Wijzigingsbesluit Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed en Regeling [...] vormgeving naar Stimuleringsfonds voor Architectuur)

[Regeling vervallen per 07-12-2016.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 06-12-2016

Besluit van het bestuur van de Mondriaan Stichting van 12 december 2011, tot wijziging van de Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed van 24 september 2008 (Stcrt. 2008, 251) en de Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving van 14 december 2010 (Stcrt. 2011, 2618), in verband met de overgang van het beleidsterrein vormgeving naar het Stimuleringsfonds voor Architectuur met ingang van 1 januari 2012

Het bestuur van de Mondriaan Stichting,

Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid;

Na goedkeuring van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2011;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 07-12-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling beeldende kunst, vormgeving en cultureel erfgoed.]

Artikel II

[Vervallen per 07-12-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling internationale activiteiten beeldende kunst en vormgeving.]

Artikel III

[Vervallen per 07-12-2016]

  • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze plaats overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II, zoals die luidden op 31 december 2011.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I en II, zoals die luidden op 31 december 2011, blijven in stand.

Artikel IV

[Vervallen per 07-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het bestuur van de Mondriaan Stichting,

namens deze:

M. van Lennep

Terug naar begin van de pagina