Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015.]
Geraadpleegd op 06-10-2022.
Geldend van 01-02-2015 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2011, kenmerk 5719270, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011)

Hoofdstuk I. Algemeen

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ministerie: het Ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • b. minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • c. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

 • d. departementsleiding: de minister en de staatssecretaris alsmede de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie gezamenlijk;

 • e. bestuursdepartement: de departementsleiding alsmede de beleids-, staf- en bedrijfsvoeringsonderdelen ter ondersteuning van de departementsleiding;

 • f. bestuursraad: de bestuursraad, bedoeld in artikel 3, zesde lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Het ministerie heeft een hoofdstructuur, bestaande uit de volgende dienstonderdelen (clusters):

 • a. het cluster secretaris-generaal (SG-cluster);

 • b. het cluster plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG-cluster);

 • c. het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing (DGJS);

 • d. het directoraat-generaal Politie (DGPOL);

 • e. het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR);

 • f. het directoraat-generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ);

 • g. de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV);

 • h. de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De secretaris-generaal is ambtelijk eindverantwoordelijk voor de leiding van de in artikel 2 genoemde dienstonderdelen.

 • 2 De secretaris-generaal wordt bij afwezigheid vervangen door de loco-secretaris-generaal. Als loco-secretaris-generaal wordt aangewezen de directeur-generaal van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving.

 • 3 Bij afwezigheid van de secretaris-generaal en de loco-secretaris-generaal wordt de secretaris-generaal vervangen door de directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Indien ook deze afwezig is, vindt vervanging plaats door een van directeuren-generaal of de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, in volgorde van de datum van benoeming. Indien ook geen directeur-generaal noch de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid aanwezig is, wordt de secretaris-generaal vervangen door de plaatsvervangend secretaris-generaal.

 • 4 De hoofden van de clusters zijn belast met de beleids- en bedrijfsvoering van de tot hun cluster behorende onderdelen.

 • 5 Eén van de tot het directoraat-generaal behorende directeuren wordt op voordracht van de desbetreffende directeur-generaal namens de minister door de secretaris-generaal aangewezen als plaatsvervangend directeur-generaal. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie.

 • 6 De secretaris-generaal (voorzitter), de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vormen samen de bestuursraad. De bestuursraad formuleert de ministeriebrede en gemeenschappelijke kaders en bewaakt dat de activiteiten en het beleid van de onderscheiden clusters daarbinnen blijven. De voorzitter van het College van procureurs-generaal neemt als toehoorder deel aan de bestuursraad.

Hoofdstuk II. Het cluster secretaris-generaal (SG-cluster)

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het cluster secretaris-generaal (SG-cluster) heeft taken op de terreinen van wetgeving, Europese en internationale aangelegenheden, onderzoek, strategievorming, voorlichting, communicatie, financiën en bestuurlijke en parlementaire ondersteuning.

 • 2 Het SG-cluster bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ);

  • b. de directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA);

  • c. de directie Strategie (DS);

  • d. het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC);

  • e. het bureau Secretaris-Generaal (BSG);

  • f. de directie Voorlichting (DV);

  • g. de directie Financieel-Economische Zaken (DFEZ);

  • h. het bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) is belast met de ontwikkeling, de totstandkoming, het beheer en het onderhoud van justitie- en veiligheidswetgeving en van andere wetgeving voor zover deze tot het werkterrein van een dienstonderdeel van het ministerie behoort, alsmede met het ontwikkelen en uitdragen van het wetgevingskwaliteitsbeleid en de toetsing van ontwerpwetgeving van de ministeries op rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit, met inbegrip van de constitutionele, Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke toetsing van wetgeving.

 • 2 De directie is tevens belast met:

  • a. het in ondermandaat dan wel met volmacht of machtiging van de hoofden van de clusters behandelen van bezwaar- en beroepschriften, verzoeken om voorlopige voorziening, aansprakelijkstellingen, verzoeken om schadevergoeding en civielrechtelijke procedures;

  • b. het ten behoeve van de hoofden van de clusters opstellen van overeenkomsten en convenanten, anders dan op het gebied van inkoop en aanbesteding;

  • c. het vooraf toetsen van beslissingen die binnen het bestuursdepartement worden genomen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • d. het desgevraagd adviseren van de leden van de departementsleiding op juridisch-bestuurlijk gecompliceerde of gevoelige onderwerpen, alsmede het vervullen van bijzondere opdrachten van de departementsleiding;

  • e. het in samenwerking met de clusters ontwikkelen, beheren en bewaken van de juridische kwaliteitsborging, gericht op het inzichtelijk maken, voorkomen en tegengaan van juridische risico’s en het waarborgen van een adequate juridische inbreng, zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering van beleid;

  • f. klachtbehandeling op mensenrechtelijk terrein voor internationale gerechten en comités, mensenrechtelijke advisering in de brede zin en het voeren van internationale onderhandelingen namens het ministerie ten aanzien van mensenrechtelijke onderwerpen;

  • g. het onderhouden van het geregelde contact met de landsadvocaat en het beslissen op verzoeken om inschakeling van de landsadvocaat.

 • 3 De directie bestaat uit:

  • a. de sector Straf- en sanctierecht;

  • b. de sector Staats- en bestuursrecht;

  • c. de sector Privaatrecht;

  • d. de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid;

  • e. de sector Juridische Zaken;

  • f. de afdeling Ondersteuning.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA) draagt zorg voor een ministeriebrede strategie- en visieontwikkeling ten aanzien van multilaterale, Europese en bilaterale horizontale dossiers en beleidsvraagstukken en ten aanzien van Koninkrijksamenwerking, internationale projecten en expertisegebieden. Tevens is de directie belast met de zorg voor een gecoördineerde en effectieve inzet van Nederland op het gebied van Veiligheid en Justitie binnen het kader van de samenwerking binnen de Europese Unie en in het kader van de samenwerking op multilateraal, bilateraal en Koninkrijksniveau. Tenslotte faciliteert de directie de politieke en ambtelijke leiding alsmede de directies in logistieke en instrumentele zin op voornoemde terreinen en verzorgt zij de daarop betrekking hebbende informatievoorziening aan interne dossierhouders en belanghebbenden.

 • 2 De directie bevordert en bewaakt de eenheid van optreden op de in het eerste lid genoemde terreinen met inachtneming van de eigen beleidsverantwoordelijkheid van andere dienstonderdelen voor de internationale aspecten van hun beleidsterrein

 • 3 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Europese Unie;

  • b. de afdeling Internationale Betrekkingen en Projecten;

  • c. de afdeling Veiligheid en Justitie van de Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Unie;

  • d. de attachees Veiligheid en Justitie op andere Nederlandse ambassades en permanente vertegenwoordigingen in het buitenland;

  • e. de managementondersteuning.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De directie Strategie (DS) is belast met het ondersteunen van de departementsleiding bij het ontwikkelen en vormgeven van ministeriebrede strategie. Dit bewerkstelligt zij in het bijzonder door het uitvoeren van toekomst- en omgevingsgerichte verkenningen en het op basis daarvan signaleren van strategische thema’s alsmede het bevorderen van de doorwerking daarvan, dit in goed samenspel met partners binnen en buiten het ministerie.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) is belast met:

  • a. het verrichten van onderzoek en het doen verrichten van onderzoek, waaronder het evalueren van beleid en beleidsprogramma's;

  • b. het adviseren over voorgenomen beleid en beleidsprogramma’s;

  • c. het ontwikkelen, onderhouden en toegankelijk maken van data;

  • d. het verspreiden van binnen het WODC aanwezige kennis;

  • e. de documentatie van (sociaal-)wetenschappelijke publicaties op het terrein van Veiligheid en Justitie.

 • 2 Het WODC bestaat uit:

  • a. de onderzoeksafdeling Criminaliteit, Veiligheid, Rechtshandhaving en Sancties (CVRS);

  • b. de onderzoeksafdeling Rechtsbestel, Wetgeving, Internationale en vreemdelingenaangelegenheden (RWI);

  • c. de afdeling Externe Wetenschappelijke Betrekkingen (EWB);

  • d. de afdeling Statistische lnformatievoorziening en Beleidsanalyse (SIBa);

  • e. de afdeling Documentaire lnformatievoorziening (DIV);

  • f. de afdeling Bedrijfsbureau.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het bureau Secretaris-Generaal (BSG) is belast met algemene staftaken, zoals de algemene parlementaire coördinatie en de secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning van de minister, de staatssecretaris, de secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal.

  Het is voorts belast met de protocollaire ondersteuning van de departementsleiding van het ministerie en vervult daarbij een coördinerende rol. BSG is daarnaast belast met de integrale beveiliging van het departement. Deze taken worden gekenmerkt door een representatief of vertrouwelijk karakter.

 • 2 Het bureau bestaat uit:

  • a. de afdeling Advies;

  • b. de afdeling Project-, Programma- en Adviescentrum (PPAC);

  • c. de afdeling Managementondersteuning Departementsleiding;

  • d. het Bureau Beveiligingsautoriteit (BA);

  • e. het Bureau Protocol en Evenementen;

  • f. het Bedrijfsbureau.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Voorlichting (DV) is belast met het geven van informatie van en over het ministerie. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen het belang van het ministerie en dat van de ontvangers. Ook heeft de directie tot taak om politieke en maatschappelijke signalen op te vangen en terug te koppelen binnen de organisatie.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. het Stafbureau;

  • b. de afdeling Persvoorlichting, Beleidspresentatie en Nieuwsredactie;

  • c. de afdeling Communicatie & Redactie.

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Begroting en Kaderstelling;

  • b. de afdeling Financiële Infrastructuur & Concernadministratie;

  • c. de afdeling Financieel-Economische Advisering & Control.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Het bureau Adviescollege Verloftoetsing tbs is belast met het ondersteunen van het Adviescollege Verloftoetsing tbs alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en andere vormen van methodische aanpak ten behoeve van dat adviescollege.

Hoofdstuk III. Het cluster plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG-cluster)

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het cluster plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG-cluster). Het pSG-cluster heeft taken op het terrein van de bedrijfsvoering van het ministerie, in het bijzonder betreffende personeel, informatievoorziening, organisatie,

  automatisering en huisvesting. Daarbij kunnen de volgende taken worden onderscheiden:

  • a. departementsbrede kaderstelling, control en advisering aan de secretaris-generaal en bewindslieden;

  • b. departementale controle- en auditfunctie;

  • c. departementsbrede coördinatie ten behoeve van de inbreng van het VenJ-belang in interdepartementale overleggen en trajecten op het terrein van bedrijfsvoering;

  • d. advisering van integraal managers in de rol van DG-controller;

  • e. dienstverlening op het terrein van bedrijfsvoering ter ondersteuning van de primaire processen op het bestuursdepartement.

 • 2 Het pSG-cluster bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Personeel en Organisatie (DP&O);

  • b. de directie Informatisering en Inkoop (DI&I);

  • c. de directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB);

  • d. het Dienstencentrum i.o. (DC);

  • e. de Projectendirectie Huisvesting (PDH).

Artikel 15

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Personeel en Organisatie (DP&O) is belast met advisering van de departementsleiding over en de ontwikkeling, organisatie, coördinatie van en control op het ministeriebreed organisatie- en personeelsbeleid. De directie is tevens belast met de ontwikkeling en organisatie van opleidingsprogramma’s ten behoeve van alle beleidsambtenaren van het ministerie.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Concern Personeel en Organisatie;

  • b. de afdeling P&O-diensten;

  • c. het team Bedrijfsvoering;

  • d. de Beleidsacademie;

  • e. het Bureau Ondersteuning Medezeggenschap.

 • 3 De afdeling Concern Personeel en Organisatie bestaat uit:

  • a. het team Organisatie en Personeelsbeleid Concern (OPC);

  • b. het team Concern Beleidsimplementatie & Informatiemanagement (CBI);

  • c. het team Servicemanagement (TSM).

 • 4 De afdeling P&O diensten bestaat uit:

  • a. team Personeel Service Centrum (PSC);

  • b. team P&O-advies.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De directie Informatisering en Inkoop (DI&I) adviseert de departementsleiding over strategische vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en ICT, ondersteunt de dienstonderdelen van het ministerie bij de inrichting van de keteninformatisering en de beheersing van grote ICT-projecten en draagt zorg voor de uitvoering van projecten op het gebied van de VenJ-brede ICT-infrastructuur. Daarnaast stelt de directie ten behoeve van de dienstonderdelen van het ministerie kaders en centrale voorzieningen vast met het oog op rechtmatige, efficiënte en duurzame inkoop .

Artikel 18

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Bedrijfsvoering en Ondersteuning Bestuursdepartement (DBOB) verzorgt voor het bestuursdepartement de levering van diensten op het gebied van grafische voorzieningen.

 • 2 De directie bestaat uit de afdeling Grafische Voorzieningen.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het Dienstencentrum i.o. (DC) verzorgt voor het bestuursdepartement de levering van diensten op het gebied van huisvesting, facilitaire dienstverlening, ICT, inkoopondersteuning, werkplekservices en diensten op het gebied van post en informatievoorziening.

 • 2 Het Dienstencentrum i.o. bestaat uit:

  • a. het cluster Klantadvies en ondersteuning;

  • b. het cluster Leveranciersmanagement;

  • c. het cluster Portfoliomanagement;

  • d. het cluster Bedrijfsvoering;

  • e. het cluster inkoop uitvoeringscentrum (IUC);

  • f. het cluster Productie informatievoorziening (PIV).

Artikel 21

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De Projectendirectie Huisvesting is belast met het realiseren van beleid, kaders en richtlijnen op het terrein van huisvesting en daarmee verband houdende faciliteiten alsmede met de uitvoering van huisvestingsprojecten voor het ministerie en aan het ministerie gerelateerde internationale organisaties.

Hoofdstuk IV. Directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing (DGJS)

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing (DGJS) is belast met:

  • a. het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de bescherming en begeleiding van jeugdigen in onveilige opvoedsituaties en voor een persoonsgerichte en groepsgerichte aanpak van jeugdigen die in aanraking komen of dreigen te komen met politie en Justitie;

  • b. het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor slachtoffers van geweld en criminaliteit;

  • c. de bescherming van personen en instellingen tegen criminaliteit, recidive en onveiligheid;

  • d. een effectieve en integrale tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen inclusief de regie op dit deel van de strafrechtketen.

 • 2 Het directoraat-generaal bestaat uit een stafondersteuning en de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Sanctie- en Preventiebeleid (DSP);

  • b. de directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ);

  • c. de directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (CBJ);

  • d. ketenunit i.o.;

  • e. de baten-lastendienst Dienst JUSTIS;

  • f. de baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI);

  • g. de baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);

  • h. de raad voor de kinderbescherming (RvdK);

  • i. het bureau van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De directeur-generaal wordt secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

Artikel 25

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Sanctie- en Preventiebeleid (DSP) is belast met de advisering aan de departementsleiding over en de coördinatie, ontwikkeling en evaluatie van beleid dat gericht is op het bevorderen van de veiligheid van de maatschappij door:

  • a. de consequente en effectieve tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende en vrijheidsbeperkende straffen en maatregelen bij volwassenen;

  • b. de vermindering van de recidive door gedragsinterventies en goede aansluiting op maatschappelijke opvang;

  • c. het aanbieden van dienstverlening aan slachtoffers van criminaliteit;

  • d. het voorkomen van criminaliteit door inzet van preventieve maatregelen met het oog op een veilige en rechtvaardige samenleving.

 • 2 Tevens is de directie belast met de advisering aan de departementsleiding over en de ontwikkeling, coördinatie en evaluatie van beleid dat gericht is op het reguleren en beheersen van kansspelen met bijzondere aandacht voor een passend en attractief aanbod van kansspelen, het beschermen van de consument, het tegengaan van kansspelverslaving en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. De directie onderhoudt daartoe ook de relatie met de kansspelautoriteit.

 • 3 De directie heeft op haar terrein een coördinerende taak in de besturing en beleidsvoering van de Dienst JUSTIS en de dienst Justitiële Inrichtingen, voor zover het haar beleidsterrein betreft.

 • 4 De directie is beleidsmatig en budgettair verantwoordelijk voor de door de directie gesubsidieerde organisaties en instellingen en stuurt deze aan.

 • 5 De directie wordt ondersteund door een staf en bestaat uit:

  • a. de afdeling Sanctie- en Reclasseringsbeleid;

  • b. de afdeling Preventie-, Kansspel- en Slachtofferbeleid;

  • c. het programma Gewelddadige Vermogenscriminaliteit;

  • d. het programma Modernisering Kansspelen;

  • e. het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen;

  • f. het secretariaat van het Schadefonds Geweldsmisdrijven (secretariaat SGM);

  • g. het secretariaat van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (secretariaat RSJ).

