Intrekkingsbesluit regeling TAX-videoclipfonds

[Regeling vervallen per 07-12-2016.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 06-12-2016

Besluit van het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst en van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties van 5 december 2011 tot intrekking van hun bij besluit van 21 februari 2007 (Stcrt. 2009, 110) vastgestelde regeling TAX-videoclipfonds

Het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst en het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2011.

Besluiten:

Artikel II

[Vervallen per 07-12-2016]

  • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de regeling, bedoeld in artikel I, zoals die luidde op 31 december 2011.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regeling, bedoeld in artikel I, zoals die luidde op 31 december 2011, blijven in stand.

Artikel III

[Vervallen per 07-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten Vormgeving en Bouwkunst

,
namens deze:

C. Lindo

Het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties

,
namens deze:

H.M. van den Brink

Terug naar begin van de pagina