Regeling openstellingen en prioriteiten groen onderwijs 2012

[Regeling vervallen per 25-08-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-08-2018.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-07-2018

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr. WJZ / 11175410, houdende openstelling van de Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs en de Regeling praktijkleren en Groene plus en (Regeling openstellingen en prioriteiten groen onderwijs 2012)

Paragraaf 1. Openstelling Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs

[Vervallen per 25-08-2018]

Artikel 1

[Vervallen per 25-08-2018]

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 25-08-2018]

De instellingen, genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de regeling, kunnen met ingang van 2 tot en met 20 januari 2012 een aanvraag als bedoeld in artikel 7 van de regeling indienen.

Artikel 3

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 Subsidie kan worden verleend voor programma’s en programmaonderdelen, ingediend in de periode, bedoeld in artikel 2, voor de categorieën en de thema’s, genoemd in de bijlage bij deze regeling.

 • 2 De thema’s, bedoeld in het eerste lid, zijn gerangschikt binnen de hoofdthema’s, genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 25-08-2018]

De aanvraag tot subsidieverlening voor een programma omvat in ieder geval:

 • a. een beschrijving van de aanleiding, van het doel en van de doelgroep of doelgroepen van het programma in relatie tot het doel van de regeling, en in relatie tot één of meer van de thema’s, bedoeld in artikel 3, eerste lid;

 • b. een beschrijving van de doelstellingen van het programma voor een periode van 4 jaar, gedetailleerd voor de komende één of twee jaren en op hoofdlijnen voor de lange termijn en op welke wijze de resultaten van het programma doorwerken in het onderwijsaanbod;

 • c. een beschrijving van de binnen het aangevraagde programma te bundelen of te ondernemen activiteiten gedetailleerd voor de komende één of twee jaren en op hoofdlijnen voor de lange termijn gedurende de looptijd van dat programma en van de relatie van die activiteiten met activiteiten bij doelgroepen en binnen het landbouwonderwijs en het landbouwkundig onderzoek;

 • d. een samenhangend activiteitenplan, gedetailleerd voor het komende jaar en opgesteld op hoofdlijnen voor de overige jaren, inclusief positionering en samenvattingen van uitvoeringsplannen van lopende en voorgenomen programmaonderdelen;

 • e. een beschrijving van de programmaorganisatie, waarbij in ieder geval de personele inzet van de penvoerder, deelnemende instellingen, ondersteunende organisaties en onderzoeksinstellingen worden vermeld;

 • f. een sluitende en onderbouwde begroting zowel voor het programmamanagement als voor de activiteiten; voor wat betreft het programmamanagement gespecificeerd naar de verschillende samenwerkende instellingen en gespecificeerd naar de verschillende subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 5 van de regeling;

 • g. een beschrijving van de wijze waarop de resultaten van het programma gedurende en na afloop van de looptijd daarvan beschikbaar worden gesteld en de wijze waarop die resultaten worden verspreid;

 • h. een beschrijving van de wijze waarop relevantie en succes van het programma worden gemeten;

 • i. de looptijd van het programma, inclusief de start- en einddatum;

 • j. een beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit van de activiteiten binnen het programma wordt geborgd, en

 • k. in voorkomend geval, een beschrijving van het samenwerkingsverband, dat aantoonbaar tot uitdrukking komt in de activiteiten en financiering van het programma en vastgelegd is in één door alle partners getekende samenwerkingsovereenkomst, waarin de personele en financiële bijdragen van de partners zijn vermeld.

Artikel 5

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening voor een programmaonderdeel omvat in ieder geval:

  • a. een beschrijving van het doel en van de doelgroepen van het project in relatie tot de doelstelling van de regeling;

  • b. een beschrijving van de beoogde resultaten van het programmaonderdeel, waaruit in ieder geval blijkt op welke wijze het programmaonderdeel bijdraagt aan de doelen van het programma en de strategie van de betrokken instellingen in relatie tot de ontwikkeling van landelijke activiteiten op het gebied van landbouwonderwijs en landbouwkundig onderzoek en de doorwerking naar het onderwijsaanbod;

  • c. een beschrijving van de aard van het programmaonderdeel en de positionering van dat programmaonderdeel ten opzichte van activiteiten bij doelgroepen en binnen het onderwijs, die op het moment van indienen van de aanvraag worden uitgevoerd;

  • d. een beschrijving van de redenen voor het uitvoeren van het programmaonderdeel, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan de problematiek die het programmaonderdeel aanspreekt en de relatie van die problematiek tot het thema of de thema’s, waarbinnen het beoogde programmaonderdeel valt;

  • e. een beschrijving van de begrenzing van de reikwijdte van het programmaonderdeel en een beschrijving van de randvoorwaarden van het programmaonderdeel;

  • f. een uitgewerkt activiteitenplan waarin in ieder geval de producten waartoe het programmaonderdeel leidt worden beschreven;

  • g. de looptijd van het programmaonderdeel, inclusief de start- en einddatum;

  • h. een beschrijving van de projectorganisatie, waarbij in ieder geval de instellingen die deel uitmaken van een samenwerkingsverband, de projectleider en de contactpersoon worden vermeld;

  • i. een sluitende en onderbouwde begroting, in voorkomend geval gespecificeerd naar de verschillende samenwerkende instellingen en gespecificeerd naar de verschillende subsidiabele kosten, bedoeld in artikel 5 van de regeling;

  • j. een beschrijving van het samenwerkingsverband, dat aantoonbaar tot uitdrukking komt in de activiteiten en financiering van het programmaonderdeel en vastgelegd is in één door alle partners getekende samenwerkingsovereenkomst, waarin de personele en financiële bijdrage van de partners zijn vermeld;

  • k. een beschrijving van de beoogde wijze van beschikbaar stellen en verspreiden van de resultaten van het programmaonderdeel tijdens en na afloop van dat programmaonderdeel, en

  • l. een beschrijving van de wijze waarop relevantie en succes van het programmaonderdeel worden gemeten.

 • 2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een aanvraag tot subsidieverlening voor een programmaonderdeel alleen in behandeling genomen indien:

  • a. de relatie met het programma als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, waarbinnen het beoogde programmaonderdeel valt, duidelijk is beschreven;

  • b. uit het programma blijkt dat het programmaonderdeel bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van het programma en

  • c. het samenwerkingsverband dat de aanvraag indient tenminste één agrarisch opleidingscentrum (AOC) en een agrarische hogeschool omvat.

Artikel 6

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de regeling voor de aanvraagperiode, bedoeld in artikel 2, is € 8.000.000,– waarvan

  • € 2.000.000,– beschikbaar is voor programma’s en

  • € 6.000.000,– beschikbaar is voor programmaonderdelen.

 • 2 De beschikbare subsidie voor programma’s en programmaonderdelen wordt als volgt verdeeld:

  • € 6.500.000,– voor de categorie Kenniscirculatie van het hoofdthema Agrofood, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, genoemd in de bijlage bij deze regeling;

  • € 1.500.000,– voor de categorie Kenniscirculatie van het hoofdthema Natuurlijke leefomgeving, genoemd in de bijlage bij deze regeling;

  Deze € 8.000.000 wordt als volgt ingezet voor de categorie onderwijs- en systeemontwikkeling, genoemd in de bijlage bij deze regeling

  • € 2.500.000,– voor het hoofdthema Kennis en Innovatie;

  • € 2.000.000,– voor het hoofdthema Leven Lang Leren;

  • € 1.500.000,– voor het hoofdthema Groene Educatie;

  • € 1.000.000,– voor het hoofdthema Regionale Transitie;

  • € 1.000.000,– voor het hoofdthema Internationalisering;

 • 3 Bij onderuitputting van het budget voor programma’s, kan de Minister besluiten het resterende budget beschikbaar te stellen voor de programmaonderdelen.

 • 4 Bij onderuitputting van het budget dat beschikbaar is voor programmaonderdelen binnen een hoofdthema kan de Minister besluiten het resterende budget beschikbaar te stellen voor één van de andere hoofdthema’s.

Artikel 7

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De hoogte van het subsidiebedrag, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de regeling, is:

  • a. voor het totaal van programma’s maximaal € 2.000.000,– ;

  • b. voor programmaonderdelen minimaal € 100.000,– en maximaal € 500.000,–.

Artikel 8

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De hoogte van het subsidiepercentage met betrekking tot de vergoeding van de subsidiabele kosten voor programma’s is maximaal 100% voor kosten, genoemd in artikel 5 van de regeling.

 • 2 De hoogte van het subsidiepercentage met betrekking tot de vergoeding van de subsidiabele kosten voor programmaonderdelen is maximaal 50% voor kosten, bedoeld in artikel 5, onderdeel a, van de regeling, met uitzondering van de kosten voor de leiding van een programmaonderdeel waarvoor overeenkomstig het eerste lid deze tot maximaal 100% worden gesubsidieerd.

 • 5 De vergoeding van de kosten bedoeld in artikel 5, onderdeel b, van de regeling voor programmaonderdelen of programma’s is maximaal 20% van de totale opgevoerde kosten, bedoeld in artikel 5, onderdeel a, van de regeling.

 • 6 De vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 5, onderdeel d, van de regeling is voor programmaonderdelen of programma’s maximaal 5% van de totale opgevoerde kosten, bedoeld in artikel 5, onderdeel a, van de regeling.

Artikel 9

[Vervallen per 25-08-2018]

De duur van de subsidieverlening, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de regeling, is maximaal drie jaar voor programmaonderdelen.

Artikel 10

[Vervallen per 25-08-2018]

De hoogte van de voorschotten, bedoeld in artikel 18, eerste lid, van de regeling, bedraagt:

 • a. bij subsidieverlening voor een programma maximaal 60% van het toegekende subsidiebedrag, gedeeld door de beoogde looptijd van dat programma in jaren, en

 • b. bij subsidieverlening voor een programmaonderdeel maximaal 60% van het toegekende subsidiebedrag.

Artikel 11

[Vervallen per 25-08-2018]

De overheidsbijdragen, bedoeld in artikel 6, vijfde lid, van de regeling, zijn:

Paragraaf 2. Openstelling Regeling praktijkleren en Groene plus

[Vervallen per 25-08-2018]

Artikel 12

[Vervallen per 25-08-2018]

In deze paragraaf wordt verstaan onder

Artikel 13

[Vervallen per 25-08-2018]

De prioriteit voor aanvragen om subsidie voor investeringen in voorzieningen voor praktijkleren, als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de regeling is voor het jaar 2012 investering in voorzieningen die bijdragen aan versterking van het onderwijs ten dienste van de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen, voor zover mogelijk nader bepaald door de Human Capital agenda’s behorende bij die topsectoren.

Artikel 14

[Vervallen per 25-08-2018]

De kosten voor het inzetten van personeel, bedoeld in artikel 28, derde lid, onderdeel a, van de regeling worden voor het jaar 2012 bepaald op basis van de uurtarieven behorend bij de schalen in het Bezoldigingsbesluit burgerlijke Rijksambtenaren 1984, als volgt:

 • a. voor medewerkers waarvan de hoogte van het salaris valt binnen één van de schalen 1 tot en met 9: ten hoogste € 58,–;

 • b. voor medewerkers waarvan de hoogte van het salaris valt binnen één van de schalen 10 tot en met 12: ten hoogste € 73,–;

 • c. voor medewerkers waarvan de hoogte van het salaris valt binnen één van de schalen 13 tot en met 18: ten hoogste € 96,–.

Artikel 15

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De Minister verstrekt subsidie voor het plan tot verbetering van de kwaliteit van de examens van het VBO in de afdeling Landbouw en natuurlijke omgeving, verbonden aan de Agrarische opleidingscentra en aan scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. Doel van dit plan is verbetering van de kwaliteit op een aantal onderdelen, waaronder in ieder geval die in samenhang met door de Inspectie van het Onderwijs gesignaleerde tekortkomingen.

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt voor de periode 1 juli 2010 tot 1 oktober 2013 € 3.519.000,–. Deze subsidie wordt verleend aan de AOC-raad als penvoerder voor de agrarische opleidingscentra en de afdelingen.

 • 3 Voorschotten worden betaald onder de voorwaarde van goedkeuring door de Minister van een jaarlijks projectplan van de AOC-raad, in te dienen vóór 1 januari 2011 voor het schooljaar 2011–2012, en daarna vóór 1 april 2012 voor het schooljaar 2012–2013; het projectplan voor het schooljaar 2011–2012 gaat vergezeld van een begroting voor de periode 1 juli 2011 tot 1 oktober 2013 en een overzicht van de liquiditeitsbehoefte voor het schooljaar 2011–2012; het projectplan voor het schooljaar 2012–2013 gaat vergezeld van een korte voortgangsrapportage en een financieel verslag betreffende het voorgaande jaar en een overzicht van de liquiditeitsbehoefte.

 • 4 Na goedkeuring van de projectplannen worden de volgende voorschotten verstrekt: voor het jaar 2011 € 1.279.000,–, te besteden in het schooljaar 2011–2012 en voor het jaar 2012 € 1.361.000,–, te besteden in het schooljaar 2012–2013;

 • 5 De AOC-raad dient binnen 13 weken na voltooiing van de activiteiten, doch uiterlijk op 31 december 2013, zijn verzoek in tot vaststelling van de subsidie, vergezeld van een financieel verslag en van een verslag van de uitvoering van de activiteiten en van de behaalde resultaten in relatie tot de doelen in het projectplan.

Artikel 16

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor activiteiten in het kader van het sectorplan AOC 2011–2014. Deze activiteiten beogen het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs verbonden aan de agrarische opleidingencentra en het versterken van hun functioneren in verband met de toelevering van gediplomeerden aan en de kennisverspreiding naar de branches binnen het bedrijfsleven waarvoor de Minister verantwoordelijk is. Voor het jaar 2012 wordt daarbij prioriteit gegeven aan activiteiten die verband houden met de versterking van de opleidingen voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen, in aansluiting op de Human Capital agenda’s behorende bij die topsectoren. De subsidie kan worden aangevraagd door de AOC-Raad als penvoerder voor de agrarische opleidingscentra.

 • 2 Voor 1 maart 2012 legt de AOC-Raad het Sectorplan AOC 2011–2014 ter goedkeuring aan de Minister voor.

 • 3 Het subsidieplafond bedraagt € 750.000,– voor elk van de jaren 2012, 2013 en 2014.

 • 4 De aanvragen kunnen worden ingediend onder de volgende voorwaarden:

  • a. voor 1 april van de jaren 2012, 2013 en 2014 legt de AOC-raad aan de Minister een activiteitenplan voor met een aanvraag voor subsidie voor de activiteiten in die plannen. De activiteiten sluiten aan bij het goedgekeurde Sectorplan AOC 2011–2014. De activiteitenplannen voor de jaren 2013 en 2014 gaan vergezeld van een korte voortgangsrapportage en een financieel verslag over het voorgaande jaar.

  • b. het activiteitenplan geeft aan welke activiteiten geheel of gedeeltelijk door een instelling of instellingen zullen worden uitgevoerd, welke instelling of instellingen deze zullen uitvoeren en welk deel van de aangevraagde subsidie door deze instelling of instellingen zal worden besteed.

 • 5 In het activiteitenverslag en het financieel verslag bij de aanvraag voor de vaststelling van de subsidie specificeert de AOC-Raad de activiteiten die zijn uitgevoerd door de instellingen, het resultaat van deze activiteiten van de afzonderlijke instellingen en de besteding van de subsidie door de afzonderlijke instellingen.

Artikel 17

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De Minister verstrekt subsidie voor het project Groen proeven. Doel van dit project is de ontwikkeling van een gezamenlijk aanbod van examentoetsen ten dienste van de schoolexamens in de beroepsgerichte vakken van het VBO in de afdeling Landbouw en natuurlijke omgeving, verbonden aan de Agrarische opleidingscentra en aan scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs. De subsidie wordt verstrekt aan de AOC-raad als penvoerder voor de agrarische opleidingscentra en de afdelingen.

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt € 1.550.000,–.

 • 3 De subsidie wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden:

  • a. de uitvoering van dit project geschiedt op basis van het door de Minister goedgekeurde Meerjarenplan Groen proeven 2010–2013, dat de AOC-raad heeft aangeboden bij zijn aanvraag van 17 maart 2010;

  • b. de verstrekking van het voorschot voor 2012 geschiedt onder de voorwaarde van goedkeuring door de Minister van een jaarlijks projectplan van de AOC-raad, in te dienen vóór 1 april 2012; het projectplan gaat vergezeld van een korte voortgangsrapportage betreffende het voorgaande jaar en een overzicht van de liquiditeitsbehoefte;

  • c. na goedkeuring van de projectplannen wordt voor het jaar 2012 € 440.000,– voorgeschoten;

  • d. de AOC-raad dient binnen 13 weken na voltooiing van de activiteiten, doch uiterlijk op 1 september 2013, zijn verzoek in tot vaststelling van de subsidie, vergezeld van een financieel verslag en van een verslag van de uitvoering van de activiteiten en van de behaalde resultaten in relatie tot de doelen in het Meerjarenplan.

Artikel 18

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor de uitvoering van de landelijke activiteiten in het kader van het plan Kies Kleur in Groen. Doel van deze activiteiten is het bevorderen van diversiteit in het groen onderwijs. De subsidie kan worden aangevraagd door de AOC-raad, als penvoerder voor de bij het plan betrokken instellingen.

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt voor elk van de jaren 2012 en 2013 € 900.000,–.

 • 3 De aanvragen kunnen worden gedaan onder de volgende voorwaarden:

  • a. de doelstelling en de mogelijke inzet van de middelen worden bepaald door het door de Minister goedgekeurde Uitvoeringsplan Kies Kleur in Groen: Culturele diversiteit in een internationale groene context 2010–2013; wijziging van de doelstelling en mogelijke inzet behoeft toestemming van de Minister op basis van de aanvraag voor ieder jaar;

  • b. de aanvraag gaat vergezeld van een jaarlijks projectplan, een begroting en een overzicht van de liquiditeitsbehoefte voor dat jaar en een korte voortgangsrapportage betreffende het voorgaande jaar.

Artikel 19

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor de uitvoering van de activiteiten in het kader van het Uitvoeringsplan Kies Kleur in Groen: Culturele diversiteit in een internationale groene context 2010–2013 door de afdelingen, de vestigingen van de agrarische opleidingscentra en hogescholen, Wageningen Universiteit en Kenniscentrum Beroepsonderwijs – Bedrijfsleven Aequor. Doel van deze activiteiten is het bevorderen van diversiteit in het groen onderwijs binnen de locaties waar dit onderwijs wordt verzorgd. Aanvragen kunnen jaarlijks worden gedaan door de vereniging Buitengewoon groen, als penvoerder voor de afdelingen, de instellingen per vestiging, Wageningen Universiteit en KBB Aequor.

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt voor elk van de jaren 2012 en 2013 € 1.500.000,–.

 • 3 De aanvragen kunnen worden gedaan onder de volgende voorwaarden:

  • a. de middelen worden ingezet voor het verankeren van de doelstellingen van het Uitvoeringsplan, bedoeld in artikel 19, derde lid, onderdeel a, in het strategisch plan van de instellingen en voor de feitelijke uitvoering van activiteiten met het oog op deze doelstellingen door de afdelingen, vestigingen, Wageningen Universiteit en KBB Aequor en voor de duurzame borging van de resultaten hiervan;

  • b. de subsidie bedraagt voor de afdelingen, per vestiging, voor Wageningen Universiteit en voor KBB Aequor voor 2012, voor besteding in het schooljaar 2012–2013, ten hoogste 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000,–, en voor 2013, voor besteding in het schooljaar 2013–2014, ten hoogste 20% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,–; geen subsidie wordt verstrekt voor activiteiten waarvan de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 20.000,–;

  • c. de aanvraag gaat vergezeld van een projectplan voor het eerstvolgend schooljaar, een begroting waaruit blijkt welk deel van de kosten door de instelling wordt bekostigd en een korte voortgangsrapportage betreffende het voorgaande jaar;

  • d. de instellingen verantwoorden bestemming en besteding van de middelen in de jaarrekening en het jaarverslag; voor 1 december 2014 zenden de subsidieontvangers, bedoeld in onderdeel b, een eindverslag aan de Minister waaruit de borging van de resultaten van de activiteiten blijkt.

Artikel 20

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor activiteiten met het oog op verbetering van de aansluiting tussen het door de Minister bekostigd onderwijs en het bedrijfsleven. Doel van deze activiteiten is bevordering van de instroom vanuit groen beroepsonderwijs naar de arbeidmarkt in branches binnen het beleidsterrein van de Minister, in het bijzonder binnen de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen, de versterking van Leven Lang Leren, het ontwikkelen van EVC-procedures en, onderscheidenlijk of, professionalisering van leerkrachten in relatie tot deze doelen. Aanvragen kunnen worden gedaan door de agrarische opleidingscentra en de hogescholen.

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt € 500.000,–.

 • 3 De aanvragen kunnen worden gedaan onder de volgende voorwaarden:

  • a. het agrarisch onderwijscentrum of de hogeschool is met het oog op de aanvraag een samenwerking aangegaan met ten minste één bedrijf; bij de aanvraag wordt de getekende samenwerkingsovereenkomst gevoegd, welke tenminste het doel van de samenwerking, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de organisatie van de gezamenlijke activiteiten en een begroting van kosten en baten omvat;

  • b. voor zover activiteiten betrekking hebben op professionalisering worden de middelen ingezet in relatie tot de op basis van artikel 3 van de regeling verstrekte aanvullende middelen;

  • c. de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de begrote kosten.

Artikel 21

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor activiteiten in het kader van het door de Minister goedgekeurde Sectorplan groen hoger onderwijs. Doel van dit plan is het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs verbonden aan de hogescholen en Wageningen Universiteit. Aanvragen kunnen worden gedaan door de hogescholen en door Wageningen Universiteit.

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2012 € 2.000.000,–, voor het jaar 2013 € 3.000.000,– en voor het jaar 2014 € 3.000.000,–.

 • 3 Jaarlijks vóór 1 juli legt het Platform groen hoger onderwijs een activiteitenplan ter goedkeuring aan de Minister voor. Dit activiteitenplan bevat een voorstel voor de activiteiten waarvoor in het volgend jaar subsidie kan worden aangevraagd. Voor 2012 gelden het door de Minister goedgekeurde Sectorplan, de bestuurlijke afspraken Sectorplan Hoger Agrarisch Onderwijs 2011 en nadere bestuurlijke afspraken, uiterlijk in februari 2012 te maken, als activiteitenplan.

 • 4 De aanvragen betreffen één of meer activiteiten uit het activiteitenplan, gaan vergezeld van de verklaring dat de aanvraag is afgestemd binnen het Platform groen hoger onderwijs en vermelden de uitkomsten van deze afstemming.

 • 5 Prioriteit voor het activiteitenplan 2012 is de aansluiting van de doelen van het sectorplan op versterking van de inzet van het groen hoger onderwijs voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen, voor zover moelijk nader bepaald door de Human Capital agenda’s behorende bij die topsectoren.

Artikel 22

[Vervallen per 25-08-2018]

 • 1 De Minister kan subsidie verstrekken voor onderzoek naar de loopbaan van gediplomeerden van het groen middelbaar en hoger beroepsonderwijs en van Wageningen Universiteit en voor de verdere ontwikkeling van het stelsel voor ontsluiting en beschikbaarstelling van arbeidsmarktgegevens. Doel van dit onderzoek en dit stelsel is bevordering van de aansluiting tussen groen onderwijs en de arbeidsmarkt, waaronder beschikbaarstelling van informatie ten behoeve van studie- en beroepskeuze.

 • 2 Aanvragen gaan vergezeld van een onderzoeksvoorstel waaruit ten minste de inzet van een wetenschappelijke instelling blijkt en kunnen worden gedaan:

  • a. door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt te Nijmegen voor het loopbaanonderzoek;

  • b. door de hogescholen en Wageningen Universiteit voor een onderzoeksvoorstel waaruit ten minste de inzet van een wetenschappelijke instelling blijkt;

  • c. door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs-Bedrijfsleven Aequor voor verdere ontwikkeling van het arbeidsmarktinformatiesysteem naar het hoger onderwijs.

 • 2 Het subsidieplafond bedraagt € 550.000,–.

 • 3 De aanvragen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a en b, kunnen worden gedaan onder de voorwaarde dat de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar worden gesteld voor de ontwikkeling van het arbeidsmarktinformatiesysteem, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

Artikel 23

[Vervallen per 25-08-2018]

Het voorstel, bedoeld in artikel 28, derde lid, van de regeling heeft voor het jaar 2012 betrekking op versterking van de inzet van Aequor bij de realisatie van de Human Capital agenda’s van de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen. Het voorstel wordt gedaan na afstemming met de Groene kenniscoöperatie en met de AOC-Raad.

Deze Regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 december 2011

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Bijlage 1. behorende bij de artikelen 3 en 6 van de Regeling openstellingen en prioriteiten groen onderwijs 2012

[Vervallen per 25-08-2018]

Categorieën, bedoeld in artikel 3 en hoofdthema’s bedoeld in artikel 6 van de Regeling openstellingen en prioriteiten 2012 (hierna: de regeling)

Thema’s bedoeld in artikel 3 van de regeling

Doelgroepen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder b, van de Regeling kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs

1. Categorie Kenniscirculatie

   

1.1 Hoofdthema Agrofood, Tuinbouw en uitgangsmaterialen

• Arbeid & scholing

• Duurzame sector tuinbouw en uitgangsmateriaal

• Plantgezondheid

• Duurzame Veehouderij, (Uitvoeringsagenda)

• Diergezondheid

• Biobased economy

• Valorisatie reststromen

• Duurzame voedselsystemen

• Voeding en gezondheid

• Voedselkwaliteit

• Consument en marktgedreven innovatie

• Imago

• Internationaal voedselvraagstuk

• Internationaal leiderschap

• Gezelschapsdieren(incl. paard)

Ondernemers, burgers, MKB en Multinationals

1.2 Hoofdthema Natuurlijke Leefomgeving

• Groene en blauwe diensten

• Natuur & landschap (o.a. EHS en Natura 2000)

• Vitaal platteland

• Stad en Land

• Water

• Recreatie

Decentrale overheden, beheerders van bos, landschap en landgoederen.

2. Onderwijs- en systeemontwikkeling

Deze categorie is ondersteunend aan categorie 1

   

2.1 Hoofdthema Kennis en Innovatie

Bijdrage aan ontsluiting actuele kennis op het gebied van:

• Sectorontwikkeling

• Ondernemerschap

• Duurzaamheid

○ Energie

○ Gebruik grondstoffen/inputs

○ Dierenwelzijn

○ Afvalstromen/kringlopen/gesloten ketens

○ Emissies

○ Biodiversiteit

○ Fair Trade

• Productieketens

• Agrologistiek

• Nieuwe technologie

• Multifunctionele landbouw

School als kenniscentrum

• regioleren

• ontsluiten publieke kennis

• onderzoek

• kenniskringen

• professionalisering

Ondernemers, burgers, MKB en Multinationals

Onderwijs

2.2 Hoofdthema Leven Lang Leren

• Kwaliteit en inhoud van (reguliere opleidingen

○ herontwerp opleidingen (inhoud, organisatie)

○ doorlopende leerlijnen- en arrangementen

○ instrumentatie onderwijs (leermiddelen en ICT)

• Instrumentatie en organisatie voor LLL

• professionalisering

Onderwijs

2.3 Hoofdthema Groene educatie

Maatschappelijke rol groen onderwijs

• groene maatschappelijke stages

• ondersteuning burgerinitiatieven

• boerderijeducatie

• smaaklessen

• natuurmilieu educatie

Burgers, in het bijzonder jongeren, ouderen en allochtonen

2.4 Hoofdthema Regionale transitie

Richt zich op de hoofdthema’s als genoemd in 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5

middels

• regionale agenda’s

• regionale kennisarrangementen

• werkplaatsen

• transitie van instellingen

Decentrale overheden, Ondernemers beheerders van bos, landschap

instellingen

2.5 Hoofdthema Internationalisering

• Internationale handel

• Ontwikkelingslanden

• Culturele diversiteit

Ondernemers, burgers, MKB en Multinationals

Terug naar begin van de pagina