Regeling huurtoeslaggrenzen 2012

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2011, nr. 2011-2000557684, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2012)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, na overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 19, vierde lid, en 27, eerste, derde, vierde, vijfde en zesde lid, van de Wet op de huurtoeslag, en artikel 2a, vierde lid, van het Besluit op de huurtoeslag;

Besluit:

§ 2. Vaststelling van bedragen en factoren ingevolge de Wet op de huurtoeslag

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, is:

  • a. voor een eenpersoonshuishouden ‘€ 15 650’;

  • b. voor een meerpersoonshuishouden ‘€ 20 225’;

  • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden ‘€ 16 075’;

  • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 21 675.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

De factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, zijn:

factor

eenpersoons huishouden

meerpersoons huishouden

eenpersoonsouderen huishouden

meerpersoonsouderen huishouden

a

0,000000669608

0,000000379874

0,000001156839

0,000000657239

b

0,002099550567

0,002050539445

-0,006463066381

-0,005330776637

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 december 2011

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina