdruk op kettingformulieren worden verstrekt;

 • b. € 0,14 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld;

 • c. € 0,20 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze via web wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld;

 • d. € 500,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel.

Artikel 2.6.17. Kennisneming gegevens centraal rijbewijzen- en bromfiets-certificatenregister

[Vervallen per 01-01-2013]

De kosten van kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register, bedoeld in de artikelen 126, eerste lid, en 142, eerste lid, van de wet, zijn opgenomen, worden vastgesteld op € 4,50 per kennisneming.

Artikel 2.6.18. Registratie tenaamstelling leasemaatschappijen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De leasemaatschappij, die in aanmerking wil komen voor een registratie ten behoeve van het als eigenaar van het voertuig ontvangen van vervangende kentekenbewijzen, als bedoeld in artikel 36, derde lid, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,00.

 • 2 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht per jaar verschuldigd: € 260,00.

 • 3 De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag van een overzicht van de voertuigen, waarvoor een registratie als daar bedoeld heeft plaatsgehad, verschuldigd: € 90,00.

Artikel 2.6.19. Tarief centrale servicenummer RDW

[Vervallen per 01-01-2013]

Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.

Artikel 2.6.19a. Open Data

[Vervallen per 01-01-2013]

Specifieke dienst waarbij op basis van de principes van Open Data een beperkte set niet-gevoelige, veelal voertuig technische gegevens, ter beschikking wordt gesteld voor hergebruik. Deze dienst is bij wijze van proef beschikbaar voor een jaar en het daarvoor geldende tarief bedraagt: € 0,00.

Afdeling Tarieven Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenbelasting (WAM)

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.6.20. Aansprakelijkheid motorrijtuigen

[Vervallen per 01-01-2013]

De aanvrager van inlichtingen omtrent nakoming van de verplichting tot verzekering, als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. € 4,60 per informatie, indien informatie wordt gevraagd over de verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig;

 • b. € 0,37 per informatie, per motorrijtuig, ingeval van massale informatieverstrekking, op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze;

 • c. € 500,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;

 • d. € 495,00 per aanvraag, indien een uittreksel wordt gevraagd van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij.

Afdeling Tarieven wet registratie snelle motorboten

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.6.21. Registratiebewijs snelle motorboot

[Vervallen per 01-01-2013]

De aanvrager van een registratiebewijs voor een snelle motorboot is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een registratiebewijs: € 29,80;

 • b. een vervangend registratiebewijs: € 31,00;

 • c. een gemodificeerd registratiebewijs: € 14,90.

Afdeling Tarieven Regeling dierenvervoer 2007

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 2.6.22. Keuring en certificering diervervoermiddelen

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor het keuren van een wegvoertuig of een vaartuig voor het vervoer van levende dieren is ter vergoeding van de kosten het hierna genoemde tarief verschuldigd:

 • a. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren: € 80,00;

 • b. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing: € 25,00;

 • c. een controlekeuring van een vervoermiddel voor het vervoer van levende dieren: € 26,00;

 • d. een vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren: € 15,00;

 • e. voor het keuren van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren geldt een uurtarief van € 106,00.

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3.1. Overgangsbepaling Type GoedKeuring

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.4.7 van deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2011 in rekening gebracht.

Voor testen aangevraagd voor 1 juli 2012 en uitgevoerd voor 1 september 2012, is het voor 1 juli 2012 geldende tarief verschuldigd.

Artikel 3.2. Overgangsbepaling Toezicht, Kentekenonderzoek en Periodieke Keuringen

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.2.2, artikel 2.3.1 en artikel 2.3.3 (met uitzondering van de eerste keuring ADR-voertuigen) van deze regeling en die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de keuring wordt uitgevoerd.

Artikel 3.3. Overgangsbepaling eerste keuring ADR-voertuigen en Koelvoertuigen

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.3.3 (met uitzondering van de periodieke keuring ADR-voertuigen) en artikel 2.3.6 van deze regeling en die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2011 in rekening gebracht.

Voor testen aangevraagd voor 1 juli 2012 en uitgevoerd voor 1september 2012, is het voor 1 juli 2012 geldende tarief verschuldigd.

Artikel 3.4. Overgangsbepaling Ontheffingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 2.5.2 van deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de ontheffing wordt verleend.

Artikel 3.5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 3.6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2012.

Artikel 3.8. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2013]

De Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2011 (Stcrt. 2010, Nr. 20924), de Wijziging Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2011 (Stcrt. 2011, Nr. 15625) en de 2e Wijziging Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2011 (Stcrt. 2011, Nr. 21363), worden hierbij ingetrokken.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De directie van de RDW

,

J.G. Hakkenberg,

Algemeen Directeur.

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2013]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2012 in (€)

Aanvragen LPG-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning LPG

STK

318,00

Toezicht LPG

   

Instandhouding erkenning LPG

STK

477,00

Afmelding LPG

STK

5,00

Afmelding LPG (via internet)

STK

5,50

Aanvragen APK-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning APK

STK

370,00

Eerste aanvraag erkenning BCT (BoordComputerTaxi)

STK

370,00

Eerste aanvraag erkenning ASP (AlcoholSlot Programma)

STK

280,00

Toezicht APK

   

Klacht

STK

45,00

Herkeuring in beroep

STK

45,00

Afmelding APK 1 bij afkeuring

STK

0,00

Afmelding APK 2 bij afkeuring

STK

0,00

Instandhouding erkenning APK

STK

180,00

Instandhouding erkenning BCT

STK

180,00

Instandhouding erkenning ASP

STK

90,00

Aanvraag APK-keurmeesterexamen

STK

55,00

Afmelding APK 2 bij goedkeuring

STK

3,25

Afmelding APK 2 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,75

Afmelding APK 1 bij goedkeuring

STK

3,25

Afmelding APK 1 bij goedkeuring (via internet)

STK

3,75

Oproepbrief APK-mailing

STK

0,45

Afmelding BCT

STK

11,50

Afmelding BCT (via internet)

STK

12,00

Afmelding ASP

STK

11,00

Tarief gecommiteerde (dagdeel)

STK

460,00

Aanvraag SB/TA-erkenning

   

Eerste aanvraag erkenning SB

STK

265,00

Eerste aanvraag erkenning TA

STK

265,00

Toezicht SB/TA

   

Instandhouding erkenning SB

STK

106,00

Instandhouding erkenning TA

STK

106,00

Afmelding SB

STK

5,00

Afmelding TA

STK

5,00

Afmelding SB (via internet)

STK

5,50

Afmelding TA (via internet)

STK

5,50

Algemeen

   

Aanvraag inschrijving erkenning

STK

53,00

Bezoekkosten

STK

106,00

Aanvraag wijziging/overname erkenningen

STK

64,00

Erkenning APK -inrichting

STK

106,00

Abonnement APK-handboek/CD-rom

STK

15,00

Verstrekking APK-handboek/CD-rom

STK

37,50

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2013]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2012 in (€)

Kentekenonderzoeken

   

Voorrijkosten keuren aan huis

STK

106,00

Identiteitsonderzoek VIN

STK

45,00

(her) inslag VIN

STK

45,00

COP/CEMT Document

STK

15,00

Voorlopig kentekenbewijs

STK

15,00

Voorlopig kentekenbewijs aan huis

STK

25,00

Vervangende taxibijlage

STK

15,00

Individuele keuring speciaal (ITS) – personenauto of lichte bedrijfsauto

STK

1.000,00

Individuele keuring speciaal (ITS) – motorfiets

STK

590,00

Controlekeuring

STK

26,00

Eerste Keuring Taxi

STK

33,00

Vrijwillige APK voertuig licht

STK

31,00

Identificatie voertuig licht

STK

53,00

Identificatie voertuig zwaar

STK

80,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig licht

STK

53,00

Beoordeling gebruiksdoel voertuig zwaar

STK

80,00

Beoordeling goedkeuring minder 5 aspecten voertuig licht

STK

26,00

Beoordeling goedkeuring max 9 aspecten voertuig licht

STK

53,00

Beoordeling goedkeuring 10 of meer aspecten voertuig licht

STK

80,00

Beoordeling goedkeuring minder 5 aspecten voertuig zwaar

STK

26,00

Beoordeling goedkeuring max 9 aspecten voertuig zwaar

STK

53,00

Beoordeling goedkeuring 10 of meer aspecten voertuig zwaar

STK

80,00

Keuring vervoer levende dieren voertuig licht

STK

80,00

Keuring vervoer levende dieren voertuig zwaar

STK

80,00

Herafgifte/activering KB voertuig licht

STK

62,00

Herafgifte/activering KB voertuig zwaar

STK

115,00

Schadekeuring voertuig licht

STK

45,00

Schadekeuring voertuig zwaar

STK

98,00

Initieel keuringsadvies

STK

35,00

Periodieke keuring (excl. ADR)

   

Vervangend keuringsbewijs

STK

15,00

Periodieke keuring APK voertuig licht

STK

53,00

Periodieke keuring APK voertuig zwaar

STK

106,00

Periodieke keuring bus licht

STK

66,00

Periodieke keuring bus zwaar

STK

127,00

Controlekeuring

STK

26,00

Voorrijkosten keuren aan huis

STK

106,00

Vermelding bus tempo 100

STK

74,00

Bijlage III. Nieuw

[Vervallen per 01-01-2013]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2012 in (€)

Eerste keuring ADR Voertuigen

   

ADR-certificaat

STK

130,00

Afgifte CEOC-verklaring van ADR-tank(voertuig)

STK

130,00

Voorlopig ADR-keuringsdocument

STK

15,00

Afgifte individueel ADR inspectierapport van periodieke dichtheidsbeproeving bij een erkend bedrijf

STK

106,00

Afgifte individueel vervangend document in verband met vermissing, onleesbaarheid of een vol document

STK

15,00

Aanvraagbehandelingskosten voor elke tank (voertuig) conform een TGK of serie

STK

87,00

Typegoedkeuring ADR

STK

321,00

Wijziging/aanvulling van ADR typegoedkeuring

STK

198,00

Wijziging ADR-certificaat

STK

91,00

Periodieke keuring ADR voertuigen

   

ADR-document

STK

15,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig licht

STK

66,00

Periodieke Keuring ADR-voertuig zwaar

STK

127,00

Controlekeuring

STK

26,00

Bijlage IV. Nieuw

[Vervallen per 01-01-2013]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2012 in (€)

Koelvoertuigen

   

Afgifte certificaat ATP/VWS koelvoertuig

STK

130,00

Typegoedkeuring ATP koelvoertuig afgifte certificaat voorlopig

STK

14,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR<=5

94,00

Typegoedkeuring ATP/VWS/koelvoertuig afgifte certificaat wijziging

ADR>5

46,00

Bijlage V. Nieuw

[Vervallen per 01-01-2013]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2012 in (€)

Toezicht typekeuringen

   

Waarmerken van documenten

STK

12,50

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat

W1

123,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat

W>1

62,00

Beoordeling t.b.v. aanvulling / correctie / revisie van een certificaat (klantspecifiek)

STK

62,00

Typegoedkeuringsverklaring

STK

245,00

Verklaring flexibiliteitsregeling

STK

245,00

Document beoordeling nieuwe fabrikant

STK

346,00

Beoordeling door TD uitgevoerd COP bezoek

STK

346,00

Jaarlijkse instandhouding COP

STK

485,00

Recall selectie op kentekenregister

STK

501,00

Recall opmaak brief

STK

87,00

Recall mailing per voertuig

STK

0,46

Typegoedkeuringen

   

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) nieuw aangeleverd

WEL V

245,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL V

196,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) aanvulling / correctie aangeleverd > 1

W>1

145,00

Direkte / Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT nieuw aangeleverd

WEL V

1.225,00

Direkte / Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL V

980,00

Direkte / Onmiddellijke afhandeling certificaataanvragen door afdeling CRT aanvulling / correctie aangeleverd > 1

W>1

725,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring nieuw

STK

99,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring aanvulling / correctie

STK

52,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute bij TST nieuw aangeleverd

WEL V

490,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute bij TST aanvulling / correctie aangeleverd

W1 / WEL V

392,00

Certificaten, (T)GK en verklaringen (nationaal & EG / ECE) last minute bij TST aanvulling / correctie aangeleverd >1

W>1

290,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring last minute bij TST nieuw

STK

198,00

Voorbereiding voor certificaat, goedkeuring of verklaring last minute bij TST aanvulling / correctie

STK

104,00

Certificaten R90 (>1 ref. identiek frictie materiaal)

W>1

76,00

Certificaten verlichting combi unit >1

W>1

76,00

Leges voertuigbewijs IA

STK

38,00

Tenaamstellingbewijs IB

STK

9,25

Goedkeuring volgens Wet Personenvervoer of Wet Ambulancevervoer (Bus, Wegtrein, Taxi en Ambulance)

STK

130,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type

STK

142,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant

STK

35,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per type korting

STK

47,00

Actualiseren typegoedkeuring nationaal getrokken voertuig abonnement per variant korting

STK

15,00

Verklaring van overeenstemming

STK

140,00

CEMT verklaring

STK

16,50

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (eenvoudig)

STK

542,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling / correctie (eenvoudig)

STK

271,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig (complex)

STK

1.084,00

Volledigheid dossiercontrole en check testresultaten typegoedkeuring EG voertuig aanvulling/correctie (complex)

STK

542,00

Abonnementen

   

Abonnement CD-ROM OIL

STK

1.642,00

Abonnement CD-ROM OIL

AANVUL

245,00

Melding regelgeving

STK

245,00

Abonnement Typegoedkeuring

STK

166,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (maandelijks)

STK

763,00

Informatieverstrekking ETK-milieugegevens categorie M1 (wekelijks)

STK

1.477,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (EG-lidstaten)

STK

2.890,00

Informatieverstrekking ETK-technische gegevens categorie M1 (providers)

STK

2.875,00

Testcentrum TCL

   

Verschroten band

STK

12,50

Overig product brandstof (BTW)

STK

Gebruik telefoon

STK

Reis- en verblijfskosten TCL-medewerkers

STK

Doorbelasting van projectkosten die in opdracht van derden door het TCL gemaakt worden

STK

Uitbesteding TCL

STK

Administratieve wijzigingskosten

STK

38,00

Weekendtoeslag voor gebruik faciliteiten

UUR

134,00

Gebruik TCL-personeel toezicht

UUR

62,00

Gebruik kantoorruimte

DAG

64,00

Gebruik TCL hal

UUR

53,00

Gebruik TCL hal unit 1

DAG

157,00

Gebruik TCL hal unit 2

DAG

157,00

Gebruik TCL hal unit 3

DAG

170,00

Gebruik TCL hal unit 4

DAG

182,00

Gebruik TCL hal unit 5

DAG

193,00

Gebruik TCL portacabin

STK

Gebruik dynamische vlakte (BTW)

UUR

338,00

Gebruik stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

153,00

Gebruik stabiliteitsvlakte segment gladde strook (BTW)

UUR

153,00

Gebruik cirkelsegment stabiliteitsvlakte (BTW)

UUR

153,00

Gebruik ABS-baan (BTW)

UUR

294,00

Gebruik TCL baan aqua-planing (BTW)

UUR

156,00

Gebruik geluidmeetvlakte baan (BTW)

UUR

112,00

Gebruik geluidmeetvlakte apparatuur (BTW)

UUR

53,00

Gebruik baan parkeerremhelling (BTW)

UUR

112,00

Gebruik testbaan (BTW)

UUR

112,00

Gebruik 4x4-baan (BTW)

UUR

140,00

Gebruik Wetgripbaan (BTW)

UUR

239,00

Gebruik deelstrook dynamische vlakte

UUR

87,00

Gebruik TCL voertuigen

DAG

95,00

Gebruik TCL huurauto

DAG

51,00

Gebruik TCL personeel

UUR

125,00

Gebruik apparatuur

UUR

53,00

Calibratie testbank

STK

525,00

Calibratie manometer

STK

77,00

Calibratie tijdmeetset

STK

525,00

Individuele keuringen

   

SERT document nieuw

STK

58,00

SERT aanpassing/aanhangsel

STK

28,50

Verklaring individueel zwaar transport per kenteken

STK

121,00

Kentekenbewijs voorlopige afgifte

STK

15,00

Bijlage VI

[Vervallen per 01-01-2013]

Omschrijving

Eenheid

Tarief 2012 in (€)

Ontheffingen

   

Incidentele ontheffingen

   

Ontheffing voor 1 of meer wegbeheerder incl. 1 route

STK

85,00

Afdracht wegbeheerder incidentele ontheffing

STK

16,00

Verlenging met 2 weken

STK

55,00

Ontheffing op verzoek politie

STK

300,00

Aantal routes (extra)

STK

55,00

Aantal routes (leeg)

STK

0,00

Toepassingsgerelateerde ontheffing

STK

125,00

Langlopende ontheffingen

   

Basisdocument per kenteken

STK

16,00

Supplement rijkswegen

STK

16,00

Supplement provincie (1–6)

STK

22,00

Supplement provincie (1–12)

STK

37,00

Supplement gemeente (1–5)

STK

27,00

Supplement gemeente (1–20)

STK

42,00

Supplement gemeente (1–40)

STK

79,00

Afdracht wegbeheerder langlopende ontheffing

STK

2,00

LZV

   

Aansluitroute LZV

STK

99,00

Jaarlijkse LZV-ontheffing

STK

300,00

Algemeen

   

Attest

STK

65,00

Annulering

STK

16,00

Voertuig beperkte snelheid

STK

30,00

Registratie buitenlandse voertuigen

STK

17,00

Legenda

[Vervallen per 01-01-2013]

Eenheid

Omschrijving eenheid

1

1e test

2–10

2e t/m 10e test

11–20

11e t/m 20ste test

>20

21e en meer

A 1–4

Administratieve test 1 t/m4

A 5–9

Administratieve test 5 t/m 9

A 10–19

Administratieve test 10 t/m 19

A >=20

Administratieve test >=20

T/M 5

tot en met 5 testen

T/M 10

tot en met 10 testen

>10

meer dan 10 testen

AANVUL

Aanvulling

ADR<=5

Wijziging ADR document kleiner dan 5

ADR>5

Wijziging ADR document groter dan 5

COMBI2

Combi met stuks

DAG

Dag

NIET V

Niet voorbereid

WEL V

Wel voorbereid

STF>1

1 test aanvulling groter dan 1

STK

Stuks

P/1.000 STK

Per 1.000 stuks

UUR

Uur 100%

W1

1e aanvulling wel voorbereid

W1/Wel

1e aanvulling wel voorbereid

W2–10

2e–10e aanvulling wel voorbereid

W11–20

11e-20ste aanvulling wel voorbereid

W>20

>20 aanvulling wel voorbereid

P/1000

Per 1.000 stuks

P/faktuur

Per faktuur

W>1

Wel voorbereid > 1

Terug naar begin van de pagina