Wijzigingswet financiële markten 2012

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Wet op het financieel toezicht te wijzigen teneinde regels te stellen in verband met de intrekking van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, het laten vervallen van het verbod op het dekken van oorlogsmolest in het buitenland voor schadeverzekeraars en het wijzigen van de biedingsregels alsmede technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht en andere wetgeving op het terrein van de financiële markten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IX. Overgangsrecht in verband met de intrekking van de Wet inzake de geldtransactiekantoren

  • L Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet beroep is ingesteld tegen een op grond van de Wet inzake de geldtransactiekantoren genomen besluit, wordt op het beroep beslist met toepassing van het voor dat tijdstip geldende recht.

Artikel XI. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 1 december 2011

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. C. de Jager

Uitgegeven de twintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina