Richtlijn strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

[Regeling vervallen per 30-04-2012.]
Geldend van 01-04-2012 t/m 29-04-2012

Richtlijn strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

Samenvatting

[Vervallen per 30-04-2012]

Deze richtlijn voor strafvordering bevat het transactie- en strafvorderingsbeleid van het OM inzake misdrijven en overtredingen waarvoor feitomschrijvingen (feitcodes) zijn vastgesteld.

Achtergrond

[Vervallen per 30-04-2012]

In het verleden was er sprake van verschillende aanwijzingen en richtlijnen die zagen op de feitgecodeerde afdoening van zaken. Gelet op de wens van het College van procureurs-generaal dat aanwijzingen en andere beleidsregels strategisch beschouwd en -vooral ook – getoetst moeten worden op de toepasbaarheid voor de professionals op de werkvloer (heldere kaders, praktisch, toegankelijk, kort) is besloten tot het samenvoegen van de verschillende aanwijzingen en richtlijnen tot een Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en gedragingen als bedoeld in de wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en een Richtlijn feitgecodeerde misdrijven en overtredingen.

Definitie feitgecodeerde zaken:

alle zaken die met gebruikmaking van een feitcode zoals opgenomen in de Bijlage bij de WAHV, de Bijlage bij het besluit OM afdoening/Transactiebesluit 1994 geautomatiseerd in de strafrechtketen worden verwerkt.

Deze richtlijn omvat:

Ad 1 onder a: de politiestrafbeschikking

[Vervallen per 30-04-2012]

De zaken ondergebracht in de bijlage van het Besluit OM-afdoening, worden door middel van een strafbeschikking op grond van artikel 257b Sv afgedaan.

De feiten waarvoor de daartoe aangewezen opsporingsambtenaar strafbeschikkingsbevoegdheid heeft, zijn te herkennen aan een ‘p’ voor de feitcode. Bijvoorbeeld: p D 530, zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg bevinden. Het bijbehorende tarief wordt achter de omschrijving vermeld.

Ad 1 onder b: de politietransactie

[Vervallen per 30-04-2012]

De in de bijlage bij het Transactiebesluit 1994 vermelde zaken kunnen in die gevallen waarin op grond van deze richtlijn geen politiestrafbeschikking wordt uitgevaardigd worden afgedaan door middel van een politietransactie (op grond van artikel 74c Sr). Deze bijlage is identiek aan de bijlage bij het Besluit OM-afdoening. Overigens mag van de politietransactie nog slechts gebruik wordt gemaakt indien sprake is van een op kenteken geconstateerde overtreding.

Ad 1 onder c: de OM-strafbeschikking

[Vervallen per 30-04-2012]

Ook de officier van justitie kan in zaken die binnen de scope van de OM-afdoening vallen een strafbeschikking uitvaardigen.

Het bijbehorende tarief wordt achter de omschrijving vermeld.In het geval dat bij een feit geen tarief wordt vermeld, is mogelijk een specifieke Richtlijn voor strafvordering van toepassing, dan wel kan er vanwege bijzondere omstandigheden van het geval geen tarief worden aangegeven en zal elke zaak afzonderlijk moeten worden beoordeeld.

Wanneer geen sprake is van een of meer contra-indicatie(s)1, is het uitgangspunt dat voor overtreding van dit feit een strafbeschikking wordt uitgevaardigd.

Ad 2 onder d: de OM-transactie

[Vervallen per 30-04-2012]

Voor de feitgecodeerde zaken waarvoor de opsporingsambtenaar geen transactie- of strafbeschikkingsbevoegdheid heeft, de officier van justitie volgens de beleidsregels geen strafbeschikking mag uitvaardigen of voor zaken die eveneens niet zijn opgenomen in de bijlage bij de WAHV, kan de officier van justitie een (OM-)transactie aanbieden. Soms wordt, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, meteen gedagvaard. De tarieven voor de OM-transactie of de eis ter zitting zijn in de bijlage bij deze richtlijn opgenomen. In sommige gevallen wordt geen tarief vermeld. Dan is er een specifieke Richtlijn voor strafvordering van toepassing, dan wel kan er vanwege de specifieke omstandigheden van het geval geen tarief worden aangegeven.

Op termijn zullen alle feiten waarvoor door de officier van justitie nog een transactie kan worden aangeboden, gefaseerd onder het bereik van de OM-strafbeschikking worden gebracht.

Opsporing/vervolging

[Vervallen per 30-04-2012]

1. Tarieven

[Vervallen per 30-04-2012]

1.1. Misdrijven

[Vervallen per 30-04-2012]

Bij de feitcodes die misdrijven betreffen is geen tarief opgenomen. (Er is een uitzondering voor een aantal op de overtreding van artikel 8 WVW 1994, een tweetal op de WWM betrekking hebbende feitcodes en de op eenvoudige winkeldiefstal en verduistering betrekking hebbende feitcodes.) Dit zijn zaken (OM-feiten), waarvoor specifieke strafvorderingsrichtlijnen zijn vastgesteld, dan wel waarvoor de specifieke omstandigheden van het geval maatwerk vereisen.

1.2. Overtredingen

[Vervallen per 30-04-2012]

Deze richtlijn geeft per overtreding en per categorie (bijvoorbeeld: een voetganger), opeenvolgend:

 • het tarief van de politietransactie/politiestrafbeschikking;

 • het tarief dat doorgaans moet worden betaald indien een transactie door het OM wordt aangeboden;

 • de geldboete die het OM doorgaans ter terechtzitting eist.

2. Berekening van bepaalde transactie- en geldboetetarieven

[Vervallen per 30-04-2012]

De strafbeschikking kan naast een (kale) geldboete ook een ontzegging van de rijbevoegdheid omvatten. Tevens kan in deze strafbeschikking de maatregel onttrekking aan het verkeer worden opgelegd en/of kunnen aan de verdachte aanwijzingen worden gegeven die kunnen inhouden: afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer.

In deze richtlijn zijn tarieven afhankelijk gesteld van de zwaarte van de overtreding. Verder zijn bijvoorbeeld voor de overtreding van de voorschriften ten aanzien van de remvertraging van motorvoertuigen tarieven vastgesteld naar de mate waarin deze voorschriften zijn overschreden.

2.1. Afwijking van de in deze richtlijn aangegeven tarieven

[Vervallen per 30-04-2012]

Het OM mag afwijken binnen de wettelijke strafmaxima van de tarieven van de OM-transactie, de OM-strafbeschikking en/of eis ter zitting. Dat kan zowel naar beneden als naar boven, al naar gelang de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

De feitomschrijvingen met bijhorende tarieven bij de zogeheten OM-feiten in de bijlage bij deze richtlijn, zien toe op strafbare feiten die voor afdoening via een OM-transactie of OM-strafbeschikking in aanmerking komen.

NB In zaken waarin een strafbeschikking is uitgevaardigd, doch waarvan verdachte in verzet is gekomen, eist de officier van justitie in beginsel dezelfde geldboete als initieel opgelegd. Zie tevens Aanwijzing OM-afdoening.Tenzij de bestrafte geen inhoudelijke gronden aanvoert waarop zijn verzet is gebaseerd. Als de zaak ter terechtzitting is aangebracht na mislukte executie, wordt in principe een zwaardere straf geëist. Daarbij moet rekening worden gehouden met de reeds (gedeeltelijk) ten uitvoer gelegde straf.

2.2. Minderjarigen

[Vervallen per 30-04-2012]

Aan de minderjarige die wordt verdacht van het plegen van een feitgecodeerd feit dat niet op kenteken is geconstateerd, kan een strafbeschikking worden uitgevaardigd.

Parallel aan hetgeen in de WAHV is vastgelegd, geldt dat ten aanzien van minderjarigen van 12 tot 16 jaar de vastgestelde tarieven worden gehalveerd met een afronding op hele euro’s naar boven. Voor minderjarigen van 16 tot 18 jaar gelden in beginsel dezelfde tarieven als voor meerderjarigen.

Artikel 489, lid 1 aanhef en onder b, Wetboek van Strafvordering (Sv) bepaalt dat bij het uitvaardigen van een strafbeschikking van meer dan € 115, aan de minderjarige verdachte een raadsman moet worden toegevoegd. Deze bepaling is gewijzigd bij inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening, maar geldt voor transacties nog steeds zoals de bepaling luidde voor de Wet OM-afdoening.2Om deze reden wordt – analoog aan artikel 489 lid 1, aanhef en onder b, Sv – door het CJIB geen politie- of OM-transactie/strafbeschikking verzonden als het transactiebedrag of de geldboete meer dan € 115 bedraagt. Deze zaken worden ter beoordeling naar het OM verzonden.

2.3. Cumulatie van overtredingen

[Vervallen per 30-04-2012]

Bij cumulatie van overtredingen verdient het aanbeveling bij de vaststelling van de tarieven rekening te houden met de draagkracht van de verdachte.

3. Inbeslagneming

[Vervallen per 30-04-2012]

Ook indien er sprake is van beslag kan in de in deze richtlijn beschreven gevallen een OM-strafbeschikking worden uitgevaardigd.

De officier van justitie kan met betrekking tot beslag de maatregel onttrekking aan het verkeer (artikel 257a, tweede lid, onder c, Sv) opleggen. Daarnaast kan de officier van justitie op grond van artikel 257a, derde lid, Sv, aan de verdachte aanwijzingen geven die kunnen inhouden: afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer.

Op grond van artikel 116 Sv zijn opsporingsambtenaren onder bepaalde voorwaarden bevoegd tot inbeslagneming van voorwerpen. Bij de zaken die onder de OM-afdoening vallen zal in de regel sprake zijn van ontdekking op heterdaad. Niet alleen opsporingsambtenaren in dienst van de politie zullen voorwerpen in beslag nemen. Ook buitengewoon opsporingsambtenaren in dienst van of werkzaam voor bestuursorganen kunnen voorwerpen in beslag nemen. De hulpofficier van justitie is op grond van artikel 116 Sv bevoegd onder bepaalde voorwaarden een juridische eindbeslissing over het beslag te nemen.

Als de hulpofficier van justitie een juridische eindbeslissing3over het beslag heeft genomen, wordt het beslag als afgehandeld beschouwd en kan de feitgecodeerde zaak als ‘zaak zonder beslag’ bij het CJIB worden aangeboden. Op de combibon vermeldt de opsporingsambtenaar onder ‘opmerking verbalisant’ zijn bevindingen met betrekking tot de afdoening van het beslag door de hulpofficier van justitie. Als er geen sprake is van een contra-indicatie verzendt het CJIB bij ingeval van een politiestrafbeschikking volgens de gebruikelijke werkwijze een strafbeschikking namens de (buitengewoon) opsporingsambtenaar.

In de gevallen waarin door de hulpofficier van justitie geen juridische eindbeslissing over het beslag is genomen, wordt de zaak met vermelding van het beslag aangeboden bij het CJIB. Het CJIB zal daarop bij de opsporingsinstantie het proces-verbaal (waarbij in elk geval de geactualiseerde KVI moet zijn gevoegd) opvragen. Na ontvangst van het proces-verbaal draagt het CJIB de zaak aan de CVOM over voor een inhoudelijke beoordeling en een beslissing over de juridische bestemming van het beslag.

4. Bijzonderheden voor enkele soorten overtredingen

[Vervallen per 30-04-2012]

4.1.0. Algemeen

[Vervallen per 30-04-2012]

Recidive

Van recidive is sprake indien de overtreding wordt begaan binnen de recidivetermijn die voor dat feit geldt na afdoening4van de vorige overtreding. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.

Let op: bij feitgecodeerde OM-feiten waarbij een staandehouding heeft plaatsgevonden kan een OM-strafbeschikking volgen. Indien er sprake is van een constatering op kenteken valt de zaak nog onder het transactieregime.

4.1.1. Recidiveregeling overtredingen artikelen 30 en 34 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

[Vervallen per 30-04-2012]

Let op: Deze recidiveregeling is alleen van toepassing voor zover de overtredingen langs het strafrechtelijke traject worden afgedaan!

De recidiveregeling t.a.v. de overtredingen van artikel 30 uitgezonderd het tweede lid en artikel 34 WAM luidt voor de met motorrijtuigen, uitgezonderd bromfietsen, gepleegde overtredingen als volgt:

 

Motorrijtuigen ex. Bromfiets (feitcodes A 914a t/m d, A 917a t/m c en A 918)

Bromfietsen (feitcodes A 901a t/m d, A 903a t/m c, A 904 en A934 )

Eerste overtreding:

OM-strafbeschikking: € 500

OM-strafbeschikking: € 310

Tweede overtreding:

OM-strafbeschikking of eis ter zitting: geldboete € 600 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk

OM-strafbeschikking of eis ter zitting: geldboete € 440 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk

Derde overtreding:

Eis ter zitting: twee weken hechtenis onvoorwaardelijk1 en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk; eventueel verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen voertuig

Eis ter zitting: tien dagen hechtenis onvoorwaardelijk en zes maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk; eventueel verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen voertuig

1 Hechtenis kan in geval van een overtreding door een minderjarig niet worden geëist.

Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening van de vorige strafrechtelijke overtreding van artikel 30 en/of 34 WAM. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.

Uitzondering artikel 30 lid 2 WAM

Sinds 1 juli 20115worden vanaf die datum geconstateerde overtredingen van artikel 30 WAM lid 2 met een WAHV-beschikking afgedaan. Dit betreft de feitcodes A 902 en A 915.

4.1.2. Recidiveregeling overtreding 30, lid 2 WAM geconstateerd voor 1 juli 2011

[Vervallen per 30-04-2012]

 

Motorrijtuigen ex. bromfiets

Bromfietsen

Eerste t/m derde overtreding:

OM-strafbeschikking1: € 380

OM-strafbeschikking: € 310

Vierde overtreding:

OM-strafbeschikking of eis ter zitting: geldboete € 600 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk

OM-strafbeschikking of eis ter zitting: geldboete € 440 en vier maanden ontzegging van de rijbevoegdheid onvoorwaardelijk

1 In het kader van een pilot worden deze op kenteken geconstateerde overtredingen via een OM-strafbeschikking afgedaan.

4.2. Recidiveregeling rijden zonder rijbewijs

[Vervallen per 30-04-2012]

De recidiveregeling voor het rijden zonder rijbewijs (overtreding van artikel 107 lid 1 WVW 1994) heeft betrekking op motorvoertuigen uit de voertuigcategorieën 1 tot en met 3 van categorie-indeling B. Tevens is deze recidiveregeling van toepassing op bestuurders van motorrijtuigen waarvan het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur met meer dan één jaar of het rijbewijs met beperkte geldigheidsduur zijn geldigheid heeft verloren (feitcode K 060f of K060g).

Voor de voertuigcategorieën 1 (bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen6), 2 (bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen) en 3 (brom- en snorfietsers, inclusief bestuurders van brommobielen7) geldt onderstaande recidiveregeling:

Eerste overtreding:

OM-strafbeschikking vast tarief feitcode K055, K060f en K 060g

Tweede overtreding:

Dagvaarden, eis ter zitting: geldboete categorie 1 en 2:

€ 390 en categorie 3: € 270 en voor alle categorieën één week hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar

Derde overtreding:

Dagvaarden, eis ter zitting: twee weken hechtenis onvoorwaardelijk

Vierde overtreding:

Dagvaarden, eis ter zitting: drie weken hechtenis onvoorwaardelijk

Vijfde en volgende overtreding:

Dagvaarden, eis ter zitting: vier weken hechtenis onvoorwaardelijk

Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen vier jaar na afdoening van de vorige overtreding. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.

4.3. Recidiveregeling gedocumenteerde overtredingen maximumsnelheid RVV 1990

[Vervallen per 30-04-2012]

Deze recidiveregeling wordt toegepast bij overtreding van de, in paragraaf 8, maximumsnelheid, van het RVV 1990 opgenomen, artikelen 19 (niet voldoende afstand houden, 20, 21, 22 en 62 jo. de borden A1 en A3 (overschrijding maximumsnelheid), voor zover deze overtredingen niet administratiefrechtelijk worden afgedaan.

De recidiveregeling luidt als volgt:

Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaanbinnen twee jaar na betaling van een transactie of na een onherroepelijke geworden strafbeschikking/veroordeling voor één eerdere gedocumenteerde overtreding van artikel 19, 20, 21, 22 en 62 jo. de borden A1 en A3 van het RVV 1990.

De categorie-indeling voor maximumsnelheid is ook van toepassing op de recidiveregeling snelheid.

Categorie-indeling C (maximumsnelheid)

 • 1 Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen);

 • 2 Vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg. en motorvoertuigen met aanhangwagen;

 • 3 Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

 • 4 Landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

NB Gelet op de bijlage 2 van de Aanwijzing inbeslagneming kan na overleg met de officier van justitie het motorvoertuig, waarmee de snelheidsovertreding is gepleegd, in beslag worden genomen, indien een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 100% in samenhang met geconcretiseerde gevaarzetting is geconstateerd.

Recidiveregeling niet voldoende afstand houden

Tabel 18

Recidiveregeling niet voldoende afstand houden

 

Categorie 1:

Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen)

Categorie 2:

Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg. en motorvoertuigen met aanhangwagen.

Categorie 3:

Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor

   

Niet voldoende afstand houden bij een:

   

snelheid van 80 km/h – 100 km/h

snelheid van 100 km/h – 120 km/h

snelheid van meer dan 120 km/h

   

volgafstand 3 m of meer of vanaf 0,5 sec t/m 0,2/0,1 sec en volgafstand < 3 m of < 0,2/0,1 sec

ongeacht afstand of ≤ 0,5 sec

Eerste overtreding

OM-transactie/OM-strafbeschikking

vast tarief

vast tarief

nvt

 

eis ter zitting

vast tarief

vast tarief

dagv eis € 650(cat 1/2) /€ 470 (cat 3) + 3 mnd OBM ov

Tweede overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 5 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

Derde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ov

Vierde overtreding

eis ter zitting

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 12 mnd ov

Recidiveregeling snelheidsovertredingen (weg)

Tabel 29

Recidiveregeling snelheidsovertredingen motorvoertuigen

 

Categorie 1:

Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen)

Categorie 2:

Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg. en motorvoertuigen met aanhangwagen.

   

Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:

   

31 t/m 49 km/h

50 t/m 69 km/h

70 t/m 99 km/h

100 km/h of meer

Eerste overtreding

OM-transactie / OM- strafbeschikking

vast tarief

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

vast tarief

vast tarief + OBM 2 mnd ov

vast tarief + OBM 4 mnd ov

tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 6 mnd ov

Tweede overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 2 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 8 mnd ov

Derde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov 

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov 

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 10 mnd ov 

Vierde overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting 

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ov

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 12 mnd ov

Tabel 310

Recidiveregeling snelheidsovertredingen bromfietsen

 

Categorie 3:

Bestuurders van bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor

   

Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:

   

30 t/m 49 km/h

50 t/m 69 km/h

70 t/m 99 km/h

100 km/h of meer

Eerste overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

vast tarief + OBM 2 mnd ov 

vast tarief + OBM 4 mnd ov 

vast tarief +OBM 6 mnd ov 

tarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 8 mnd ov

Tweede overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 4 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 10 mnd ov 

Derde en volgende overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 6 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 8 mnd ov

tarief eis ter zitting 1e overtreding + 20% + OBM 10 mnd ov

recidivetarief 95 tot 100 km/h + € 200 per 5 km/h overschrijding + OBM 12 mnd ov

Voorbeeld bepaling tarief/eis ter zitting:

Indien de bestuurder van een motorvoertuig uit categorie 1 voor de eerste maal de maximumsnelheid overschrijdt, bijvoorbeeld met 49 km/h binnen de bebouwde kom, dan wordt hem voor het in het voorbeeld genoemde geval een OM-transactie aangeboden van € 610 als het feit op kenteken is geconstateerd (zie de feitcodes * VA 050, * VB 050 of * VC 050). In geval er een staandehouding heeft plaatsgevonden vaardigt de officier van justitie een strafbeschikking uit waarin aan de verdachte een geldboete van €610 wordt opgelegd. Dat is het vaste tarief dat bij deze overtreding behoort. De daarbij behorende eis ter zitting is volgens kolom 3 van de op JKS/OM-tranet opgenomen Tarieventabel snelheidsovertredingen een geldboete van € 730. Indien de eerste overtreding een overtreding van artikel 19 RVV 1990 (niet voldoende afstand houden) betreft dan dient dezelfde werkwijze te worden gehanteerd aan de hand van de hierop betrekking hebbende feitcodes S 005a t/m S026a.

 • a. Begaat deze bestuurder vervolgens een tweede onder de recidiveregeling vallende snelheidsovertreding, bijvoorbeeld door overschrijding van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom met 69 km/h (feitcode * VA 070, * VB 070 of * VC 070), dan dient tot dagvaarden te worden overgegaan (zie tabel 2). De geldboete die moet worden geëist, wordt afgeleid van de geldboete die zou worden geëist indien deze overtreding voor de eerste maal zou zijn begaan, vermeerderd met 20%. De eerste overtreding kent volgens de feitcodes * VA 070, * VB 070 en * VC 070 een OM-strafbeschikking/eis van € 1100 + 4 mnd OBM ov. De daarbij behorende eis ter zitting is een geldboete van € 1320 (zie voornoemde tarieventabel, kolom 3). Nu de snelheidsovertreding in het voorbeeld reeds een tweede snelheidsovertreding betreft, wordt een eis ter zitting van € 1320 + 20% voorgeschreven. Voorts wordt een OBM van 6 maanden onvoorwaardelijk geëist.

 • b. Begaat deze bestuurder als tweede overtreding een overtreding van artikel 19 RVV 1990 (niet voldoende afstand houden) dan dient analoog aan het gestelde onder a gehandeld te worden waarbij de tabel 1 geraadpleegd dient te worden.

4.4. Recidiveregeling maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen

[Vervallen per 30-04-2012]

Voor zover het ‘Muldergedragingen’ betreft zijn de tarieven en feitcodes voor het overtreden van artikel 5.6.8, eerste lid en 5.6.76, eerste lid, RV, zoals opgenomen in de geldende bijlage bij de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, van toepassing. Dit betreft de feitcodes N 083a/b, N 085a/b en N 086a/b. Het in de onderstaande tabel vermelde vaste tarief betreft de tarieven zoals deze zijn opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen bij de feitcodes N 083g, N 085g en N 086g.

Overtreding

 

Overschrijding maximumconstructiesnelheid met meer dan 15 km/h

1e Eerste overtreding

strafbeschikking

Vast tarief

2e Tweede overtreding

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

€ 240/OBM 2 mnd ov

3e Derde en volgende overtreding(en)

OM-strafbeschikking of eis ter zitting

€ 280/OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets

ov : onvoorwaardelijk

OBM : ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen

OAV : onttrekking aan het verkeer

Recidive/herhaald plegen

Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening van de vorige overtreding. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.

Opgelet: Indien aan de voorwaarden m.b.t. inbeslagneming zoals genoemd in C 6 van de Aanwijzing maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen is voldaan, wordt van dit ‘recidivebeginsel’ afgeweken en wordt de ‘recidive’ bepaald aan de hand van het aantal door de verdachte gepleegde identieke overtredingen. Hiervan is sprake indien door dezelfde verdachte voor de derde keer een onder strafrecht vallende overtreding van artikel 5.6.8 RV binnen een tijdbestek van twee jaar is begaan en aan de verdachte is bij één van de voorgaande overtredingen een waarschuwingsbrief uitgereikt of toegezonden.

Minderjarigen

In afwijking van de in punt 2.2 opgenomen bepalingen voor minderjarigen wordt voor de eerste strafrechtelijke overtreding een aangepaste regeling getroffen. Aan 16 en 17 jarigen wordt voor deze 1e overtreding ter zake overschrijding van de maximumconstructiesnelheid een strafbeschikking met aangepast tarief opgelegd, zijnde € 115. Ten aanzien van minderjarigen van 12 tot 16 jaar worden de voor de eerste overtreding vastgestelde tarieven gehalveerd met een afronding op hele euro’s naar boven met een maximum van €115.

Inbeslagneming

[Vervallen per 30-04-2012]

Bij inbeslagneming van het voertuig zijn er de volgende mogelijkheden (zie ook de bijlage 2 bij de Aanwijzing inbeslagneming

 • 1. De eigenaar/houder doet vrijwillig afstand ter vernietiging.

 • 2. De eigenaar/houder voldoet aan het schikkingsvoorstel of doet geen verzet tegen de strafbeschikking (waarin het voertuig wordt onttrokken verklaard aan het verkeer of de aanwijzing aan de verdachte wordt gegeven tot afstand van voorwerpen die in beslag zijn genomen en vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer) van de officier van justitie en doet daarmee afstand van het in beslag genomen voertuig. Het voertuig dient hierna te worden vernietigd.

 • 3. De officier vordert ter zitting de onttrekking aan het verkeer van het niet in Nederland toegelaten voertuig of de verbeurdverklaring van het in Nederland wel toegelaten voertuig. De officier van justitie bepaalt aan de hand van de vermelde waarde van het voertuig of van de hierboven genoemde standaardeis wordt afgeweken en een meer op de situatie toegesneden eis moet worden geformuleerd.

4.5. Recidiveregeling spookrijden op autoweg/autosnelweg

[Vervallen per 30-04-2012]

Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening van de vorige overtreding. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.

Recidiveregeling spookrijden op autoweg/autosnelweg (feitcodes R 302 en R 551a, overtreding art. 3, eerste lid en/of 62, juncto bord C2 RVV 1990)

 

Categorie-indeling B

 

Categorie 1:

Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen

Categorie 2:

Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen

Categorie 3:

Bromfietsers en snorfietsers

Eerste overtreding

OM- strafbeschikking of eis ter zitting

€ 500 + OBM 6 mnd ov

Tweede overtreding

eis ter zitting

€ 600 + OBM 8 mnd ov

Derde + volgende overtreding

eis ter zitting

€ 700 + OBM 12 mnd ov

4.6. Recidiveregeling overtreding artikel 3 Besluit voertuigen (aanwezig hebben van radardetector)

[Vervallen per 30-04-2012]

Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening van de vorige overtreding. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.

Recidiveregeling overtreding artikel 3 Besluit voertuigen (aanwezig hebben van radardetector; feitcode N 010 n)

 

Categorie-indeling A Regeling voertuigen

 

Categorie 2 – personenauto's;

Categorie 3 – bedrijfsauto's;

Categorie 3a – bussen;

Categorie 4 – motorfietsen;

Categorie 5 – driewielige motorrijtuigen;

Eerste overtreding

OM- strafbeschikking of eis ter zitting

vast tarief + OAV

Tweede overtreding

OM- strafbeschikking of eis ter zitting

€ 500 + OAV

Derde + volgende overtreding

OM- strafbeschikking of eis ter zitting

€ 600 + OAV

4.7. Recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen water

[Vervallen per 30-04-2012]

De recidiveregeling gedocumenteerde snelheidsovertredingen water wordt toegepast bij snelheidsovertredingen op het water, begaan door kleine schepen, bij overschrijding van de maximum toegestane snelheid vanaf 25 kilometer per uur.

De recidiveregeling luidt als volgt:

Van recidive is alleen sprake indien de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening van de vorige overtreding. Door het OM wordt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vastgesteld of sprake is van recidive.

De recidiveregeling luidt als volgt:

Recidiveregeling snelheidsovertredingen water11

Categorie 1:

Gezagvoerder/schipper

klein schip

Snelheidsovertredingen met een overschrijding van:

25 tot 35 km/h

35 tot 45 km/h

45 km/h of meer

eerste overtreding:

OM- strafbeschikking

Vast tarief

Vast tarief

Vast tarief

tweede overtreding:

OM- strafbeschikking

€ 330

€ 520

€ 720

derde overtreding:

eis ter zitting

€ 390 en voorwaardelijke hechtenis

€ 620 en voorwaardelijke hechtenis

€ 860 en voorwaardelijke hechtenis 

vierde overtreding:

eis ter zitting

€ 460 en onvoorwaardelijke hechtenis

€ 740 en onvoorwaardelijke hechtenis 

€ 1030,– en onvoorwaardelijke hechtenis 

4.8. Strafvorderingsrichtlijn feitcode E 821, overtreding artikel 4.40 Vreemdelingenbesluit 2000

[Vervallen per 30-04-2012]

Categorie-indeling B, categorie 8 – een ieder (de persoon die nachtverblijf verschaft en die niet onverwijld mededeling doet aan de korpschef van de regiopolitie waarin de gemeente is gelegen waar de vreemdeling verblijft). Eis/strafbeschikking € 250 per persoon die niet is gemeld.

Bijlagen

[Vervallen per 30-04-2012]

De bij deze richtlijn behorende bijlagen met OM-feiten en p-feiten zijn niet als bijlage bij deze richtlijn voor strafvordering opgenomen, maar geïntegreerd opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. In deze bundel worden de zaken die afkomstig zijn uit de bijlage met OM-feiten en tarieven voorafgegaan door een * (asterisk). De overtredingen waarvoor een politiestrafbeschikking kan worden uitgevaardigd, worden voorafgegaan door de (kleine) letter p.

 1. Zoals bijvoorbeeld benoemd in de Aanwijzing of het Besluit OM-afdoening, deze Richtlijn en het Wetboek van Strafvordering.

  ^ [1]
 2. ^ [2]
 3. Zie tevens de Aanwijzing inbeslagneming (artikel 94 WvSv) (2010A027).

  ^ [3]
 4. Afdoening houdt in: een onherroepelijke strafbeschikking, een onherroepelijk vonnis óf een betaalde transactie.

  ^ [4]
 5. Wet van 31 maart 2011 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Gemeentewet in verband met het onder de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften brengen van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en enkele technische verbeteringen Stb. 2011, 170.

  ^ [5]
 6. Aangezien het hier bepalingen uit de WVW 1994 betreft, wordt de bestuurder van de brommobiel hiervan uitgezonderd. Deze valt onder categorie 3.

  ^ [6]
 7. Aangezien het hier bepalingen uit de WVW 1994 betreft, valt ook de bestuurder van de brommobiel hieronder.

  ^ [7]
 8. De tarieven in deze tabel staan vermeld bij de van toepassing zijnde feitcodes en de tarieventabel zoals opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen.

  ^ [8]
 9. De tarieven in deze tabel staan vermeld bij de van toepassing zijnde feitcodes en de tarieventabel zoals opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen.

  ^ [9]
 10. De vaste tarieven in deze tabel staan vermeld bij de van toepassing zijnde feitcodes zoals opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. De Tarieventabel is te vinden op de pagina van de CFT op JKS.

  ^ [10]
 11. De vaste tarieven in deze tabel staan vermeld bij de van toepassing zijnde feitcodes zoals opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen. De Tarieventabel is te vinden op de pagina van de CFT op JKS.

  ^ [11]
Terug naar begin van de pagina