Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats [...] en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990)

Geldend van 17-12-2011 t/m heden

Besluit van 10 november 2011, CDC/IVENT/DCDI/SSA nr. 2011025182 van het Ministerie van Defensie houdende de beperking aan de openbaarheid van archiefbescheiden van de collectie Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990, bij overbrenging naar een archiefbewaarplaats

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de collectie Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

110

2055

111

2055

112

2056

113

2056

114

2056

115

2056

116

2056

117

2057

118

2057

119

2057

120

2057

121

2057

122

2057

283

2055

284

2056

285

2058

425

2059

492

2056

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de collectie Nederlandse militaire deelname aan de vredesoperaties UNIFIL, MFO en UNTAG van het Ministerie van Defensie, (1968) 1979–1990’.

Den Haag, 10 november 2011

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina