Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling groenprojecten 2010

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 16-12-2011 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën, van 5 december 2011, nr. IenM/BSK-2011/156387 na overleg met de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Regeling groenprojecten 2010 (Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling groenprojecten 2010)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4, eerste lid, 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:79 van het Burgerlijk Wetboek;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, landbouw en Innovatie van 8 november 2011, nr ZJZ1133899;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt mandaat verleend tot:

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

Besluiten en beslissingen op bezwaarschriften met betrekking tot projecten als bedoeld in artikel 2, onderdeel k, van de Regeling groenprojecten 2010, worden slechts genomen na schriftelijke instemming van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

Besluiten en beslissingen op bezwaarschriften met betrekking tot projecten als bedoeld in artikel 2, onderdelen e tot en met j, van de Regeling groenprojecten 2010, waarvan het projectvermogen meer bedraagt dan €15.000.000, worden slechts genomen na schriftelijke instemming van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Financiën.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt machtiging en volmacht verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 1 De directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 4, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen in een door hem te bepalen omvang aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Voor zover het een bevoegdheid als bedoeld in artikel 1 betreft, neemt de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bij het verlenen van ondermandaat, volmacht of machtiging als bedoeld in het eerste lid, het bepaalde in de artikelen 2 en 3 in acht.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 4, luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

voor deze: de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

(gevolgd door naam en handtekening)

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 5, luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

voor deze: de directeur-generaal Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 2 Het besluit, bedoeld in het eerste lid, blijft van toepassing op besluiten die betrekking hebben op projecten waarop de Regeling groenprojecten 2005 van toepassing is.

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 maart 2010.

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Agentschap NL Regeling groenprojecten 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 december 2011

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J. Atsma

De

Staatssecretaris

van Financiën,

F.H.H. Weekers

Terug naar begin van de pagina