Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht (introductie meldingsplicht bepaalde cash settled instrumenten)

Geldend van 01-01-2012 t/m heden

Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet op het financieel toezicht te wijzigen in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

  • 1 Een ieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, naar hij weet of behoort te weten, beschikt over tenminste vijf procent van het kapitaal in een uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op het financieel toezicht doet daarvan binnen vier weken na dat tijdstip melding aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten:

    • a. indien hij daarvan niet eerder melding heeft gedaan; of

    • b. indien hij daarvan eerder melding heeft gedaan maar het aantal en de soort aandelen door de inwerkingtreding van deze wet gewijzigd zijn ten opzichte van de laatst gedane melding.

Artikel IIa

  • 1 [Red: Wijzigt deze wet.]

  • 2 [Red: Wijzigt deze wet.]

  • 3 [Red: Wijzigt de Wijzigingswet Wet op het financieel toezicht, enz. (naar aanleiding advies Monitoring Commissie Corporate Governance Code 30 mei 2007)(Kst. 32014).]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 1 december 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de twintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina