Regeling intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 6 december 2011, nr. IENM/BSK-2011/161754 tot intrekking van enkele subsidieregelingen en het laten vervallen van een subsidieprogramma op de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en milieu (Intrekking enkele subsidieregelingen en een subsidieprogramma)

Artikel II

De regelingen en de paragraaf, genoemd in artikel I, eerste lid, respectievelijk, tweede lid, zoals zij luidden voor 1 januari 2012, blijven van toepassing op subsidies die voor 1 januari 2012 zijn aangevraagd of verleend op grond van die regelingen of die paragraaf.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2011, treedt zij in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 2011

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina