Wijzigingsregeling Subsidieregeling innoveren en Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen (Innovatiefonds MKB+)

[Regeling materieel uitgewerkt per 02-10-2014.]
Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr. WJZ/11067701, tot wijziging van de subsidieregeling innoveren en de subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen ten behoeve van het Innovatiefonds MKB+

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 4, 5, eerste lid, 15, 23, onderdeel c, 25, en 42, eerste lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel II

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel III

Op aanvragen om subsidie die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, op grond van de Subsidieregeling innoveren en de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, zijn de betreffende regelingen van toepassing zoals deze luidden direct voor de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina