Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen [...] garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg)

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-10-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr. WJZ / 11109912, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Borgstelling MKB-kredieten, Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering en Tijdelijke garantie ondernemingsfinanciering curatieve zorg)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, eerste lid, en 30, vierde en vijfde lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

Deze regeling is niet van toepassing op aanvragen voor een bedrijfsborgstellingskrediet indien:

  • a. de kredietofferte in 2011 is uitgebracht,

  • b. de onder a bedoelde kredietofferte binnen 14 dagen door de MKB-ondernemer wordt geaccepteerd, en

  • c. het bedrijfsborgstellingskrediet uiterlijk 35 dagen na acceptatie door de MKB-ondernemer aan de minister is gemeld.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina