Wijzigingsbesluit Regeling Stimuleringssubsidies 2, enz. (overgang beleidsterrein [...] en bouwkunst naar Stimuleringsfonds voor Architectuur)

[Regeling vervallen per 07-12-2016.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 06-12-2016

Besluit van het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst van 5 december 2011, tot wijziging van enkele regelingen van dat fonds in verband met de overgang van het beleidsterrein vormgeving en bouwkunst naar het Stimuleringsfonds voor Architectuur met ingang van 1 januari 2012

Het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2011;

Besluit:

Artikel III

[Vervallen per 07-12-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling tijdelijke bijzondere projecten.]

Artikel IV

[Vervallen per 07-12-2016]

[Red: Wijzigt het Huishoudelijk reglement Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst.]

Artikel VI

[Vervallen per 07-12-2016]

  • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met V, zoals die luidden op 31 december 2011.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met V, zoals die luidden op 31 december 2011, blijven in stand.

Artikel VII

[Vervallen per 07-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst,

namens deze:

C. Lindo

Terug naar begin van de pagina