 • 6 De in het vijfde lid, onderdeel f en g, genoemde secretariaten zijn belast met de bedrijfsvoering en ondersteuning van de in die onderdelen genoemde instellingen.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Justitieel Jeugdbeleid (DJJ) is belast met de advisering aan de departementsleiding over en de coördinatie, ontwikkeling en evaluatie van beleid dat zich richt op:

  • a. de bescherming van minderjarigen;

  • b. het voorkomen en aanpakken van bedreigende situaties voor kinderen en gezinnen;

  • c. het met justitiële instrumenten voorkomen en aanpakken van jeugdcriminaliteit;

  • d. de bevordering van een samenhangende strafrechtelijke en pedagogische aanpak van de jeugdige nadat deze zich schuldig heeft gemaakt aan strafwaardig gedrag;

  • e. interlandelijke adoptie, internationale kinderbescherming en internationale kinderontvoering met uitzondering van het uitvoeringsbeleid.

 • 2 De directie heeft een adviserende taak in de besturing en beleidsvoering van de raad voor de kinderbescherming en de dienst Justitiële Inrichtingen, voor zover het haar beleidsterrein betreft.

 • 3 De directie is beleidsmatig en budgettair verantwoordelijk voor de door de directie gesubsidieerde organisaties en instellingen en stuurt deze aan. Daarnaast onderhoudt de directie de besturingsrelatie omtrent de doeluitkeringen aan de provincies en grootstedelijke regio’s ten aanzien van de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

 • 4 De directie heeft verder tot taak het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen beheersmatig en financieel aan te sturen.

 • 5 De directie wordt ondersteund door een staf en bestaat uit:

  • a. de afdeling Jeugdbescherming;

  • b. de afdeling Jeugdsancties en -preventie;

  • c. het programma Jeugdcriminaliteit en Problematische Jeugdgroepen;

  • d. het programma Stelselwijziging Jeugd.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken (CBJ) is belast met een integrale controltaak en advisering daarover aan de directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing en de directeuren Sanctie- en Preventiebeleid en Justitieel Jeugdbeleid. De controltaak omvat in ieder geval de financiële en beleidsmatige control ten aanzien van de taakorganisaties, rechtspersonen met een wettelijke taak, zelfstandige bestuursorganen en gesubsidieerde organisaties en instellingen op het terrein van DGJS.

 • 2 Daarnaast is de directie belast met het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over bedrijfsvoerings-, informatiemanagement- en juridische vraagstukken, het ondersteunen bij en voeren van juridische procedures en de verzorging van de interne bedrijfsvoering.

 • 3 De directie is budgettair verantwoordelijk voor:

  • a. de Stichting Adoptievoorzieningen;

  • b. het Centrum Internationale Kinderontvoering;

  • c. de International Social Services;

  • d. de regeling tegemoetkoming adoptiekosten.

 • 4 De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden van de afdeling, genoemd in het vijfde lid, onder c, verricht de werkzaamheden van de Centrale autoriteit interlandelijke adoptie, de Centrale autoriteit internationale kinderbescherming en de Centrale autoriteit internationale kinderontvoering. De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden is verantwoordelijk voor het uitvoeringsbeleid ten aanzien van voornoemde werkzaamheden.

 • 5 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Control;

  • b. de afdeling Bedrijfsvoering;

  • c. de afdeling Juridische en Internationale Zaken;

  • d. het onderdeel Informatiemanagement.

Artikel 27a

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De ketenunit i.o. faciliteert het functioneren van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen, de jeugdketen en de slachtofferketen en faciliteert het verbeteren van de prestaties van deze ketens. De ketenunit i.o. ondersteunt de directies bedoeld in artikel 23, tweede lid, onder a tot en met c, en de ketenpartners bij strategische en tactische ketenoverleggen.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De baten-lastendienst Dienst JUSTIS is belast met het namens de minister nemen van besluiten en verwerken van informatie ter bevordering van een betrouwbare, veilige en rechtvaardige samenleving in sectoren met kwetsbare belangen.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De baten-lastendienst Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) is belast met het tenuitvoerleggen van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en met het voorbereiden van de aan de zorg van de minister toevertrouwde personen op hun succesvolle terugkeer naar de maatschappij, binnen of buiten Nederland. Tevens is DJI belast met het behandelen van rechtshulpverzoeken inzake de overdracht en overname van de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen op grond van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties.

Artikel 29a

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft tot taak het openbaar ministerie en de departementsleiding te ondersteunen bij hun werkzaamheden ten behoeve van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke en administratieve sancties alsmede met betrekking tot het beheer en de verwerking van gegevens dienaangaande. Het CJIB heeft tevens tot taak door de minister aangewezen andere werkzaamheden te verrichten ter ondersteuning van het Rijk bij de uitvoering zijn taken.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De Raad voor de kinderbescherming (RvdK) is belast met de bij of krachtens wet opgedragen taken. Deze taken omvatten onder meer dat de raad onderzoek doet naar het belang en de positie van het kind in beschermingszaken, strafzaken en gezag- en omgangszaken. De raad adviseert in juridische procedures en kan om kinderbeschermingsmaatregelen verzoeken bij de rechtbank. De raad coördineert de uitvoering van taakstraffen, voert casusregie in strafzaken en doet onderzoeken ten behoeve van het verkrijgen van een beginseltoestemming voor interlandelijke adoptie.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Het bureau van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie is belast met de bedrijfsvoering en de ondersteuning van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Hoofdstuk V. Directoraat-generaal Politie (DGPOL)

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 32

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het directoraat-generaal Politie (DGPOL) is belast met:

  • a. de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de politieorganisatie en het leveren van politiezorg;

  • b. het ontwikkelen van een visie op de kwaliteit, de inrichting en de ontwikkeling van de politieorganisatie.

 • 2 Ter uitvoering van de taken, bedoeld in het eerste lid, is het directoraat-generaal in het bijzonder belast met:

  • a. de doorontwikkeling van het stelsel van de nationale politie;

  • b. beleidsontwikkeling op het terrein van de politie;

  • c. het vaststellen van beleidskaders voor de politieorganisatie en de uitvoering van politietaken, gericht op het realiseren van de beleidsprioriteiten van de minister en de gezagsdragers;

  • d. het creëren van condities voor een goed en slagvaardig functionerend politieapparaat.

 • 3 Het directoraat-generaal bestaat uit de volgende portefeuilles en dienstonderdelen:

  • a. de portefeuille Middelen Politie;

  • b. de portefeuille Regie en Control;

  • c. de portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering;

  • d. het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

  • e. het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De portefeuille Middelen Politie is ter waarborging van de continuïteit van de politieorganisatie belast met het beleid inzake de bedrijfsvoering van de politie.

 • 2 De portefeuille Middelen Politie bestaat uit:

  • a. het programma Financiën;

  • b. het programma HRM en Onderwijs;

  • c. het programma Arbeidsvoorwaarden;

  • d. het programma Informatievoorziening en Inkoop.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De portefeuille Regie en Control is belast met:

  • a. het beheer van het stelsel van planning en control in relatie tot de politie en het beleid hieromtrent;

  • b. het beheer en de interne bedrijfsvoering van het directoraat-generaal;

  • c. bestuurlijke, juridische, operationele aangelegenheden en management van incidenten;

  • d. de coördinatie van parlementaire aangelegenheden;

  • e. de coördinatie van afhandeling van burgerbrieven;

  • f. het beleid inzake de organisatie van de meldkamers;

  • g. het beleid inzake het communicatiesysteem van de hulpdiensten.

 • 2 De portefeuille Regie en Control bestaat uit:

  • a. het programma Regie en Strategie;

  • b. het programma Control;

  • c. het programma Meldkamers en C2000.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De portefeuille Politieel Beleid en Taakuitvoering is belast met:

  • a. het beleid inzake de primaire processen, taakuitvoering en bevoegdheden van de politie;

  • b. de vermindering van administratieve lasten ten aanzien van de politie;

  • c. internationale politiesamenwerking;

  • d. het beheer van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • 2 De portefeuille Politieel beleid en Taakuitvoering bestaat uit:

  • a. het programma Politiële Taken;

  • b. het programma Implementatie Nationale Politie en Bevoegdheden;

  • c. het programma Minder Regels, Meer Op Straat;

  • d. het programma Internationale en Caribische Aangelegenheden.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (brandweerkorps BES) is belast met de taken bedoeld in artikel 27, tweede lid, en artikel 28, eerste lid, van de Veiligheidswet BES.

Hoofdstuk VI. Directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR)

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 41

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) is belast met:

  • a. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten behoeve van het tegengaan van onveiligheid en criminaliteit;

  • b. het scheppen van voorwaarden voor een goed functionerend rechtsbestel en een slagvaardige rechtspleging;

  • c. het bewerkstelligen van een effectieve en professionele rechtshandhaving;

  • d. de behandeling van uitvoeringsvraagstukken in de strafrechtketen waar een specifieke verantwoordelijkheid van de minister of staatssecretaris aan de orde is.

 • 2 Het directoraat-generaal bestaat uit een stafondersteuning en de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC);

  • b. de directie Rechtsbestel (DRb);

  • c. de directie Financiën, Bedrijfsvoering en Control (FBC);

  • d. de directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA);

  • e. de directie Veiligheid en Bestuur (DVB);

  • f. de baten-lastendienst Nederlands Forensisch Instituut (NFI);

  • g. de Justitiële Informatiedienst (JustID).

Artikel 42

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directeur-generaal is beheersverantwoordelijk voor het openbaar ministerie.

 • 2 De directeur-generaal wordt secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding (DRC) is belast met het ontwikkelen van visie, beleid en samenwerkingsvormen op het terrein van de rechtshandhaving, de criminaliteitsbestrijding en het waarborgen van de veiligheid.

 • 2 de directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Georganiseerde misdaad en Algemeen criminaliteitsbeleid;

  • b. de afdeling Fraude en Ordening;

  • c. de afdeling Criminaliteit en Veiligheid;

  • d. het Financial Intelligence Unit netwerk (FIU.NET).

Artikel 44

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Rechtsbestel (DRb) is belast met de instandhouding en ontwikkeling van het rechtsbestel, in het bijzonder met betrekking tot de toegang tot het recht, de organisatie en de kwaliteit van het rechtsbestel. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het stelsel van de rechterlijke organisatie, alsmede de volgende beleidsterreinen: rechtsbijstand, juridische vrije beroepen, alternatieve geschillenbeslechting (ADR), schuldsanering natuurlijke personen en tolken en vertalers.

 • 2 De directie is voorts belast met het beheer van de Hoge Raad, het bureau van het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen, het College bescherming persoonsgegevens, het Bureau Financieel Toezicht en het College voor de Rechten van de Mens.

 • 3 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Strafrechtelijk Bestel & Arbeidsvoorwaarden;

  • c. de afdeling Rechtspraak & Geschiloplossing;

  • d. de afdeling Toegang Rechtsbestel.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Financiën, Bedrijfsvoering en Control (FBC) is belast met de ondersteuning van de directeur-generaal, de overige directies en de taakorganisaties binnen het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving. Onder deze ondersteuning wordt begrepen:

  • a. de ontwikkeling van het informatievoorzieningbeleid voor de verschillende ketens op het terrein van de rechtspleging en rechtshandhaving, in het bijzonder de strafrechtketen;

  • b. het stellen van financiële kaders;

  • c. het uitvoeren van impactanalyses;

  • d. het voeren van de interne bedrijfsvoering.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Control;

  • b. de afdeling Planning, Control en Managementinformatie (PCM).

Artikel 46

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Juridische en Operationele Aangelegenheden (DJOA) is belast met de voorbereiding van beslissingen in individuele gevallen op het terrein van rechtspleging en rechtshandhaving met toepassing van bestaande regels en beleidskaders. De beslissingen hebben betrekking op bestuurlijk-juridische zaken, operationele zaken, rechtshulpverzoeken, benoemingen of incidenten. De directie levert op deze terreinen ook bijdragen aan beleidsvoorstellen.

 • 2 De directie voert de regie en coördineert de inzet van alle betrokken dienstonderdelen en taakorganisaties bij de afdoening van incidenten waaraan politiek-bestuurlijke aspecten zijn verbonden. De directie ontwikkelt en onderhoudt daartoe de benodigde expertise en incidentenstrategie en organiseert de voorbereiding van het ministerie van crisisbeheersing in het kader van het nationaal handboek crisisbeheersing.

 • 3 De directie fungeert als het juridisch expertisecentrum van het directoraat-generaal. De directie bewaakt de juridische kwaliteit van de diverse producten van het directoraat-generaal en beperkt de juridische risico’s.

 • 5 De directie is voorts belast met de beantwoording van brieven van burgers alsmede de coördinatie van de beantwoording van Kamervragen en andere parlementaire zaken.

 • 6 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Juridische, Bestuurlijke en Operationele Zaken;

  • b. de afdeling Internationale Aangelegenheden en Rechtshulp in Strafzaken;

  • c. de afdeling Administratieve en Juridische Ondersteuning.

Artikel 47

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Veiligheid en Bestuur (DVB) is belast met:

  • a. het faciliteren van het lokale bestuur om ten aanzien van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken zijn eigen taken uit te voeren, relevante partners bijeen te brengen en waar nodig regie te voeren;

  • b. het bijdragen aan een effectieve rechtspleging en rechtshandhaving door het realiseren van een goede informatievoorziening in de daarvoor relevante ketens.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Integrale veiligheid;

  • b. de afdeling Bestuurlijke aanpak;

  • c. de afdeling Keteninformatievoorziening (KIV);

  • d. het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC).

Artikel 48

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De baten-lastendienst Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft met het oog op de waarheidsvinding in strafzaken de volgende kerntaken:

 • a. het verrichten van onafhankelijk forensisch zaakonderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk gebied en het ter zake daarvan uitbrengen van verslag;

 • b. het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderzoeksmethoden en technieken ter bevordering van kennis op het gebied van forensisch onderzoek;

 • c. het zijn van (inter)nationaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van forensisch onderzoek.

Bij de uitvoering van deze taken levert het NFI producten of diensten aan het openbaar ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de zittende magistratuur en het ministerie. Het NFI is voorts belast met door de minister aangewezen bijkomende taken.

Artikel 50

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De Justitiële Informatiedienst (JustID) fungeert als centrale voorziening ten behoeve van de registratie van justitiële en strafvorderlijke gegevens en de verstrekking daarvan aan daartoe bevoegde personen en instanties. Onder meer het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en het Platform Interceptie & Decriptie & Signaalanalyse (PIDS) zijn ondergebracht bij JustID.

Hoofdstuk VIa. Directoraat-generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ)

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 50a

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het directoraat-generaal Vreemdelingenzaken (DGVZ) is belast met:

  • a. het uitvoeren van de vreemdelingenwetgeving en van de Rijkswet op het Nederlanderschap;

  • b. een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, een gereglementeerd en beheerst verblijf in en vertrek uit Nederland en een gereglementeerde en beheerste terugkeer van vreemdelingen;

  • c. het voeren van de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;

  • d. het adviseren van de regering over het vreemdelingenrecht en het -beleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

 • 2 Het directoraat-generaal Vreemdelingenzaken bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie migratiebeleid (DMB);

  • b. de directie regie (DRI);

  • c. de dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V);

  • d. de baten-lastendienst Immigratie en Naturalisatiedienst (IND);

  • e. het secretariaat van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ).

Artikel 50d

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Migratiebeleid (DMB) is belast met de zorg voor een gereglementeerde en beheerste toelating tot verblijf in en vertrek uit Nederland of terugkeer van vreemdelingen op een in nationaal en internationaal opzicht maatschappelijk verantwoorde wijze.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Toezicht, Regulier en Nationaliteit;

  • b. de afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer;

  • c. de afdeling Juridische en Algemene Zaken.

Artikel 50f

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) is als taakorganisatie belast met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving ten aanzien van vertrek en uitzetting.

 • 2 De dienst bestaat uit:

  • a. de directie Staf;

  • b. de directie Voorbereiden Vertrek;

  • c. de directie Bewaring;

  • d. de directie Operationele Ondersteuning.

Artikel 50g

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een baten-lastendienst die belast is met de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en van de Rijkswet op het Nederlanderschap.

Artikel 50h

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het secretariaat van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (secretariaat ACVZ) is belast met de ambtelijke ondersteuning van die commissie.

 • 2 Het secretariaat bestaat uit:

  • a. het procescluster Advisering;

  • b. het procescluster Informatie en Documentatie;

  • c. het procescluster Bedrijfsvoering.

Artikel 50i

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie regie (DRI) heeft tot taak de vreemdelingenketen in staat te stellen de Vreemdelingenwet en het vreemdelingenbeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen door het ondersteunen van zowel de ketenregisseur als de bij de vreemdelingenketen aangesloten organisaties. De directie heeft binnen het cluster tevens een aantal ondersteunende taken, waaronder de controllersfunctie, en beheert met de Verantwoordelijke Autoriteit de Europese Migratie- en Veiligheidsfondsen voor meerdere beleidsonderwerpen.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. De afdeling Ketensturing;

  • b. De afdeling Ketenvoorzieningen;

  • c. Het bureau Bedrijfsvoering en Control;

  • d. Het bureau Verantwoordelijke Autoriteit.

Hoofdstuk VII. Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 51

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft tot taak het versterken van de nationale veiligheid en het voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door dreigingen voor de vitale belangen van de samenleving te identificeren en de weerbaarheid en bescherming van die vitale belangen te versterken. Hiertoe verricht de NCTV in het bijzonder activiteiten die zijn gericht op:

  • a. het bevorderen van de identificatie en de analyse van dreigingen en risico's op het gebied van terrorisme en nationale veiligheid;

  • b. het reduceren van kansen of effecten van de genoemde dreigingen en risico’s door:

   • 1º. het verhogen van weerbaarheid van vitale belangen;

   • 2º. zorg te dragen voor een dekkend stelsel van de crisisbeheersing vanaf het niveau van de veiligheidsregio’s, met name wat betreft de organisatie van de brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening in die regio’s, tot en met het nationale niveau;

  • c. het nemen van beschermingsmaatregelen ten aanzien van daartoe aangewezen bijzondere personen, objecten en diensten;

  • d. het adequaat functioneren van het stelsel van bewaken en beveiligen;

  • e. het zorgdragen voor de samenhang in de besluitvorming bij een dreigende ramp of crisis;

  • f. de strategieontwikkeling rond cyber security, het realiseren van risicomanagement op het gebied van cyber security en het bevorderen van de publiek-private samenwerking op het gebied van cyber security.

 • 2 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Strategie en Bedrijfsvoering (DS&B);

  • b. de directie Cyber Security (DCS);

  • c. de directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart (DB3);

  • d. de directie Risico’s en Dreiging (DRD);

  • e. de directie Weerbaarheidsverhoging (WVH);

  • f. het Nationaal Crisis Centrum (NCC);

  • g. het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC).

Artikel 52

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De NCTV legt inhoudelijk direct verantwoording af aan de minister.

 • 2 De NCTV wordt hierbij secretarieel, organisatorisch en administratief ondersteund door de stafondersteuning.

Artikel 53

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Strategie en Bedrijfsvoering heeft de volgende taken:

  • a. de coördinatie van algemene parlementaire aangelegenheden en de voorbereiding van interdepartementale en politiek-bestuurlijke besluitvorming;

  • b. de strategische positionering en het relatiebeheer van de NCTV;

  • c. de uitvoering van de decentrale juridische functie ten behoeve van de NCTV;

  • d. de voorbereiding van de internationale en Europese beleidsvorming op het gebied van de NCTV;

  • e. de ondersteuning van de NCTV op het gebied van de bedrijfsvoering, in het bijzonder betreffende personeelsaangelegenheden, informatiemanagement, huisvesting, automatisering, beveiliging en de financiële controle.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Strategie;

  • b. de afdeling Bedrijfsvoering.

Artikel 54

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Cyber Security heeft de volgende taken:

  • a. de coördinatie van de uitvoering van de Nationale Cyber Security Strategie;

  • b. het voeren van actief risicomanagement op het gebied van cyber security;

  • c. het vergroten van de digitale weerbaarheid van de Nederlandse samenleving;

  • d. het voeren van het secretariaat van de publiek-private samenwerking op het gebied van cyber security.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. het cluster Operationele Ondersteuning;

  • b. de afdeling Cyber Security Beleid;

  • c. het Nationaal Cyber Security Centrum.

Artikel 55

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Bewaking, Beveiliging, Burgerluchtvaart heeft de volgende taken:

  • a. het opstellen, onderhouden en uitvoeren van het nationaal stelsel van bewaken en beveiligen, het stelsel van speciale eenheden, het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding, de Regeling bijstand bestrijding luchtvaartterrorisme en het uitvoeren van risicoanalyses ten behoeve van de burgerluchtvaart op basis waarvan eventuele aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen;

  • b. het in nationaal en internationaal verband opstellen van het beleid op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart;

  • c. het opstellen van regels en het geven van aanwijzingen aan de Koninklijke marechaussee en de luchtvaartsector op basis van de Luchtvaartwet en de Politiewet 1993;

  • d. het aansturen van de Koninklijke marechaussee, voor zover deze onder het gezag van de minister is belast met het toezicht op de uitvoering van de beveiligingsmaatregelen door de luchtvaartsector;

  • e. het opstellen, onderhouden en uitvoeren van het Nationaal Beveiligingsplan voor de Burgerluchtvaart;

  • f. het deelnemen aan internationale beveiligingsinspecties op luchthavens.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Beveiliging Burgerluchtvaart en Alertering Terrorismebestrijding;

  • b. de afdeling Bewaking en Beveiliging.

Artikel 56

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Risico’s en Dreigingen heeft de volgende taken:

  • a. het in samenwerking en in overleg met andere partijen binnen en buiten de NCTV aanleveren van dreiginggerelateerde producten ten behoeve van de werkzaamheden van de NCTV;

  • b. het tijdens een crisis opstellen van het actuele dreigings- en incidentenbeeld en de omgevingsanalyse ten behoeve van de crisisbesluitvorming.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Terrorisme en Extremisme;

  • b. de afdeling Natuurlijke, technische en maatschappelijke dreiging.

Artikel 57

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directie Weerbaarheidsverhoging heeft de volgende taken:

  • a. het versterken van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving door het weerbaarder maken van vitale belangen, het voorkomen en beperken van de gevolgen van een ramp of crisis en het herstellen van de daardoor veroorzaakte schade;

  • b. het zorg dragen voor een optimaal functioneren van het stelsel voor crisisbeheersing en rampenbestrijding, zowel voor de landelijke crisisorganisatie als voor het stelsel van veiligheidsregio’s.

 • 2 De directie bestaat uit:

  • a. de afdeling Veiligheidsregio’s;

  • b. de afdeling Generieke Veiligheid;

  • c. de afdeling Risicoaanpak;

  • d. de afdeling Informatievoorziening.

Artikel 58

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Het Nationaal Crisis Centrum heeft de volgende taken:

  • a. het zorg dragen voor rijksbrede crisiscoördinatie;

  • b. het faciliteren, adviseren en het op verzoek coördineren bij grote evenementen met een potentieel risico op openbare orde- en veiligheidsproblematiek;

  • c. het ontwikkelen en uitvoeren van de risico- en crisiscommunicatie en corporate communicatie.

 • 2 Het centrum bestaat uit:

  • a. de eenheid Crisiscoördinatie;

  • b. de eenheid Communicatie.

Artikel 59

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) maakt deel uit van de nationale crisisbesluitvormingsstructuur en draagt hierbij zorg voor het aanleveren van het multidisciplinair Landelijk Operationeel Beeld en het operationeel advies bij nationale en internationale incidenten, crises, rampen en grootschalige evenementen. Het LOCC coördineert nationale en internationale bijstand, met inbegrip van de bijstand, bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s en de Politiewet 2012. Ook draagt het LOCC als de National Training Coördinator zorg voor de coördinatie, opleiding en inzet van de Nederlandse experts in het kader van EU Civil Protection Mechanism.

Hoofdstuk VIII. De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ)

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 62

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) is belast met toezichtstaken op het terrein van het ministerie en heeft daartoe de volgende hoofdtaken:

  • a. het houden van toezicht op de uitvoering en de naleving van de regelgeving op het terrein van het ministerie en van regelgeving op andere daartoe bij of krachtens de wet aangewezen beleidsterreinen;

  • b. het gevraagd en ongevraagd verstrekken van inlichtingen en adviezen aan de minister of staatssecretaris over onderwerpen die tot hun taken horen;

  • c. het vervullen van andere door de minister aan de Inspectie opgedragen toezichtstaken.

 • 2 De Inspectie Veiligheid en Justitie bestaat uit de volgende dienstonderdelen:

  • a. de directie Toezicht (DT);

  • b. de directie Strategie en Innovatie (DSI);

  • c. het stafbureau Inspectie VenJ (Stafbureau IVenJ).

Artikel 62a

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De directie Toezicht is belast met de uitvoering van de toezichttaken conform het inspectiewerkplan. Binnen deze directie worden de inspectieonderzoeken uitgevoerd, geclusterd naar domein, waarbij domein gezien moet worden als een onderwerpinhoudelijk gerelateerde clustering van projecten.

Artikel 62b

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

De directie Strategie en Innovatie is belast met zowel de strategische en innovatieve functie als met de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksdomeinen en –taken. Daarnaast worden binnen deze directie ook onderzoeken voorbereid vanuit de ontwikkeltaak van de directie.

Artikel 62c

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Het Stafbureau IVenJ is belast met de bedrijfsvoering, de uitvoering van de communicatie en de ondersteuning van de leiding van IVenJ. Het bureau stelt de leiding in staat om de processen binnen IVenJ te beheersen en aan te sturen.

Hoofdstuk IX. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Artikel 63

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Bij de hoofden van de in artikel 2 genoemde clusters en daaronder ressorterende dienstonderdelen liggen voor het daarbij werkzame personeel ter inzage:

 • a. een exemplaar van deze regeling;

 • b. het organisatie- en formatierapport van het betreffende dienstonderdeel.

Artikel 64

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Een voornemen tot aanpassing van de organisatie zoals deze is weergegeven in deze regeling, wordt genomen door de secretaris-generaal, gehoord de bestuursraad.

 • 2 De directeur Personeel en Organisatie adviseert de secretaris-generaal alvorens een beslissing omtrent instemming wordt genomen.

Artikel 65

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 Elk van de dienstonderdelen welke ressorteren onder de in artikel 2 genoemde clusters ontwerpt en onderhoudt een organisatierapport en een formatierapport en, voor zover van toepassing, een taakbesluit en een baten-lastendienstregeling.

 • 2 Voor zover een document als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een dienstonderdeel, genoemd in artikel 2, onder a, b, g en h, is de secretaris-generaal bevoegd het document namens de minister vast te stellen.

 • 3 Voor zover een document als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft op een dienstonderdeel, genoemd in artikel 2, onder c, d, e en f, is de directeur-generaal onder wie het dienstonderdeel ressorteert, bevoegd het document namens de minister vast te stellen.

 • 4 De secretaris-generaal respectievelijk de directeur-generaal kan de in het tweede respectievelijk derde lid bedoelde bevoegdheid mandateren aan een onder hem ressorterende ambtenaar.

 • 5 Alvorens een document als bedoeld in het eerste lid, kan worden vastgesteld, behoeft dit de instemming van de bestuursraad. De directeur Personeel en Organisatie adviseert de bestuursraad alvorens een beslissing omtrent instemming wordt genomen.

Artikel 66

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

 • 1 De directeur Personeel en Organisatie is belast met het beheer van deze regeling.

 • 2 De hoofden van de clusters zijn verantwoordelijk voor een juiste, volledige en tijdige aanlevering aan de directeur Personeel en Organisatie van de gegevens die een goed beheer van deze regeling mogelijk maken.

Artikel 67

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

[Red: Wijzigt de Regeling Inspectie voor Sanctietoepassing.]

Artikel 68

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

[Red: Wijzigt het Besluit Adviescollege Verloftoetsing tbs.]

Artikel 69

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

[Red: Wijzigt de Regeling digitale vervanging personeelsdossiers Ministerie van Justitie 2010.]

Artikel 71

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2011.

Artikel 72

[Regeling vervallen per 11-07-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011. Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Naar boven