Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften van NIVRA-NOvAA

[Regeling vervallen per 12-10-2013.]
Geldend van 17-12-2011 t/m 11-10-2013

Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften van NIVRA-NOvAA

Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants en het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten;

Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-10-2013]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. accountant: een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent;

 • b. bestuur: het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants en het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten;

 • c. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • d. commissie: de Commissie voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • e. extern lid: een lid van de commissie dat tevens lid is van één van de ledengroepen;

 • f. ledengroepen: de ledengroep voor openbaar accountants, de ledengroep voor intern accountants en overheidsaccountants en de ledengroep voor accountant in business;

 • g. intern lid: een medewerker van NIVRA of NOvAA.

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2013]

 • 1 Er is een Commissie voor de bezwaarschriften.

 • 2 Na ontvangst van een bezwaarschrift kan het bestuur het bezwaarschrift doorsturen naar de commissie om hierover van advies te voorzien.

 • 3 Het bestuur kan tijdens de behandeling van een bezwaarschrift alsnog beslissen deze door te sturen naar de commissie.

Artikel 3

[Vervallen per 12-10-2013]

 • 1 De commissie heeft een voorzitter, externe leden en interne leden.

 • 2 Indien het bestuur dat noodzakelijk acht, kan het een plaatsvervangend voorzitter benoemen.

 • 3 Het bestuur benoemt uit elk van de ledengroepen ten minste één extern lid in de commissie.

 • 4 De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

 • 5 Het bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de externe leden en de interne leden.

 • 6 De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de externe leden en de interne leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.

 • 7 De commissie wordt bijgestaan door een of meer secretarissen.

 • 8 De secretarissen worden aangewezen door het bestuur.

Artikel 4

[Vervallen per 12-10-2013]

 • 1 Aan de behandeling van een bezwaarschrift nemen deel een voorzitter, een extern lid en een intern lid van de commissie.

 • 2 Bij de behandeling van een bezwaarschrift kan een intern lid zich laten vervangen.

 • 3 Het advies dient te worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen.

 • 4 Het advies wordt ondertekend door de bij de behandeling van een bezwaarschrift betrokken voorzitter en secretaris van de commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 12-10-2013]

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bij de behandeling van een bezwaarschrift betrokken voorzitter van de commissie.

Artikel 6

[Vervallen per 12-10-2013]

 • 1 Het Reglement van orde voor de commissie voor de bezwaarschriften van de NOvAA wordt ingetrokken.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften van NIVRA-NOvAA.

R. Dekkers RA,

De voorzitter van het bestuur NIVRA.

D.J. ter Harmsel AA,

De voorzitter van het bestuur NOvAA.

Terug naar begin van de pagina