Regeling DBC GGZ Validatie

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-01-2012 t/m 31-12-2012

Regeling DBC GGZ Validatie

Ingevolge artikel 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van het registreren en declareren van DBC’s.

1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling is van toepassing op gebudgetteerde en niet-gebudgetteerde zorgaanbieders als bedoeld in de beleidsregel ‘Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’ die tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling verplicht zorgaanbieders om ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC’s in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op te nemen. De zorgaanbieder hanteert de validatiemodule als instrument om de betrouwbaarheid van DBC’s te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

4. Inhoud en uitwerking van de regeling

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Zorgaanbieders nemen ten behoeve van de registratie en declaratie van DBC’s in hun registratie en declaratiesoftware een validatiemodule op. De validatiemodule dient te voldoen aan de specificaties die door de NZa zijn vastgesteld.

  • 2 De zorgaanbieder hanteert de validatiemodule als instrument om de betrouwbaarheid van DBC’s te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. Verificatie geschiedt op basis van gegevens in bronbestanden.

  • 3 De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat diens accountant tijdens zijn controle van de juistheid en volledigheid van de gerealiseerde productie via het formulier ‘Verantwoordingsdocument DBC GGZ-omzet’, als bedoeld in de beleidsregel ‘Procedure en indieningstermijnen vaststelling en verrekening aanvaardbare kosten’, verifieert of de validatiemodule volgens de door de NZa vastgestelde specificaties is gebouwd en naar behoren is toegepast.

  • 4 De in de eerste lid, tweede volzin, genoemde specificaties voor de validatiemodule zijn vastgelegd in ‘20120101 Validatieregels GGZ v20111201’ en ‘20120101 Toelichting Validatieregels GGZ v20111201’1. Deze documenten zijn te downloaden van de website van de NZa (www.nza.nl). Voorts liggen de documenten ter inzage ten kantore van de NZa en kunnen op verzoek worden toegezonden (in beginsel niet kosteloos) aan belanghebbenden.

5. Intrekking oude regel(s)

[Vervallen per 01-01-2013]

De voorliggende regeling betreft een wijziging (en dient ter vervanging) van de eerder vastgestelde, maar niet in werking getreden regeling DBC GGZ Validatie, met kenmerk NR/CU-510.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling DBC GGZ Validatie, met kenmerk NR/CU-501 ingetrokken.

6. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling DBC GGZ Validatie’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

T.W. Langejan,

voorzitter.

  1. Opgesteld door DBC-Onderhoud en vastgesteld door de NZa.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina